אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי"ב-1952

תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי"ב-1952

תקנות הפטנטים והמדגמים (סדרי הדין לפני ועדת פיצוי ודמי-זכיון), תשי"ב-1952 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, אני מתקין תקנות אלה:
1. פירושים
בתקנות אלה -
"ועדה" - פירושו - ועדת פיצוי ודמי-זכיון שהוקמה על פי סעיף 65 לפקודה;
"תביעה" פירושו - תביעה שהוגשה לועדה על פי סעיף 63 לפקודה או על פי סעיף 64 לפקודה;
"הוראה" פירושו - הוראה שניתנה על ידי שר הבטחון לפי סעיף 58 לפקודה;
"היתר" פירושו - היתר שניתן על ידי הממשלה לפי סעיף 62 לפקודה.
2. הגשת התביעה (תיקון: תשמ"ו)
תביעה תוגש לרשם בכתב.
3. תוכן התביעה
(א) התביעה תפרט -
(1) את הפרטים הנוגעים לזיהוי התובע;
(2) את הפרטים הנוגעים לזיהוי הנתבע;
(3) את המספר והתאריך של הבקשה למתן פטנט או לרישום מדגם או של הפטנט או של המדגם, נושאי ההוראה או ההיתר, שמה הקצר של האמצאה או את כינוי החפץ שהמדגם נועד לחול עליו, הכל לפי הענין;
(4) את העובדות הנוגעות לקביעת פיצוי או דמי-זכיון;
(5) את הנימוקים אשר עליהם מבסס התובע את תביעתו, כל נימוק בפסיקה נפרדת ובקיצור;
(6) את הסעד המבוקש.
4. חתימה על התביעה
התביעה תהא חתומה ביד התובע או בא-כוחו.
5. צירוף מסמכים
לתביעה יצורפו: -
(1) הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך התובע; וכן
(2) העתק ההוראה או ההיתר, הכל לפי הענין.
6. מסירת טפסים
(א) התובע יגיש לרשם ארבעה טפסים של התביעה על נספחיה כאמור ועוד מספר טפסים כמספר המשיבים.
(ב) הרשם יעביר שלושה טפסים בתביעה שהוגשה למשרדו על נספחיה ליושב-ראש הועדה וימסור טופס אחד לכל אחד מהמשיבים.
7. תשובת הנתבע
(א) הנתבע רשאי להגיש לרשם תוך 30 יום מהיום שבו נמסר לו העתק התביעה כאמור, תשובה מנומקת בצרוף הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן הוא מסתמך.
(ב) התשובה על נספחיה תוגש בארבעה טפסים.
(ג) התשובה תיחתם ביד הנתבע או בא-כוחו.
(ד) הוגשה תשובת הנתבע כאמור, ימסור הרשם לתובע העתק מהתשובה ומההצהרה בשבועה.
8. קביעת מועד לשמיעת התביעה
הוגשה תביעה בהתאם לתקנות 2 ו-4 עד 6 יקבע יושב-ראש הועדה, תוך חדשיים מזמן הגשתה, מועד לשמיעתה וימסור לתובע ולנתבע הודעה מוקדמת של 15 יום לפחות בדבר המועד שנקבע לבירור הבקשה.
9. התייצבות לחקירה שכנגד
(א) בעל-דין הרוצה לחקור חקירה-שכנגד אדם שמסר הצהרה בשבועה לאימות העובדות שעליהן מסתמך בעל-דין אחר, יודיע על כך ליושב-ראש הועדה ולאותו בעל-דין לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לשמיעת התביעה.
(ב) בעל הדין שנמסרה לו הודעה כאמור בתקנת-משנה (א), יביא לפני הועדה בזמן הקבוע לשמיעת התביעה את האדם שנדרש לחקירה-שכנגד כאמור.
(ג) לא הביא בעל-דין אדם לחקירה-שכנגד כאמור בתקנת-משנה (ב), או סירב אדם כאמור להשיב על שאלות שנשאל בחקירה-שכנגד בלי סיבה המתקבלת על דעת הועדה, לא תשמש הצהרת אותו אדם עדות, אלא אם כן היתה הועדה משוכנעת שקבלת ההצהרה כעדות דרושה למיצוי הצדק.
10. טענות בעלי דין
(א) הועדה תשמע תחילה את טענות התובע, ולאחר מכן את טענות הנתבע.
(ב) הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לתובע להשיב על טענות הנתבע.
11. טענות פגם
(א) בשמיעת התביעה לא תיזקק הועדה לכל טענות של פגם בצורת התביעה, אלא אם כן נמסרה הודעה בכתב על כך לתובע לפחות שבעה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת התביעה והתובע לא תיקן את הפגם לפני אותו מועד.
(ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת-משנה (א) והתובע לא תיקן את הפגם בעוד מועד, רשאית הועדה - מטעמים מיוחדים - להרשות לתובע לתקן את הפגם, בתנאים שתקבעם.
12. נימוקים שאין שומעים אותם
בשמיעת התביעה לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בתביעה או בתשובת הנתבע אלא אם כן היא משוכנעת, שההשמטה נגרמה שלא באשמת בעל הדין המבקש להיעזר באותו נימוק, או ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה לשם מיצוי הצדק.
13. סמכויות יושב ראש הוועדה
יושב-ראש הועדה רשאי -
(א) להאריך כל מועד שנקבע בתקנות אלה;
(ב) להרשות לבעלי הדין להגיש מסמכים נוסף למסמכים שפורטו בתקנות אלה.
14. דחיית הבירור
הועדה רשאית לדחות את שמיעת התביעה, ומשהחלה בשמיעתה - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, לשם מיצוי הצדק.
15. החלטת הוועדה
(א) הועדה רשאית לקבל החלטות ברוב דעות.
(ב) החלטת הועדה תיערך בכתב ותיחתם ביד היושב-ראש ושני חברים.
(ג) העתק ההחלטה, מאושר ביד יושב-ראש הועדה, יימסר לתובע ולנתבע סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה, אולם הועדה רשאית להחליט, מטעמי בטחון, שלא למסור לצדדים את נימוקי ההחלטה בכתב.
16. הוצאות הבקשה
הועדה רשאית לפסוק על הטלת הוצאות התביעה, ולקבוע על מי יוטלו.
17. אי התייצבות בשעת בירור
בעלי-דין שנמסרה להם הודעה כדין ולא התייצבו לפני הועדה במועד שנקבע לבירור התביעה או במועד שנדחה לפי תקנה 14, יחולו הוראות אלה: -
(1) התייצב התובע ולא התייצב הנתבע, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לדון בתביעה ולהחליט בה;
(2) לא התייצב התובע או לא התייצבו שניהם, רשאית הועדה לדחות את הדיון או לבטל את התביעה.
18. מיזוג בקשות
הועדה רשאית למזג תביעות התלויות ועומדות לפניה, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן -
(1) אם התביעות הוגשו בקשר להוראה אחת או להיתר אחד, או
(2) אם כרוכות בהן אותן בעיות-חוק או אותן בעיות-עובדה, או אם כרוכות בהן בעיות-חוק או בעיות-עובדה דומות.
19. צירוף בעלי דין
הועדה רשאית, בכל שלב של מהלך הדיון, לצרף כתובע או כנתבע בתביעה שלפניה כל אדם המעוניין בתוצאות התביעה, לפי בקשתו של התובע, של הנתבע או של האדם המעוניין כאמור.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשי"ב, 1200; תשמ"ו, 714.
(ב) התקנות חלות על מדגמים ולא על פטנטים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ