אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), התשנ"ג-1993

תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), התשנ"ג-1993

תקנות העיסוק באופטומטריה (בחינות רישוי), התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-19 לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"ועדת הבחינות" - ועדה שמינה המנהל לפי תקנה 6;
"הבחינות" - בחינה בכתב ובחינה מעשית כאמור בתקנה 2;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"רופא" - כמשמעותו בחוק;
"מפקח" - מי שועדת הבחינות מינתה לפקח על בחינה בכתב.
2. הרכב הבחינה
(א) הבחינות לענין סעיף 2(ב)(3) לחוק יהיו בחינה בכתב ובחינה מעשית.
(ב) לבחינה המעשית זכאי לגשת רק מי שעמד בהצלחה בבחינה בכתב.
3. נושאי הבחינה
הבחינות יהיו בנושאים אלה:
(1) אופטיקה פיזיולוגית, גיאומטרית ומכנית;
(2) תשבורת העין (רפרקציה);
(3) מבנה העין ותפקודה לרבות ראיה דו-עינית ואנטומיה ופיזיולוגיה של העין ושל הראיה;
(4) זיהוי סטיות מהנורמה של הראיה;
(5) תכשירים אופתלמיים שבשימוש רופא;
(6) מיכשור אופטומטרי;
(7) עדשות מגע;
(8) ראיה ירודה וראיה שיקומית;
(9) פסיכולוגיה וראיה תפיסתית;
(10) נוהלי הבדיקה האופטומטרית:
(11) חוק ואתיקה הנוגעים לעיסוק באופטומטריה.
4. מועדי הבחינות
(א) הבחינות ייערכו פעמיים בשנה במועדים שקבעה ועדת הבחינה.
(ב) שלושים ימים לפחות לפני מועד הבחינה בכתב, יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה בעתון יומי אחד לפחות בשפה העברית, הודעה על מועד הבחינה ומקומה.
5. הגשת בקשה להיבחן
(א) המבקש להיבחן יגיש בקשה בכתב למנהל, באמצעות לשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגוריו.
(ב) ראה המנהל כי נתקיימו במבקש להיבחן דרישות סעיף 2(1) ו-(2) לחוק, יודיע ליושב ראש ועדת הבחינות כי המבקש רשאי לגשת לבחינה בכתב.
(ג) עמד נבחן בהצלחה בבחינה בכתב, תודיעו ועדת הבחינה על כך בהודעה בדואר רשום, וכן תודיעו את המועד והמקום לקיום הבחינה המעשית ופרטים טכניים לגביה.
6. ועדת הבחינות
(א) המנהל ימנה ועדת בחינות של חמישה שהרכבה:
(1) נציג המנהל;
(2) שני רופאים בעלי תואר מומחה ברפואת עיניים;
(3) שני אופטומטראים שאחד מהם סיים לימודי אופטומטריה ברמה אקדמית.
(ב) המנהל ימנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.
(ג) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.
(ד) יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה להכנת בחינות.
(ה) נוכחות שלושה חברי הועדה ובהם נציג המנהל, אופטומטראי ורופא בעל תואר מומחה ברפואת עיניים, יהוו מנין חוקי להחלטות הועדה.
(ו) לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות רצופות של ועדת הבחינות, תהיה הישיבה הבאה, שתיערך לא יאוחר מ-30 ימים ממועד הישיבה הראשונה, חוקית בכל הרכב שנוכח בו יושב ראש הועדה.
7. תפקידי ועדת הבחינות
תפקידיה של ועדת הבחינות יהיו:
(1) לערוך את שאלות הבחינות, ואם הכינה ועדת המשנה את שאלות הבחינה - לאשרן, ובכלל זה לשנותן, להוסיף עליהן או לגרוע מהן.
(2) לקיים את הבחינות;
(3) למנות מפקחים;
(4) לקבוע בוחנים לבחינה המעשית ואת מתכונתה, מיקומה ומועדה;
(5) לקבוע את תוצאות הבחינות;
(6) לדווח למנהל ולנבחן על תוצאות הבחינות.
8. הצטיידות נבחן לבחינה
(א) נבחן יציג למפקח במועד בחינה, בין בכתב ובין מעשית, לפני תחילתה, תעודת זהות או דרכון.
(ב) נבחן בבחינה מעשית יביא עמו לבחינה מכשיר ידני לצרכי הדגמת בדיקה אופטומטרית.
9. הנוהג בבחינה
(א) נבחן ירשום על גבי מחברת הבחינה בכתב את המספר שקבעה לו ועדת הבחינות, ולא ירשום את שמו על דפי המחברת.
(ב) נבחן לא יתלוש דפים מתוך מחברת הבחינה.
10. משמעת
נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, רשימה או כתב שהחזקתם אותה שעה אסורה או שהוא עוזר או מפריע לנבחן אחר או נעזר בו, רשאי המפקח להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינה.
11. דין העובר על המשמעת
(א) נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 10, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין שלא הופסקה בחינתו ולא הוצא, רשאית ועדת הבחינות לאסור עליו להשתתף בבחינה במועד הבא.
(ב) לא תחליט ועדת הבחינות כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה או בפני ועדת משנה שתמנה לכך.
12. תוצאות הבחינה
תוצאות בחינה יצויינו ב"עבר" או "נכשל" בלבד.
13. בחינה חוזרת
(א) נבחן שנכשל בבחינה רשאי לשוב ולהיבחן במועד הקרוב.
(ב) נבצר מהנבחן לשוב ולהיבחן במועד הקרוב, רשאי הוא לפנות לועדת הבחינות אשר תחליט על מועד בחינתו החוזרת.
14. אישור על תוצאות בחינה
ועדת הבחינות תמסור לנבחן תוצאות כל בחינה, בהודעה בדואר רשום, תוך שלושים ימים ממועד הבחינה.
15. ערר
(א) נבחן הרואה עצמו נפגע מקביעת כשלונו בבחינה בכתב או בבחינה מעשית רשאי, תוך שלושים ימים מקבלת הודעה כאמור בתקנה 14, לערור על הקביעה, בכתב, בפני המנהל.
(ב) המנהל יעביר ערר שקיבל כאמור, סמוך לקבלתו, לועדת ערר שמינה לצורך זה, והועדה תחליט בערר תוך שלושים ימים מיום מינויה; החלטת ועדת ערר תהא סופית.
(ג) הועדה תחליט על אופן בירור הערר.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
17. הוראת שעה
(א) הבחינות הראשונות לפי תקנות אלה ייערכו לא יאוחר מ-45 ימים לאחר תחילתן של התקנות.
(ב) מי שניגש לבחינות כאמור בתקנת משנה (א), רשאית ועדת הבחינות להחשיב את עיסוקו באופטומטריה במסגרת לימודיו, כסיום תקופת התמחות, ואם לא הוכיח, להנחת דעתה, שעסק באופטומטריה במסגרת לימודיו - לאפשר לו, לאחר שעבר את הבחינות בהצלחה, לעבור התמחות שתקבע, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 374.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ