אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ"ד-1964

תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ"ד-1964

תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ"ד-1964 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 134, והסעיפים 15 ו-18 (2) לתוספת השניה לפקודת העיריות, 1934, אני מתקין תקנות אלה:
1. פרסום הודעה בדבר בחירות
פקיד הבחירות יפרט בהודעתו לפי סעיף 12 לתוספת השניה לפקודה את המקום, המועד והדרך להגשת שמות המועמדים וסגניהם בבחירות רוביות (להלן - הצעת מועמדים) או רשימות מועמדים בבחירות יחסיות.
2. מועד להגשת הצעות או רשימות מועמדים
הצעת מועמדים או רשימות מועמדים, יוגשו לפקיד הבחירות במועד ובטופס שקבע.
3. פרטים שיצויינו בהצעת מועמד
לכל מועמד וסגנו תוגש הצעה נפרדת. הצעת מועמד וסגנו תפרט את שמם, שם משפחתם, מענם וגילם. לא ייחשב אדם כמועמד או כסגנו אלא אם נתנו את הסכמתם בכתב והיא הוגשה לפקיד הבחירות ביחד עם הצעת מועמדותם.
4. הצעת מועמד טעונה חתימות
הצעת מועמד וסגנו טוענה חתימות של 10% לפחות מהחקלאים הרשומים ברשימת החקלאים. החותם הראשון ייחשב כבא-כוח החותמים, והבא אחריו - כממלא-מקומו. ליד כל חתימה יצויין שמו ושם משפחתו של החותם ומספרו ברשימת החקלאים.
5. חתימה על מספר הצעות מועמדים
לא יחתום אדם על הצעת מועמדים במספר העולה על מספר הנציגים העומדים לבחירה. חתם על יותר מהמספר האמור, לא ייחשבו חתימותיו אלא בהצעות שהוגשו ראשונה עד למספר המותר.
6. אישור קבלת הצעה
פקיד הבחירות יאשר בכתב קבלת הצעת מועמד ויציין את היום והשעה של הגשתה.
7. רשימות מועמדים בבחירות
שמות המועמדים בבחירות יחסיות יוגשו ברשימת מועמדים, שתכלול לא יותר ממספר הנציגים העומדים לבחירה ולא פחות משליש של מספר זה. מועמד שנתן הסכמתו להיכלל ביותר מרשימת-מועמדים אחת, מועמדותו בטלה בכל הרשימות. פרט לאמור בסעיף זה יחולו על רשימות-מועמדים הוראות התקנות 3 עד 6, בשינויים המחוייבים.
8. אישור הצעת מועמדים
הצעת מועמד או רשימת מועמדים טעונה אישורו של פקיד הבחירות. פקיד הבחירות יבדוק כל הצעת-מועמדים או רשימת-מועמדים סמוך ככל האפשר לאחר המועד להגשתן. החליט פקיד הבחירות שלא לאשר הצעת-מועמדים או רשימת-מועמדים, יודיע על כך לבא-כוח החותמים או לממלא-מקומו.
9. הכרזת תוצאות הבחירות כשאין צורך בבחירות
(א) היה מספר המועמדים שאושרו, אם בכל הצעות מועמדיו ואם בכל רשימות המועמדים, שווה למספר הנציגים העומדים לבחירה, יכריז פקיד הבחירות ביום הבחירות על המועמדים כעל האישים שנבחרו.
(ב) הוגשה רשימת-מועמדים אחת בלבד ומספר המועמדים שבה עלה על מספר הנציגים העומדים לבחירה, יכריז פקיד הבחירות ביום הבחירות על מספר המועמדים מתוך אותה הרשימה השווה למספר הנציגים העומדים לבחירה ולפי סדרם ברשימה כעל האישים שנבחרו.
10. מספר המועמדים פחות ממספר הנציגים העומדים לבחירה
היה מספר כל המועמדים שאושרו פחות ממספר הנציגים העומדים לבחירה, יופחת מספר הנציגים העומדים לבחירה ויועמד על שש, ארבע או שתים, הכל לפי המספר הקטן והקרוב ביותר למספר המועמדים שאושרו.
11. בחירות יחסיות
הוגשו יותר מרשימת מועמדים אחת ועלה מספר המועמדים בכל הרשימות ביחד על מספר הנציגים העומדים לבחירה ייערכו בחירות בקלפי שתימצא בתחום העיריה במקום שיקבע פקיד הבחירות.
12. בחירות רוביות
עלה מספר המועמדים שאושרו על מספר הנציגים העומדים לבחירה, יתקיימו הבחירות באסיפה כללית, בהתאם לסעיף 15 לתוספת השניה לפקודה במקום שיקבע פקיד הבחירות.
13. פרסום שמות המועמדים
לא יאוחר מ-4 ימים לפני יום הבחירות יפרסם פקיד הבחירות הודעה בה יציין את שמות המועמדים ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות משפחותיהם או את רשימות המועמדים כפי שאושרו.
14. פתקי הצבעה בבחירות רוביות
בבחירות רוביות יכין פקיד הבחירות פתקי-הצבעה שיכילו את שמות כל המועמדים לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה שלהם, שישמשו למקרה של בחירות בקלפי.
15. פתקי הצבעה בבחירות יחסיות
בבחירות יחסיות יקבע פקיד הבחירות צורה אחידה של פתקי ההצבעה ויודיע על כך לבא-כוח רשימות המועמדים ולממלאי-מקומם, לפחות יומיים לפני יום הבחירות. באי-כוח הרשימות או ממלאי-מקומם ימציאו לפקיד הבחירות את פתקי ההצבעה, והוא ידאג לאספקתם במקום ההצבעה ביום הבחירות.
16. קלפי
פקיד הבחירות יציב במקום ההצבעה תיבה מותקנת במנעול ובמפתח שתהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות או פתקי-הצבעה אך אי-אפשר להוציאם מתוכה אלא בפתיחת מנעולה (להלן - קלפי).
17. לפני שהתחילה ההצבעה, יציג פקיד הבחירות לעיני האנשים המצויים במקום ההצבעה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת.
18. זיהוי הבוחר
בוחר העומד להצביע יזהה עצמו תחילה; כאמצעי-זיהוי ישמשו אך ורק פנקס-זיהוי שהוצא לפי תקנות שעת-חירום (רישום תושבים), תש"ח-1948, או תעודת-זהות שהוצאה לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט-1949.
19. הצבעה בקלפי
הצבעה בקלפי תתקיים כלהלן:
משנזדהה המצביע, יקרא פקיד הבחירות את שם הבוחר שנזדהה בהעתק רשימת החקלאים, ובצד שמו יצויין שביקש להצביע; אחר כך ימסור לבוחר -
(1) בבחירות רוביות - פתק הצבעה הנושא על גבו את חתימתו של פקיד הבחירות;
(2) בבחירות יחסיות - מעטפה הנושאת עליה את חתימתו של פקיד הבחירות.
20. ההצבעה בבחירות רוביות
משקיבל הבוחר את פתק ההצבעה, ילך אל תא ההצבעה, שיוקם במקום ההצבעה בצורה שתבטיח את חשאיות ההצבעה, שם יסמן על הפתק את שמות המועמדים שהוא מצביע בעדם, אך לא יסמן יותר מועמדים מאשר מספר הנציגים העומדים לבחירה, יחזור ויראה לפקיד הבחירות את פתק ההצבעה עד כדי שיראה פקיד הבחירות את חתימתו עליה ויטילנה לקלפי. פקיד הבחירות יציין בהעתק רשימת החקלאים את דבר ההצבעה.
21. ההצבעה בבחירות יחסיות
היו הבחירות יחסיות, ילך בוחר, לאחר שקיבל את המעטפה, אל תא ההצבעה כאמור בתקנה 19, שם ישים במעטפה את פתק ההצבעה של הרשימה שהוא מצביע בעדה, יחזור ויראה לפקיד הבחירות את המעטפה עד כדי שהפקיד יראה את חתימתו עליה, ויטילנה לקלפי. פקיד הבחירות יציין בהעתק רשימת החקלאים את דבר ההצבעה.
22. מנין הקולות
מנין הקולות ייעשה על ידי פקיד הבחירות במקום ההצבעה מיד עם גמר ההצבעה ולא ייפסק עד תומו.
23. פתקי הצבעה בטלים בבחירות רוביות
בבחירות רוביות -
(1) פתק-הצבעה שאינו נושא את חתימתו של פקיד הבחירות - בטל;
(2) פתק-הצבעה שלא סומן על ידי הבוחר - בטל;
(3) פתק-הצבעה שסומנו בו מועמדים במספר העולה על מספר הנציגים העומדים לבחירה - בטל;
(4) פתק-הצבעה שעליו הוסף סימן, בין בכתב ובין על ידי הטבעה או בכל אופן אחר, והוא עשוי לזהות את המצביע - בטל.
24. פתקי הצבעה בטלים בבחירות יחסיות
בבחירות יחסיות -
(1) פתק-הצבעה שנמצא במעטפה שאינה נושאת עליה את חתימתו של פקיד הבחירות - בטל;
(2) נמצאו במעטפה יותר מפתק אחד של אותה רשימה - הקול כשר;
(3) פתח-הצבעה שצורתו שונה מזו שנקבעה לפי תקנה 15 - בטל;
(4) פתק-הצבעה שעליו הוסף סימן, בין בכתב ובין על ידי הטבעה או בכל אופן אחר, והוא עשוי לזהות את המצביע - בטל;
(5) פתק-הצבעה שנמצא במעטפה שלתוכה הוכנס דבר כלשהו זולת הפתק - בטל;
(6) נמצאו במעטפה פתק-הצבעה מסוג כאמור בפיסקאות (3) או (4) יחד עם פתק - הצבעה שאינו בטל כאמור - הקול פסול.
25. הצבעה בהרמת ידיים
היו הבחירות בהצבעה בהרמת ידיו ימנה פקיד הבחירות שני אנשים לספירת קולות המצביעים.
26. סדרי ההצבעה
סדרי ההצבעה יהיו בהתאם להוראות פקיד הבחירות; כל אדם חייב לציית להוראות פקיד הבחירות בנוגע לשמירה על הסדר.
27. תוצאות בחירות יחסיות
בבחירות יחסיות ייקבעו התוצאות לפי זה:
(1) סך כל הקולות הכשרים שקיבלו כל הרשימות יחולק למספרי הנציגים העומדים לבחירה, והמספר השלם היוצא מן החילוק יהיה המודד;
(2) כל רשימה תזכה במספר נציגים במספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד;
(3) המקומות הנותרים יתחלקו אחד-אחד בין הרשימות שנשארו להן עודפי-הקולות הגדולים ביותר לפי סדר שיעור העודפים, וברשימה שמספר קולותיה אינו מגיע למודד, ייחשב כעודף המספר הכולל של קולותיה הכשרים;
(4) היו לשתי רשימות או יותר עודף-קולות שווה ולא נותר אלא מקום-פנוי אחד, יוכרע בין הרשימות בהגרלה שיערוך פקיד הבחירות בו במקום;
(5) סדר הבכורה של המועמדים ברשימה שזכתה במקומות בועדה יהיה לפי סדרם ברשימה מלמעלה למטה.
28. פרוטוקול
פקיד הבחירות ינהל פרוטוקול על מהלך הבחירות ותוצאותיהן, ויעביר העתקים ממנו למועצת העיריה ולשר הפנים.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 1011.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ