אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994

תקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק המעונות), אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"רשיון" - רשיון לניהול מעון הניתן לפי סעיף 2(א) לחוק המעונות;
"מעון" - מוסד לטיפול סוציאלי, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 (להלן - חוק המוסדות);
"מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי" - מעון שבו לא מתגוררים המטופלים;
"מנהל" - לרבות מי שמיועד להיות מנהל;
"מטופל" - חוסה המקבל טיפול סוציאלי במעון;
"השר" - שר העבודה והרווחה;
"השרים" - השר ושר הבריאות.
2. הגשת הבקשה
(א) בקשה לרשיון למעון יגיש המנהל לועדה שהוקמה לפי חוק המוסדות (להלן - הועדה).
(ב) הבקשה תוגש באמצעות משרד הרשות למלחמה בסמים.
3. אופן הגשת הבקשה
(א) בקשה לרשיון למעון שהוא מוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי תוגש בשלושה עותקים לפי הטופס שבתוספת.
(ב) בקשה לרשיון למעון שהוא מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי תוגש בשלושה עותקים לפי טופס 2 שבתוספת.
4. פרטים נוספים
המנהל ימציא לועדה, לפי דרישתה, פרטים נוספים על אלה שנקבעו בטפסים 1 ו-2, לפי הענין.
5. מועד הגשת הבקשה
בקשה לרשיון תוגש לועדה לא יאוחר מארבעה חודשים לפני המועד המיועד לפתיחתו של המעון.
6. קביעת הועדה
הוראות תקנה 6 לתקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ"ד-1994 (להלן - תקנות בקשה לרשיון למוסד משולב), יחולו, בשינויים המחויבים, על אלה:
(1) מועד קביעת הועדה בדבר סוג המוסד שאליו מתייחסת הבקשה;
(2) דרך העברת הבקשה לשר;
(3) מועד ההודעה למנהל על קביעת הסיווג בידי הועדה והעברת הבקשה לשר.
7. מתן הודעה על ההחלטה
הודעת השר על החלטה שניתנה בבקשה לרשיון למעון תישלח למנהל תוך שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה לרשיון, לפי טופס 3 שבתוספת.
8. מתן רשיון ותוקפו
(א) רשיון יהא ערוך לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב) תוקף רשיון למעון יהיה לשנתיים; השר רשאי לתת רשיון זמני לתקופה שלא תעלה על שנה אחת.
9. בקשה לחידוש רשיון
(א) בקשה לחידוש רשיון למעון שהוא מוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי ובקשה לחידוש רשיון למעון שהוא מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי תוגש לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תוקף הרשיון, לפי טופס 1 או 2 בתוספת, לפי הענין.
(ב) הבקשה תוגש ליחידה לטיפול בנפגעי סמים שבמשרד העבודה והרווחה.
(ג) מתן הודעה על ההחלטה בבקשה לחידוש רשיון למוסד לטיפול סוציאלי תישלח למנהל, תוך חודשיים מיום קבלת הבקשה, לפי טופס 3 בתוספת.
10. שינויים
(א) חלו אחרי מתן רשיון שינויים בפרטים הכלולים בבקשה לרשיון או לחידושו, יודיע המנהל עליהם לשר תוך חודש מיום השינוי.
(ב) ההודעה תישלח ליחידה לטיפול בנפגעי סמים במשרד העבודה והרווחה.
11. דיון מחודש
(א) נדחתה בקשה לרשיון או לחידושו, רשאי המנהל לבקש מהשר, תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה על הדחייה, לדון מחדש בבקשה.
(ב) הבקשה לדיון מחודש תישלח ליחידה לטיפול בנפגעי סמים במשרד העבודה והרווחה.
12. ועדה מייעצת
(א) השר רשאי להעביר בקשה לדיון מחודש לחוות דעתה של ועדה מייעצת שימנה, ושהרכבה:
(1) משפטן בשירות המדינה, והוא יהיה היושב ראש;
(2) עובד בכיר במשרד העבודה והרווחה;
(3) נציג ציבור.
(ב) הועדה המייעצת תשמע את המנהל, נציג המחלקה וכן כל אדם שאת דעתו תראה לנכון לשמוע.
(ג) הועדה המייעצת תקבע את סדרי דיוניה.
(ד) חוות דעת הועדה המייעצת תימסר לשר תוך 30 ימים מיום שהענין הופנה לחוות דעתה.
13. החלטה בבקשה לדיון מחודש
(א) החלטת השר בבקשה לדיון מחודש תינתן תוך 30 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה, ואם הועברה הבקשה לועדה מייעצת - תוך 30 ימים מיום שנמסרה חוות דעתה של הועדה המייעצת לשר.
(ב) ההחלטה תינתן לפי טופס 5 שבתוספת.
14. בקשה לשינוי סיווג
(א) בקשה לשינוי סיווג מעון תוגש בידי המנהל לועדה.
(ב) קבעה הועדה כי סיווג המעון לא שונה ימשיכו לחול עליו הוראות תקנות אלה.
(ג) שונה סיווג המעון ממוסד לטיפול סוציאלי למוסד אחר, יגיש המנהל בקשה לרשיון לפי סוג המוסד שאותו קבעה הועדה.
(ד) הוראות תקנה 14(ב) ו-(ד) לתקנות בקשה לרשיון למוסד משולב יחולו גם על בקשה לשינוי סיווג לפי תקנות אלה בשינויים המחויבים ולענין זה, "מוסד מסוג אחר" - מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים לפי פקודת בריאות העם, 1940, או מוסד משולב לפי חוק המוסדות.
15. פנקס
השר ינהל פנקס של מעונות בעלי רשיון; הפנקס יכיל את הפרטים האלה:
(1) המספר הסידורי של הרשיון:
(2) שם המעון, מענו, ומספר הטלפון שלו;
(3) צורת ההתארגנות ומקורות התקציב להפעלת המעון;
(4) פרטי הזיהוי של הבעל המעון, מקצועו והשכלתו;
(5) פרטי הזיהוי של המנהל, במקרה שבעל המעון אינו המנהל, בציון מקצועו והשכלתו;
(6) תפוסתו המלאה של המעון;
(7) תקן כוח אדם ומספר עובדים במעון:
(8) תקופת הרשיון של המעון;
(9) פרטים נוספים לפי שיקול דעת השר;
(10) שינויים בפרטים שנרשמו.
תוספת
טופס 1
(תקנות 3(א) ו-9 (ב))
בקשה לרשיון/לחידוש רשיון*
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965
למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
תאריך
לכבוד
הועדה על פי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993
משרד הרשות למלחמה בסמים
ירושלים/תל-אביב/חיפה
א.נ.
אני הח"מ מגיש בזה בקשה לרשיון כלהלן:
1. שם המעון
2. המען מס' טלפון
3. צורת ההתארגנות והשם הרשום (עמותה/חברה/אגודה שיתופית/ הקדש/שותפות/בעלות פרטית/אחר)*.
השם הרשום
4. אם היה רשיון בעבר - תקופת תוקף הרשיון
5. המקורות הכספיים לניהול המעון
6. בעלות הרכוש (על שם מי רשומים המקרקעין ולמי שייך הרכוש האחר)

7. תאריך ייסוד של המעון
8. שם המנהל ומענו (אם אינו גר במעון)
9. פירוט השכלתו של המנהל
10. נסיון המנהל בניהול מוסדות
11. תפוסה מרבית של המעון (מספר מטופלים)
12. התפוסה ביום הגשת הבקשה
13. המשרדים המפקחים
14. תנאי קבלה (תשלום חד פעמי/תשלום חודשי או שניהם)* (פרט סכומים)
15. האחראי לתשלום: (במקרה של תשלומים חודשיים) -
א. גופים ציבוריים (לפרט)
ב. משפחה
ג. ללא תשלום
ד. אחר
16. תיאור המבנה(ים):
האם המעון מרוכז במבנה אחד מספר קומות
במבנים שונים כמה נא לפרט
בביתנים שונים כמה נא לפרט
האם יש אפשרות הרחבה, על ידי בניה חדשה או הוספת קומות? (כן/לא)* נא לפרט)

האם יש תוכניות בניה? (כן,לא)* (אם כן, נא לפרט)

שטח הרצפה של מבני המוסד (נטו)
האם יש בבנין מעלית (כן/לא)*
החימום בחורף נעשה באמצעות: תנורי נפט/חשמל/גז/ הסקה מרכזית/ מיזוג אויר/אחר*
17. חדרי מגורים:
מספר חדרי המגורים
מספר חדרים עם שתי מיטות שטח נטו של החדרים במ"ר
מספר חדרים עם שלוש מיטות שטח נטו של החדרים במ"ר
מספר חדרים עם ארבע מיטות ויותר שטח נטו של החדרים במ"ר
18. מבנים רפואיים:
האם קיים חדר חולים במוסד שטח החדר במ"ר
מס' המיטות
19. השירות הרפואי והסוציאלי:
ביטוח רפואי (כן/לא)*
רופא (כן/לא)* (פרט היקף משרה)
אחות או חובשת (כן/לא)* (פרט היקף המשרה)
מרפאה (כן/לא)*
20. דרכי הטיפול:
צרף דף עם תיאור מפורט של שיטות הטיפול במוסד תוך אבחנה בין טפול פרטני, קבוצתי, משפחתי וטיפולים אחרים. ציין לגבי כל סוג טיפול מי העובדים אשר מבצעים אותו.
21. תקן כוח אדם:
אם בית (כן/לא)* היקף משרה
רכז הדרכה (כן/לא)*
מדריך מקצועי (כן/לא)* היקף משרה
מדריך חברתי (כן/לא)* היקף משרה
מזכיר/ה (כן/לא)* היקף משרה
אחר (פרט תפקיד והיקף משרה)
22. אולמות משותפים:
ציין את כל החללים המשותפים במעון:
חדר אוכל שטח
חדר תרבות שטח
שירותי דת שטח
מועדון שטח
אולם תרבות שטח
חדר תעסוקה שטח
אולם הרצאות שטח
אחר שטח
הערות
אני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים ונכונים.
שם המבקש ותפקידו
מס' תעודת זהות חתימת המבקש
תאריך
_______
* מחק את המיותר
מצורפים:
א. תשריט עם פירוט השימוש בחדרים בתוספת תכנית סניטרית.
ב. פירוט העובדים לסוגיהם והכשרתם (בצירוף תעודות של השכלה ואישורי נסיון של המנהל והעובדים).
ג. מאזן אחרון מבוקר ומאושר (לגבי מעון חדש - הצעת התקציב הראשונה).
ד. אישור לשכת הבריאות בדבר התנאים התברואיים.
ה. אישור שירות הכבאות בדברי סידורי מניעת אש וכיבוי דליקות.
ו. הסכם בין המעון למטופלים.
ז. פוליסות ביטוח.
טופס 2
(תקנות 3 (ב) ו-9 (ב))
בקשה לרשיון/לחידוש רשיון*
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965
למוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי למשתמשים בסמים
תאריך
לכבוד
הועדה על פי חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול
במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993
באמצעות משרד הרשות למלחמה בסמים
ירושלים/תל-אביב/חיפה
א.נ.
אני הח"מ מגיש בקשה לרשיון/לחידוש רשיון* כלהלן:
1. שם המעון
2. המען: העיר הרחוב מס' מס' טלפון
3. צורת ההתארגנות: תכנית במסגרת מחלקה לשירותים חברתיים/מרכז יום/מרכז טיפולי אחר*.
השם הרשום
4. המקורות הכספיים לניהול המוסד
5. בעלות על הרכוש (על שם מי רשומים המקרקעין ולמי שייך הרכוש)

6. תאריך ייסוד המעון
7. שם מנהל המעון ומענו הפרטי
מס' טלפון
8. השכלתו
9. נסיון בניהול מוסדות
10. מספר מרבי של אנשים בטיפול המעון בכלל
וביום הפניה
11. הגופים המפקחים על המעון
12. תנאי קבלה תשלום חד פעמי/חודשי/שניהם* (פרט סכומים)
13. דרכי גביה
14. המבנה
ייעוד החדר
מספר חדרים
שטח החדר
ציוד וריהוט
מספר מטופלים
פרוט כח אדם העובד בחדר


חדר טיפולים


פרטני


חדר טיפולים


קבוצתי


חדר סדנאות


עבודה


חדר המתנה


חדר מזכירות


חדר שירותים


חדר חוגים


חדר מנוחה


חדר רופא


חדר


חדר


חדר


15. תקני כוח אדם (תפקיד והכשרה נדרשת, היקף משרה, האם התקן מאויש):

16. שיטות הטיפול הנהוגות במוסד (פרט, והוסף דפים לפי הצורך):
פרטני

קבוצתי

משפחתי

רפואי

אחר

אני מצהיר בזה כי הפרטים שמסרתי לעיל מלאים ונכונים.
שם המבקש ותפקידו
מס' תעודת זהות
חתימת המבקש
תאריך
מצורף: הסכם בין המוסד למטופלים.
טופס 3
(תקנות 7 ו-9 (ג))
הודעה בדבר החלטה על בקשה לרשיון/לחידוש רשיון**
לניהול מוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי/לניהול
מוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי** למשתמשים בסמים
אל:
בענין המעון
שם המעון ומענו
בהתאם לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, והתקנות שלפיו, הנני להודיעך כי -
1.* לאחר עיון בבקשתך לרשיון/לחידוש רשיון** מיום החלטתי לתת/לחדש** רשיון למעון לתקופה של שנתיים החל ביום רצ"ב הרשיון.
2.* לאחר עיון בבקשתך לרשיון/לחידוש רשיון** מיום החלטתי לתת/ לחדש** רשיון למעון בכפוף לתנאים האלה:
א.
ב.
ג.
נא הודיעני על מילוי התנאים האמורים תוך חודשיים.
3.* לאחר עיון בבקשתך לרשיון/לחידוש רשיון** החלטתי שלא לתת לך רשיון/לא לחדש הרשיון** למעון, מהטעמים המפורטים להלן:שר העבודה והרווחה
טופס 4
(תקנה 8)
רשיון
בתוקף סמכותי, לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, ניתן בזה
ל
רשיון לניהול מעון ששמו
ומענו
תוקף הרשיון מיום עד יום

שר העבודה והרווחה
______________________________
* סמן בעיגול סביב האפשרות שנבחרה.
** מחק את המיותר.
טופס 5
(תקנה 13(ב))
הודעה בדבר החלטה בבקשה לדיון מחודש למתן רשיון/
לחידוש רשיון** למוסד פנימייתי לטיפול סוציאלי/
למוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי**
אל:
בענין המעון
שם המעון ומענו
בהתאם לתקנה 13(ב) לתקנות הפיקוח על מעונות (בקשה לרשיון למוסד לטיפול סוציאלי פנימייתי ולמוסד אמבולטורי לטיפול סוציאלי), התשנ"ד-1993, הנני להודיעך כי -
1.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/לחידוש רשיון** החלטתי לתת לך רשיון לניהול המעון לתקופה של שנתיים מיום ;
מצ"ב רשיון.
2.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/לחידוש רשיון** החלטתי לתת לך רשיון לניהול המעון לתקופה של שנתיים מיום
בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
א.
ב.
ג.
ד.
3.* נא הודיעני עד יום על מילוי התנאים האמורים.
4.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/חידוש רשיון** החלטתי שלא לתת לך רשיון לניהול המוסד מטעמים אלה:


שר העבודה והרווחה
______________________________
* סמן בעיגול סביב האפשרות שנבחרה.
** מחק את המיותר.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 1036.
___________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ