אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006

תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006

תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרה (תיקון: תשס"ח)
בתקנות אלה, "תאגיד עירוני" - תאגיד שבו עיריה מחזיקה בחלק מהונו או בחלק מכוח ההצבעה בו או בחלק מהכוח למנות מי מחברי הגוף המנהל של התאגיד ולרבות תאגיד כמשמעותו בסעיף 249א לפקודה.
2. מינוי נציגי העיריה בתאגיד
(א) מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של תאגיד עירוני.
(ב) הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיריה, שליש יהיו מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור.
(ג) שר הפנים רשאי להתיר לעיריה סטיה מהכלל הקבוע בתקנת משנה (ב), אם שוכנע שקיימים נימוקים של ממש המצדיקים זאת, ובלבד שלא יתיר השר מינוי נציגים מקרב הציבור או מקרב חברי המועצה בשיעור העולה על חמישים אחוזים.
(ד) נציגי העיריה שהם עובדיה ונציגים מקרב הציבור לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת מינויים על פי תקנה 5.
3. כשירות לכהונה (תיקון: תשס"ח)
(א) כשיר לכהן בתאגיד עירוני כנציג העיריה מקרב עובדיה או כנציג מקרב הציבור תושב ישראל שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה או שהוא בעל תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקו של התאגיד העירוני;
(2) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
(א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
(ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
(ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד.
(ב) נציג עיריה מקרב עובדיה או נציג מקרב הציבור יהיה כשיר לכהן כיושב ראש הגוף והמנהל של תאגיד עירוני אם מתקיים בו התנאי שבתקנת משנה (א)(1) וכן אחד התנאים שבתקנת משנה (א)(2); במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בתקנת משנה (א)(1) אם הוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בתקנת משנה (א)(2), שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של התאגיד העירוני שבה הוא מועמד לכהן, והוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), כשיר לכהונה כנציג העיריה או כיושב ראש הגוף המנהל של התאגיד העירוני, גם עובד העיריה שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים האמורים אם הוא ממלא בעיריה תפקיד בכיר בתחום עיסוקיו של התאגיד העירוני ומינויו נעשה עקב התפקיד האמור.
4. סייגים למינוי (תיקון: תשס"ח)
(א) אלה אינם כשירים להיות נציגי העיריה בתאגיד עירוני:
(1) אדם העלול להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד ענינים עם כהונתו בגוף המנהל של התאגיד העירוני או עם ענין אחר;
(2) אדם מקרב הציבור או מקרב עובדי הרשות המקומית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כנציג בגוף המנהל של התאגיד העירוני;
(3) אדם אשר יש לו זיקה כלכלית לתאגיד העירוני או לתאגיד קשור לתאגיד העירוני או אשר יש לו קשר אישי להנהלת התאגיד העירוני או להנהלת התאגיד הקשור; בפסקה זו -
"זיקה כלכלית" - החזקה במישרין, למעט מתוקף תפקידו בעיריה, בניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני באחוז אחד או בשיעור משמעותי הנמוך ממנו או הזכות למנות נציג בגוף המנהל של התאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני;
"קשר אישי להנהלה" - בין השאר, באדם שהוא בן משפחה של אדם המכהן בגוף המנהל של התאגיד העירוני או של מנהל כללי או של עובד בכיר בתאגיד העירוני או בתאגיד הקשור לתאגיד העירוני; לענין זה, "בן משפחה" - בן זוג או הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"תאגיד קשור לתאגיד עירוני" - תאגיד המחזיק חמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות של התאגיד העירוני או מכוח ההצבעה בו, או הרשאי למנות מחצית או יותר מחברי הגוף המנהל של התאגיד העירוני או את המנהל הכללי שלו, וכן תאגיד אשר התאגיד העירוני מחזיק בו זכויות כאמור;
(4) עובד התאגיד העירוני ומי שמועסק בשירותו.
(ב) לא יכהן אדם כנציג מטעם עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני ביותר משני תאגידים עירוניים; הוראה זו לא תחול על חבר מועצה ועובד עיריה המכהן כנציג בגוף המינהל של תאגיד עירוני ביותר משני תאגידים עירוניים, עקב תפקידו כעובד העיריה.
5. הוועדה לבדיקת מינויים
(א) תוקם ועדה לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונה מטעם עיריה בגוף הוועדה לבדיקת המנהל של תאגיד עירוני (להלן - ועדת המינויים) בהרכב כמפורט להלן:
(1) נציג שימנה שר הפנים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, הכשיר לכהן כשופט של בית משפט מחוזי, והוא יבוא מקרב עובדי המדינה או מקרב עובדי השירות הציבורי ויכול שיהיה מי שכיהן כשופט או מי שפרש מתפקידו בשירות המדינה או בשירות הציבורי והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2) נציג ציבור שימנה יושב ראש הוועדה לפי הענין, מתוך רשימה של אנשי ציבור שהגיש שר הפנים לענין זה שמתקיימים בהם תנאי הכשירות הקבועים בתקנות אלה, ליושב ראש הגוף המנהל של תאגיד עירוני, ושאין להם זיקה אישית, עסקית או פוליטית לראש העיריה או למי מחברי מועצת העיריה, שמטעמם מבוקש המינוי;
(3) המנהל הכללי של העיריה שמטעמה מבוקש המינוי, ואם לא מונה מנהל כללי, מזכיר העיריה.
(ב) המנין החוקי לישיבות הוועדה הוא היושב ראש וחבר נוסף; היו הדעות שקולות תכריע דעתו של יושב ראש הוועדה; הוועדה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי תקנות אלה.
(ג) מתפקידה של ועדת המינויים -
(1) לבדוק אם מתקיימים במועמדים עובדי העיריה או במועמדים מקרב הציבור תנאי הכשירות שבתקנה 3, ואם אין הם פסולים לכהונה לפי תקנה 4;
(2) לקבוע אם מן הראוי למנות מועמד בהתאם לאמור בתקנה 6;
(3) לייעץ למועצת העיריה בדבר מידת התאמתו של מועמד מקרב עובדי העיריה ומקרב הציבור, בשים לב, בין השאר, לצרכיו המיוחדים של התאגיד העירוני ולהרכב הגוף המנהל של התאגיד העירוני בעת המינוי ובהתחשב ביכולתו של המועמד להקדיש את הזמן הראוי לתפקיד שהוא מיועד לו.
(ד) מועמד לכהונה יגיש לוועדה פרטים בכתב על קורות חייו, השכלתו, ניסיונו וכל פרט אחר הדרוש על פי תקנות אלה כדי לקבוע את כשירותו למינוי, על גבי השאלון והתצהיר שבתוספת.
(ה) לבקשה לאישור המועמד תצורף חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה ולפיה המועמד עומד בתנאי הכשירות הקבועים בתקנות ואין הוא פסול מלכהן לפי תקנה 4.
(ו) הוועדה רשאית לבקש מהמועמד כל מידע נוסף הדרוש לה, לדעתה, לצורך ביצוע תפקידיה על פי תקנות אלה.
(ז) חבר בגוף מנהל של תאגיד עירוני יודיע לוועדת המינויים על כל עבירה שהורשע בה לאחר מינויו, למעט עבירות לפי פקודת התעבורה, על כל עיסוק העלול ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כנציג ועל כל פרט שיש בו כדי ליצור עילה לסייג למינוי על פי תקנה 4(א)(3).
5א. ועדת מינויים מיוחדת (תיקון: תשס"ח)
שר הפנים, לבקשת רשות מקומית או כמה רשויות מקומיות, רשאי להקים ועדת מינויים נוספת, אשר תכהן כוועדת מינויים לעניין תקנות אלה, לעניין תאגידים עירוניים שהקימו אותן רשויות מקומיות וזאת בין דרך כלל ובין לנושאים מסוימים; הקים שר הפנים ועדה כאמור,יהיה רשאי שר הפנים ליתן הוראות לעניין הפעלת הוועדה ומימון הוצאותיה ולרבות קביעת שיעור השתתפותן של הרשויות המקומיות האמורות, בהוצאות הנגזרות מהקמת ועדת המינויים המיוחדת.
6. כשירות מיוחדת (תיקון: תשס"ח)
מצאה ועדת המינויים כי למועמד לנציג העיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני מקרב הציבור יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לראש העיריה או למי מחברי מועצת העיריה, לא תאשר את מועמדותו אלא אם כן מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתו של התאגיד או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת נוסף על תנאי הכשירות הנדרשים לפי תקנות אלה לאותה כהונה.
7. תקופת כהונה
נציג עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני שהוא נציג מקרב הציבור, יתמנה לתקופה של שלוש שנים והוא יכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת.
8. פקיעת כהונה (תיקון: תשס"ח)
נציג עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני יחדל לכהן בהתקיים אחת מאלה:
(1) אם הוא חבר מועצת העיריה - במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם;
(2) אם הוא עובד העיריה - עם סיום עבודתו בעיריה או עם סיום תפקידו בה שבגינו מונה לנציג העיריה בגוף המנהל של התאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת העיריה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקודו של התאגיד העירוני;
(3) אם הוא נציג מקרב הציבור בתום תקופת מינויו;
(4) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש העירייה;
(5) נעדר מארבע ישיבות רצופות של הגוף המנהל של התאגיד או משש ישיבות בתוך שנה, זולת אם המועצה קבעה שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות, לאחר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי לעיריה;
(6) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כנציג בגוף המנהל של התאגיד העירוני;
(7) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני;
(8) מועצת העיריה ראתה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו או שאינו ממלא את תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.
9. תחילה (תיקון: תשס"ו)2
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ג בשבט התשס"ז (1 בפברואר 2007) (להלן - יום התחילה).
10. הוראת מעבר (תיקון: תשס"ח, תשס"ט3)
מי שנתמנה ערב יום התחילה לנציג מטעם עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני, יחדל לכהן לא יאוחר מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), זולת אם נתמנה שנית לפי הוראות תקנות אלה.
תוספת (תיקון: תשס"ח)
(תקנה 5(ד)
שאלון
למועמד/ת לכהן כנציג עיריה בגוף המנהל של תאגיד עירוני, או כיושב ראש גוף מנהל של תאגיד עירוני
שם התאגיד שאת/ה מועמד/ת לו:
התפקיד שאת/ה מועמד/ת לו: יושב ראש גוף מנהל / נציג בגוף מנהל (מחר את המיותר).
1. פרטים אישיים
שם משפחה שם פרטי
מספר זהות שנת לידה שנת עליה
כתובת פרטית עיר/יישוב מיקוד
מס' טלפון פרטי מס' פקס
מס' טלפון נייד
האם אתה תושב/ת ישראל? כן / לא
מין: ז / נ
2. מקום העבודה והתפקיד הנוכחי
מקום העבודה תפקיד בעבודה תאריך קבלתו

(לצרף אישור של מקום העבודה)
תחום העיסוק של הארגון שאת/ה עובד/ת בו
היקף העסקים של הארגון (לצרף היקף המאזן וההכנסות לפי המאזן ודוח רווח והפסד האחרונים מאושרים בידי רואה חשבון).
האם אתה עובד/ת מדינה כן / לא
האם אתה עובד/ת חברת האם של התאגיד שאת/ה מועמד/ת לו? כן / לא
(למלא רק במקרה שהמינוי לחברת בת)
כתובת מקום העבודה מס' טלפון בעבודה

מס' פקס בעבודה

3. השכלה (נא להשלים את כל המידע הנדרש*)
סוג השכלה
שם המוסד ומקומו
מספר שנות
הלימודים
המקצוע/
התמחות
התואר (אם אין תואר, נא לציין במפורש)

תיכונית

גבוהה*

השלמת לימודי השכלה גבוהה אחרת בתחום עיסוקו העיקרי של התאגיד*


______________
* נא לצרף תעודות.
* במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו אוניברסיטה בישראל או הטכניון (גם אם הלימודים נערכו בארץ), יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך התרבות והספורט על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.
4. ניסיון ציבורי או עסקי
4.1 ניסיון ומילוי תפקידים (לצרף אישורים) בניהול ציבורי או עסקי (אין לצורך כהונה כנציג בגופים מנהלים של תאגידים או בגופים דומים) (אם אין - לציין במפורש).
שם הגוף או התאגיד שבו מילאת תפקיד בכיר
התפקיד בגוף או בתאגיד (לצרף אישור)
תקופת העבודה (ציינ/י מועד התחלה ומועד סיום)
תחום העיסוק של
הגוף או התאגיד היקף הכנסות וסך המאזן לפי דוח רואה חשבון של התאגיד4.2. האם התפטרת או פוטרת מתפקיד המפורט לעיל ומהן הסיבות לכך?
4.3 אם היית עובד התאגיד שבו אתה מועמד לכהן כנציג/יושב ראש, נא לציין פרטים על חקירה, ברור, בדיקה, ועדת חקירה, ביקורת פנים, וכיוצא באלה שבהם היית מעורב כנחקר/מבוקר עד והאם פוטרת או התפטרת או הועברת מתפקידך בעקבות כך, כולל תאריכים:
4.4 כהונה נוכחית בגופים מנהלים של תאגידים רשויות וגופים ציבוריים אחרים: (אם אינך חבר - לציין "לא חבר/ה")
פעילות מיוחדת בגוף המנהל של תאגיד: כגון חברות בועדות או
תפקידים אחרים
מכהן כנציג בגוף המנהל של התאגיד מטעם הציבור או מטעם גוף חיצוני
תאריך תחילת הכהונה ותאריך צפוי לתום הכהונה
שם המוסד או
התאגיד


כן / לא
כן / לא
כן / לא
כן / לא
כן / לא5. כהונה ציבורית
האם כהנת או את/ה מכהנ/ת בכהונה ציבורית או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, בנושאים כלכליים, מסחריים ניהוליים או משפטיים (אם לא - לציין במפורש).
תקופת הכהונה (ציינ/י השנים)
התפקיד (ציינ/י במדויק)
מקום הכהונה


6. זיקות לראש הרשות המקומית או לחבר מחברי מועצת הרשות
"זיקה פוליטית" - לרבות השתתפות ברשימה מפלגתית לכנסת או לרשות מקומית, השתתפות בבחירות מקדימות, מועצת סניף מפלגה, ועידת מפלגה או מוסד אחר, גם אם לא נבחרת.
אם יש זיקה או קשר נא לפרט. אם אין זיקה נא לכתוב בשורה המתאימה "אין".
6.1. זיקה או קשר אישי או פוליטי כלשהו לראש הרשות או לחבר מועצה (לרבות קרבה משפחתית) בהווה או בעבר (אם הזיקה התקיימה בעבר - נא לציין מתי נפסקה):

6.2. זיקה או קשר עסקי, בהווה או בעבר, עם ראש הרשות או עם חבר מועצה לרבות קשרי עבודה, תרומות או קשרים עסקיים אחרים בין בכסף או בשווה כסף (אם הזיקה התקיימה בעבר - נא לציין מתי נפסקה):


6.3. מתן שירות בהווה או בעבר, לקידום ענינו הפוליטי, העסקי או האישי של ראש הרשות או של חבר מועצה או לקידום עניני מפלגתו או סיעתו (אם השירות ניתן בעבר ו-נא לציין מתי נפסק):

6.4. עבודה משותפת קרובה בפעילות מפלגתית או פעילות במסגרת הסיעה עם ראש הרשות או עם חבר מועצה בהווה או בעבר (אם הזיקה התקיימה בעבר - נא לציין מתי נפסקה):

6.5 . השתייכות בהווה או בעבר, לאחד מאלה: גוף בוחר (לרבות מרכז מפלגה), גוף נבחר, גוף ממנה או בסיעה דן במינוי, בין במישרין ובין בעקיפין, לתפקידים במפלגה הנמנית עם מפלגות או בסיעה של ראש הרשות או של חבר מחברי המועצה או לגוף אחר כלשהו של מפלגות או סיעות לרבות עמותות הקשורות למפלגה או סיעות כאמור (אם הזיקה התקיימה בעבר - נא לציין מתי נפסקה):

6.6. חברות במוסד, במועצה, בוועידה, בוועדה או בגוף אחר כלשהו של מפלגתו או סיעתו של ראש הרשות או חבר מועצה, לרבות עמותות הקשורות למפלגה או סיעה כאמור, בהווה או בעבר (אם החברות התקיימה בעבר - נא לציין מתי נפסקה):

6.7. זיקה או קשר אחרים כלשהם לראש הרשות או לחבר מועצה לרבות תרומות בכסף או בשווה כסף בהווה או בעבר (אם בעבר, נא לציין מתי נפסקו הזיקה או הקשר):

6.8. ייצוג ראש הרשות או חבר המועצה, מפלגותיהם או רשימותיהם בגוף או במוסד או ארגון לרבות עיריה או מועצה מקומית, או ייצוג לענין מסוים, בהווה או בעבר (אם בעבר - נא לציין מתי נפסק הייצוג):

6.9. פעילות במסגרת מפלגה או סיעה מסיעות המועצה בהווה או בעבר, שאינה מפורטת לעיל - נא לפרט ולציין מהי הפעילות ומתי התרחשה:

6.10. זיקה או קשר, בהווה או בעבר, כאמור באחד מהסעיפים 6.9-6.1 בין ראש הרשות או חבר מועצה לבין קרוב משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורה או אח) של המועמד נא לפרט את מהות הזיקה ולציין מתי התקיימה.
7. כישורים מיוחדים
בבג"צ 932/99 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' יו"ר הוועדה לבדיקת מינויים, פד"י נג(ד) 769, נאמרו הדברים האלה ביחס לסעיף 18ג(א) לחוק החברות הממשלתית:
"מהי, אם כן, הדרישה ל"מיוחדות" המוצאת ביטוי בסעיף 18ג(א)? מבלי לקבוע מסמרות בדבר, ומבלי ליתן הגדרה ממצה אשר ניתנת בנקל ליישום, די אם נאמר כי מועמד בעל זיקה לשר כשיר לעבור את תנאי הסף של "כישורים מיוחדים" או "כשירות מיוחדת", רק אם בשל כישוריו המיוחדים משקלה הסגולי של תרומתו לחברה צפוייה להיות כה מכרעת, עד כי הדבר מצדיק לקחת את הסיכון הטבוע במינויו בשל קשריו עם שר משרי הממשלה. מכל מקום, וזאת בקשתי להדגיש, אין די בקיום כישורים התואמים את תחומי הפעולה בחברה הממשלתית הנדונה, אם כישורים אלה אינם יוצאי דופן, "מיוחדים".
בהתאם לאמור, בשינויים המחויבים, אנא פרט/י כישורים מיוחדים לכהונה:

8. זיקות לתאגיד
8.1. האם את/ה מחזיק/ה ניירות ערך של התאגיד העירוני או של תאגיד קשור לתאגיד העירוני? (נא הקף בעיגול).
כן / לא
אם כן - נא למלא:
אחוז האחזקות שבידך
סוג המניות
מספר המניות
שם החברה

8.2. האם יש לך קשר אישי, עסקי או אחר, או הנך בן משפחה (בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה), של אדם המכהן בגוף המנהל של התאגיד העירוני או של מנהל כללי או של עובד אחר בתאגיד העירוני או בחברת בת של התאגיד העירוני או בתאגיד המחזיק מניות בתאגיד העירוני (נא להקיף בעיגול).
כן / לא
אם כן - נא פרט

8.3. האם יש לך קשר משפחתי כלשהו אחר לאדם המכהן בגוף המנהל של התאגיד העירוני או מנהל כללי או עובד אחר בתאגיד העירוני או בחברה בת של התאגיד העירוני או בתאגיד המחזיק מניות בתאגיד העירוני (נא להקיף בעיגול).
כן / לא
אם כן - נא פרט

9. עיסוקים בתחום פעילותו של התאגיד
יש לענות על השאלות בסעיף הן ביחס למועמד עצמו, והן ביחס למי שקשור למועמד: בן משפחה של המועמד, או גוף שיש למועמד זיקה אליו. לענין זה -
"גוף שיש למועמד זיקה אליו" - תאגיד או גוף אחר שאתה בעל מניות בו ו/או מכהן בגוף המנהל שלו;
"בן משפחה" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
השאלות מתייחסות גם לפוטנציאל של התרחשות הקשרים או הזיקות בעתיד.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
9.1. האם את/ה או מי שקשור אליך עוסק/ת או עסק בתחום עיסוקיו של התאגיד שאת/ה מועמד/ת לו? (נא להקיף בעיגול).
כן / לא
אם כן - נא למלא
פרט/י תחום העיסוק והיקפו
תקופת העבודה
(ציינ/י השנים)
התפקיד
מקום העיסוק
9.2. האם בעיסוקים אחרים שלך או של מי שקשור אליך מתקיימת (או עשויה להתקיים) תחרות עם התאגיד? (אם כן - פרט/י, אם לא - לציין במפורש):


9.3. האם קיימים קשרים בינך ובין מי שקשור אליך לבין התאגיד (יחסי ספק ולקוח, מתן שירותים או קבלתם, פיקוח ובקרה או כל קשר אחר)? אם כן - פרט/י אם לא - לציין במפורש:


9.4. האם קיימים או עשויים להתקיים בעתיד קשר או זיקה אחרים בין התאגיד ותחומי פעילותו, לבינך או לבין מי שקשור אליך? אם כן - פרט/י, אם לא - לציין במפורש:


9.5. האם את/ה או מי שקשור אליך מייצגים כיום או עשויים לייצג בעתיד, דרך קבע או לענין מסוים, גורם כלשהו שיש לו קשר או זיקה לתאגיד (מן הקשרים והזיקות המפורטים בסעיפים 1 עד 9? אם כן - פרט/י אם לא - לציין במפורש:


9.6. האם מתקיימים בינך או בין מי שקשור אליך, לבין מי שמכהן בגוף המנהל של התאגיד או עובד בתאגיד שאת/ה מועמד/ת לו יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כהונה משותפת בארגונים אחרים, קשרים עסקיים או זיקות אחרות? אם כן - פרט/י אם לא - לציין במפורש:


10. החזקת ניירות ערך בתאגידים אחרים
פרט/י החזקת ניירות ערך, בשיעור של 5% ומעלה מהון התאגיד בחברות בין במישרין ובין בעקיפין, או שותפות בגוף עסקי כלשהו (למעט החזקת מניות שלא כבעל ענין בחברות דרך הבורסה):
(אם אינן מחזיק/ה במניות - לציין "לא מחזיק/ה").
עיסוקה של החברה
אחוז החזקות
שם החברה


11. הקדשת זמן
פרט/י את הזמן שאת/ה יכול/ה להקדיש לתפקיד שאת/ה מיועד/ת לו בהתחשב בזמן שאת/ה מקדיש/ה היום לעיסוקיך האחרים (יש לפרט את מספר הימים והשעות):

12. הליכים משפטיים
12.1. האם יש לך הרשעות בפלילים, לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות? יש / אין
אם יש, נא פרט/י בדף נפרד, וצרפ/י תצלום של הכרעת הדין
ושל גזר הדין.
12.2. האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי? כן / לא
אם כן - פרט/י בדף נפרד.
12.3. האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי
שאלון זה? כן / לא
אם כן - פרט/י בדף נפרד.
12.4. האם נחקרת על ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת
תחת אזהרה, במסגרת תיק התלוי ועומד בפני המשטרה
או הרשות החוקרת? כן / לא
אם כן - פרט/י בדף נפרד.
12.4.1. ביחס לעובדים בגופים הציבוריים - נא התייחס לחקירות/ כן / לא
אישומים/עבירות משמעת בהתאם לאמור בסעיפים 12.1 עד 12.4
בשינויים המחוייבים.
12.5. האם הוכרזת כפושט רגל? כן / לא
אם כן, פרט/י בדף נפרד.
12.6. האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה כן / לא
לפועל, התשכ"ז -1967 ?
אם כן, פרט/י בדף נפרד.
12.7. האם ניתן כנגדך צו הגבלה, כמשמעו בחוק בתי הדין הרבניים
(קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה -1995 ? כן / לא
אם כן, נא פרט/י בדף נפרד.
13. פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרפ/י בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
14. הצהרה וחתימה
אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי אין ניגוד ענינים בין עניני האישיים ועיסוקי האחרים לבין התפקיד שאליו אני מועמד/ת בתאגיד
וכי אם ייווצר בעתיד מצב כאמור אודיע על כך מיד הן לתאגיד והן לוועדה לבדיקת מינויים וכן אימנע מלהשתתף, להצביע ולהשפיע בכל צורה שהיא על החלטות התאגיד במקרה כאמור.

תאריך חתימה
תצהיר המועמד
אני החתום מטה נושא תעודת זהות מס' לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
ידוע לי כי אני מועמד/ת לתפקיד יושב ראש גוף מנהל של תאגיד עירוני/נציג בגוף המנהל של תאגיד עירוני (מחק את המיותר)
בתאגיד
כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמיתיים.
הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך חתימה
אישור עורך דין
אני מאשר בזה כי ביום הופיע/ה לפני עורך דין
במשרדי ברחוב טל' מר/גב'
שזיהה/זיהתה עצמו/ה על ידי ת"ז מס' המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

תאריך חתימה עורך/כת דין

______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 478, 1117; תשס"ח, 106;תשס"ט, 1144.
2 התקנות פורסמו ביום 20.2.2006.
3 תקנה 2 לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני )(תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1144) קובעת לגבי תיקון תקנה 10:
"2.תחילה
תחילתן שלן תקנות אלה ביום ז' בשבט התשס"ט (1 בפברואר 2009)."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ