אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון), תשכ"ה-1965 1
בתוקף סמכותי לפי סמכותי סעיפים 5 ו-12 לחוק הפיקוח על מעונות, תשכ"ה-1965, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ח)
בתקנות אלה -
"רשיון" - רשיון לניהול מעון הניתן לפי סעיף 2 לחוק.
"מנהל מעון" - מי שהמעון נמצא בבעלותו, לרבות חוכר ושוכר, וכן מי שמחזיק במעון על פי דין;
"מעון רגיל" - מעון שתפוסתו 13 חוסים ומעלה;
"מעון משפחתי" - מעון שתפוסתו היא מ-6 עד 12 חוסים;
"משפחה אומנת" - מעון שתפוסתו היא מ-3 עד 4 חוסים בביתו של מנהל המעון;
"מפקח" - מי שמונה על ידי שר הסעד להיות מפקח לענין החוק;
"מוסד חינוך מוכר" - מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-חובה, תש"ט-1949, המשמש גם כמקום-איכסון;
"מפקח המחוז" - מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך והתרבות.
2. מקום הגשת הבקשה (תיקון: תשל"ח)
בקשה לרשיון תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה למנהל לשכת הסעד המחוזית שבתחומה נמצא המעון. בקשה לרשיון למעון ללוקים בשכלם, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם), תשכ"ז-1967, תוגש על ידי מנהל המעון בטופס שבתוספת הראשונה אל המפקח הראשי על המעונות, השירות למפגר, משרד העבודה והרווחה, ירושלים.
3. מועד להגשת הבקשה
(א) בקשה לרשיון למעון רגיל תוגש לא יאוחר מאשר ששה חדשים לפני פתיחתו של המעון; בקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר שלושה חדשים לפני תום תקפו.
(ב) בקשה לרשיון למעון משפחתי תוגש לא יאוחר מאשר חדשיים לפני פתיחתו של המעון ובקשה לחידוש רשיון כאמור תוגש לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני תום תקפו.
(ג) בקשה לרשיון למשפחה אומנת תוגש לא יאוחר מאשר חודש ימים לפני שהוחל בקבלת חוסים; בקשה לחידוש רשיון תוגש חודש ימים לפני תום תקפו.
(ד) במקרה דחוף של קבלת חוסים במשפחה אומנת תוגש בקשה לרשיון תוך 48 שעות לאחר קבלתם; הוגשה בקשה כאמור, יינתן למבקש רשיון זמני שתקפו לשבעה ימים מיום קבלת החוסים.
4. מתן הודעה על החלטה בבקשה
(א) על החלטה שניתנה על בקשה לרשיון למעון רגיל תישלח הודעה למנהל המעון תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה לרשיון; למנהל מעון משפחתי או משפחה אומנת תישלח ההודעה כאמור תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה לרשיון.
(ב) ההודעה כאמור בתקנת-משנה (א) תישלח בטופס שבתוספת השנייה; במקרה דחוף של קבלת חוסה למשפחה אומנת תינתן ההודעה תוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.
4א. מתן הודעה למפקח מחוזי (תיקון: תשכ"ח)
(א) מנהל מוסד חינוך מוכר ימסור הודעה על ניהול המעון למפקח המחוז שבתחום-סמכותו נמצא המוסד.
(ב) אישור על קבלת ההודעה יישלח תוך שלושה חדשים מיום קבלתה על ידי מפקח המחוז; דין האישור כרשיון.
(ג) רשאי מפקח המחוז, אם נוכח כי מעון אינו ממלא אחר תנאים שקבע, לא לתת אישור או לבטל אישור שניתן.
5. תקופת הרשיון
רשיון-ניהול יינתן בטופס שבתוספת השלישית.
6. רשיון זמני למשפחה אומנת
חלו אחרי מתן הרשיון למעון שינויים בפרטים הכלולים בבקשה לרשיון, חייב מנהל המעון להודיע עליהם למנהל לשכת-הסעד המחוזית שאליו הוגשה הבקשה לרשיון תוך חודש מיום השינוי.
7. שינויים
תקפו של הרשיון הוא לשנתיים מיום נתינתו, זולת אם נקבע בו מועד קצר יותר.
8. בקשה לעיון מחדש
הרואה את עצמו נפגע על ידי הודעה שנשלחה אליו לפי תקנה 4 רשאי לבקש, תוך שלושים יום מיום קבלתה, משר הסעד (להלן - השר) לדון מחדש בבקשתו.
9. ועדה
(א) השר רשאי למסור את בקשתו של מנהל מעון כאמור בתקנה 8 לחוות-דעתה של ועדה שתמונה על ידיו (להלן - הועדה).
(ב) הועדה תהיה בהרכב זה:
(1) משפטן בשירות המדינה - יושב-ראש;
(2) מחנך - חבר;
(3) מפקח - חבר;
(4) רופא - חבר;
(5) מהנדס - חבר.
10. פעולות הועדה
(א) הועדה תשמע את מנהל המעון או בא-כוחו וכן כל אדם שאת דעתו תמצא לנכון לשמוע.
(ב) הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה אם לא נקבע אחרת בתקנות.
(ג) חוות-דעת הועדה תימסר לשר תוך שלושים יום מיום שהענין הופנה אליה.
11. החלטה סופית
החלטת השר בבקשה לעיון מחדש תינתן תוך שלושים יום מיום שהוגשה, ואם הועברה הבקשה לועדה כאמור בתקנה 9, תוך שלושים יום מיום שנמסרה חוות-דעתה של הועדה.
12. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3 רשאי מנהלו של מעון רגיל שהיה קיים ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות להגיש בקשה לרשיון תוך ארבעה-עשר יום מיום הפרסום כאמור.
תוספת ראשונה - תוספת שלישית 2
______________________________
1 ק"ת תשכ"ה, 2036; תשכ"ח, 1526; תשל"ח, 1816.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ