אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002

תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002

תקנות העובדים הסוציאליים (כללים בדבר דרכי רישום בפנקס העובדים הסוציאליים), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב), 14(ד) ו-61 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה לרישום
המבקש להירשם בפנקס (להלן - המבקש) יגיש בקשה לרשם לפי טופס 1 שבתוספת, ויצרף לבקשתו את כל אלה:
(1) תעודה או העתק מתאים למקור של תעודה המעידה כי הוא בעל תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית או בעל תעודת גמר בעבודה סוציאלית, המוכרים לפי סעיף 9(א)(1) עד (3) לחוק;
(2) צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו;
(3) קבלה על תשלום האגרה בעד הרישום בפנקס כאמור בתקנה 8(א)(1);
(4) טופס הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.
2. הודעה על רישום
מילא המבקש אחר הוראות תקנה 1, ירשמו הרשם בפנקס ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת.
3. פרטי רישום בפנקס
בפנקס יצוינו הפרטים שלהלן:
(1) שם משפחה;
(2) שם פרטי;
(3) שנת לידה;
(4) מספר תעודת זהות או מספר דרכון;
(5) התואר או התעודה כמפורט בסעיף 9 לחוק;
(6) שם מוסד הלימודים שהעניק את התואר או את התעודה;
(7) תאריך סיום הלימודים;
(8) תאריך הרישום בפנקס;
(9) מספר הרישום.
4. מתן הזדמנות לטעון טענות
(א) סבור הרשם כי אין לרשום את המבקש בפנקס או כי יש למחוק את רישומו של עובד סוציאלי מהפנקס, כאמור בסעיף 14(ב) או (ג) לחוק, יודיע הרשם למבקש או לעובד הסוציאלי, לפי הענין, על כוונתו כאמור ויזמנו להתייצב לפניו כדי לטעון את טענותיו לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב) החליט הרשם, לאחר ששמע טענות כאמור בתקנת משנה (א), ולאחר שהתייעץ עם ועדת הרישום כאמור בסעיף 15(א)(2) לחוק, שלא לרשום את המבקש בפנקס או למחוק ממנו רישום של עובד סוציאלי, יודיע למבקש או לעובד הסוציאלי, לפי הענין, על החלטתו לרבות הנימוקים להחלטה, לפי טופס 5 שבתוספת.
5. זימון לועדה רפואית
(א) החליט הרשם לדרוש ממבקש או ממי שרשום בפנקס להתייצב לפני ועדה רפואית, כאמור בסעיף 17 לחוק, יודיע להם על כך לפי טופס 6 שבתוספת.
(ב) לא התייצב המבקש או מי שרשום בפנקס לפני ועדה רפואית כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לו הרשם לפי טופס 7 שבתוספת על סירובו לרשמו בפנקס או על התליית רישומו, לפי הענין.
6. הודעת הרשם לפי החלטת ועדה רפואית
סירב הרשם לרשום מבקש בפנקס מחמת קביעתה של ועדה רפואית או מחק את שמו של מי שרשום בפנקס או הטיל הגבלות על עיסוקו כעובד סוציאלי או התלה את רישומו, הכל כאמור בסעיף 25 לחוק, יודיע לו הרשם על כך לפי טופס 8 שבתוספת.
7. עיון בפנקס
(א) המבקש לעיין בפנקס העובדים הסוציאליים, יגיש את בקשתו בכתב למנהל תחום ארגון ומינהל שבמשרד העבודה והרווחה ויצרף קבלה על תשלום האגרה בעד עיון בפנקס, לפי תקנה 8(א)(2); המידע המבוקש יישלח לפי טופס 9 שבתוספת.
(ב) מבקש לעיין בפנקס העובדים הסוציאליים שהוא לקוח כהגדרתו בתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999, פטור מאגרה בעבור עיון בפנקס לפי תקנה 8(א)(2).
8. אגרות (תיקון: תשס"ד, תשס"ז, תשס"ח)
(א) האגרות לענין תקנות אלה יהיו -
שקלים חדשים
(1) בעד רישום בפנקס 219
(2) בעד עיון בפנקס 26
(ב) סכומי האגרה שבתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 במאי של כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), אם עלה המדד שפורסם בחודש מרס אותה שנה לעומת המדד שפורסם בחודש מרס של השנה שקדמה לה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד) השר יפרסם ברשומות את נוסח תקנת משנה (א), כפי שהשתנה לפי האמור בתקנה זו.
9. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.
תוספת3
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 246; תשס"ד, 168; תשס"ז, 94; תשס"ח, 1084.
2 התקנות פורסמו ביום 9.12.2002.
3 נוסח התוספת אינו מובא.
_______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ