אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ"ו-1996

תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ"ו-1996

תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן) (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:
1. העדה הדרוזית - עדה מוכרת
העדה הדרוזית היא עדה דתית מוכרת בישראל.
2. מועצה דתית דרוזית וחבריה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ט) 3
(א) שר הפנים (להלן - השר) ירכיב מועצה דתית דרוזית (להלן - המועצה הדתית), אשר תורכב משבעים וחמישה אנשי דת דרוזיים, כמפורט להלן:
(1) שלושים סאיסים המכהנים בבתי התפילה הדרוזיים (חילוות); עלה מספר הסאיסים המכהנים בחילוות על שלושים, ימנה השר את שלושים הסאיסים המכהנים בחילוות שבהן מספר המתפללים הגדול ביותר, לאחר היוועצות בכל הסאיסים המכהנים;
(2) שלושים חברים מועמדי מועצות הרשויות המקומיות שבהן מתגוררים דרוזים, כמפורט בתוספת (להלן - הרשויות המקומיות) שמות המועמדים יוגשו לשר לא יאוחר מ-45 ימים לפני תום התקופה הקבועה בתקנת משנה (ג); לא הוגש שם מועמד, ימנה השר את מועמד הרשות המקומית;
(3) חמישה עשר חברים שימנה השר לאחר היוועצות במועצות הרשויות המקומיות ובכל הסאיסים המכהנים;
(4) לענין פסקאות (2) ו-(3), "מועצת רשות מקומית" - רוב של חברי מועצת הרשות המקומית שהם דרוזים, ובאין חברי מועצה שהם דרוזים או באין רוב - מי שקבע השר.
(5) פנה השר לעניין מינוי לפי פסקאות (1) ו-(3) ולא השיב הגורם שנתבקש לכך בתוך 15 ימים מיום שנשלחה, יפעל השר כפי שיראה לנכון.
(ב) נבצר מחבר המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימנה השר חבר אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנת משנה (א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.
(ג) כהונתו של חבר המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום תחילתה, ואולם חבר המועצה הדתית שפקעה כהונתו במועצה ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר מחליפו.
(ד) על הרכבת המועצה ועל הרכב חבריה תפורסם הודעה ברשומות.
3. יושב ראש המועצה הדתית (תיקון: תשנ"ו, תשס"ט) 3
(א) המועצה הדתית תבחר, מבין חבריה, יושב ראש וכן סגני יושב ראש, במספר שהורה השר.
(א1) בחירת יושב ראש המועצה הדתית תהיה הנושא הראשון שעל סדר היום של הישיבה הראשונה של מועצת המועצה הדתית, ויחולו הוראות אלה:
(1) הישיבה תכונס בתוך 21 ימים ממועד חלוף התקופה הקבועה בתקנה 2(ג);
(2) הישיבה תיפתח ותנוהל, עד לבחירת היושב ראש, בידי החבר שתקופת כהונתו במועצה, ברציפות או שלא ברציפות, היא הארוכה ביותר, ומבין בעלי ותק שווה - המבוגר שבחברים;
(3) היושב ראש ייבחר בהצבעה חשאית בראשית הישיבה.
(ב) נבצר מיושב ראש המועצה הדתית לכהן בתפקידו, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שנפטר או התפטר, ימלא את תפקידו סגנו שהמועצה קבעה לענין זה, ואם לא קבעה - זקן הסגנים, ואם לא היה לו סגן - זקן חברי המועצה, הכל באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, ורשאית המועצה הדתית לבחור יושב ראש אחר במקומו, באופן זמני או באופן קבוע, לפי הענין, והיא חייבת לעשות כן אם נבצר מיושב ראש המועצה לכהן בתפקידו תקופה של ששה חודשים או יותר או אם נפטר או התפטר.
(ג) יושב ראש המועצה הדתית יזמן את ישיבות המועצה, יקבע את סדר יומן, ינהל אותן, ויפעל בכל ענין אחר לשם קידום מטרות המועצה והעדה הדרוזית, בכפוף להוראות כל דין.
(ד) כהונתו של יושב ראש המועצה הדתית תפקע בתום חמש שנים מיום בחירתו או עם פקיעת חברותו במועצה הדתית, לפי המוקדם, ואולם יושב ראש המועצה הדתית שפקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד לפרסום הודעה בדבר בחירת מחליפו.
(ה) על בחירת יושב ראש למועצה הדתית תפורסם הודעה ברשומות.
4. כשירות לכהונה
(א) לא יתמנה חבר המועצה הדתית ולא יכהן בתפקיד זה אלא מי שהוא איש דת דרוזי, אזרח ישראל ותושב קבוע בה, בעל אופי ואורח חיים ההולמים חבר המועצה הדתית, אשר גילו מעל 21 שנים והוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; נמצא חבר המועצה הדתית פסול לכהונה לאחר שמונה לתפקידו, ימנה השר, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, חבר אחר תחתיו, בדרך ולפי המפתח המפורטים בתקנה 2(א), לפי הענין, ואם לא היה מועמד מתאים - כפי שיראה לנכון.
(ב) לא ייבחר יושב ראש המועצה הדתית ולא יכהן בתפקיד זה אלא מי שהוא איש דת דרוזי, אזרח ישראל ותושב קבוע בה, בעל אופי ואורח חיים ההולמים יושב ראש המועצה הדתית, אשר גילו מעל 30 שנים והוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; נמצא יושב ראש המועצה הדתית פסול לכהונה לאחר שמונה לתפקידו, תבחר המועצה, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו, יושב ראש אחר תחתיו.
(ג) יושב ראש המועצה הדתית או חבר המועצה שהועמד לדין בשל עבירה שיש עמה קלון, יראו אותו כמי שנבצר ממנו לכהן בתפקידו באופן זמני, והשר רשאי, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו, להפסיק את כהונתו.
5. ישיבות
המועצה הדתית תתכנס לישיבות אחת לששה חודשים לפחות, לפי זימון של יושב ראש המועצה, אשר יישלח לחברי המועצה 7 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
6. ישיבה שלא מן המנין
יושב ראש המועצה הדתית יזמן, לפי דרישת שלושים מחברי המועצה הדתית ישיבה שלא מן המנין של המועצה, ויקבע את סדר יומה לפי דרישתם.
7. החלטות
(א) המועצה הדתית תפעל בכל מספר חברים אף אם פחת מספר חבריה או שלא נתכוננה כמלואה כאמור בתקנה 2, ובלבד שבישיבה נוכחים, בכל מהלכה, שליש לפחות מחברי המועצה ויושב ראש המועצה.
(ב) המועצה תקבל את החלטותיה ברוב קולות הנוכחים; לא היה רוב לדעה אחת, תכריע דעת היושב ראש.
8. סדרי עבודה
המועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בתקנות אלה, והיא רשאית למנות לעצמה, בהחלטה של מחצית מחבריה לפחות, הנהלה, שמספר חבריה לא יעלה על שנים עשר; יושב ראש המועצה יהיה גם יושב ראש ההנהלה; על פעולתה של ההנהלה ועל הרכבה יחולו הוראות תקנות אלה הנוגעות לפעולתה ולהרכבה של המועצה הדתית, בשינויים המחויבים, והיא תהיה כפופה להחלטות המועצה.
9. מקום המושב (תיקון: תשס"ט) 3
המועצה הדתית תקבע את מקום מושבה בהחלטה של שני שלישים מחבריה לפחות; כל עוד לא קבעה המועצה הדתית את מקום מושבה, תשב המועצה במקאם נבי אלח'אדר שבכפר יאסיף..
10. סמכויות המועצה הדתית (תיקון: תשנ"ו)
למועצה הדתית יהיו כל הסמכויות הנתונות למועצה לפי הפקודה וכל סמכות אחרת שתוענק לה לפי כל דין ושאינה נתונה לסמכותו של בית דין דרוזי הפועל לפי חוק בתי דין דרוזיים, התשכ"ג-1962, לרבות בנושאים המפורטים להלן:
(1) טיפול בכל נושא דתי;
(2) ייצוג העדה הדרוזית בנושאי דת בפני רשויות המדינה ומוסדותיה המוסמכים;
(3) קיום הוראה ופעילות דתית;
(4) פיתוח וניהול של מקומות קדושים, הקמת מוסדות דת, מבני דת ומבנים קהילתיים בעלי אופי דתי.
11. בעלי תפקידים במועצה הדתית (תיקון: תשס"ט) 3
(א) המועצה הדתית תמנה לה מזכיר, מבקר פנים, רואה חשבון, יועץ משפטי ובעלי תפקידים נוספים, לפי הצורך, ואם לא מינתה בעלי תפקידים כאלה או מחליף לבעל תפקיד כאמור שנתפנה מקומו, תוך פרק זמן סביר - ימנה אותו השר.
(ב) בעלי תפקידים שתמנה המועצה הדתית לפי תקנת משנה (א) לא יהיו קרובי משפחה של יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, אם מונו לו, וכן של כל אחד מחברי המועצה הדתית; בתקנת משנה זו, "קרוב" - לעניין יושב ראש המועצה הדתית וסגניו, קרוב משפחה כהגדרתו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, ולעניין חברי המועצה - בן משפחה כהגדרתו בסעיף 17 א(ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 .
12. תקציב
המועצה הדתית תקבע את מקורות המימון של פעולותיה, ככל שהם נדרשים מעבר למימון שיינתן מאוצר המדינה, לרבות הטלת אגרות וקבלת הלוואות בכפוף לאמור בסעיף 2(3) או (4) לפקודה, ותנהל תקציב שוטף, שנתי ורב-שנתי, באופן מאוזן.
13. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ו)
14. ביטול
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשי"ז-1958 - בטלות.
14א. (בוטלה) (תיקון: תשס"ט) 3
15. הוראת מעבר
(א) עד לבחירתו של היושב ראש הראשון של המועצה הדתית מבין חבריה, ימנה השר לעניני דתות ליושב ראש המועצה שופט של בית משפט מחוזי בדימוס שאינו מבין חברי המועצה.
(ב) ליושב ראש המועצה הממונה כאמור יהיו כל הסמכויות של יושב ראש נבחר, והוא יחדל לכהן עם בחירתו של היושב ראש הראשון של המועצה הדתית.
תוספת
(תקנה 2(א)(2))
אבו סנאן חורפיש עין אלאסד
בית ג'אן ירכא עוספיא
ג'ת-יאנוח כסרא-סמיע פקיעין
ג'וליס מראר ראמה
דאלית אל-כרמל* סאג'ור שפרעם
______________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 127, 309, 772; תשס"ג, 5, 814; תשס"ד, 101; תשס"ה, 2891; תשס"ו, 356, 984; תשס"ז, 162, 883; תשס"ח, 74, 859; תשס"ט, 414.
2 תקנה 2 לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ח-2007 (ק"ת תשס"ח, 74) קובעת תחילת תקנה 14א ביום 1 באוקטובר 2007).
3 סעיפים 6 ו-7 לתקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית) (תיקון), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 414) קובעים לגבי תיקון סעיפים 2, 3, 9, 11, ביטול תקנה 14א:
"6. תחילה
תחילתה של תקנה 5 ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009).
7. הוראות מעבר
(א) המועצה הדתית הראשונה שתתמנה לפי תקנות אלה, תתמנה לא יאוחר מיום י"ד בחשוון התש"ע ( 1 בנובמבר 2009 ) (להלן - המועד הקובע).
(ב) מינויים של חברי המועצה שמונו לפי התקנות העיקריות כנוסחן ערב פרסומן של תקנות אלה ושמינוים לא בוטל עד המועד הקובע, יפקע במועד הקובע, זולת אם מונו מחדש לפי תקנות אלה.
(ג) על המועצה הדתית הראשונה שתתמנה לפי תקנות אלה יחולו השינויים המפורטים להלן:
(1) על אף האמור בתקנה 2(א)(2) לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1(1)(ב) לתקנות אלה, שמות המועמדים יוגשו לשר לא יאוחר מ-45 ימים לפני המועד הקובע וזאת ככל שלא פנה השר לרשויות המקומיות קודם למועד זה; פנה השר קודם למועד זה; לא יחול האמור בתקנה 2(א)(2) האמורה ויראו כאילו בתקנה 2(א)(5) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1(1)(ג) לתקנות אלה, במקום "פסקאות (1) ו-(3)" נאמר "פסקאות (1) עד (3);
(2) על אף האמור בתקנה 3(א1)(1) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 2(1) לתקנות אלה, הישיבה הראשונה תכונס בתוך 21 ימים ממועד תחילת כהונתה של המועצה.
(ד) על אף האמור בתקנות 2(ג) ו-3(ד) לתקנות העיקריות, כהונתה של המועצה תתחיל במועד הקובע בכל מספר חברים שימונו לה."
_________________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ