אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"א-1981

תקנות העתיקות (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"א-1981

תקנות העתיקות (סדרי דין בועדת ערר), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(ב) לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדה" - ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 35 לחוק;
"החלטה" - החלטה מהחלטות המנהל המפורטות בסעיף 36(א) לחוק.
2. הגשת ערר
(א) ערר על החלטת המנהל יוגש תוך שלושים יום מיום שהומצא לעורר העתק ההחלטה או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם יותר; אולם רשאי יושב-ראש הועדה להאריך את המועד הגשת הערר לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על ארבעה עשר יום.
(ב) הערר יוגש בכתב וימסר לועדה או ישלח אליה בדואר רשום לפי מענה שפורסם ברשומות; היה מענה של הועדה בית משפט, יימסר הערר במשרד הרישום של אותו בית משפט.
3. כתב ערר
הערר יוגש בשלושה העתקים, ייחתם בידי העורר או בא כוחו ויפורטו בו:
(1) שמו של העורר, משלח ידו ומענו;
(2) המועד שבו נמסר לעורר העתק ההחלטה או המועד שבו נודע לו עליה;
(3) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(4) הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו, לרבות נימוקים משפטיים, כל נימוק בפסקה מיוחדת;
(5) הסעד המבוקש.
4. צירוף מסמכים
לכתב הערר יצורפו:
(1) שלושה העתקים של ההחלטה נושא הערר;
(2) תצהיר או תצהירים לאימות העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(3) מסמכים שהעורר מסתמך עליהם והנמצאים ברשותו.
5. ליקוי בכתב הערר
כתב ערר שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 3 ו-4, לא יתקבל על ידי הועדה או משרד הרישום; אולם משקיבלו כתב ערר, לא ייפסל על יסוד אי קיום הוראה כאמור, אלא אם היה באי פסילה כזו משום עיוות דין.
6. מסירה למשיב
הועדה תמסור למנהל העתק מכתב הערר על נספחיו.
7. תשובת המנהל
המנהל יגיש לועדה, תוך שלושים יום מיום שנמסר לו העתק כתב הערר, תשובה מנומקת בכתב חתומה בידו, בצירוף הראיות שעליהן היא מסתמכת; לענין זה יחולו הוראות תקנה 2, בשינויים המחוייבים.
8. מסירה לעורר
הועדה תמציא לעורר העתק מתשובת המנהל על נספחיה.
9. תשובת העורר
העורר רשאי, תוך שבוע מיום שהומצאה לו תשובת המנהל, להגיש לועדה תשובה בכתב; התשובה על נספחיה תוגש בשלושה העתקים והועדה תמציא למנהל העתק אחד ממנה.
10. טענות פגם
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל טענה של פגם בצורת כתב הערר, אלא אם נכללה טענה כזו בתשובת המנהל והעורר לא תיקן את הפגם תוך שבוע מיום שהומצאה לו אותה תשובה.
11. איחוד עררים
הוגשו מספר עררים בידי אותו עורר או הוגשו מספר עררים שמתעוררות בהם שאלות משפטיות או עובדתיות משותפות, רשאי יושב-ראש הועדה להורות על איחוד הדיון בעררים אלה.
12. מחיקת הערר או פרטים ממנו
(א) בתשובתו רשאי המנהל לבקש מהועדה -
(1) למחוק ערר שאינו מנומק או שאינו מגלה עילה, או שהוא טרדני או קנטרני.
(2) למחוק מכתב הערר כל דבר שאינו דרוש לענין.
(ב) הועדה רשאית למחוק את הערר או חלק ממנו כאמור בתקנת משנה (א), גם מיוזמתה.
13. פרטים נוספים
הועדה רשאית בכל עת להורות למנהל ולעורר להמציא לה פרטים נוספים ומפורטים לכל נימוק שבערר או שבתשובה, לפי הענין, והצד הנדרש חייב לספקם לועדה תוך שבוע מיום קבלת הדרישה.
14. חזרה מן הערר
בכל עת רשאי העורר, בהסכמת הועדה, לחזור בו מן הערר. חזר בו כאמור, יורה יושב-ראש הועדה על מסירת הודעה על כך למנהל.
15. אי התייצבות העורר
לא התייצב העורר לפני הועדה כנדרש והוכח לועדה שההזמנה הומצאה לו, תבטל הועדה את הערר, זולת אם החליטה מטעמים מיוחדים שתפרש בהחלטתה, לדון ולהחליט בו שלא בפניו.
16. אי התייצבות המנהל
לא התייצב המנהל לפני הועדה במועד שנקבע לשמיעת הערר, והוכח לועדה שההזמנה הומצאה לו, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט בו שלא בפניו.
17. דחיית הדיון
הועדה רשאית לדחות את שמיעת הערר למועד אחר, ומשהתחילה בשמיעתו - לדחות את המשך הדיון בו, אם הדחיה דרושה, לדעתה, למען הצדק.
18. הגבלת הדיון לנימוקים שפורשו
הועדה לא תיזקק לכל נימוק או טענה של העורר שלא הביאם בפני המנהל, ושהיתה לו הזדמנות להביאם בפני המנהל לפני מתן החלטתו, ולא תיזקק לכל נימוק שלא פורש בכתב הערר או בכתבי התשובה.
19. אי קיום הוראות הועדה
(א) לא קיים העורר את המוטל עליו בידי הועדה לצרכי ניהול הדיון בערר, רשאית הועדה למחוק את הערר או לדחותו.
(ב) לא קיים המנהל את המוטל עליו בידי הועדה לצרכי ניהול הדיון בערר, רשאית הועדה להחליט בערר בלי להתיר למנהל להשמיע דבריו.
20. דיון חוזר
(א) בוטל או נדחה ערר לפי תקנה 15, רשאי העורר, תוך ארבעה עשר יום מיום המצאת ההחלטה לידיו, לבקש מהועדה לדון בערר; הוכיח העורר כי נבצר ממנו מסיבה מספקת להתייצב במועד שנקבע לדיון, רשאית הועדה לדון בערר, בתנאים שייראו לה בדבר תשלום הוצאות.
(ב) החליטה הועדה בערר שלא בפני המנהל כאמור בתקנה 16, רשאי המנהל, תוך ארבעה עשר יום מיום המצאת ההחלטה לידיו, לבקש מהועדה לשוב ולדון בערר. הוכיח המנהל כי נבצר ממנו מסיבה מספקת להתייצב במועד שנקבע לדיון, רשאית הועדה לשוב ולדון בערר, בתנאים שייראו לה בדבר תשלום הוצאות.
21. אופן גביית ראיות
בכל ענין שלא נקבעה לו הוראה מיוחדת בתקנות אלה, תהא גביית הראיות בדרך הנראית לועדה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדת להכרעתה.
22. שינוי בהרכב הועדה
נבצר מחברי הועדה, כולם או מקצתם, להמשיך את הדיון בכל שלב משלבי הדיון בערר, רשאית ועדה בהרכב אחר להמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיעה הועדה הקודמת.
23. המצאת מסמכים
מסמך שיש להמציא או לשלוח על פי תקנות אלה לבעלי הדין, יומצא להם אישית או בדרך שמוסרים כתב בית-דין בהליכים אזרחיים בבית משפט.
24. ייצוג המנהל
המנהל רשאי להיות מיוצג בכל הליכי הערר בידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו.
25. מסירת החלטת הועדה
העתק החלטת הועדה מאושר בידי היושב ראש יישלח לעורר ולמנהל סמוך ככל האפשר למועד מתן ההחלטה.
26. הוראות מעבר
הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל שניתנה לפני תחילתן של תקנות אלה, רשאי לערור עליה תוך ארבעה עשר יום מיום תחילתן.
27. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום פרסומן.
____________________________
1 ק"ת תשמ"א, 952.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ