אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935

תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935

תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935 1
(עפ"י סעיף (50 (1)
1. השם
תקנות אלה תיקראנה תקנות הפטנטים (אמנה בינלאומית), 1935.
2. פירושים (תיקון: תשי"ב)
בתקנות אלה -
"בקשת אמנה" פרושו - בקשה לפטנט שהוגשה בהתאם לסעיף 52 לפקודה;
"בקשה נכרית" פירושו - בקשה לפטנט שהוגשה במדינה נכרית שהיא חברה לאמנה.
3. בקשת אמנה (תיקון: תשי"ב)
בקשת אמנה תוגש בטופס מס' 1 (אמנה) הניתן בתוספת.
3א. הפיכת בקשה רגילה לבקשת אמנה (תיקון: תשכ"ו)
מי שהגיש בקשה לפטנט ומבקש להנות מדין קדימה על פי סעיף 52 לפקודה, רשאי לדרוש, תוך חדשיים מיום שהגיש את הבקשה אך לא יאוחר מהמועד שנקבע לבקשה לפי סעיף 52(3) לפקודה, כי יראו את בקשתו כבקשת אמנה; ויראו את בקשתו כבקשת אמנה אם ציין בדרישתו את סימנה של הבקשה הנכרית ומספרה, ואת תאריך הגשתה וכן אם הגיש תוך שלושה חדשים מיום הדרישה כאמור את המסמכים המפורטים בתקנה 4.
4. צריך לצרף לבקשה פירוט נכרי וכו' (תיקון: תשי"ב, תשי"ט, תשכ"ו)
(א) מלבד הפירוט שמניחים אותו עם כל בקשת-אמנה חובה להניח במשרדו של הרשם תוך שלושה חדשים מיום הגשת הבקשה גם העתק של הפירוט והשרטוטים או המסמכים שהמבקש הניח או רשם במשרד הפטנטים של המדינה הנכרית בקשר עם הבקשה הנכרית הראשונה, כשאותו העתק מאושר כהלכה ע"י הראש הרשמי של משרד הפטנטים של אותה מדינה נכרית כאמור לעיל, או שיהא מאושר בצורה אחרת שתניח את דעתו של הרשם. היתה בקשת האמנה מבודדת על יותר מבקשה נכרית אחת, יחולו הוראות תקנה זו על כל אחת מהבקשות הנכריות האלה.
(ב) היו המסמכים האמורים בתקנת משנה (א) ערוכים בשפה שאינה שפה רשמית יגיש המבקש תרגומה לשפה רשמית, להנחת דעתו של הרשם, תוך חדשיים מהיום שנתבקש על ידי הרשם לעשות כן.
4א. חובה להראות תיאור האמנה (תיקון: תשי"ב)
המבקש חייב לפי דרישת הרשם, להראות את המקום בפירוט הנכרי אשר בו תוארה אמצאתו כפי שהיא נתבעת באחת מתביעות הפירוט המצורף לבקשתו.
5. רישום פטנט (תיקון: תשי"ב)
פטנט שניתן על פי בקשת אמנה יירשם בפנקס שבו יצוינו תאריך הגשת הבקשה בישראל ותאריך או תאריכי הגשתן של הבקשות הנכריות הראשונות אשר עליהן מבוססת בקשת האמנה. תשלום אגרות החידוש וזמן תקפו של הפטנט יחושבו מתאריך הגשת הבקשה בישראל.
6. דרישה לציון שם הממציא (תיקון: תשי"ב)
(א) דרישה לציון שם הממציא בהתאם לסעיף 52(6) לפקודה תוגש בטופס פטנטים מס' 2 (אמנה) הניתן בתוספת, בשלושה העתקים, בצירוף האגרה שנקבעה, ובצירוף הצהרה על כל העובדות אשר עליהן מבסס הדורש את דרישתו.
(ב) הרשם יודיע את תוכן הדרישה לכל אדם שלדעתו מעונין בבקשה, אם לא הוכח להנחת דעתו, כי מבקש הפטנט הסכים לדרישה האמורה.
(ג) הרשם רשאי לקבוע את סדרי הדין בדרישה האמורה.
(ד) שוכנע הרשם, כי המבקש הוא הממציא או אחד הממציאים של האמצאה הנידונה, יקבע בהחלטתו את צורת ציון שמו. הוגשה בקשה נוגדת לא יאוחר מתום שנה אחת לתאריך מתן הפטנט, תהיה החלטת הרשם טעונה דיון שנית וניתנת לתיקון; לא הוגשה בקשה נוגדת כאמור, תהיה החלטת הרשם סופית.
7. חלות (תיקון: תשי"ב)
על בקשות אמנה יחולו הוראות תקנות הפטנטים במידה שאין הוראה אחרת בתקנות אלה.
8. אגרת ארכה (תיקון: תשכ"ג)
בעד ארכה להגשת מסמכי הבכורה תשולם אגרה של 2.50 לירות לכל חודש או חלק ממנו.
תוספת (תיקון: תשי"ב)
טופס פטנטים מס' 1 (אמנה)
(תקנה 3)
פקודת הפטנטים והמדגמים
בקשה לפטנט על פי אמנה
(יש לצרף שני העתקים של טופס פטנטים מס' 3)
הערה: זהו טופס מקיף ויש למחוק בו את החלקים שאינם מתאימים לבקשה מסויימת.
1. אני (אנו) (א)

מצהיר(ים) בזה כי הוגשה בקשה או בקשות להגנת אמצאה או אמצאות בארץ או בארצות הבאות ובתאריך או בתאריכים הבאים, כלומר:
ב-(ב) בתאריך (ג)
על ידי (ד)
ב-(ב) בתאריך (ג)
על ידי (ד)
ב-(ב) בתאריך (ג)
על ידי (ד)
(פרטים בנוגע לבקשות נוספות יש לתת מעבר לדף)
וכי הבקשה האמורה או כל אחת מהבקשות האמורות היתה הבקשה הראשונה בארץ אמנה שהוגשה לגבי האמצאה הנידונה על ידי (על ידינו) או על ידי אדם כלשהו אשר ממנו באו לי (לנו) הזכויות.
2. (ה) הנני בא (הננו באים) תחת המבקש (המבקשים) (ד)

בתוקף (ו)
(ה) הנני יורשו החוקי (הננו יורשיו החוקיים)
של (ד)
3. אני (אנו) מכריז(ים) כי לפי מיטב ידיעתי ואמונתי (ידיעתנו ואמונתנו) אין עילה חוקית להתנגד למתן פטנט לי (לנו) על פי בקשה זו, והנני (הננו) מבקש(ים) להעניק לי (לנו) פטנט עם דין קדימה מושתת על הבקשה הנקובה (הבקשות הנקובות) לעיל בארץ או בארצות אמנה בהתאם לסעיף 52 לפקודה, לגבי האמצאה המתוארת בפירוט הרצוף בזה אשר שמה


4. ואני מבקש (ואנו מבקשים) שהפטנט יוענק כפטנט מוסף (ה) לפטנט מס' (ה) לפטנט שיוענק לגבי בקשה מס' ............
תאריך ............. חתימה (ז) ............
(א) רשום כאן במלואם את השם, הכתובת והנתינות של המבקש(ים)
(ב) רשום כאן את שם ארץ האמנה בה הוגשה הבקשה הראשונה
(ג) רשום כאן את תאריכה הרשמי של הבקשה הראשונה בארץ האמנה
(ד) רשום כאן את שמו של המבקש ואם הוא לא נזכר תחת (א) - גם את כתבתו ונתינותו
(ה) מחוק את הבלתי מתאים
(ו) רשום כאן את פרטי המסמך, תאריכו ושמות הצדדים (במקרה העברה)
(ז) ייחתם ביד המבקש(ים).

טופס פטנטים מס' 2 (אמנה)
(תקנה 6)
פקודת הפטנטים והמדגמים
דרישה על פי סעיף 52(6)
(להגיש יחד עם הלוטות ב-3 עותקים)
אני (א)
מצהיר בזה כי הנני הממציא במובן שאני הוא שתיכנתי למעשה את האמצאה ששמה (ב) אשר לגביה הוגשה בקשת פטנט מס' ........ע"י (ג) .................... ביום .......... וכי הבקשה לפטנט הנה תוצאה ישירה מהיותי הממציא, והנני דורש בזה ששמי יצויין בתורת הממציא בהתאם לסעיף 52(6). הסכמת מבקשי הפטנט הנ"ל לדרישתי זו (ד) לוטה בזה (ד) לא הושגה הצהרה המפרטת את המסיבות שעליהן הנני מבסס את דרישתי זו לוטה בזה.
כתבתי בישראל למסירת הודעות היא:

תאריך חתימה
לוטות
(א) רשום כאן במלואם את השם, הכתובת והנתינות של הדור הדורש
(ב) רשום כאן את שם האמצאה
(ג) רשום כאן את שמם וכתובתם של מבקש (או מבקשי) הפטנט
(ד) מחוק את הבלתי מתאים
_________________________________
1 ע"ר 1935, תוס' 2(ע) 117(א) 113; ק"ת תשי"ב, 1267; תשי"ט, 1810; תשכ"ג, 1393; תשכ"ו, 1748.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ