אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני), התשס''ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני), התשס''ח-2008

תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני (רישום במרשם היצוא הביטחוני), התשס''ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-45 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. בתקנות אלה -
"אגף" - אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון;
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של משרד הביטחון;
"בקשה" - בקשה לרישום במרשם, וכן בקשה לשינוי פרטי הרישום במרשם, לרבות מסמכים המצורפים לבקשה;
"טופס" - כל אחד מהטפסים המופיעים באתר האינטרנט, לפי העניין;
"מבקש" - מי שהגיש בקשה;
"מרשם" - מרשם היצוא הביטחוני כמשמעותו בסעיף 3 לחוק.
פרק ב': בקשה
2. מסמכי הבקשה
(א) בקשה לרישום במרשם תוגש לאגף על גבי טופס.
(ב) בקשה תוגש בהדפסה בלבד.
(ג) מבקש יפרט בבקשתו, באופן מלא ומדויק, את המידע, הפרטים וההצהרות כנדרש בטופס, והכל במקומות המתאימים המסומנים בטופס.
(ד) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים בטופס, וכן מסמכים נוספים אשר לדעתו תומכים או מבהירים את הבקשה.
(ה) מסמכים שיצורפו לבקשה יכול שיהיו בעברית או באנגלית; למסמכים בשפה אחרת יצורף תרגום נוטריוני לעברית או לאנגלית.
(ו) המבקש יצהיר כי מכלול הפרטים והמסמכים שפורטו וצורפו לבקשתו הם נכונים ומלאים.
(ז) בקשה תיחתם בידי המבקש; היה המבקש תאגיד, תיחתם הבקשה ביד נושא משרה כמשמעו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, או ביד עובד שהתאגיד הסמיכו לחתום עליה בשמו, ויצרף אישור מאת עורך דין בדבר סמכות נושא המשרה או סמכות החותם לעשות כן בשם התאגיד; התאגיד, בהסכמת ראש האגף, רשאי להסמיך יותר מאדם אחד לחתום בשם התאגיד.
3. פרטים, הצהרות ומסמכים בנוגע לבקשה לרישום במרשם
(א) הפרטים, ההצהרות והמסמכים אשר יכללו בבקשה לרישום במרשם, יפורטו בטופס, ויכללו, לפי העניין -
(1) מכתב רשמי מאת המבקש;
(2) פרטי המבקש - פרטים טכניים; במבקש שהוא תאגיד - פירוט נושאי משרה, בעל עניין ובעל שליטה במבקש, כמשמעם בחוק, בצירוף אישור עורך דין לזהות האישים ולמעמדם ביחס לתאגיד כאמור, וכן פירוט נתונים לגביהם כפי שיתבקש בטופס; פירוט תחומי פעילות;
(3) במבקש שהוא תאגיד - נסח חברה מרשם החברות;
(4) פרטים ומסמכים הנוגעים לזהות ואזרחות האישים שאליהם מתייחס הטופס, כפי שיפורט בטופס;
(5) טופסי בדיקה ביטחונית המצויים באתר האינטרנט אשר ימולאו על ידי המבקש, ואם המבקש הוא תאגיד - בידי נושא משרה ועובד אחר של התאגיד, העוסק ביצוא ביטחוני, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידי הרשות המוסמכת, גם בידי גורמים נוספים הרלוונטיים להחלטה, והכל בצירוף אישור עורך דין לזהות המצהירים;
(6) ציון פרטים שהשתנו ממועד בקשה קודמת או רישום;
(7) טופס הצהרה בדבר כושר נפשי - בידי נושא משרה ועובד אחר של התאגיד, העוסק ביצוא ביטחוני, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידי הרשות המוסמכת, גם בידי גורמים נוספים הרלוונטיים להחלטה, והכל בצירוף אישור עורך דין לזהות המצהירים;
(8) טופס הצהרה בדבר אי שימוש או החזקה בסמים מסוכנים כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים, [נוסח חדש], התשל"ג-1973 - בידי נושא משרה ועובד אחר של התאגיד, העוסק ביצוא ביטחוני, ובמקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו על ידי הרשות המוסמכת, גם בידי גורמים נוספים הרלוונטיים להחלטה, והכל בצירוף אישור עורך דין לזהות המצהירים;
(ב) האמור בפסקאות (4), (5), (7) ו-(8) לסעיף קטן (א) לא יחול לגבי נושא משרה או עובד של תאגיד הנכלל בצו שהוציא השר לפי פרט 3 לתוספת הראשונה בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.
4. הגשת בקשה
(א) בקשה תוגש לאגף, לפי כתובתו שבאתר האינטרנט, בדואר או במסירה ידנית.(ב) הודיע האגף באתר האינטרנט כי ניתן להגיש בקשה באמצעות תקשורת אלקטרונית - ניתן יהיה להגיש בקשה גם בדרך זו.
(ג) האגף יאשר בכתב למבקש, למען למכתבים שבטופס, את עצם קבלת הבקשה באגף.
5. השלמות
לצורך קבלת החלטה בבקשה שהוגשה לפי סעיף 3, רשאית הרשות המוסמכת לדרוש ממבקש, בכל עת, כל ידיעה, או מסמך הדרושים לה לשם החלטה בבקשה והמבקש ישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשה (להלן - השלמות); לא השיב מבקש לדרישת הרשות המוסמכת להשלמות בתוך 60 ימים מיום שנמסרה דרישה כאמור בכתב לכתובתו שבטופס - תהיה הרשות המוסמכת רשאית למחוק את הבקשה ותודיע על כך למבקש.
6. טיפול בבקשה שלא הוגשה כנדרש
לא נחתם טופס, לא מולא באופן מלא ומדויק, או לא צורף אליו מסמך מהמסמכים הנדרשים בו, יחזיר האגף למבקש, למען המכתבים שבטופס, את הבקשה בלא טיפול בבקשה, בציון הפרטים או המסמכים החסרים.
7. שינוי בבקשה
מבקש ידווח לאגף בכתב, לאלתר, על כל שינוי בנתוני בקשה שהוגשה וטרם ניתנה החלטה לגביה; הודעה על שינוי בנתוני הבקשה לאחר מתן החלטה בבקשה תימסר לאגף בתוך 30 ימים ממועד השינוי.
8. שיקולי הרשות המוסמכת לעניין הרישום במרשם
לשם קבלת החלטה בדבר סירוב לרשום במרשם, לרשום בתנאים, להסיר רישום או להשעותו, לפי סעיף 4 לחוק, רשאית הרשות המוסמכת להביא בחשבון אי-עמידה בכללים המפורטים להלן:
(1) קיום הוראות צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), התשס"ו-2006, והוראות רישיון שניתן מכוחו;
(2) עמידה בתנאי בדיקה ביטחונית.
9. הודעה על החלטה
(א) החליטה הרשות המוסמכת לאשר בקשה לרישום במרשם, תודיע על כך בכתב למבקש בדואר רשום, למען המכתבים שבטופס, בציון מועד הרישום.
(ב) החליטה הרשות המוסמכת לסרב לרשום מבקש במרשם או לאשר את רישומו בכפוף לתנאים, וכן להסיר את רישומו של אדם מהמרשם או להשעות את רישומו במרשם, תשלח הרשות המוסמכת הודעה מנומקת על החלטתה בדואר רשום למען המכתבים שבטופס; היתה ההחלטה להכפיף את הרישום במרשם לתנאים, יראו במועד מתן הודעה על רישום בתנאים כמועד הרישום לפי תקנות אלה.
(ג) הודעה, כאמור בסעיף זה, תישלח בתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
10. מועדים למתן החלטות על ידי הרשות המוסמכת
(א) החלטת הרשות המוסמכת בדבר בקשה לרישום במרשם תתקבל עד 60 ימים ממועד קבלת הבקשה על ידי האגף או מיום קבלת ההשלמות, לפי המאוחר.
(ב) הרשות המוסמכת תהיה רשאית להאריך את מועד מתן ההחלטה לרישום במרשם, במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו.
11. תוקף רישום במרשם הארכתו
(א) רישום במרשם יעמוד בתוקפו למשך חמש שנים ממועד הרישום, כאמור בסעיף 9 אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה על הרישום במרשם, או הוחלט על ידי הרשות המוסמכת על הסרת הרישום מהמרשם או השעיית הרישום במרשם בהתאם לחוק.
(ב) בקשה לחידוש רישום במרשם תוגש לאגף לא יאוחר מ-90 ימים טרם פקיעת תוקף הרישום ורשאית הרשות המוסמכת להאריך את המועד במרשם במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו.
12 . הוראות מעבר (תיקון: תשס"ט)
(א) המחזיק בהיתר לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ"א-1991, ביום כ"א בטבת התשס"ח (30 בדצמבר 2007) והגיש בקשה להרשם במרשם עד יום ו' בניסן התשס"ט (31 במרס 2009), יראו אותו, כמי שרשום במרשם עד יום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009), אלא אם לא אושר רישומו במרשם לאחר הגשת הבקשה.
(ב) על אף הוראות סעיף 11, מיום פרסומן של תקנות אלה ועד יום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009), רשאית הרשות המוסמכת לתת את החלטתה בדבר בקשה לרישום במרשם עד תום 180 ימים ממועד קבלת הבקשה או הגשת ההשלמות, לפי המאוחר.
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 466; תשס"ט, 812.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ