אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001

תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001

תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם המנהל ומועצת הרשות ובאישור שר האוצר לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב, תש"ע)
בתקנות אלה -
"גוף ציבורי" - רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, תאגיד שהוקם בדין;
"חברה ממשלתית", "חברת בת ממשלתית" ו"רשות החברות הממשלתיות" - כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
"חיתוך בדיקה" - בדיקה בדרך של חיתוחך בשכבות הקרקע המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של אריכאולוג כאמור, והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף והימצאות העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף 29 לחוק;
"חפירת בדיקה" - חפירה המתבצעת על ידי ארכיאולוג מטעם המנהל או בהנחיה של ארכיאולוג כאמור, והנערכת בהתאם להוראות המנהל כדי לעמוד על היקף, סוג, עומק וטיב העתיקות המצויות בשטח לצורך קביעת התנאים לפי סעיף 29 לחוק;
"חפירת הצלה" - חפירה שביצועה נדרש בידי המנהל כתנאי למתן אישור לפי סעיף 29 לחוק;
"פיקוח" - פיקוח של המנהל, באמצעות ארכיאולוג או עובד אחר של הרשות, על עבודות באתר עתיקות.
2. אגרות לצורך מתן אישור (תיקון: תשס"ג, תשס"ו, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
הוגשה למנהל בקשה לאישור לפי סעיף 29 לחוק, והתנה המנהל את מתן האישור בתנאים, ישלם מבקש האישור אגרות כמפורט להלן:
בשקלים חדשים
(1) בעד בדיקת תכניות שהוגשו למנהל בגין הפעולות
שלגביהן מבוקש האישור 110
(2) בעד פיקוח על ביצוע הפעולות שלגביהן מבוקש האישור -
(א) בהיקף שאינו עולה על ארבע שעות ביום 440
(ב) לכל יום או חלק ממנו, העולה על ארבע שעות 870
(3) בעד ביצוע חיתוך בדיקה -
(א) לגבי פעולות הארכיאולוג בביצוע החיתוך לכל יום
או חלק ממנו 870
(ב) בעד שימוש, לצורך ביצוע החיתוך, בכלי מכני -
(1) שסיפקה הרשות, לכל יום או חלק ממנו 1,240
(2) שמבקש האישור העמיד על חשבונו, באישור המנהל פטור
(4) בעד ביצוע חפירת הצלה בידי רשות העתיקות -
(א) לכל מטר רבוע משטח ריבועי החפירה שנדרשו, לפי
קביעת המנהל, לצורך מתן אישור לביצוע עבודות -
(1) של גוף ציבורי או בעבורו 990
(2) של מי שאינו גוף ציבורי או בעבורו 500
(ב) נתן המנהל הסכמתו לבקשה לבצע את החפירה
באמצעות פועלים מטעם מבקש האישור - מחצית
האגרה שבפסקת משנה (א)(1) או (2), לפי הענין.
3. השבת אגרה
החליט המנהל לאור תוצאות חיתוך הבדיקה או חפירות ההצלה שלא לתת אישור לביצוע פעולות במקרקעין, תשיב הרשות למבקש האישור את האגרות ששילם לפי תקנה 2.
4. הצמדה למדד (תיקון: תש"ע)
(א) סכומי האגרות הנקובים בתקנה 2 ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א),יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.
(ג) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות, את נוסח תקנה 2 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
(ד) בתקנה זו -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2000.
5. פטור מטעמים מיוחדים
(א) מועצת רשות העתיקות תמנה ועדה מייעצת לענין פטור, של שלושה חברים, והם עובד הרשות, עובד המדינה ונציג ציבור (להלן - הועדה המייעצת); לענין בקשות של חברות ממשלתיות או חברות בת ממשלתיות או בעבורן, יהיה חבר הועדה עובד המדינה, מי שרשות החברות הממשלתיות הציעה כנציגה.
(ב) המנהל רשאי, לאחר שנועץ בוועדה המייעצת, לתת מנימוקים שיירשמו, פטור מלא או חלקי מהאגרה הקבועה בתקנה 2(3) ו-(4), לפי הענין, אם קיימות לדעתו נסיבות המצדיקות זאת, ובכלל אלה היקף החפירות או נסיבותיו האישיות של מבקש האישור.
6. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ב)
תקנות אלה לא יחולו על -
(1) מקרקעין שהוכרזו לראשונה כאתר עתיקות לאחר תחילתן של תקנות אלה, ושביום הכרזתם לראשונה כאתר עתיקות היתה זכות הבעלות או החכירה בהם בידי מי שאינו גוף ציבורי;
(2) המדינה או מי שמכוח הסכם בינו ובין המדינה רכש זכויות במקרקעין או לגבי מקרקעין, ושולם בעד הפיקוח, בעד חיתוך בדיקה או בעד חפירות הצלה באותם מקרקעין, ביחס לפעולות שבעדן שולם; בפסקה זו, "המדינה" - לרבות מינהל מקרקעי ישראל, כמשמעותו בחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960.
7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 484; תשס"ב, 16; תשס"ג, 460; תשס"ו, 492; תשס"ח, 908; תשס"ט, 644; תש"ע, 878, 986.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ