אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס"ט-2009

תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס"ט-2009

תקנות העונשין (דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות), התשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 377 ה(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הוועדה" - הוועדה שהוקמה לפי תקנה 3;
"המבקש" - אדם או גוף המגיש בקשה כמפורט בתקנה 5(א);
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד המשפטים;
"המתאם הבין-משרדי" - המתאם הבין משרדי בקשר למאבק בסחר בבני אדם שמונה על פי החלטת הממשלה מקרב עובדי משרד המשפטים;
"הקרן" - הקרן שהוקמה לפי סעיף 377 ה לחוק;
"חוק האפוטרופוס" - חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;
"נכס" - כסף שמקורו בקנס או ברכוש;
"נפגע" - מי שנפגע במישרין ממעשה המהווה עבירה לפי סעיף 375א או 377 א לחוק וכן בן משפחה של מי שהמעשה גרם למותו;
"קנס" - קנס שהטיל בית משפט בשל עבירה על סעיף 375א או 377א לחוק;
"רכוש" - רכוש שחולט על פי סעיף 377ד לחוק וכהגדרתו בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג 3-2003 .
2. דרך ניהול הקרן
הקצאת נכס מהקרן תיעשה על ידי האפוטרופוס הכללי על פי המלצת הוועדה בדרכים המפורטות בתקנה 6.
3. הוועדה
(א) תוקם ועדה שתפקידה להמליץ לאפוטרופוס בדבר הקצאת נכסים מהקרן למטרות המפורטות בסעיף 377ה(ד) לחוק.
(ב) הרכב הוועדה יהיה כלהלן:
(1) משפטן הכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי שימנה שר המשפטים, לאחר היוועצות עם המתאם הבין משרדי, והוא יהיה היושב ראש;
(2) נציג שר המשפטים, המכהן כמתאם הבין משרדי;
(3) נציג שר האוצר;
(4) נציג שר הפנים;
(5) נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים;
(6) נציג המשרד לביטחון הפנים שימונה מתוך משטרת ישראל;
(7) שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים, שהם בעלי רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי בתחום המאבק בסחר בבני אדם; שר המשפטים ימנה את נציגי הציבור מתוך רשימת מומלצים שיגישו לשר ארגוני זכויות האדם העיקריים העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות שעליהם ימליץ המתאם הבין-משרדי;
הרשימה תכלול חמישה מועמדים לפחות;
(8) נציג ציבור שימנה שר המשפטים, לאחר היוועצות עם המתאם הבין-משרדי, שהוא בעל רקע וניסיון אקדמי, מקצועי או מעשי בתחום הנוגע לזכויות אדם.
(ג) הודעה על מינוי הוועדה תפורסם ברשומות.
(ד) יושב ראש הוועדה ונציגי הציבור החברים בה יכהנו לתקופה של שלוש שנים; יהיה ניתן להאריך את תקופת כהונתם לתקופה רצופה אחת נוספת של 3 שנים.
(ה) חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר שהוא נציגו או לשר שמינה אותו, לפי העניין;
(2) לעניין חבר ועדה שמונה לפי תקנת משנה (ב)(2) עד (6) - חדל להתקיים בו תנאי שמכוחו מונה.
(ו) שר המשפטים יעביר מכהונתו חבר ועדה שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדה או יושב ראש הוועדה.
(ז) שר המשפטים או השר שמינה חבר ועדה רשאי להעבירו מכהונתו לפני תום תקופתה בהתקיים אחד מאלה:
(1) נבצר מחבר הוועדה דרך קבע למלא את תפקידו;
(2) חבר הוועדה נעדר בלא סיבה מוצדקת משתי ישיבות רצופות של הוועדה;
(3) השר מצא, לאחר התייעצות עם יושב ראש הוועדה, כי חבר הוועדה אינו ממלא כראוי את תפקידו.
(ח) חבר הוועדה לא יועבר מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו.
4. מרכז הוועדה
יושב ראש הוועדה ימנה מרכז לוועדה, שאינו חבר הוועדה, מקרב עובדי המדינה, ותפקידיו יהיו כלהלן:
(1) לפרסם בשפות מרכזיות השגורות בפי נפגעים, על פי המלצת המתאם הבין-משרדי, מידע על הקרן, מטרותיה ודרכי יצירת קשר עמה באתר האינטרנט של משרד המשפטים, וכן באמצעות דפי מידע שייתלו או יונחו במקום בולט לעין במקומות רלוונטיים שאליהם עשויים להגיע נפגעים, על פי המלצת המתאם הבין-משרדי, כגון:
(א) תחנות משטרה, לרבות מינהלת ההגירה, פרקליטויות ובתי משפט ככל שהם רלוונטיים;
(ב) לשכות סיוע משפטי הפועלות לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972;
(ג) נציגויות ישראל במדינות רלוונטיות;
(ד) ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות ומקלטים לקורבנות סחר בבני אדם.
(2) להודיע בשפות כאמור בפסקה (1) על מועד כינוס הוועדה 90 ימים לפני מועד הכינוס, לגופים הרלוונטיים, שהם משרדי הממשלה, גופים ציבוריים וארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, וכן באתר האינטרנט של משרד המשפטים; ההודעה תכלול פרטים לגבי דרכי הגשת בקשה, לרבות טפסים;
(3) לנהל יומן מעקב ובו יירשמו הבקשות לפי סדר הגשתן ושלבי הטיפול עד לקבלת המלצה; כמו כן יבדוק את הבקשות ואם חסרים פרטים, יחזיר את הבקשה למבקש תוך ציון הפרטים הטעונים תיקון או השלמה;
(4) להעביר בקשה לתשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה, לגורם שקבע לעניין זה שר המשפטים לפי סעיף 377ה(ג) לחוק, אם טרם התקבלה עמדתו של הגורם האמור בעניין, ולעקוב אחר הטיפול בה; התקבלה עמדת הגורם האמור, יביא מרכז הוועדה את הבקשה להחלטת הוועדה בישיבתה הסמוכה;
(5) להעביר לחברי הוועדה את הבקשות וחומר רקע רלוונטי, בתוך זמן סביר לפני מועד כינוס הוועדה; וכן להעביר לנציגי ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, והזכאים להופיע לפני הוועדה לפי תקנה 5(ד), חומר רקע כאמור, למעט חומר שלא ניתן להעביר לפי כל דין, וזאת למטרת הופעתם לפני הוועדה, בתוך זמן סביר לפני מועד כינוסה;
(6) לנהל פרוטוקול בכתב של דיוני הוועדה והמלצותיה; מרכז הוועדה יעביר את הפרוטוקול לאישורו של יושב ראש הוועדה, שיוודא כי הוא משקף נכונה את דיוני הוועדה ואת המלצותיה, וכי אין בפרסומו הפרה של הוראות כל דין לעניין שמירת סודיות, הגנת הפרטיות וכללי חיסיון.
5. סדרי דין בוועדה
(א) משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, עמותות וכן נפגעים, המבקשים כי יוקצה להם נכס מהקרן, יגישו לוועדה בקשה בכתב לפי הטפסים שבתוספת, 45 ימים לפחות לפני מועד כינוס הוועדה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת בקשה אם שוכנע שיש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ומטעמים שיפרט.
(ב) הוועדה תתכנס פעמיים בשנה לפחות, ובין השאר בהתאם להיקף הנכסים המופקדים בקרן והמיועדים לחלוקה, להיקף הבקשות שהוגשו ולדחיפותן.
(ג) היושב ראש רשאי, לאחר התייעצות עם המתאם הבין-משרדי, לדחות את הבקשה, אם היה סבור שאינה בסמכות הוועדה; החליט היושב ראש על דחיית הבקשה מנימוק זה, תישלח הודעה מנומקת למבקש על דחיית הבקשה.
(ד) נציגי ארגוני זכויות אדם העוסקים במאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, יהיו זכאים להופיע לפני הוועדה ולהגיש לה חומר בכתב, למטרת הוספת ידע מקצועי וחומר רקע הנחוצים לדיוני הוועדה.
(ה) מבקש שהוא נפגע רשאי להופיע לפני הוועדה כדי לטעון לפניה את טענותיו; הוברר לוועדה שהנפגע אינו יודע עברית, ימונה לו מתרגם או שאחד מחברי הוועדה ישמש לו מתרגם; נפגע השוהה בחוץ לארץ או נפגע שיושב ראש הוועדה אישר את בקשתו, רשאי לבקש כי נציג מטעמו יופיע לפני הוועדה לצורך זה; היושב ראש רשאי, לבקשת מבקש שאינו נפגע, להרשות לו להופיע לפני הוועדה ולהגיש לה חומר בכתב.
(ו) סבר יושב ראש הוועדה שהוא זקוק למידע נוסף כדי לדון בבקשה, רשאי הוא לפנות לכל אדם או גוף כדי לבקש ממנו להגיש לו מסמך או להופיע לפני הוועדה.
(ז) בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול שישקף את דיוני הוועדה ואת המלצותיה; פרוטוקולים של דיוני הוועדה יועברו לחברי הוועדה ולנציג האפוטרופוס הכללי ויפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד המשפטים, תוך קיום הוראות כל דין לעניין שמירת סודיות, הגנת הפרטיות וכללי חיסיון.
(ח) יושב ראש הוועדה רשאי, לפי בקשת המבקש או מנימוק אחר שיפרט, לבקש מהוועדה לקיים עיון חוזר בבקשה מסוימת, אם השתנו הנסיבות או שיש בידי המבקש עובדות חדשות או שעבר זמן ניכר מאז קבלת ההחלטה; ביקש זאת היושב ראש, תשוב הוועדה ותדון בדבר; המבקש עיון חוזר רשאי להופיע לפני הוועדה.
(ט) יושב ראש הוועדה אחראי לוודא שהסכום השנתי שיוקצה לשיקום של נפגעים, טיפול בהם והגנה עליהם, לא יפחת ממחצית מנכסי הקרן בשנה אחת בהתאם לסעיף 377ה(ד)(1) לחוק.
(י) הוועדה רשאית לפעול אף אם פחת מספר חבריה כל עוד לא פחת מ-7 ובהם לפחות היושב ראש ושני נציגי ציבור; מניין חוקי לקיום ישיבת ועדה הוא 5 חברים לפחות ובהם היושב ראש ונציג ציבור.
(יא) החלטות הוועדה יתקבלו לאחר הצבעה על פי רוב קולות החברים; במקרה של שוויון במניין הקולות, יינתן משקל של קול נוסף ליושב ראש הוועדה.
6. האפוטרופוס הכללי
(א) בביצוע תפקידו לפי סעיף 377 ה(א) לחוק ותקנה 2, יפעל האפוטרופוס הכללי לפי סעיפים 2 עד 4, 9(א), 10 עד 14, 16, 17, ו-19 לחוק האפוטרופוס, בשינויים המחויבים לפי העניין.
(ב) האפוטרופוס הכללי ירשום רכוש המופקד בקרן, לפי שם הטוען לזכות בו; הרישום יכלול את מספר התיק בבית המשפט, שם הצדדים, תאריך צו החילוט, פרטי זיהוי הרכוש, פרטי זיהוי בעל הרכוש, פרטי זיהוי המחזיק ברכוש, מיקום הרכוש והשימוש הנוכחי ברכוש.
(ג) האפוטרופוס הכללי ירשום קנס שהופקד בקרן במרשם לפי שם משלם הקנס; הרישום יכלול את מספר התיק בבית המשפט, שמות הצדדים, תאריך הטלת הקנס, סכום הקנס ופרטי זיהוי משלם הקנס.
(ד) האפוטרופוס הכללי ידווח לוועדה לפני כל ישיבה, על יתרת הנכסים העומדת לחלוקה ועל סכום הקרן השמורה לפי תקנה 9.
(ה) האפוטרופוס הכללי רשאי לממש רכוש שהופקד בקרן אם ראה שהדבר דרוש לשם חלוקתו, לשם ייעול הטיפול בו או לשם ביצוע תשלומים המוטלים על הקרן; פעולות המנויות בסעיף 9(ג) לחוק האפוטרופוס, טעונות אישור מראש של הוועדה.
(ו) האפוטרופוס הכללי, בתיאום עם יושב ראש הוועדה, ימציא למנהל הכללי, מדי שנה, ולא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים, דין וחשבון מסכם על פעולות הקרן שאישר רואה חשבון, לרבות סך כל הכספים שחולקו מנכסי הקרן, רשימת מבקשים שקיבלו כספים והסכום שקיבל כל מבקש, ולאילו מבין המטרות כאמור בסעיף 377ה(ד) לחוק חולקו כספים; האפוטרופוס הכללי רשאי לכלול בדין וחשבון את ממצאיו באשר להמלצות בדבר חלוקת הרכוש.
7. הוצאות ניהול
(א) הוצאותיה של הקרן ייגבו מכלל הנכסים המופקדים בה, לרבות שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי.
(ב) שכר הניהול של האפוטרופוס הכללי בעד ניהול נכס שהופקד בקרן, יהיה 2 אחוזים וחצי משוויו הכולל של הנכס, והוא ייגבה עם הפקדתו של הנכס או במועד האפשרי הקרוב שלאחריו.
8. החזרת רכוש
(א) ציווה בית משפט על החזרת רכוש שהופקד בקרן וטרם מומש, יחזירו האפוטרופוס הכללי לזכאי על פי הצו לקבלו עם קבלת הודעה על כך מבית המשפט.
(ב) ציווה בית משפט על החזרת תמורתו של רכוש שהופקד בקרן או על תשלום דמי שימוש בו, או על פיצוי בשל נזק או פחת ברכוש כאמור, במסגרת ביטול צו החילוט, תשפה הקרן את אוצר המדינה בשיעור התשלומים ששילם לפי הצו מן הכספים שבידיה, או שיימצאו בידיה לאחר נתינתו.
9. קרן שמורה
לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה 8(ב), תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים שיחסו לכלל המזומנים המופקדים בה אותה שעה יהיה כיחס שיקבע שר המשפטים מזמן לזמן, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; כספים שהופקדו מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו בהתאם לתקנות אלה.
10 . דין קדימה
בחלוקת נכסי הקרן יהיה לתשלומים המפורטים להלן דין קדימה לכל שאר התשלומים המוטלים עליה, לפי סדר העדיפות הזה:
(1) תשלום הוצאות הניהול כאמור בתקנה 7;
(2) פיצוי נפגע לפי סעיף 377 ה(ד)(2) לחוק;
(3) שיקום נפגעים, טיפול בהם והגנה עליהם לפי סעיף 377 ה(ד)(1) לחוק.
11 . בקשות ומועד הגשתן
(א) מבקש יגיש בקשה לקרן לפי טופס 1 שבתוספת ויכלול בה את הפרטים האלה:
(1) שם המבקש ומספר הזהות שלו או מספר רישומו, לפי העניין, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו;
(2) הסכום המבוקש;
(3) המטרה שלשמה מבוקש הסכום;
(4) הקשר של המבקש למאבק בסחר בבני אדם ובעבדות, לרבות מסמכים המאמתים זאת;
(5) תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום (להלן - התכנית) ועלויותיה באופן מפורט;
(6) הצבעה על חשיבות התכנית במסגרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות;
(7) הבעת הסכמה לשתף פעולה עם מנגנוני פיקוח ובקרה על השימוש שנעשה בסכום וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו;
(8) הצהרה שלא נתקבלה תמיכה לתכנית המבוקשת מגורם אחר; אם יש תמיכה חלקית, הצבעה על סכום התמיכה ומקורה;
(9) מידת השתתפות המבקש בפעילות שהמימון מתבקש לגביה;
(10) כל מסמך נוסף שיש בו כדי לאמת את האמור בבקשה;
(11) לגבי בקשה למימון פרויקט - יצוינו פרטים מלאים ומדויקים הרלוונטיים לפרויקט, ובין השאר -
(א) מטרות הפרויקט;
(ב) מקום ביצוע הפרויקט, שם המבצע, תקופת ביצוע, שם המפקח על הפרויקט מטעם הגוף המבקש;
(ג) עלות הפרויקט, תוך הבחנה בין עלויות קבועות לעלויות שוטפות צפויות ותוך פירוט מקורות המימון של ההוצאות השוטפות.
(12 ) התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם למבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, מתחייב המבקש להחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה.
(ב) בקשה של נפגע תוגש לפי טופס 2 שבתוספת ותכלול את הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), למעט הפרטים שבפסקאות (4) ו (6) של אותה תקנת משנה, ונוסף על כך פרטים אלה:
(1) אימות מעמד המבקש כנפגע, אם על ידי ראיות ממקורות חיצוניים ואם על ידי תצהיר הנפגע;
(2) לגבי נפגע השוהה בחוץ לארץ - אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה; אם השגת ייפוי כוח נוטריוני או הופעה לפני קונסול ישראלי כרוכות בקשיים ממשיים, ניתן להסתמך על ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם וזולתו, ומידע ממקורות אחרים;
(3) לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה - פירוט השפות שאותן דובר הנפגע.
(ג) בקשה של נפגע לקבלת פיצוי לפי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק תוגש לפי טופס 3 שבתוספת ותכלול פרטים אלה:
(1) שם המבקש ומספר הזהות שלו, וכן פרטים לצורך יצירת קשר עמו;
בקשות ומועד הגשתן
(2) הסכום המבוקש;
(3) עותק מפסק הדין המורה על פיצוי הנפגע;
(4) אישור רשמי שמדובר בפסק דין חלוט;
(5) האמצעים הסבירים שננקטו כדי לגבות את הפיצוי ואי-הצלחתם;
(6) לגבי מבקש השוהה בחוץ לארץ - אימות זהותו על ידי ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה הוא שוהה; כשהשגת ייפוי כוח נוטריוני או הופעה לפני קונסול ישראלי כרוכות בקשיים ממשיים, ניתן להסתמך על ראיות אחרות כגון תצהירים של אותו אדם וזולתו, ומידע ממקורות אחרים;
(7) לגבי נפגע שאינו יודע עברית ושמבקש להופיע לפני הוועדה - פירוט השפות שאותן דובר הנפגע;
(8) התחייבות ולפיה במקרה שהכסף שולם לידי המבקש, בלי שזה היה זכאי לקבלו, המבקש מתחייב להחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה;
(9) התחייבות ולפיה אם המבקש יקבל כספים בשל הפיצוי שנפסק לו בפסק הדין מגורם אחר, לאחר הקצאת כספים על ידי הקרן, יהיה עליו להודיע לקרן ולהחזיר את הכספים שקיבל ממנה בשל הפיצוי אחרי הדרישה הראשונה.
(ד) על מבקש להגיש את בקשתו 45 ימים לפחות לפני כינוס הוועדה, זולת אם יושב ראש הוועדה ראה כי נתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות מתן רשות להגיש את הבקשה במועד מאוחר יותר.
12 . פיצוי כפול
נפגע שקיבל פיצוי מלא או חלקי, לפי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק, ולאחר מכן, קיבל לידיו את סכום הפיצוי, כולו או חלקו מגורם אחר, יודיע לקרן בדבר קבלת הכספים ובדבר סכומם ומועד קבלתם, וינהג לפי הוראות אלה:
(1) קיבל הנפגע את מלוא סכום הפיצויים מגורם אחר, יחזיר לקרן את הסכום שקיבל ממנה, בלא דיחוי;
(2) קיבל הנפגע חלק מסכום הפיצויים מגורם אחר והוא סבור שיש יסוד להשאיר בידו את הסכום שהוקצה לו מהקרן, כולו או חלקו, יגיש בקשה לוועדה ויפרט את נימוקיו; הוועדה תדון בבקשה לפי תקנות אלה בשינויים המחויבים; לא הגיש הנפגע בקשה כאמור, יחזיר לקרן את הסכום שקיבל ממנה בשל הפיצוי, בלא דיחוי.
13 . שיקולי הוועדה
(א) בבואה להחליט על המלצה בדבר בקשה לקבלת נכסים מהקרן למטרות האמורות בסעיף 377ה(ד)(1), (3) או (4) לחוק, תפעל הוועדה כדי להבטיח שכספי הקרן ישמשו להגשמת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות בדרך הטובה ביותר; לשם כך תשקול הוועדה, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) לעניין מבקש שהוא נפגע - הצורך של הנפגע בסכום המבוקש, בהתחשב, בין השאר, במידת הפגיעה בו ובמצבו הכלכלי, הפיזי והנפשי וביכולת השיקום של הנפגע;
(2) לעניין סכום המבוקש לשם ביצוע פרויקט או תכנית - חשיבות הפרויקט או התכנית ומידת התרומה שלהם להגשמת מטרות המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות;
(3) היחס שבין הבקשה לסדרי העדיפות הקבועים בחוק;
(4) היחס שבין הכספים השמורים בקרן לבין הסכום המבוקש בבקשה זו ובבקשות אחרות;
(5) השימוש שהמבקש עשה בעבר בכספי הקרן או בכספים מגופים אחרים, אם קיבל כספים כאלה;
(6) לגבי מבקש שהוא משרד ממשלתי, עמותה או גוף ציבורי - פעולות שעשה לטובת מטרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות ועבירות נלוות;
(7) מידת ההשתתפות של המבקש בפעילות שהמימון מבוקש לגביה, מקום שזה רלוונטי.
(ב) בבואה להחליט בדבר בקשה על פי סעיף 377ה(ד)(2) לחוק, תשקול הוועדה, בין השאר, את היחס שבין הבקשה לכספים השמורים בקרן, לסכומי בקשות אחרות המונחות לפני הוועדה והסכום המבוקש בהן.
14 . סודיות הדיונים
(א) חברי הוועדה וכל מי שהגיע אליו מידע או מסמכים במסגרת תפקידו או פעילותו בוועדה, לא יעשו שימוש במידע או במסמכים כאמור ולא יגלו מידע או מסמכים כאמור לאחר; ואולם גילוי מידע או מסמכים כאמור יהיה מותר בהתקיים אחד מאלה:
(1) הגילוי דרוש לשם מילוי תפקיד בוועדה או לשם ביצוע הוראות חוק זה
והתקנות לפיו;
(2) הגילוי הותר על ידי בית משפט;
(3) קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע.
(ב) גילוי מידע ומסמכים כאמור בתקנת משנה (א) לא ייעשה אלא במידה הנדרשת לצורך העניין, ותוך הימנעות מרבית מפגיעה בפרטיות.
תוספת
טופס 1
(תקנה 11 (א))
בקשה לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
1. שם ..............................................................................................
2. מס' זהות או מס' רשום ..................................................................
3. דרכי יצירת קשר ............................................................................
4. הקשר שלך עם המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות; צרף מסמכים מאמתים...........................................................................................
........................................................................................................
5. הסכום המבוקש ...........................................................................
6. המטרה שלשמה מבוקש הסכום ......................................................
7 . תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום ועלויותיה; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך
........................................................................................................
........................................................................................................
8. חשיבות התכנית במסגרת המאבק בסחר בבני אדם ובעבדות; צרף מסמכים לפי הצורך
........................................................................................................
........................................................................................................
9 . מידת השתתפותך בפעילות שהמימון מתבקש לגביה; צרף מסמכים לפי הצורך
........................................................................................................
........................................................................................................
10 . אם מדובר בבקשה למימון פרויקט; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך לגבי שאלות אלה:
א. מטרות הפרויקט ..........................................................................
ב. מקום ביצוע הפרויקט ...................................................................
ג. שם מבצע הפרויקט ........................................................................
ד. תקופת ביצוע הפרויקט ...................................................................
ה. המפקח על ביצוע הפרויקט מטעם המבקש .......................................
ו. עלות הפרויקט:
(1) עלויות קבועות ..........................................................................
(2) עלויות שוטפות ...........................................................................
(3) מקורות מימון עלויות שוטפות .....................................................
הצהרות:
אני ............. נציג ................., מס' זהות ................., מצהיר בזאת:
1. אם אקבל סכום מהקרן, אני מסכים בזה לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והבקרה של הקרן על השימוש שנעשה בכל סכום שאקבל וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו;
2. איני מקבל תמיכה מגורם אחר בעבור התכנית/אני מצהיר בזה שאני מקבל תמיכה חלקית בעבור התכנית מאת ................................... בסכום ........................
3. אני מתחייב כי אם הכסף יימסר לי בלי שהייתי זכאי לקבלו, אחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה.
____________ __________
תאריך ומקום חתימה
טופס 2
(תקנה 11(ב))
בקשת נפגע לקבל הקצאה מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות לצורך שיקום
1. שם................................................................................................
2. מס' זהות (ת"ז, דרכון או תעודת מעבר) ...........................................
3. דרכי יצירת קשר............................................................................
4 . האם אתה נפגע עבירת סחר בבני אדם או עבדות? צרף אימות לכך ככל הניתן ............................................................................................
5 . אם אינך יודע עברית וברצונך להופיע לפני הוועדה אנא פרט את השפות שאותן אתה דובר...............................................................
6. הסכום המבוקש .....................................................................
7. המטרה שלשמה מבוקש הסכום; צרף מסמכים לפי הצורך ................
........................................................................................................
8 . תיאור התכנית שלשמה מבוקש הסכום ועלויותיה; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך
........................................................................................................
........................................................................................................
9 . מידת השתתפותך בפעילות שהמימון מתבקש לגביה; צרף מסמכים לפי הצורך ..................................................................................
........................................................................................................
10 . אם מדובר בבקשה למימון פרויקט; פרט וצרף מסמכים לפי הצורך לגבי שאלות אלה:
א. מטרות הפרויקט ........................................................................
ב. מקום ביצוע הפרויקט .................................................................
ג. שם מבצע הפרויקט .....................................................................
ד. תקופת ביצוע הפרויקט ................................................................
ה. המפקח על ביצוע הפרויקט מטעם המבקש ....................................
ו. עלות הפרויקט:
(1) עלויות קבועות................................................................
(2) עלויות שוטפות................................................................
(3) מקורות מימון עלויות שוטפות...........................................
אם אתה שוהה בחוץ לארץ, עליך לצרף מסמך המאמת את זהותך - ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה אתה שוהה. אם אינך מסוגל, על ידי מאמצים סבירים, לאמת את זהותך בדרכים אלה, צרף ראיה אחרת, לרבות תצהירך וכן תצהירים של אנשים אחרים.
הצהרות:
אני .............................., מס' זהות ......................., מצהיר בזאת:
1. אם אקבל סכום מהקרן, אני מסכים בזה לשתף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והבקרה של הקרן על השימוש שנעשה בכל סכום שאקבל וכן לפתוח ספרי תקציב למטרה זו;
2. איני מקבל תמיכה מגורם אחר בעבור התכנית/אני מצהיר בזה שאני מקבל תמיכה חלקית בעבור התכנית מאת ......................... בסכום ........................................
3. אני מתחייב בזה שאם הוועדה תקצה לי כסף מהקרן ואותו כסף ישוחרר לידי בלי שהייתי זכאי לקבלו, אחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה.
_____________ ____________
תאריך ומקום חתימה
טופס 3
(תקנה 11 (ג))
בקשת נפגע לקבל תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין מהקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות
1. שם ...............................................................................................
2. מס' זהות (ת"ז, דרכון או תעודת מעבר) ............................................
3. דרכי יצירת קשר ............................................................................
4 . אם אינך יודע עברית וברצונך להופיע לפני הוועדה אנא פרט את השפות שאותן אתה דובר...................................................................
5. הסכום המבוקש ...........................................................................
6. הליך משפטי (שמות צדדים, מס' הליך, בית משפט) ...........................
........................................................................................................
7. תאריך פסיקת הפיצוי ....................................................................
8. ציין את הצעדים שנקטת כדי לגבות את הפיצוי ואת הסיבה לכישלונם. נקוב בתאריכים מדויקים ככל שניתן; צרף מסמכים לפי הצורך .............
........................................................................................................
9. ציין אם הצגת את פסק הדין לפני גורם שקבע שר המשפטים לפי סעיף 377ה(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , והראית כי אין באפשרותך הסבירה לממש את פסק הדין, כולו או חלקו, כמו כן ציין אם התקבלה עמדתו, ואם כן - מהי .........................................................
........................................................................................................
עליך לצרף לבקשה זו מסמכים אלה:
1. עותק מפסק הדין המורה על הפיצוי;
2. אישור רשמי מהנהלת בתי המשפט שמדובר בפסק דין חלוט.
3. עותק של עמדת הגורם שקבע שר המשפטים לפי סעיף 377 ה(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 , כאמור בסעיף 9 לעיל, אם אותו גורם כבר הביע עמדה בעניין.
4. אם אתה שוהה בחוץ לארץ, עליך לצרף מסמך המאמת את זהותך - ייפוי כוח נוטריוני או מסמך מטעם קונסוליה של מדינת ישראל במדינה שבה אתה שוהה; אם אינך מסוגל, במאמצים סבירים, לאמת את זהותך בדרכים אלה, צרף ראיה אחרת, לרבות תצהירך וכן תצהירים של אנשים אחרים.
הצהרות:
אני ..............................., בעל מס' זהות ......................., מצהיר בזאת:
1. אני מתחייב בזה שאם הוועדה תקצה לי כסף מהקרן ואותו כסף ישוחרר לידי בלי שהייתי זכאי לקבלו, אחזיר אותו אחרי הדרישה הראשונה.
2. אני מתחייב שאם לאחר שהקרן תשלם לי את הפיצוי, כולו או חלקו, אקבל את הפיצוי, כולו או חלקו מגורם אחר, אודיע לקרן בדבר קבלת הפיצוי, סכומו ומועד קבלתו ואנהג כלהלן:
(א) אם אקבל את מלוא סכום הפיצויים מגורם אחר, אחזיר לקרן את הסכום שקיבלתי ממנה, בלא דיחוי;
(ב) אם אקבל חלק מסכום הפיצויים מגורם אחר, ואסבור שיש יסוד להשאיר בידי את הסכום שהוקצה לי על ידי הקרן, כולו או חלקו, אגיש בקשה לוועדה ואפרט את נימוקי; אם לא אגיש בקשה כאמור, אחזיר לקרן את הסכום שקיבלתי ממנה, בלא דיחוי.
_____________ ________
תאריך ומקום חתימה
_____________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 558.
_________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ