אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ"ח-1987

תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ"ח-1987

תקנות העונשין (נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשמ"ח-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51יב לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ושר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרה
בתקנות אלה, "המען" - שם הרחוב, מס' הבית, שם הישוב, המיקוד, ולגבי אסיר - שם בית הסוהר שבו הוא מוחזק.
פרק ב': חוות דעת על נשיאת מאסר בעבודת שירות
2. הכנת חוות דעת
(א) קיבל הממונה בקשה לחוות-דעת מאת בית-המשפט, יזמן את הנידון להתייצב במקום ובעת שיקבע הממונה בהזמנה לשם בדיקה רפואית ומבחני התאמה אחרים; ההזמנה תיערך לפי טופס 1 בתוספת.
(ב) לאחר עריכת בדיקה רפואית ומבחני התאמה לנידון לצורך בדיקת התאמתו מבחינה רפואית ותעסוקתית לשאת עונשו בעבודת שירות, ישלח הממונה לבית המשפט חוות דעת שתיערך לפי טופס 2 בתוספת.
(ג) הממונה יפרט בחוות דעתו אם ניתן להציב את הנידון הן בעבודת משק והן בעבודה ציבורית, ויציין את מקומות העבודה האפשריים, ותאריך תחילת העבודה בהם.
פרק ג': סדרי עבודת שירות
3. קליטה והצבה
(א) ממונה שהודעה לו החלטת בית המשפט, כי נידון ישא את מאסרו בעבודת שירות, יזמין את הנידון להתייצב לפני מפקח לקליטה והצבה לעבודה; ההזמנה לנידון תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב) המפקח -
(1) יקבע הצבתו למקום העבודה שנמצא מתאים לנידון ויסביר לו את הכללים החלים על עבודת שירות;
(2) יסכם את הראיון לפי טופס 4 בתוספת.
4. הודעה למעביד
המפקח יודיע למעביד במקום העבודה שאליו הוצב הנידון על הפניית הנידון לעבודת שירות; בהודעתו יציין -
(1) את המועדים לתחילת העבודה וסיומה;
(2) את התנאים שקבע בית המשפט לעבודת שירות;
(3) למי צריך להעביר את שכר העבודה (אם הנידון הוצב בעבודת משק). העתקים מההודעה יימסרו לנידון ביום הקליטה וההצבה ולשירות התעסוקה.
5. הודעת הממונה
הממונה יודיע לבית המשפט על נידון שהחל לשאת מאסרו בעבודת שירות (להלן - עובד שירות), ההודעה תיערך לפי טופס 6 בתוספת.
6. שכר
(א) שירות בתי הסוהר או שירות התעסוקה, לפי הענין, ישלמו לעובד השירות שהוצב בעבודת משק את שכר עבודתו לאחר ביצוע הניכויים המפורטים בסעיף 51ד לחוק.
(ב) הניכויים יחושבו על פי השכר הכולל של העובד בעבודת השירות ובלבד ששכר העבודה שיוותר בידי עובד השירות בעבודת משק בכל חודש לא יפחת מתשעים אחוזים משכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
(ג) סדר הקדימויות לביצוע הניכויים מן השכר יהיה כדלקמן:
(1) פיצויים או הוצאות שחייב בהם עובד השירות לפי סימן ו' לפרק ו' לחוק;
(2) קנס שהוטל על עובד השירות לפי סימן ד' לפרק ו' לחוק;
(3) הוצאות הכרוכות בארגון עבודת השירות ובפיקוח על עובד השירות בגובה של עשרה אחוזים משכרו של עובד השירות.
7. הודעת העובד על הפסקת העבודה או היעדרות ממנה
הודעת עובד השירות על כל הפסקה בעבודתו או על כל היעדרות ממנה, לפי סעיף 51ז(ב) לחוק, תימסר על-ידו ללא שיהוי למפקח, שיעבירה לממונה; הודעת העובד תימסר למפקח בין בעל-פה ובין בטלפון; מפקח שנמסרה לו הודעה כאמור יציין פרטיה בכתב ויעבירה ללא דיחוי לממונה.
8. היעדרות מהעבודה מטעמי בריאות
היעדרות מהעבודה מטעמי בריאות מותרת אם ניתן לגביה אישור רפואי; המפקח רשאי להורות לעובד השירות לעבור בדיקה רפואית במקום שיורה.
9. היעדרות מהעבודה בשל שירות מילואים
(א) נקרא עובד שירות לשירות מילואים פעיל החל בתקופת השירות ימציא מיד למפקח העתק מצו הקריאה.
(ב) סיים עובד השירות שירותו במילואים, יתייצב למחרת היום במקום עבודת השירות וימציא למפקח אישור על שירותו במילואים.
10. היעדרות מהעבודה מסיבה אחרת
עובד השירות יהיה רשאי להעדר מעבודתו, באישור מראש שנתן לו הממונה או המפקח -
(א) בימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עובדים בהם.
(ב) מסיבה מיוחדת אחרת שתיראה לממונה, ובלבד שההיעדרות לא תעלה על עשרה ימים רצופים.
(ג) לרגל שביתה או השבתה.
(ד) מחמת הפסקה זמנית בעבודה מטעם מקום העבודה אשר אינה כלולה בימי המנוחה של עובד השירות וימי שבתון על-פי חוק.
(ה) לגבי עובד שירות שהוצב בעבודת משק - מחמת העדרות שהעובד זכאי לה על פי תנאי העבודה החלים באותו מקום עבודה.
11. העברה ממקום עבודה למשנהו
(א) הממונה רשאי להעביר עובד שירות ממקום עבודה אחד למשנהו בשל טעמים שבעבודת השירות לרבות חוסר התאמה של העובד לעבודה או למקום העבודה, סיום העבודה במקום העבודה, הפסקה זמנית בעבודה מעל עשרה ימים רצופים, שביתה או השבתה מעל עשרה ימים רצופים.
(ב) לא יחליט הממונה על העברת עובד ממקום עבודה אחד למשנהו כאמור בסעיף קטן (א) בטרם נתן לעובד השירות הזדמנות נאותה לטעון טענותיו.
12. סדרי הפיקוח
(א) המפקח יערוך ביקורות פתע במקומות העבודה במידת האפשר אחת לשבוע אך לא פחות מפעמיים בחודש לגבי כל עובד שירות, וכן יפקח על עובד השירות בדרכים שיקבע הממונה.
(ב) המפקח יתאם עם המעביד את סדרי הדיווח של המעביד.
13. הפסקה מינהלית
(א) סבר הממונה כי נתקיימה בעובד השירות אחת העילות המצדיקות הפסקה מינהלית של עבודת שירות, כאמור בסעיף 51ט לחוק (להלן - הפסקה מינהלית), יפנה לנציב בתי הסוהר בבקשה להפסקה מינהלית; הבקשה תיערך לפי טופס 7 בתוספת. לא יחליט נציב בתי הסוהר על הפסקה בעבודת השירות בטרם נתן לעובד הזדמנות נאותה לטעון טענותיו.
(ב) החליט נציב בתי הסוהר על הפסקה מינהלית, תימסר על כך, ללא שיהוי, הודעה בעל-פה לעובד השירות ולמעבידו באמצעות הממונה או המפקח, ועבודתו תופסק למחרת היום שבו נמסרה לו ההודעה. עם מתן ההודעה תיערך גם הודעה בכתב לפי טופס 8 בתוספת, ותימסר לעובד השירות ללא דיחוי.
14. מינוי מפקחים
הממונה ימנה מפקחים על עבודת השירות מקרב עובדי שירות בתי הסוהר או מקרב עובדי מדינה אחרים, בהסכמת המשרד בו מועסק העובד.
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 1
(תקנה 2(א))
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק נידון /
הזמנה לנידון
אל:
שם משפחה שם פרטי שם האב מספר ת"ז
המען
בהתאם להוראת בית המשפט ב שניתנה בתיק הנ"ל ביום הנך מוזמן להתייצב ביום בשעה
במקום כדי לעבור בדיקה רפואית ומבחני התאמה אחרים לצורך הכנת חוות דעת שתוגש לבית המשפט בדבר יכולתך לשאת עונש מאסר בעבודת שירות.
אם הינך מבקש לקבוע לך מועד אחר להתיצבותך עליך לפנות מיד עם קבלת הזמנה זו לממונה, לטלפון מספר
בעת התייצבותך בתאריך ובמקום שנקבעו לך תהיה רשאי להמציא מסמכים רפואיים ואחרים שברשותך.
_____ __________ ______
תאריך חותמת הממונה חתימה
מדינת ישראל
הממונה על עבודת שירות
טופס 2
(תקנה 2(ב))
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק נידון /

חוות דעת על פי סעיף 51(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1987
בענין הנידון:

(שם משפחה) (שם פרטי) (שם האב)

(מס' תעודת זהות) (מען)
בהתאם להוראות בית המשפט מיום
1. הנידון התייצב/לא התייצב ביום
2. לנידון נערכה בדיקה רפואית, ולאור תוצאותיה -
הנידון יכול לעבוד בכל עבודת שירות ללא מגבלה.
הנידון יכול לעבוד בעבודת שירות במגבלות אלה:

הנידון אינו יכול לעבוד בעבודת שירות.
3. לנידון נערך ראיון התאמה/מבחן התאמה לשם בדיקת התאמתו מבחינה תעסוקתית.
לאור בחינת נתוניו של הנידון ואפשרויות התעסוקה - אני ממליץ להציב את הנידון בעבודת שירות במסגרת:
עבודת משק במקום העבודה
עבודה ציבורית במקום העבודה
לא להציב הנידון בעבודת שירות מחמת אי התאמה
לדחות ההחלטה לתקופה של כדי לאפשר למצוא לנידון מקום עבודה מתאים או לשם קבלת חוות דעת רפואית מעודכנת.
4. תאריך אפשרי לתחילת העבודה עבודת משק
עבודה ציבורית
5. הנידון הביע הסכמתו/לא הביע הסכמתו למקום העבודה המומלץ.
6. הערות נוספות (לרבות זמינות מקום העבודה ותאריך אפשרי לתחילת העבודה)
תאריך חותמת הממונה חתימה
------- ------------------ ---------
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 3
(תקנה 3(א))
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק נידון /
הזמנה לנידון
אל:
שם המשפחה שם פרטי שם האב תעודת זהות
המען:
בהתאם להחלטת בית המשפט ב שניתנה בתיק הנ"ל ביום לפיה תישא את עונש המאסר של חדשים שהוטל עליך בתיק הנ"ל בעבודת שירות למשך שתחל ביום עליך להתייצב לקליטה והצבה לפני מפקח על עבודת שירות ב ביום ..... בשעה .....
____ _________ ____
תאריך חותמת הממונה חתימה
מדינת ישראל
הממונה על עבודתה שירות
טופס 4
(תקנה 3(ב))
סיכום ראיון קליטה והצבה
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק עובד שירות /
ביום בשעה במקום התייצב לפני
מפקח/מפקח מחוזי על עבודת שירות הנידון בתיק הנ"ל.
__________ _______ _______
(שם המשפחה) (שם פרטי) (שם האב)
__________ _______ _______
(מס' תעודת זהות) (המען) (מס' טלפון)
(מצב משפחתי) (תאריך לידה) (שנות השכלה) (מקצוע)
לשם קליטה והצבה לפני תחילת עבודת שירות.
הנידון הוצב לעבודת משק/לעבודה ציבורית ב ויחל עבודתו ב מקום העבודה.................... שעות העבודה .............. .
הוסברו לנידון הכללים והתנאים החלים על עבודת שירות וכן תנאים לעבודת שירות שקבע בית המשפט.
אישור הנידון:
אני מאשר שהסבירו לי את הכללים והתנאים החלים על עבודת שירות ואני מסכים ומתחייב לעבוד לפיהם.
הערות המפקח
הנני מאשר תוכן הסיכום דלעיל.
...................
חתימת הנידון
_____ _________ ______
תאריך חותמת המפקח חתימה
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 5
(תקנה 4)
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק עובד שירות /
הודעה למעביד על הפניית עובד שירות
הריני להודיעך כי בהתאם להחלטת בית המשפט ............. ב ..................
שניתנה בתיק הנ"ל ביום ושהעתקה מצורף להודעה זו, הוצב הנידון (שם משפחה) (שם פרטי) ........... (שם האב)
(מס' תעודת זהות) (מען) לעבודת שירות במקום העבודה .............. למשך תקופה .............. החל ביום ........... ועד ליום ........... הנ"ל יעבוד בעבודת ........................................
הנידון הנ"ל נחשב לפי החוק לעובד שירות בעבודה ציבורית ולא יקבל ממך כל שכר/הנידון הנ"ל נחשב לפי החוק לעובד שירות בעבודת משק ויקבל ממך שכר עבודה*.
שכר העבודה יועבר על ידך עד היום החמישי בכל חודש בעד החודש הקודם לשירות בתי הסוהר/לשירות התעסוקה - מדור תשלומים*

אבקשך להמציא דו"ח חודשי אודות התייצבות הנידון לעבודה, דרך ביצוע העבודה והתנהגותו בעבודה; את הדו"ח יש לשלוח עד היום העשירי בכל חודש לגבי החודש הקודם אל
אבקשך להודיע למפקח על עבודת שירות על כל העדרות עובד השירות מעבודתו לרגל מחלה, שירות מילואים או מסיבה אחרת, לציין משך ההיעדרות החזויה או ההיעדרות בפועל, לפי הענין.
_____ _________ ______
תאריך חותמת המפקח חתימה
העתק: הממונה על עבודת שירות.
שירות התעסוקה - מחלקת תשלומים.
_________________________________
*מחק את המיותר.
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 6
(תקנה 5)
תיק פלילי /
ערעור פלילי /
תיק עובד שירות /
אל: בית המשפט ב
הודעה על תחילת עבודת שירות
ניתנת בזה הודעה לכבוד בית המשפט כי הנידון (שם משפחה)
(שם פרטי)
החל לשאת מאסרו בעבודת שירות, שהוטלה עליו בתיק הנ"ל ביום

תאריך חותמת הממונה חתימה
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 7
(תקנה 13(א))
תיק פלילי _____ / ______
ערעור פלילי _____ / _____
תיק עובד שירות ___ / _____
אל: נציב בתי הסוהר
בקשה להפסקה מינהלית של עבודת שירות
מוגשת בזה בקשה להחליט על הפסקה מינהלית של עבודתו של עובד השירות.
(שם המשפחה) (שם פרטי) (מס' תעודת זהות) מען
על יסוד העילה הרשומה מטה:
(נעדר מהעבודה ללא אישור הממונה או המפקח.
( התרשל בביצוע עבודתו או שמבחינה אחרת אין התנהגותו בעבודה מניחה את הדעת.
( הפר תנאי מתנאי עבודת השירות שקבע בית המשפט בתיק הנ"ל.
( לא ציית להוראה של הממונה או של המפקח או לא קיים חובה המוטלת עליו לפי סימן ב-1 בפרק ו' לחוק העונשין התשל"ז1977.
( נפתחה נגדו חקירה בחשד שעבר עבירה.
להלן העובדות והנימוקים התומכים בבקשה:

לתמיכה בבקשה מצורפים המסמכים האלה:

תאריך חותמת הממונה חתימה
החלטת נציב בתי הסוהר
בתוקף סמכותי לפי סעיף 51ט(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולאור נימוקי בקשת הממונה על עבודת שירות, ולאחר שהעובד:
( לא טען טענותיו בקשר לבקשת הממונה למרות שניתנה לו הזדמנות לכך.
( טען כי ______________
אני מחליט כי עובד השירות הנ"ל -
(ימשיך לעבוד בעבודת השירות.
( יפסיק לעבוד בעבודת שירות וישא את יתרת עונשו בבית הסוהר לאחר שראיתי כי נתקיימה בעובד השירות אחת העילות המצדיקות לפי החוק הפסקה מינהלית של עבודתו (עילת ההפסקה)
_____ __________
תאריך נציב בתי הסוהר
מדינת ישראל
הממונה על עבודת השירות
טופס 8
(תקנה 13 (ב))
תיק פלילי _____/_____
ערעור פלילי ____/_____
תיק עובד שירות ___/___
הודעה על הפסקה מינהלית של עבודת שירות
אל: _________ המען: _________
נציב בתי הסוהר, בתוקף סמכותו לפי סעיף 51ט(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, החליט ביום ______ כי עבודתך כעובד שירות תופסק הפסקה מינהלית וכי תישא את יתרת עונשך בבית סוהר. מצורף בזה העתק החלטת נציב בתי הסוהר.
בעקבות כך תיפסק עבודתך כעובד שירות החל ביום ____________
על החלטת נציב בתי הסוהר כאמור לעיל הנך רשאי להגיש עתירה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971, לבית המשפט המחוזי ב ______ תוך שבעה ימים מהיום שבו נמסרה לך ההחלטה.
אם תגיש עתירה - תימשך ההפסקה בעבודת השירות עד למחרת היום שבו תינתן החלטת בית המשפט, אלא אם כן יקבע בית המשפט מועד אחר.
אם לא תגיש עתירה - עליך להתייצב בבית סוהר ____ ביום ______ בשעה ____ לשם נשיאת יתרת עונשך.
תאריך חותמת הממונה חתימה
העתק: המעביד
שירות בתי הסוהר - מחלקת האסיר.
שירות התעסוקה - מדור התשלומים/שירות בתי הסוהר מחלקת הכספים*.
_______
* מחק את המיותר.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 356.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ