אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009

תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009

תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38(א)(7) ו-66(א1) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אגודה קיימת" - כמשמעותה בסעיף 60 לחוק;
"רשם" - רשם העמותות;
"המייסדים" - כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
"מספר זיהוי" - לגבי יחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת הזהות; לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית - מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף העתק כאמור בתקנה 15 ולגבי תאגיד - מספר התאגיד.
2. בקשה לרישום עמותה
(א) המבקש לרשום עמותה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת (בתקנה זו - הבקשה), שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים, ובכלל זה, 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 1 שבתוספת, מען העמותה, כתובת דואר אלקטרוני, אם יש, ומטרות העמותה; כמו כן, יצוין בבקשה האם העמותה שמתבקש רישומה, רשומה או היתה רשומה כאגודה קיימת, תוך ציון פרטיה.
(ב) בבקשה -
(1) לרישום עמותה חדשה - יצוין אם בכוונת המייסדים לאמץ את התקנון המצוי כאמור בתוספת הראשונה לחוק; אם לא אומץ התקנון המצוי - יצורף לבקשה העתק מתקנון העמותה כאמור בסעיף 10 לחוק או שיצורף מסמך המפרט את השינויים המבוקשים לתקנון המצוי כאמור;
(2) לרישום אגודה קיימת כעמותה - יצוין האם אומץ כתקנון העמותה התקנון הקיים של האגודה האמורה (בתקנה זו - התקנון הקיים) או התקנון המצוי לפי התוספת הראשונה לחוק העמותות (בתקנה זו - התקנון המצוי), אם אומצו בשינויים או אם אומץ תקנון חדש; יש לצרף לדיווח לפי תקנה זו את התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי בלא שינויים.
(ג) אם מענה הרשום של העמותה הוא במענו של אדם אחר, יצוין בבקשה גם שמו של אותו אדם ואם איננו בין המייסדים - תצורף הסכמתו לכך שמענו ישמש כמען העמותה; לא ניתן לציין מספר תא דואר כמען העמותה.
(ד) לבקשה תצורף קבלה של בנק הדואר בעבור תשלום אגרת רישום ודמי פרסום ברשומות ויצוינו פרטי התשלום, במקום המיועד לכך בטופס 1 שבתוספת.
(ה) הבקשה תכלול את פרטי המייסדים כמפורט בטופס 1 שבתוספת, וכן תצהיר של המייסדים כאמור בסעיף 2(א) לחוק, ערוך לפי טופס 1 שבתוספת; בתצהיר יצהירו המייסדים על נכונותם לייסד עמותה או לרשום אגודה קיימת כעמותה ולכהן בה כחברי ועד, וכן ייתנו המייסדים את הסכמתם לכך שהרשם יקבל מידע פלילי על אודותם, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
(ו) לבקשה לרישום אגודה קיימת יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה שבה הוחלט על רישום האגודה כעמותה ועל חברי העמותה שמתבקש רישומה.
(ז) הבקשה תיחתם בידי המייסדים, ואם המייסד הוא תאגיד, על ידי המורשים לחתום בשמו; החתימות יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
3. דיווח על החלטות האסיפה הכללית
(א) עמותה תדווח על החלטות האסיפה הכללית לפי טופס 2 שבתוספת, אם קיבלה החלטה לגבי אחד או יותר מאלה:
(1) שינוי שם העמותה;
(2) שינוי מטרות העמותה;
(3) שינוי תקנון העמותה;
(4) מינוי חברי ועד, חברי ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון או סיום כהונתם של מי מאלה;
(5) מינוי מורשי חתימה, אם המינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית;
(6) אישור הדוח המילולי;
(7) אישור הדוח הכספי.
(ב) בדיווח כאמור בתקנת משנה (א), יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת את הפרטים האלה:
(1) מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;
(2) איזה מבין ההחלטות המנויות בתקנת משנה (א) היו על סדר יומה של האסיפה הכללית;
(3) ככל הנדרש, מה היה מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה;
(4) האם קיימות בתקנון העמותה הוראות בדבר הרוב הדרוש בדבר קבלת החלטה באותו עניין, ואם קיימות, לפרט מהו הרוב הדרוש כאמור ובאיזה סעיף בתקנון העמותה הוא מוסדר;
(5) בדיווח על החלטת האסיפה הכללית לשינוי שם העמותה יש לציין 3 חלופות לשמה המבוקש של העמותה בהתאם לסדרי עדיפות כמצוין בטופס 2 שבתוספת.
(ג) בדיווח בדבר החלטת האסיפה הכללית על בחירה, מינוי או סיום כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנת משנה זו - בעל תפקיד) יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת
(1) את שמו של בעל התפקיד שנבחר, מונה או שהסתיימה כהונתו כאמור, את כתובתו ואת תפקידו וכן את מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה;
(2) אם מונה או נבחר בעל תפקיד - גם את מספר הזיהוי שלו, את מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, את תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, את שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו;
(3) אם הוחלט על סיום כהונת בעל תפקיד - גם את הסיבה לסיום הכהונה;
(4) אם מונה גוף מבקר בעמותה - האם הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון; גוף מבקר שאיננו רואה חשבון טעון את אישור רשם העמותות לפי סעיף 19(ב) לחוק.
(ד) בדיווח על מינוי מורשי חתימה יצוין במקום המיועד לכך בטופס 2 שבתוספת, ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינויים, ואם מינויים קדם למינוי הנוכחי - גם דרך מינויים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים.
(ה) לדיווח לפי תקנת משנה (א) יש לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית.
(ו) לדיווח לפי תקנת משנה (א) על החלטת האסיפה הכללית באחד מאלה, יש לצרף גם דיווח לפי התקנות המפורטות להלן, את הטפסים המפורטים להלן, או את המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין, ולציין על גבי טופס 2 את צירופם, במקום המיועד לכך:
(1) שינוי מטרות - דיווח לפי תקנה 4;
(2) שינוי תקנון - טופס 3 שבתוספת; יש לצרף גם נוסח תקנון משולב אם נדרש;
(3) אישור דוח כספי - דיווח לפי תקנה 7.
(ז) שני חברי הוועד החותמים על הדיווח לפי תקנה זו יאשרו את נכונות הפרטים שנמסרו וכן כי החלטות האסיפה הכללית התקבלו כדין ובהתאם להוראות תקנון העמותה.
4. דיווח על החלטה על שינוי מטרות
(א) קיבלה עמותה החלטה על שינוי מטרות, תצרף לדיווח לפי תקנת משנה(א) גם דיווח לפי טופס 4 שבתוספת; יש לציין על גבי הטופס האמור, האם העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה כמשמעותה בסעיף 11 לחוק וכן, בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק, יש לציין אם מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי הרשם, אם בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות או אם פנתה לבית המשפט כאמור; כמו כן, יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 3 שבתוספת, האם העמותה קיבלה על עצמה מחוייבויות לפי סעיף 11(ד) לחוק במסגרת קבלת ההחלטה לשינוי המטרות.
(ב) התקבלה החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 5 שבתוספת, בציון השינוי שאישר בית המשפט למטרות העמותה, במקום המיועד לכך בטופס, ובצירוף החלטת בית המשפט.
5. דיווח על בחירה, מינוי או סיום כהונה של בעלי תפקידים, שלא על פי החלטת האסיפה הכללית
(א) נבחר או מונה חבר ועד או שהסתיימה כהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון (בתקנה זו - בעל תפקיד), שלא על פי החלטת האסיפה הכללית תדווח העמותה על כך לרשם לפי טופס 6 שבתוספת; בטופס יצוין שמו של חבר הוועד שנבחר או מונה או שמו של בעל התפקיד שהסתיימה כהונתו כאמור, כתובתו ותפקידו, וכן יצוין מועד הכניסה לתוקף של המינוי או של סיום הכהונה, לפי העניין.
(ב) בדיווח על מינוי או בחירה של חבר ועד, יצוינו גם, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מספר הזיהוי שלו, מועד קבלת ההחלטה על הבחירה או המינוי, תקופת הכהונה הכוללת של אותו בעל תפקיד בעמותה בתפקיד הנוכחי וכן, האם מדובר בנציג של תאגיד, ואם כן, שם התאגיד ומספר הזיהוי שלו; מונה חבר הוועד בידי גוף שאיננו האסיפה הכללית בהתאם לתקנון העמותה, יש לפרט, במקום המיועד לכך בטופס 6 שבתוספת, מיהו הגוף האמור ואת מועד קבלת ההחלטה על ידו; נקבע בתקנון העמותה כי אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו תפקיד, יש לציין זאת במקום המיועד לכך בטופס, ולדווח לרשם אם שונתה זהותו של אותו בעל תפקיד.
(ג) בדיווח על סיום כהונה של בעל תפקיד, יש לציין את סיבת סיום הכהונה.
6. דיווח על החלטת ועד העמותה למינוי מורשי חתימה
(א) קיבל ועד עמותה החלטה למינוי מורשי חתימה תדווח על כך העמותה לרשם לפי טופס 7 שבתוספת; בדיווח יצוין ההרכב המלא של כל מורשי החתימה של העמותה אף אם קדם למינוי לגביו מתבצע הדיווח ומועד מינוים, ואם מינוים קדם למינוי הנוכחי - גם דרך מינוים; אם לא נדרשת חתימת כל מורשי החתימה שצוינו בכל עניין לרבות אם הרכב מורשי החתימה משתנה לפי העניין, יפורטו ההרכבים השונים של מורשי החתימה והמקרים שבהם נדרש כל אחד מההרכבים האמורים.
(ב) במקום המיועד לכך בטופס 7 שבתוספת יצוין גם מיקום ישיבת הוועד, שמם של חברי הוועד שנכחו בדיון, ומספרם מתוך כלל חברי הוועד המכהנים.
(ג) חברי הוועד החותמים על גבי הטופס יאשרו כי מינוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה.
7. הגשת דוח כספי
(א) דוח כספי כאמור בסעיף 36 לחוק יוגש לרשם, לאחר שאושר על ידי האסיפה הכללית, בצירוף המסמכים האלה:
(1) דיווח בדבר המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר לעניין הדוח הכספי, לפי טופס 8 שבתוספת;
(2) חוות דעתו של רואה החשבון של העמותה, אם מונה, כאמור בסעיף 38(א)(3) לחוק;
(3) דיווח לפי טופס 9 שבתוספת שבו יצוין האם מועסקים בעמותה עובדים בשכר או לא; מועסקים בעמותה עובדים בשכר, יפורטו במקום המיועד לכך בטופס, כלל התשלומים ששילמה העמותה או שהתחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, בציון שמם של בעלי התפקיד ותפקידם בעמותה לרבות תשלומים שניתן לאחר בעבורם או בשל העסקתם; לעניין פסקה זו, "תשלומים" - שכר שנתי ברוטו וכן תשלומים אחרים או התחייבויות לתשלום, ובכלל זה, הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה וכל הטבה אחרת.
(ב) דיווח כאמור בתקנה זו יוגש מצורף לדיווח לפי תקנה 3 בדבר החלטת האסיפה הכללית על אישור הדוח הכספי.
8. שינוי מען משרד רשום
עמותה תדווח לרשם על שינוי במען המשרד הרשום לפי טופס 10 שבתוספת, בתוך 14 ימים מיום שינוי המען על ידי העמותה.
9. דיווח על הגשת תובענה
הוגשה תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד, תדווח העמותה לרשם לפי טופס 11 שבתוספת; בדיווח יצוינו הצדדים לתובענה, סוג ההליך, מספר ההליך, בית המשפט שבו הוא מתנהל, עילת התובענה והמועד שבו הוגשה.
10 . תצהיר כושר פירעון
תצהיר כושר פירעון כאמור בסעיף 44 לחוק, יוגש לרשם ערוך לפי טופס 12 שבתוספת, וחתום בידי רוב חברי הוועד, לפני כינוסה של אסיפה כללית כאמור בסעיף 43 לחוק.
11 . דיווח על החלטה האסיפה הכללית על פירוק מרצון של העמותה ומינוי מפרק
(א) קיבלה אסיפה כללית של עמותה החלטה בדבר פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43 (א) לחוק או על מינוי מפרק, תדווח על כך לרשם לפי טופס 13 שבתוספת; בדיווח כאמור יצוינו במקום המיועד לכך בטופס, הפרטים האלה:
(1) מועד ומיקום האסיפה הכללית, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;
(2) כי הוגש לרשם תצהיר כושר פירעון כאמור בתקנה 10 ;
(3) המועד שבו ניתנה לחברי האסיפה הכללית הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה הכללית.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בדיווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, יצוינו גם הפרטים האלה:
(1) מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק מרצון והשיעור או החלק היחסי של המצביעים בעד הפירוק מבין כלל החברים המצביעים באסיפה הכללית;
(2) האם התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש לקבלת החלטה על פירוק מרצון, ואם כן, יש לציין את הסעיף התקנון ואת הרוב הדרוש;
(3) מועד תחילת הפירוק.
(ג) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), בדיווח על החלטת האסיפה הכללית למינוי מפרק יש לציין במקום המיועד לכך בטופס 13 שבתוספת, גם את הפרטים האלה:
(1) שמו של המפרק, מספר תעודת הזהות שלו וכתובתו;
(2) מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על מינוי המפרק.
(ד) לדיווח כאמור בתקנה זו יצורף פרוטוקול האסיפה הכללית.
12 . דיווח על סיום פירוק מרצון של עמותה
(א) מפרק העמותה ידווח לרשם לפי טופס 14 שבתוספת על סיום פירוק מרצון של עמותה, כאמור בסעיף 47 לחוק; בדיווח כאמור יצוינו הפרטים האלה:
(1) מועד ומיקום האסיפה הכללית המסיימת, כמשמעותה בסעיף 47 לחוק, מספר הנוכחים ומספר החברים הרשומים בעמותה וכן שמו של יושב ראש האסיפה;
(2) כי ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה אישרה את דוח המפרק ומועד האישור;
(3) בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון לפי סעיף 19 (ג) או סעיף 37 (ב) לחוק - כי דוח המפרק בוקר על ידי רואה החשבון המבקר ומועד הביקורת כאמור;
(4) כי האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47 (ב) לחוק ואת סיום הליכי הפירוק, וכן מספר המצביעים באסיפה הכללית, וכמה מתוכם הצביעו בעד או נגד ההחלטה על הפירוק;
(5) האם נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה, ואם נותרו - פירוט מה נעשה בהם;
(6) המועדים שבהם פורסמו הודעות ברשומות ובשני עיתונים שיפורטו בדבר הפירוק, כאמור בסעיף 46 (ב) לחוק.
(ב) לדיווח כאמור בתקנה זו, יש לצרף את דוח המפרק, את הפרסום שבוצע ברשומות ובעיתונות ואת פרוטוקול האסיפה הכללית המסיימת.
13 . החותמים של הדוח
(א) טופס 1 שבתוספת ייחתם בידי מייסדי העמותה או מורשי חתימה שלהם אם מייסד העמותה הוא תאגיד; טפסים 2 עד 9 ,7 עד 11 ו-13 שבתוספת ייחתמו בידי שני חברי ועד בציון שמם ומספרי תעודת הזהות שלהם, במקום המיועד לכך בטופס; טופס 8 שבתוספת ייחתם בידי חבר ועדת ביקורת או חבר הגוף המבקר; טופס 12 שבתוספת ייחתם בידי רוב חברי הוועד של העמותה; טופס 14 שבתוספת ייחתם בידי מפרק העמותה.
(ב) הטפסים והמסמכים שיוגשו יכללו את החתימות המקוריות של החותמים על הדיווח כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) בטפסים 1 ו-12 נדרשת הצהרת החותמים על הטופס ואימות החתימות בידי עורך דין.
14 . מועד הדיווח
דיווח לרשם לפי תקנות אלה, שלא נקבע לו מועד אחר בחוק או בתקנות אלה ייעשה בתוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח.
15 . אימות
(א) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה:
(1) לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות);
(2) בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון;
(3) בידי עורך דין בעל רישיון לעריכת דין בישראל;
(4) בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל.
(ב) חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור.
(ג) בדוח השנתי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו החברה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) או (ב).
(ד) עורך דין או נוטריון שאישר מסמך לפי תקנה זו, יציין על גבי הטופס או המסמך את שמו, מענו, מספרי טלפון ופקסימילה שלו ומספר רישיונו.
16 . מילוי פרטים באופן מקוון
מילוי הפרטים בטפסים לפי תקנות אלה ייעשה בדרך של הקלדה על גבי הטופס המקוון באתר האינטרנט של הרשם; פלט חתום לפי הוראות תקנות אלה בצירוף המסמכים הנדרשים יוגש לרשם.
17 . פרסום הפרטים
הפרטים לפי תקנות אלה מהווים מידע ציבורי וייתכן כי יפורסמו באמצעים שונים ובכלל זה, באינטרנט; יש להימנע ממילוי פרטים אישיים למעט במקומות שבהם נדרש הדבר מפורשות.
18 . תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 16, 30, ימים מיום פרסומן; תחילתה של תקנה 16 שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.
19. הפרת תקנות אלה אינה הפרת חובה לעניין סעיף 64א לחוק
בלי לגרוע מתחולת הוראות סעיף 64א(א)(5) לחוק לגבי הפרת החובה להגיש את המסמכים האמורים בסעיף 38 לחוק, הפרת הוראות תקנות אלה לא תהווה הפרת חובה לעניין סעיף 64 א(א)(5) לחוק.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2)
מספר התיקבקשה לרישום עמותה
סעיף 2 לחוק
1. אנו החתומים מטה מבקשים להתאגד לעמותה/לרשום אגודה עותמאנית שפרטיה להלן, כעמותה*
* (מחק את המיותר)
השמות המוצעים לעמותה (לפי סדר עדיפות יורד)
א.ב.ג.
2. מען העמותה בישראל (מספר תא דואר אינו מען)
הרחוב, השכונה
מספר הבית
שם היישוב
המיקוד
מספר הטלפון

אצל:


שימו לב: אם הנמען אינו בין המייסדים, נא לצרף את הסכמתו לכך שמענו ישמש כמען העמותה.
כתובת דואר אלקטרוני (אם יש): .......................................................
3. האם אתם רשומים או הייתם רשומים כאגודה קיימת כאמור בסעיף 60 לחוק ? לא כן
אם כן, מתאריך ......................... מס' התאגיד ................................... במחוז ..........................................
סוג התאגיד: ...................................................
שם: .......................................................................................
4. מטרות העמותה העיקריות:
(המטרות חייבות להיות בנוסח אחיד בבקשה ובתקנון, אפשר על דרך ההפניה לתקנון או למסמך מצורף)
5. תקנון העמותה (נא לסמן את המתאים)*:
לעמותה חדשה: לאגודה קיימת:
מצורף תקנון מוצע לעמותה מאשרים את התקנון הקיים של האגודה
מאמצים תקנון מצוי מאשרים את התקנון הקיים בתוספת תיקונים
(המופיע בתוספת הראשונה מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את
לחוק העמותות) התקנון המצוי
מתקנים את התקנון המצוי על מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את
ידי השינויים המפורטים בטופס התקנון המצוי בשינויים
המצורף
מבטלים את תקנון האגודה ומקבלים תקנון
חדש
* יש לצרף את התקנון המבוקש לעמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי בלא שינויים.
6. תשלום
מצורפת קבלה של בנק הדואר מס' ..................... על סך .................................... שקלים חדשים, מיום ............................., בעבור אגרת רישום ודמי פרסום ברשומות (יש לצרף קבלה על תשלום האגרה באמצעות בנק הדואר, שוברים ניתן להשיג במשרדנו).
7. תצהיר (לפי סעיף 2(א) לחוק)
אנו הח"מ
המייסדים (לעמותה חדשה) חברי ועד אגודה קיימת (על פי החלטת האסיפה הכללית של האגודה על רישום האגודה כעמותה בפרוטוקול שיצורף לבקשה זו):


שם משפחה/שם תאגידשם פרטי


שם האב


מספר זיהויי**


שנת לידה


רחוב/
שכונה


מס' ביתיישובמיקוד


מספר טלפון

1.2.3.4.5.6.7.
** כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, הננו מצהירים בזאת כדלקמן:
א. על נכונותנו לייסד עמותה/לרשום אגודה קיימת כעמותה בהתאם לפרטים המופיעים בטופס זה (מחק את המיותר)
ליחידים: לתאגיד מייסד:
ב. על נכונותנו לכהן בעמותה זו כחברי הועד על נכונותנו כי נציגנו יכהן כחבר הוועד ג. לא הורשענו בעבירה כאמור בסעיף 33 (א)(4) בעמותה על פי בקשה זו
לחוק שלגביה טרם חלפה תקופת ההתיישנות שם התאגיד: ..... מס' תאגיד: ..........
כמשמעותה בחוק המרשם הפלילי תקנת השבים, שם הנציג: .......... מס' זהות: ...................
התשמ"א-1981 על תצהיר זה יחתמו מורשי חתימה בשם ד. על הסכמתנו כי לצורך הבקשה יימסר לרשם התאגיד (שם פרטי, שם משפחה ומס' זהות):
מידע פלילי על אודותינו לפי הוראות חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 . 1. .. 2. .
ה. אלה שמותינו, אלה חתימותינו ותוכן תצהירנו אמת
1 ............... 2 . 3 .. .. 4 . 5 .6 . 7 .
חתימות המייסדים או מורשי החתימה של התאגיד (תאגיד מייסד יחתום באמצעות הרשאים לחייבו, בצירוף חותמת התאגיד)
אני עורך דין ........... מאשר בזה כי .............................................. המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה ..................................., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד), וחתם/ה עליה בפניי.
(היה החותם מי שאינו בעל ת"ז ישראלית, יצוין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009).
.
תאריך: ............. חתימת עורך הדין
שם: ....................................
טופס 2
(תקנה 3)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רו"ח
בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית
שנתכנסה כדין ביום ..................שעה .................... בכתובת ................
נוכחים: ..... חברים מתוך ......................... חברים הרשומים בעמותה
שם יושב ראש האסיפה ....................................................................
על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה)
שינוי שם העמותה
שינוי מטרות העמותה
שינוי תקנון העמותה
אישור דוח כספי לשנת .................................
אישור דוח מילולי לשנת ..............................
בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר
מינוי רואה חשבון
סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
מינוי מורשי חתימה
ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה
החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם)
לשנות את שם העמותה ל (בעדיפות ראשונה)


או ל-(בעדיפות שניה)


או ל-(בעדיפות שלישית)


סך הכל מספר המצביעים: ..............................
מספר המצביעים בעד: ..................................
מספר המצביעים נגד: ...................................
קיימות לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)
אם כן יש לציין סעיף בתקנון .......... ואת הרוב הדרוש .........................
מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות
לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות.
סך הכל מספר המצביעים: ...............................
מספר המצביעים בעד: ...................................
מספר המצביעים נגד: ...................................
קיימות לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)
אם כן יש לציין סעיף בתקנון ........... ואת הרוב הדרוש ...............
הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 .
לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון.
סך הכל מספר המצביעים: ...............................
מספר המצביעים בעד: ...................................
מספר המצביעים נגד: ...................................
קיימות לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות)
אם כן יש לציין סעיף בתקנון ........... ואת הרוב הדרוש ........................
הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 .
לאשר את הדוח הכספי לשנת ....................... המצורף בזה.
סך הכל מספר המצביעים: ...................................
מספר המצביעים בעד: ...................................
מספר המצביעים נגד: ...................................
הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-ט בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדוח הכספי (לפי סעיף 38 (א)(3) לחוק העמותות, התש"ם-1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 .
לאשר את הדוח המילולי לשנת ....................... המצורף בזה.
הערה: לפי סעיף 37 א לחוק העמותות, התש"ם-1980, יש לצרף דוח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא לפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה.
לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים האלה:
מספר זיהויי*
שם פרטי ומשפחה

כתובת


תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו
תפקיד
הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך


האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן או לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי)

( ( ( ( ( (


( ( ( ( ( (


( ( ( ( ( (* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים האלה:מספר זיהויי*
שם פרטי ומשפחה
כתובתתקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו
תפקיד
הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך

( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( (


* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
למנות כגוף מבקר של העמותה את:מספר זיהויי*
שם פרטי ומשפחה
כתובתתקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו
תפקיד
הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך

( - ( ( ( ( (

( - ( ( ( ( (

( - ( ( ( ( (

* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון כן לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19 (ב) לחוק)
למנות כרואה חשבון של העמותה את:מספר זיהויי*
שם פרטי ומשפחה
כתובתתקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו
תפקיד
הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך

( - ( ( ( ( (

( - ( ( ( ( (

( - ( ( ( ( (


* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התש"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
לסיים את כהונת חבר ועד חבר ועדת ביקורת גוף מבקר רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה)
שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח)

כתובת

תפקיד

סיבת סיום הכהונהלהחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה:
(אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי)
אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד.

מספר זיהויי*
שם פרטי ומשפחה

כתובת

תפקיד
תאריך/המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחידרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית)

( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.
כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש:
(לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות)
אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון.
שם חבר ועד: ......................... חתימה .....................................
שם חבר ועד: ......................... חתימה .....................................
פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם)
פרוטוקול של האסיפה הכללית;
דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009);
דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים שבהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, בצירוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009);
דוח מילולי לשנת .................................... לפי סעיף 37 א לחוק העמותות;
דוח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009;
המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת ................................... לפי טופס 8 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 .
הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם בתוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דוח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדוח אלא אם כן אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם-1980 .
טופס 3
(תקנה 3(ו)( 2))
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:טופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון
בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
באסיפה הכללית שהתקיימה ביום ......./......./....... הוחלט על שינוי תקנון העמותה כדלקמן:
נא לסמן X באחת מהאפשרויות:
לבצע תיקונים שונים בתקנון בהתאם לנוסח תקנון משולב המצורף בזה (הכולל את כל התוספות, תוך הדגשתם בקו תחתון וסימון המחיקות בקו אמצעי)
לבצע תיקונים בתקנון הכוללים הוספה ו/או מחיקה של סעיפים בודדים בתקנון או תיקוני מילים כמפורט להלן:
בסעיף ......... שורה ............, במקום .......... יירשם ............................
בסעיף ......... שורה ............, במקום .......... יירשם ............................
בסעיף ......... שורה ............, במקום .......... יירשם ............................
למחוק סעיפים מס' .............................................................
להוסיף סעיפים מס' ............................................ בנוסח כדלקמן:
שאר סעיפי התקנון נותרים בלא שינוי.
מבוקש רישום שינוי התקנון על ידי רשם העמותות.
שם חבר ועד: ...................... ת"ז: ............. חתימה: .........................
שם חבר ועד: ...................... ת"ז: ............. חתימה: .........................
הערות:
המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה.
טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 .
טופס 4
(תקנה 4(א))
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:טופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות
בהתאם לסעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך ................................. הוחלט על שינוי מטרות העמותה כמפורט להלן:
למחוק מטרות כדלקמן:


להוסיף מטרות כדלקמן:העמותה סבורה כי מדובר במטרה קרובה כן לא (נא לסמן X באחת האפשרויות).
נא לסמן X במשבצת המתאימה:
מבוקש רישום שינוי המטרות על ידי רשם העמותות
בכוונת העמותה לפנות לבית המשפט לאישור שינוי המטרות
העמותה פנתה לבית המשפט ביום ......................................... לאישור שינוי המטרות
לצורך שינוי המטרות העמותה קיבלה על עצמה מחויבויות לפי סעיף 11 (ד) לחוק העמותות, התש"ם 1980- כדלקמן (יש למלא רק אם התקבלו מחויבויות כאמור):


הרינו לאשר כי ועד העמותה הציג לפני האסיפה הכללית, לפי סעיף 1 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980, את פירוט הנכסים שנצברו למטרותיה של העמותה והמחויבויות שקיבלה על עצמה כלפי אותם תורמים, עובר לשינוי המבוקש והכול כמפורט בפרוטוקול האסיפה הכללית המצורף בזה.
השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות.
שם חבר ועד: .................... ת"ז: ....................... חתימה: ..................
שם חבר ועד: .................... ת"ז: ....................... חתימה: ..................
הערות:
המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה.
טופס זה יצורף ויוגש ביחד עם טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 .
טופס 5
(תקנה 4(ב))
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
סעיף 11 לחוק העמותות, התש"ם-1980
בהמשך להודעת העמותה מיום ...................................... על קבלת החלטת האסיפה הכללית לשינוי מטרות העמותה, התקבל ביום ............................... אישור בית המשפט לפי סעיף 11 לחוק העמותות, התש"ם-19080 לשינוי מטרותיה של העמותה.
השינוי שאושר בידי בית המשפט הינו (יש לפרט את השינוי במטרות, כפי שאושר על ידי בית המשפט):


יש לצרף את החלטת בית המשפט
השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות.
שם חבר ועד: ................. ת"ז: ............. חתימה: ...............................
שם חבר ועד: ............ ת"ז: .............. חתימה: ...............................
טופס 6
(תקנה 5)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:הודעה על בחירה/מינוי של חבר ועד או על סיום כהונה של חבר ועד, ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון
על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
לתשומת לב: אין למלא טופס זה אם ההחלטה על בחירה או מינוי של חבר ועד או על סיום הכהונה של חבר ועד, חבר ועדת ביקורת, גוף מבקר או רואה חשבון התקבלה על ידי האסיפה הכללית. במקרה כזה יש להגיש טופס מס' - 2 דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
הננו מבקשים להודיעך על מינוי/בחירת חבר ועדמספר זיהויי*שם פרטי ומשפחהכתובת

תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד


הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך
האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן א לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי)

( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
נא לסמן X באחת האפשרויות:
הודעת גוף אחר, שאינו האסיפה הכללית על מינוי חבר ועד לפי תקנון העמותה (פרט את הגוף ואת מועד קבלת ההחלטה) ..............................
התקנון קובע שאדם הנושא בתפקיד מוגדר בתקנון יהיה חבר הוועד כל עוד הוא מכהן בתפקידו. יש לפרט את התפקיד המוגדר בתקנון ................................... (יש לדווח לפי טופס זה אם התחלף בעל התפקיד האמור) הננו מבקשים להודיעך על סיום כהונת חבר ועד חבר ועדת ביקורת גוף מבקר רואה חשבון
(נא לסמן X במשבצת המתאימה)
שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח)

כתובת

תפקיד

סיבת סיום הכהונה

מועד סיום הכהונה
שם חבר ועד: ......................... ת"ז: .................... חתימה: .............
שם חבר ועד: .............. ת"ז: ................ חתימה: ...............................
הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום הבחירה, המינוי או ההחלטה על סיום הכהונה.
טופס 7
(תקנה 6)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה
על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
כתובת ישיבת הוועד:בנוכחות:


...................... חברי ועד מתוך .............................. חברי ועד מכהנים.
מורשי החתימה הם (יש לציין את כלל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי):
מספר זיהויי*שם פרטי ומשפחה
כתובת
תפקיד


מועד כניסת המינוי לתוקף (לרבות מינוי קודם למינוי הנוכחי)


דרך המינוי אם נעשה קודם למניוי הנוכחי (אסיפה כללית או ועד העמותה)

( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (


( - ( ( ( ( (* כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד.
חתימת המפורטים להלן יחד בצירוף חותמת העמותה יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.
כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהאמור לעיל יש לפרט את הרכב החתימות הנדרש:
(לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות)
הרינו לאשר כי מנוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה.שם חבר ועד: ................... ת"ז: ...................... חתימה: ...................
שם חבר ועד: ........ ת"ז: ....................... חתימה: .................
הערות:
1. המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה.
2. אם ההחלטה על מינוי מורשי חתימה התקבלה על ידי האסיפה הכללית, אין למלא טופס זה אלא את טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009, דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
טופס 8
(תקנה 7)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:המלצות ועדת ביקורת/הגוף המבקר
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
אנו חברי ועדת הביקורת/הגוף המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתאם לתפקידינו המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם-1980, קראנו את הדוח הכספי לשנת ......... 20 ולהלן הערותינו:מתוך כך אנו ממליצים לאסיפה הכללית: (יש להמליץ לאשר או לא לאשר את הדוח הכספי)
שם חבר ועדת ביקורת/גוף מבקר: ........ ת"ז: ......... חתימה: ..............
הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של חבר ועדת ביקורת או גוף מבקר, יצורף לטופס הודעה על החלטות האסיפה הכללית לאישור הדוח הכספי ויוגש בצירוף הדוח הכספי חוות דעת רואה חשבון אם העמותה חייבת במינויו, רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה ופרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדוח הכספי.
טופס 9
(תקנה 7)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת ...... 20
על פי סעיף 36 (ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
נא לסמן X במשבצת המתאימה:
לעמותה עובדים בשכר, יש לפרט את כלל התשלומים ששילמה העמותה או התחייבה לשלם לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לרבות תנאי פרישה ותשלומים שניתנו לאחר בעבורם או בשל העסקתם.

שם פרטי ומשפחה


תפקיד


שכר ברוטו שנתי
תשלומים אחרים והתחייבויות לתשלום ובכלל זה הלוואות, סכומי כסף או שווי כסף, תנאי פרישה, וכל הטבה אחרת (פירוט מילולי וכמותי)


אין לעמותה עובדים בשכר
שם חבר ועד: .................... ת"ז: ............... חתימה: .........................
שם חבר ועד: ................... ת"ז: .................. חתימה: .......................
הערה: המסמך יוגש מצורף לדוח הכספי.
טופס 10
(תקנה 8)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:הודעה על שינוי מען
על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
הננו מבקשים להודיעך כי מען העמותה השתנה, המען המעודכן הוא:
רחוב
מספר
יישוב
מיקוד
טלפון
שם חבר ועד: ................. ת"ז: ................... חתימה: ........................
שם חבר ועד: ................. ת"ז: ................... חתימה: ........................
הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום שינוי המען.
טופס 11
(תקנה 9)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:הודעה על הגשת תובענה
על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללים ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים שבהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.
הננו מבקשים להודיעך כי הוגשה תובענה נגד:
העמותה חבר ועד העמותה מתוקף תפקידו כחבר ועד (נא לסמן X במשבצת המתאימה) כדלקמן:
הצדדים:
נגדסוג ההליך: ......................................................
מספר הליך:

בית משפט/בית דין:העילההתובענה הוגשה ביום
שם חבר ועד: ............... ת"ז: .............................. חתימה: ................
שם חבר ועד: .................... ת"ז: ........................ חתימה: ................
הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום קבלת התובענה.
טופס 12
(תקנה 10 )
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:תצהיר כושר פירעון
לפי סעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980
אנו הח"מ, חברי הוועד של העמותה, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:
1. הננו רוב חברי הוועד של העמותה;
2. חקרנו ובדקנו את מצב עסקי העמותה, ונוכחנו כי העמותה תוכל לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה מתחילת הפירוק;
3. הננו מצהירים בזה כי אלה שמותינו, החתימות שלהלן חתימתנו ותוכן האמור לעיל אמת.
שם חבר ועד: .................... ת"ז: .................... חתימה: .....................
שם חבר ועד: .................... ת"ז: .................... חתימה: .....................
שם חבר ועד: .................... ת"ז: .................... חתימה: .....................
אישור
אני עורך דין .................................. מאשר בזה כי ............................. המוכר/ת/ לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה ................................, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/ תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמך לחתום בשם התאגיד (אם הבקשה מוגשת על ידי תאגיד), וחתם/ה עליה לפניי.
טופס 13
(תקנה 11)
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון
לפי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980
האסיפה הכללית נערכה בתאריך:
בכתובתבנוכחות: ...... חברים מתוך .................. חברים הרשומים בעמותה
שם יושב ראש האסיפה


רוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 .
ביום ....................................... ניתנה לחברי העמותה הודעה מוקדמת של 21 ימים לפחות בדבר כינוס האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית החליטה על:
1. פירוק מרצון של העמותה לפי סעיף 43 (א) לחוק העמותות, התש"ם-1980
סך הכל מספר המצביעים:...................................
מספר המצביעים בעד: ........... מספר המצביעים נגד: ........................
ההחלטה התקבלה ברוב של ............................ חברים מצביעים באסיפה (נא לציין את השיעור או החלק היחסי של המצביעים בעד ההחלטה מבין כלל החברים המצביעים באסיפה הכללית).
התקנון קובע רוב גדול מרוב של שני שליש כן לא (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן, יש לציין סעיף בתקנון ...................................... ואת הרוב הדרוש ..........................................
נא לסמן X באחת האפשרויות:
מועד תחילת הפירוק שבועיים מיום קבלת ההחלטה
מועד אחר: ........................................
2. מינוי מפרק העמותה:
שם המפרק

ת"זכתובת


סך הכל מספר המצביעים:...................................
מספר המצביעים בעד: .............. מספר המצביעים נגד: .......................
שם חבר ועד: .................. ת"ז: ...................... חתימה: ....................
שם חבר ועד: ...................... ת"ז: ........................ חתימה: ..............
הערה: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה ובצירוף פרוטוקול אסיפה כללית.
טופס 14
(תקנה 2 )
שם העמותה:

(ע"ר) מספרתאריך:הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
על פי סעיף 47 לחוק העמותות, התש"ם-1980
האסיפה הכללית נערכה בתאריך:
בכתובתבנוכחות: ....... חברים מתוך ........................ חברים הרשומים בעמותה
שם יושב ראש האסיפהרוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 .
נא לסמן X במשבצת המתאימה:
ועדת הביקורת / גוף מבקר אישרה את דוח המפרק ביום ...................
דוח המפרק בוקר על ידי רואה חשבון המבקר (בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון) ביום ...............................
האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, התש"ם 1980- ואת סיום הליכי הפירוק
סך הכל מספר המצביעים: ...................................
מספר המצביעים בעד: ...................................
מספר המצביעים נגד: ...................................
נותרו לא נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה (נא לסמן X באחת האפשרויות)
אם נותרו, נא פרט מה נעשה בנכסים: ...............................................
הודעה על פרוק העמותה פורסמה:
ברשומות ביום ......................................
בעיתון ........................................ ביום ..............................
בעיתון ........................................ ביום ..............................
שם המפרק: ............ ת"ז: ............................... חתימה: ..................
הערות:
המסמך יוגש על ידי המפרק, בתוך שבועיים מיום האסיפה;
יש לצרף דוח המפרק הפרסום ברשומות ובעיתונות ופרוטוקול אסיפה כללית.
___________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 1040.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ