אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20), התשמ"ט-1989

תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20), התשמ"ט-1989

תקנות העבירות המינהליות (סדר דין לדיון בבקשות לפי סעיפים 19 ו-20), התשמ"ט-1989 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 37(3) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית משפט" - כמשמעותו בסעיף 12 לחוק;
"בקשה" - בקשה למתן צו לפי סעיף 19 או 20 לחוק;
"חייב" - מי שלא שילם במלואו קנס מינהלי שהוטל עליו, לרבות הפרשי הצמדה ותוספת פיגור לפי סעיף 17 לחוק;
"מבקש" - תובע כמשמעותו בסעיף 12;
"הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לבצע רישום בפנקס, לתת רשיון או היתר, לפי הענין, לגבי עיסוק או פעולה הטעונים על פי דין רישום, רשיון או היתר כאמור.
2. הגשת בקשה
(א) מבקש יגיש בקשה לבית המשפט בכתב בשלושה עותקים, ערוכה לפי טופס 1 או 2 שבתוספת, לפי הענין.
(ב) המשיב בבקשה יהיה החייב.
(ג) לבקשה יצורף העתק המסמך שעל פיו הוטל הקנס המינהלי על החייב וכן העתק מכל מסמך אחר שלדעת המבקש יש בו כדי לתמוך בבקשה.
3. סמכות מקומית
הבקשה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגורי החייב או מקום עסקיו.
4. הזמנה לדיון
(א) משהוגשה בקשה יקבע בית המשפט מועד לדיון בה, ויודיע עליו בכתב למבקש.
(ב) בית המשפט ימציא למשיב לא פחות מ-14 ימים לפני המועד הקבוע לדיון, הזמנה בכתב, ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת, בצירוף עותק מהבקשה ומהמסמכים שצורפו לה.
5. צירוף בקשות
(א) מבקש רשאי לאחד מספר בקשות בשל אי תשלום קנסות מינהליים שהוטלו על אותו חייב ולהגישן כבקשה אחת; לא אוחדו בקשות כאמור - רשאי בית המשפט, מיזמתו, או לבקשת משיב, להחליט על האחדת הדיון בהן.
(ב) בית המשפט הדן במספר בקשות שהוגשו במאוחד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי להטיל בשל כל אחת מהן את תקופת המאסר הקבועה בסעיף 19 לחוק.
6. פקודת מאסר
(א) נתן בית המשפט צו לפי סעיף 19 לחוק, תיערך פקודת מאסר לפי טופס 4 שבתוספת.
(ב) פקודת המאסר תיחתם בידי שופט ותשמש אסמכתא לביצוע המאסר.
7. צו לרשות המוסמכת
נתן בית המשפט צו לביטול רישום בפנקס, לשלילת רשיון או היתר, לאי חידושם או לאי הארכת תקפם, לפי סעיף 20 לחוק, יישלח עותק הצו, ערוך לפי טופס 5 שבתוספת וחתום בידי שופט לרשות המוסמכת.
8. צו בהעדר משיב
(א) ניתן צו שלא בנוכחות המשיב, ישלח לו בית המשפט התראה לפי טופס 6 שבתוספת בצירוף הצו; עותק ההתראה יצורף לפקודת מאסר לפי תקנה 6 או לצו לפי תקנה 7, לפי הענין, ואלה לא יבוצעו כל עוד לא חלפו שלושים ימים מיום המצאת ההתראה.
(ב) צו כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט שנתנו לבטלו על פי בקשת המשיב, אם הגיש אותה, כשהיא נתמכת בתצהיר, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההתראה, ורשאי בית המשפט לעשות כן, בכל עת, על פי בקשת מבקש.
(ג) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט להתלות את ביצוע הצו עד לדיון בבקשה לגופה.
9. אישור מפקח על תשלום הקנס
(א) לענין קיצור תקופת מאסר לפי סעיף 71(ד) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הצגת אישור מאת מפקח על תשלום הקנס המינהלי של החייב, כולו או חלקו, תהווה ראיה לתשלומו, מבלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות.
(ב) ביטול צו כאמור בתקנה 7 ייעשה רק לאחר שהחייב הציג אישור מאת מפקח על תשלום הקנס המינהלי במלואו.
10. סדר דין באין הוראות
בכל ענין של סדר דין בדיון בבקשה, שלא נקבע בתקנות אלה, ידון בית המשפט בדרך הנראית לו טובה ביותר לעשיית צדק.
תוספת
טופס 1
(תקנה 2(א))
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב ________
תיק מינהלי _____ / _______
______ המבקש
נגד
______ המשיב
בקשה להטיל מאסר במקום קנס שלא שולם
1. על המשיב
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' הזיהוי והתעודה
ממנה נרשם
שמענו:
הרחוב מס' הבית הישוב המיקוד
הוטל ביום ______ קנס מינהלי בסכום של _______________
שסכומו המעודכן ליום ______ הוא ___________________
בשל
(מהות העבירה)
שהיא עבירה על
(החיקוק והסעיף)
שנקבעה כעבירה מינהלית בתקנות
(התקנות לפיהן נקבעו עבירות על
החיקוק כעבירות מינהליות)
מצ"ב העתק המסמך שעל פיו
הוטל הקנס המינהלי וכן
(מסמך אחר הבא לתמוך בבקשה)
2. המשיב לא שילם את הקנס/ות* במועדו/ם* ובמועד שנקבע לכך לא הודיע כי ברצונו להישפט על העבירה/לא השיב כלל על הודעת הקנס*.
3. עברו ששה חדשים מיום הטלת הקנס/ות*.
4. לפיכך מתבקש בית המשפט/בית הדין* לצוות כי יוטל על המשיב, במקום כל קנס שלא שולם, מאסר לפי האמור בסעיף 19 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.
5. הערות ...................................................

_________
חתימת המבקש

_________________________________
* מחק את המיותר
הערה: מוגשת הבקשה בשל מספר עבירות מינהליות, יפורטו כאן פרטי כל אחת מהן.
טופס 2
(תקנה 2(א))
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב ___________
תיק מינהלי _____ / _____
______ המבקש
נגד
_____ המשיב
בקשה למחוק רישום בפנקס, לשלול רשיון או היתר
או לא לחדשם או לא להאריך תקפם
1. על המשיב
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' הזיהוי והתעודה
ממנה נרשם


שם התאגיד סוג התאגיד מס' רישומו
(ימולא במקרה שהמשיב הוא תאגיד)
שמענו:
הרחוב מס' הבית הישוב המיקוד
הוטל ביום _______ קנס מינהלי בסכום של ______________
שסכומו המעודכן ליום _______ הוא __________________
בשל
(מהות העבירה)
שהיא עבירה על
(החיקוק והסעיף)
שנקבעה כעבירה מינהלית בתקנות
(התקנות לפיהן נקבעו עבירות
על החיקוק כעבירות מינהליות)
העבירה האמורה קשורה בעיסוק ב ________ /בפעולה של* _____
הטעון/ה רישום בפנקס ה ________ /רשיון/היתר של* ________
מצ"ב העתק המסמך שעל פיו
הוטל הקנס המינהלי וכן
(מסמך אחר הבא לתמוך בבקשה)
2. המשיב לא שילם את הקנס/ות* המינהליים במועדו/ם* ובמועד שנקבע לכך לא הודיע כי ברצונו להישפט על העבירה/לא השיב כלל על הודעת הקנס*.
3. לפיכך מתבקש בית המשפט/בית הדין* לצוות, לפי סעיף 20 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, על -
מחיקת רישומו של המשיב בפנקס ________________
שלילת רשיון/היתר* __________________ של המשיב
אי חידוש/אי הארכת תוקף* הרשיון/ההיתר* ___ של המשיב
לתקופה של שנה אחת מיום מתן צו זה או עם תשלום הקנס המינהלי, לרבות הפרשי הצמדה ותוספת פיגור, לפי המוקדם.
4. הערות
__________
חתימת המבקש
* מחק את המיותר
סמן את המתאים
הערה: מוגשת הבקשה בשל מספר עבירות מינהליות, יפורטו כאן פרטי כל אחת מהן.
טופס 3
(תקנה 4(ב))
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב __________
תיק מינהלי ______ / ________
_______ המבקש
נגד
_______ המשיב
הזמנה לדיון בבקשה לפי סעיף 19 או סעיף 20 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
אל:
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' זיהויו והתעודה
ממנה נרשם

שם התאגיד סוג התאגיד מס' רישומו
(ימולא במקרה שהמשיב הוא תאגיד)
שמענו:
הרחוב מספר הבית הישוב מיקוד
1. עליך להתייצב בבית המשפט/בית הדין* ___________ הנ"ל
לפני כב' השופט __________________________
ביום _________ בשעה _________ לדיון בבקשה -
( להטיל עליך מאסר
למחוק רישומך בפנקס
( לשלול רשיונך/היתרך*
( לא לחדש/להאריך* תוקף רשיונך/היתרך*
והכל במקום קנס מינהלי של _____ שסכומו המעודכן ביום ______
הוא ____________ שלא שילמת, בקשר ל ______________
(מהות העבירה)
שהיא עבירה על
(החיקוק והסעיף)
שנקבעה כעבירה מינהלית בתקנות
(התקנות לפיהן נקבעו עבירות
על החיקוק כעבירות מינהליות)
2. אתה חייב להתייצב לדיון במקום ובמועד המפורטים לעיל; אם לא תתייצב כאמור או לא יופיע עורך דין מטעמך רשאי בית המשפט/בית הדין* לתת נגדך צו כמבוקש שלא בנוכחותך.
3. מצ"ב העתק המסמך שעל פיו הוטל הקנס המינהלי וכן _________
(מסמך אחר
הבא לתמוך בבקשה)
____ _____
תאריך חתימה
* מחק את המיותר
סמן את המתאים
אישור מסירה
מסירה ביד*: קיבלתי את ההזמנה והבקשה.
תאריך חתימת המקבל חתימת המוסר
מסירה בדואר*: מסרתי את ההזמנה והבקשה למשלוח בדואר רשום.
תאריך חתימת המוסר חתימת הדואר
טופס 4
(תקנה 6(א))
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב ________
תיק מינהלי _____ / ______
_______ המבקש
נגד
_______ המשיב
פקודת מאסר
אל: __________
אתה מצווה בזה לאסור את:
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' זיהוי
והתעודה ממנה נרשם
שמענו:
רחוב מס' הבית הישוב המיקוד
מאחר שהוטל עליו מאסר במקום קנס מינהלי שלא שולם, ושסכומו המעודכן ביום _____ הוא ______, ולמסרו עם פקודת מאסר זו לסוהר בבית הסוהר ______ כדי שיהיה אסור תקופה של _____ בהתאם לסעיף 19 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985.
הערות:
פקודת מאסר זו משמשת אסמכתא לכל מי שמוסמך לבצע את המאסר.
תאריך חותמת בית המשפט/בית הדין* חתימת השופט
*מחק את המיותר.
טופס 5
(תקנה 7)
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב _________
תיק מינהלי _____ / _______
______ המבקש
נגד
________ המשיב
צו לפי סעיף 20 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
אל: ________________
(הרשות המוסמכת)
מאחר שעל
שם משפחה שם פרטי שאם האב מס' זיהוי
והתעודה ממנה נרשם
שם התאגיד סוג התאגיד מס' רישומו
(ימולא במקרה שהמשיב הוא תאגיד)
שמענו:
הרחוב מס' הבית הישוב המיקוד
הוטל קנס מינהלי שסכומו המעודכן ביום _____ הוא _______ אני מצווה בזה על -
( מחיקת רישומו מפנקס ______ מיום ______ עד תום שנה או עד לתשלום הקנס המינהלי במלואו, לרבות הפרשי הצמדה ותוספת הפיגור, לפי המוקדם;
( שלילת הרשיון/ההיתר* שלו ל _____ מיום ______ עד תום שנה או עד לתשלום הקנס המינהלי במלואו, לרבות הפרשי ההצמדה ותוספת הפיגור, לפי המוקדם;
( אי חידוש/אי הארכת תוקף* של הרשיון/ההיתר* שלו ל ______ מיום ______ או עד לתשלום הקנס המינהלי במלואו, לרבות הפרשי ההצמדה ותוספת הפיגור, לפי המוקדם.
______
שופט
* מחק את המיותר.
סמן את המתאים.
טופס 6
(תקנה 8(א))
בבית משפט השלום/בית משפט לענינים מקומיים/בית הדין האזורי לעבודה*
ב _____________
תיק מינהלי ______ / ________
_______ המבקש
נגד
_______ המשיב
התראה לפני ביצוע צו
אל:
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' זיהוי
והתעודה ממנה נרשם
שם התאגיד סוג התאגיד מס' רישומו
(ימולא במקרה שהמשיב הוא תאגיד)
שמענו:
הרחוב מס' הבית הישוב המיקוד
ביום ________ הוציא נגדך בית המשפט/בית הדין*/צו שבו החליט -
להטיל עליך מאסר לתקופה של __________________
למחוק רישומך מפנקס* ______________________
לשלול רשיונך/היתרך* _______________________
לא לחדש/להאריך* תוקף רשיונך/היתרך* _____________
לתקופה של שנה או עד שתשלם את הקנס המינהלי במלואו, לרבות הפרשי הצמדה ותוספת פיגור, לפי המוקדם.
הצו האמור, שהעתק ממנו מצ"ב, יבוצע אם לא תשלם את הקנס במלואו תוך שלושים ימים מיום קבלת התראה זו.
______ _______
תאריך חתימה
אישור מסירה
מסירה ביד*: קיבלתי את ההתראה
תאריך חתימת המקבל חתימת המוסר
מסירה בדואר*: מסרתי את ההתראה למשלוח בדואר רשום.
תאריך חתימת המוסר חתימת הדואר
* מחק את המיותר
סמן את המתאים
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ט, 466.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ