אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישיונות), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(א), 9 ,8 (ה) ו-45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. בתקנות אלה -
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של המשרד;
"בקשה" או "בקשה לרישיון" - כל אחד מאלה: בקשה לקבלת רישיון, להארכת תוקף רישיון, לשינוי רישיון או להרחבת רישיון, לרבות מסמכים המצורפים לבקשה;
"האגף" - אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון;
"הגורם המוסמך לעניין רישיון העברה" - מי שהוסמך לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית לפי סעיף 20(א) לחוק;
"המשרד" - משרד הביטחון;
"טופס" - כל אחד מהטפסים המופיעים באתר האינטרנט, לפי העניין;
"יצוא המשך" - יצוא מישראל של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירות ביטחוני שמקורו ממדינת חוץ;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה לרישיון;
"רישיון" - רישיון לפי סימן ב' לפרק ד' בחוק.
פרק ב': בקשה
2. מסמכי הבקשה
(א) בקשה תוגש לאגף על גבי טופס.
(ב) בקשה תוגש בהדפסה בלבד.
(ג) מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע, הפרטים וההצהרות כנדרש בטופס, והכל במקומות המתאימים המסומנים בטופס.
(ד) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים בטופס, וכן מסמכים נוספים אשר לדעתו תומכים או מבהירים את הבקשה.
(ה) מסמכים שיצורפו לבקשה יכול שיהיו בעברית או באנגלית; למסמכים בשפה אחרת יצורף תרגום נוטריוני לעברית או לאנגלית.
(ו) המסמכים האלה שיצורפו לבקשה יהיו מקוריים בלבד או יאושרו על ידי עורך דין ישראלי או על ידי קונסול ישראלי כמתאימים למקור: מסמכים בעניין שימוש סופי או משתמש סופי, אישור יבוא ממדינת חוץ כמשמעו בסעיף 6(ב)(4) לחוק, אישור ממשלה של מדינת חוץ ליצוא המשך, ומסמכים נוספים שהרשות המוסמכת תדרוש את הגשתם בדרך האמורה.
(ז) המבקש יצהיר כי מכלול הפרטים והמסמכים שפורטו וצורפו לבקשתו הם נכונים ומלאים.
(ח) בקשה תיחתם ביד המבקש; היה המבקש תאגיד, תיחתם הבקשה ביד נושא משרה כמשמעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, או ביד מי שהתאגיד הסמיכו לחתום עליה בשמו, בהסכמת ראש האגף; התאגיד, בהסכמת ראש האגף רשאי להסמיך יותר מאדם אחד לחתום בשם התאגיד.
3. פרטים , הצהרות ומסמכים בנוגע לבקשה
הפרטים, ההצהרות והמסמכים אשר ייכללו בבקשה לרישיון, יפורטו בטופס, ויכללו, לפי העניין -
(1) מכתב רשמי מאת המבקש;
(2) פרטי הבקשה, לרבות פרטים, הצהרות ומסמכים אלה: פרטים אודות הציוד, הידע או השירות נשוא הבקשה, מקורו, היצרן, הסיווג, הלקוח ומדינת היעד, המשתמש הסופי והשימוש הסופי, מידע אודות גורמי או משתמשי ביניים, מידע בנושא מימון המשרד, מידע על יצרנים, משווקים וקבלנים, פירוט ציוד, רכיבים, ידע או שירות שמקורו ממדינת חוץ ומידע על צורך באישורי ממשלה זרה ליצוא המשך, הצהרות בעניין ציוד טילים, הצהרות בעניין עיסוק בהצפנה, אישור יצרן או אישור הגורם המיוצג אם המבקש אינו היצרן או בעל הידע, אישור הגורם המוסמך לכך במשרד אם הציוד הוא עודפי צבא הגנה לישראל, הצהרות נוספות לפי העניין, מידע אודות מטרת העסקה, מידע אודות תאימות בין הבקשה לרישיון יצוא לרישיון שיווק שניתן, העתק חוזים או הזמנות או מידע אודותיהם, הכל לפי הנדרש בטופס;
(3) בבקשה לרישיון יצוא, רישיון העברת המשך, רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ורישיון שינוי שימוש סופי, גם פרטים אודות ההיקף הכספי של העסקה ומספר הפריטים.
(4) במבקש שהוא תאגיד - פרטי עובד במשרה בכירה במבקש, שמונה על ידי המבקש בהסכמת ראש האגף, לרכז הדרכות לעניין החוק והתקנות לפיו, ולתאם את הפעילות השוטפת מול האגף (להלן - ממונה).
(5) ציון פרטים שהתעדכנו ממועד בקשה קודמת או רישיון קודם;
(6) בבקשה לרישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית - פרטי המשלוח והמוביל, ומסמכים נוספים שיפורטו בטופס;
(7) מסמכים והצהרות נוספים שיפורטו בטופס.
4. הגשת בקשה
(א) בקשה תוגש לאגף לפי כתובתו שבאתר האינטרנט, בדואר או במסירה ידנית.
(ב) הודיע האגף באתר האינטרנט כי ניתן להגיש בקשה באמצעות תקשורת אלקטרונית - ניתן יהיה להגיש בקשה גם בדרך זו.
(ג) האגף יאשר בכתב למבקש, למען למכתבים שבטופס, את קבלת הבקשה באגף.
5. טיפול בבקשה שלא הוגשה כנדרש
לא נחתם טופס, לא מולא באופן מלא ומדויק, או לא צורף אליו מסמך מהמסמכים הנדרשים בו, יחזיר האגף למבקש, למען למכתבים שבטופס, את הבקשה בלא טיפול בבקשה, בציון הפרטים או המסמכים החסרים.
6. השלמות
לצורך קבלת החלטה בבקשה שהוגשה לפי סעיף 3, רשאית הרשות המוסמכת לדרוש מהמבקש, בכל עת, כל ידיעה, מסמך או ציוד ביטחוני הדרושים לה לצורך החלטה בבקשה והמבקש ישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשה (להלן - השלמות); לא השיב מבקש לדרישת הרשות המוסמכת להשלמות בתוך 60 ימים מיום שנמסרה דרישה כאמור בכתב לכתובתו שבטופס - תהיה הרשות המוסמכת רשאית למחוק את הבקשה; מחקה הרשות המוסמכת את הבקשה, תודיע על כך למבקש.
7. שינוי בבקשה
מבקש ידווח לאגף בכתב, לאלתר, על כל שינוי בנתוני בקשה שהוגשה וטרם ניתנה החלטה לגביה; הודעה על שינוי פרטים או על שינוי בנתוני הבקשה לאחר מתן החלטה בבקשה ידווחו לרשות בתוך 30 ימים ממועד השינוי.
8. סירוב לתת רישיון
לשם קבלת החלטה בדבר סירוב לתת רישיון או להתנותו בתנאים, להסיר רישום או להשעותו, לפי סעיף 8 לחוק, רשאית הרשות המוסמכת להביא בחשבון אי-עמידה בכללים המפורטים להלן:
(1) קיום הוראות צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו-2006, והוראות רישיון שניתן מכוחו;
(2) מינוי ממונה;
(3) סיווג הציוד הביטחוני, הידע הביטחוני או השירות הביטחוני על ידי הגורם המוסמך במשרד.
9. הודעה על החלטה
(א) הודעה מנומקת על החלטה תישלח למבקש על ידי הרשות המוסמכת אשר קיבלה את ההחלטה, בדואר רשום למען להמצאת מסמכים שבבקשה; היתה ההחלטה להתנות את מתן הרישיון בתנאים או להגבילו, יראו במתן רישיון מותנה או מוגבל הודעה לפי תקנות אלה.
(ב) הודעה תישלח למבקש בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
(ג) בסעיף זה, "החלטה" - החלטה לסרב לתת רישיון או להתנות את מתן הרישיון בתנאים, או החלטה להגביל רישיון, להתלותו או לבטלו.
10 . תוקף רישיון שיווק ביטחוני והארכתו
רישיון שיווק ביטחוני יעמוד בתוקפו למשך שלוש שנים מיום הוצאתו, אלא אם כן נקבע בו אחרת, או הוחלט על ידי הרשות המוסמכת על ביטולו או שינויו בהתאם לחוק.
11 . תוקף רישיון יצוא ביטחוני והארכתו
רישיון יצוא ביטחוני יעמוד בתוקפו למשך שנתיים מיום הוצאתו, אלא אם כן נקבע בו אחרת, או הוחלט על ידי הרשות המוסמכת על ביטולו או שינויו בהתאם לחוק.
12 . תוקף רישיונות אחרים
תוקפם של רישיון העברת המשך לפי סעיף 17 לחוק, רישיון שינוי שימוש סופי לפי סעיף 18 לחוק, רישיון יצוא ציוד ביטחוני במעבר לפי סעיף 19 לחוק, רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית לפי סעיף 20, רישיון תיווך בין גורמי חוץ לפי סעיף 21, יהיה כנקוב בהם, או עד שיוחלט על ידי הרשות המוסמכת על ביטולם או שינוים בהתאם לחוק.
13 . הארכת תקף רישיונות
בקשה להארכת רישיון תוגש לאגף על גבי טופס, לא יאוחר מ-90 ימים טרם פקיעת תוקף הרישיון.
14 . מועדים למתן החלטות על ידי הרשות המוסמכת
(א) החלטות הרשות המוסמכת לפי פרק ד' לחוק המנויות להלן, יינתנו עד תום המועדים המצוינים לצדן -
(1) החלטה בנוגע לבקשה לרישיון שיווק בנוגע לציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירות ביטחוני אשר הגורם המוסמך במשרד קבע כי הוא בלתי מסווג למדינות אשר יובאו לידיעת הרשומים במרשם - עד תום 60 ימים ממועד קבלת הבקשה או ממועד קבלת ההשלמות על ידי האגף, לפי המאוחר;
(2) החלטה בנוגע לבקשה לרישיון שיווק בנוגע לציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או שירות ביטחוני אשר הגורם המוסמך במשרד קבע כי הוא מסווג או בנוגע למדינות אשר אינן נכללות בגדר המדינות אשר יובאו לידיעת הרשומים במרשם כאמור בפסקה (1) לעיל - עד תום 120 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי האגף;
(3) החלטה בנוגע לבקשה לרישיון יצוא - עד תום 30 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי האגף;
(4) החלטה בנוגע לבקשה לרישיון יצוא המחייב אישור ועדת המשנה של ועדת השרים לביטחון לאומי שהוקמה בסעיף 47 (ג) לחוק - עד תום 45 ימים ממועד קבלת הבקשה האגף;
(5) החלטה בנוגע לבקשה לרישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית - עד תום 45 ימים ממועד קבלת הבקשה.
(ב) הרשות המוסמכת תהיה רשאית להאריך את המועדים המפורטים לעיל במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו.
15 . הגורם המוסמך לעניין רישיון העברה
בכל מקום שבו נכתב "הרשות המוסמכת" בתקנות אלה - לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, כאילו נכתב הגורם המוסמך לעניין רישיון העברה.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 460.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ