אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986

תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986

תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 2(ג), 7, 8, 9, 11(א), 16, 35(ד) ו-37 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק), סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
סימן א': עבירה מינהלית חוזרת
1. תקופת עבירה מינהלית חוזרת (תיקון: תשס"ג)
התקופה שבה תיחשב עבירה מינהלית כעבירה מינהלית חוזרת היא כאמור בסעיף 2(ג) לחוק, אלא אם כן נקבע אחרת כאמור בסעיף 2(ג1) לחוק.
סימן ב': כתב מינוי
2. כתב מינוי של מפקח
(א) כתב מינוי של מפקח כאמור בסעיף 5(א) לחוק יהיה לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) כתב מינוי של מפקח כאמור בסעיף 5(ב) לחוק יהיה לפי טופס 2 שבתוספת.
3. כתב מינוי של רשם
כתב מינוי של רשם כאמור בסעיף 6 לחוק יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.
סימן ג': הטלת קנס מינהלי
4. הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב (תיקון: תשס"ג)
(א) הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב, כאמור בסעיף 8(ב) לחוק, והודעה על בקשה להישפט, כאמור בסעיף 8(ג) לחוק, יהיו לפי טופס 4 שבתוספת או הספח שלו, לפי הענין.
(ב) התראה כאמור בסעיף 8(ב-1) לחוק תצורף להודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב בשל עבירה שקבוע לה קנס בשל עבירה נמשכת, לפי טופס 4א שבתוספת.
5. הודעה ותשובה לענין קנס מינהלי שאינו קצוב
הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב, כאמור בסעיף 9(א) לחוק, ותשובה לרשם, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק, יהיו לפי טופס 5 שבתוספת או הספח שלו, לפי הענין.
6. החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב
הודעה על החלטה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב כאמור בסעיף 10 לחוק תהיה לפי טופס 6 שבתוספת.
סימן ד': ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב
7. הגשת הערר
(א) ערר לפי סעיף 11(א) לחוק על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב (בסימן זה ערר), יוגש תוך שלושים ימים מיום שקיבל העורר את ההודעה כאמור בתקנה 6.
(ב) ערר יוגש בשני עותקים לפי טופס 7 שבתוספת.
(ג) הרשם יהיה המשיב בערר.
8. המצאה לרשם
בית המשפט ימציא לרשם עותק של הערר.
9. מועד לערר
בית המשפט יקבע מועד לדיון בערר ויודיע על המועד לעורר ולרשם.
10. אי התייצבות העורר
הוזמן העורר לדיון ולא התייצב, רשאי בית המשפט לדחות את הערר.
11. הדיון
(א) בערר יטען תחילה העורר ואחריו הרשם או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ורשאי בית המשפט להרשות לעורר להשיב לטענות הרשם או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה.
(ב) בית המשפט רשאי להתיר לעורר או לרשם או לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, להביא לפניו ראיות לפי סדר שיקבע.
סימן ה': תשלום קנס מינהלי
12. הפרשי הצמדה וריבית על קנס מוחזר
(א) קנס מינהלי ששולם ויש להחזירו כאמור בסעיף 16(ב) לחוק, יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה וכן ריבית לא צמודה בשיעור של ששה אחוזים לשנה.
(ב) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום הקנס המינהלי המוחזר, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום הקנס עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתו, ואם שולם הסכום בשיעורים - המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום כל שיעור.
13. תשלום קנס בשיעורים
(א) בקשה לתשלום קנס מינהלי בשיעורים כאמור בסעיף 16(ג) לחוק, תוגש לרשם בכתב ביחד עם התשובה לפי סעיף 9(ב) לחוק או תוך חמישה עשר ימים מיום קבלת ההודעה לפי סעיפים 8(א) או 10 לחוק.
(ב) אושר תשלום קנס מינהלי בשיעורים, ישולם כל שיעור בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בתקנה 12, בשינויים המחוייבים.
13א. קנס מינהלי שלא שולם במועד (תיקון: תשמ"ז, תשס"ג2)
(א) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום הקנס המינהלי שלא שולם במועד, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הטלת הקנס עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלומו;
"תוספת פיגור" - כאמור בסעיף 17(ב) לחוק;
"חוב" - סך כל הקנס המינהלי, הפרשי הצמדה ותוספת פיגור;
"סוג קנס" - הסכום של כל אחד מאלה: קנס מינהלי, הפרשי הצמדה ותוספת פיגור.
(ב) קנס מינהלי שלא שולם במועד שנקבע לכך, יווספו עליו הפרשי הצמדה ותוספת פיגור.
(ג) סכום ששולם או נגבה על חשבון חוב, יזקף כנגד כל סוג קנס שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של הסכום שבאותו סוג קנס לסך כל החוב.
סימן ו': המצאת מסמכים
14. המצאת מסמכים למפקח או לרשם
המצאת מסמך למפקח או לרשם יכול שתהיה -
(1) במשלוח בדואר רשום לפי המען הנקוב בהודעת המפקח או הרשם;
(2) במסירה לעובד שבמשרד המפקח או הרשם במען הנקוב בהודעתם, ובלבד שניתן למסור אישור בכתב על המסירה.
15. המצאת מסמכים
הודעה או מסמך אחר שיש להמציאו לאדם לפי החוק, ניתן להמציאו במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני אדם; היום העשרים לאחר המשלוח כאמור ייראה כתאריך ההמצאה, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או המסמך מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלם.
15א. המצאה בדרך הצמדה (תיקון: תשס"ג)
בעבירות מינהליות בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, תחול תקנה 41 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, בשינויים המחויבים.
סימן ז': סדרי רישום של עבירות מינהליות
16. רישום עבירות מינהליות (תיקון: תשס"ג)
(א) במשרדו של שר הממונה על ביצוע חוק שלפיו נקבעה עבירה מינהלית, או ביחידה שקבע שר המשפטים ולענין עבירות הנאכפות בידי רשויות מקומיות - ברשות המקומית, יתנהל רישום של עבירות מינהליות אשר הוטל בשלהן קנס מינהלי (להלן - המרשם).
(ב) המרשם יכלול פרטים אלה:
(1) שם היחיד או התאגיד שעליו הוטל קנס מינהלי;
(2) מספר הזהות של היחיד, מספר רישומו של התאגיד או מספר מזהה אחר הנהוג במשרד;
(3) תיאור העבירה ומועד ביצוע העבירה;
(4) מועד תשלום הקנס;
(5) הקנס שהוטל, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ותוספת פיגור;
(6) מועד תשלום הקנס.
תוספת (תיקון: תשס"ג)
טופס 1 (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 2 (א))
מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אני ממנה את:
השם/בעל התפקיד המשרד היחידה למפקח
לגבי העבירות המינהליות המפורטות להלן: לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק. תקפו של מינוי זה מיום עד לביטול המינוי או עד למועד בו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

התאריך חתימת השר או מי שהוא הסמיך לכך
טופס 2 (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 2 (ב))
מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, אני ממנה את:
השם/בעל התפקיד הרשות המקומית למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של הרשות המקומית האמורה: לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.
תקפו של מינוי זה מיום עד לביטול המינוי או עד למועד בו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

התאריך חתימת ראש הרשות המקומית
טופס 3
(תקנה 3)
מינוי רשם
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אני ממנה את:
השם/בעל התפקיד המשרד היחידה לרשם
לגבי העבירות המינהליות המפורטות להלן:
תקפו של מינוי זה מיום עד לביטול המינוי או עד למועד בו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

תאריך שר המשפטים
טופס 4 (תיקון: תשס"ג) (בתוקף עד יום 17.12.2003)
(תקנה 4)
הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב
לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
משרד היחידה המען
תאריך
מס' ההודעה
אל:
השם מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/מס' מזהה אחר
המען:
ישוב רחוב מס' בית מיקוד
א. בתאריך עברת עבירה מינהלית כמפורט להלן:

במקום* בזמן* עבירה על
(החיקוק והסעיף וכן התקנה שלפיה נקבעה העבירה כעבירה מינהלית).
ב. לפי סעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אני מטיל עליך את הקנס המינהלי הקצוב בסך שקלים חדשים שנקבע בתקנות לעבירה האמורה.
ג. (1) עליך לשלם את הקנס האמור תוך שלושים ימים מקבלת הודעה זו, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בסעיף ה' להלן, כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
(2) עם תשלום הקנס תכופר העבירה; ואולם לא יהיה בכך כדי לפטור אותך מחובותיך על פי כל חיקוק, ואם חולטו טובין בקשר לעבירה, בא הקנס המינהלי בנוסף לחילוט.
(3) אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס וגם לא תודיע כי ברצונך להישפט, יווספו לקנס הפרשי הצמדה ותוספת פיגור בהתאם לסעיף 17 לחוק.
(4) כל עוד לא שילמת את הקנס האמור רשאי תובע להגיש בשל העבירה כתב אישום לבית המשפט אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת.
את הקנס יש לשלם רק באמצעות טופס זה באחד מסניפי הבנקים המפורטים להלן:
ד. אם לא תשלם את הקנס במועד, ניתן יהיה לגבות את הקנס, הפרשי ההצמדה ותוספת הפיגור בהתאם לפקודת המסים (גביה), וכן ניתן יהיה כעבור ששה חדשים לבקש מבית המשפט כי יוטל עליך מאסר בפועל במקום הקנס, כי יבוטל או יימחק, או לא יחודש רשיון, היתר או רישום שבקשר אליו נעברה העבירה.
ה. אם ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה, עליך למלא את הספח המצורף להודעה זו, לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו בדואר רשום או למסור אותו לעובד שבמשרדי ולקבל אישור בכתב על המסירה, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.
העדים:*

שם המפקח/הרשם חתימה
אני מאשר קבלת ההודעה
חתימה
_________________________________
*ימולא אם ידוע ונחוץ, לפי הענין, ובמידה שאפשר לברר.
ספח
בקשה להישפט
אל:
מס' ההודעה:
אני החתום מטה:
השם מס' הזהות/ מס' רישום התאגיד/ מס' מזהה אחר

המען:
ישוב רחוב מס' בית מיקוד
מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב שמספרה מצויין לעיל.

תאריך חתימה

טופס 4 (תיקון: תשס"ג2) (בתוקף מיום 17.12.2003)
(תקנה 4(א))
הודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 8 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
משרד היחידה המען
תאריך מס' ההודעה
אל:
השם מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/מס' מזהה אחר
המען:
יישוב רחוב מס' בית מיקוד
א. בתאריך עברת עבירה מינהלית כמפורט להלן:

במקום* בזמן*
(* ימולא אם ידוע ונחוץ, לפי הענין, ובמידה שאפשר לברר)
עבירה על*
(* החיקוק שלפיו נקבעה העבירה כעבירה מינהלית).
ב. לפי סעיף 8(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אני מטיל עליך -
(1) קנס מינהלי קצוב בסך שקלים חדשים שנקבע בתקנות לעבירה האמורה*.
(* לא ימולא כאשר מוטל קנס בשל עבירה נמשכת לאחר שכבר הוטל הקנס הראשוני)
(2) קנס מינהלי קצוב בשל עבירה נמשכת בסך שקלים חדשים לכל יום/שבוע/אחר * שבו נמשכת העבירה, ובסך הכל
שקלים חדשים, בשל התקופה שמיום ועד יום , וזאת לאחר שלא תיקנת את ההפרה כאמור בהתראה; אם ההפרה לא תתוקן, ימשיך הקנס הנמשך להצטבר לאחר תאריך הטלת קנס זה.**
(* בהתאם לתקנה שלפיה נקבעה העבירה המינהלית הנמשכת)
(** ימולא רק בעבירה מינהלית נמשכת, לאחר שנשלחה התראה לתיקון ההפרה וההפרה לא תוקנה)
ג. (1) עליך לשלם את הקנס שהוטל עליך כאמור, בתוך שישים ימים מיום קבלת הודעה זו, זולת אם תודיע כמפורט בסעיף ה' להלן ובמועד האמור בו, כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
(2) את הקנס יש לשלם באמצעות טופס זה באחד מסניפי הבנקים המפורטים להלן:(3) עם תשלום הקנס תכופר העבירה; ואולם לא יהיה בכך כדי לפטור אותך מחובותיך על פי כל חיקוק, ואם חולטו טובין בקשר לעבירה, בא הקנס המינהלי נוסף על החילוט.
(4) אם בתוך המועד האמור לא תשלם את הקנס וגם לא תודיע כי ברצונך להישפט, תיתוסף לקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 17 לחוק.
ד. אם לא תשלם את הקנס במועד, יהיה ניתן לגבות את הקנס ואת תוספת הפיגור לפי פקודת המסים (גביה) או כל סמכות גביה אחרת לפי דין, וכן יהיה ניתן כעבור שישה חודשים לבקש מבית המשפט כי יטיל עליך מאסר בפועל במקום הקנס, ויהיה ניתן לבקש מבית המשפט כי יבוטל, יימחק או לא יחודש רישיון, היתר או רישום שבקשר אליו נעברה העבירה.
ה. אם ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה, עליך למלא את הספח המצורף להודעה זו, לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בו בדואר רשום או למסור אותו לעובד שבמשרדי, והכל בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, ולקבל אישור בכתב על המסירה.
העדים:*
(* ימולא אם ידוע ונחוץ, לפי הענין, ובמידה שאפשר לברר)
ו. אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בסעיף 8א לחוק, עליך לפנות בבקשה מנומקת בכתב ובצירוף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנן, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, לפי המען הרשום בה, או למסור אותה לעובד במשרדי, ואולם אין בבקשת הביטול כדי לדחות את המועד לתשלום הקנס; אם תסורב בקשתך לביטול תוכל להודיע על רצונך להישפט, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הסירוב.
ספח
בקשה להישפט
אל: מס' ההודעה:
אני החתום מטה:
השם מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/מס' מזהה אחר
המען:
יישוב רחוב מס' בית מיקוד
מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב שמספרה מצוין לעיל.

תאריך חתימה *
טופס 4א (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 4(ב))
התראה לפני הטלת קנס מינהלי בשל עבירה נמשכת*
(* יצורף לטופס 4 לגבי עבירה הקבועה כעבירה מינהלית נמשכת)
משרד היחידה המען
תאריך מס' ההודעה
אל:
השם מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/מס' מזהה אחר
המען:
יישוב רחוב מס' בית מיקוד
אני מתרה בך שאם לא תתקן את ההפרה שבשלה הוטל הקנס שבהודעה על הטלת קנס מינהלי קצוב המצורפת בזה, עד יום , יהיה ניתן להטיל עליך קנס בשל עבירה מינהלית נמשכת, לפי תקנה *, בסכום של לכל יום/שבוע/מועד אחר *, שבו לא תתוקן ההפרה לאחר המועד האמור.*
(* בהתאם לתקנה שלפיה נקבעה העבירה המינהלית הנמשכת)
טופס 5
(תקנה 5)
הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב
לפי סעיף 9 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
משרד יחידה כתובת
תאריך
מס' ההודעה
אל:
השם: מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/מס' מזהה אחר

המען:
ישוב רחוב מס' בית מיקוד
א. בתאריך ________ עברת עבירה מינהלית כמפורט להלן:

במקום* _________ בזמן* __________
עבירה על
(החיקוק והסעיף וכן התקנה שלפיה נקבעה העבירה כעבירה מינהלית).
ב. על פי סעיף 9(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, אני מודיע לך כי הקנס המינהלי שנקבע בתקנות לעבירה האמורה הוא ________
ג. הנך רשאי להודיע תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו, אחד מאלה:
(1) הנך מודה בכל העובדות המהוות את העבירה, ובמקרה זה הנך רשאי לטעון בתשובתך לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליך;
(2) אינך מודה בעובדות המהוות את העבירה, כולן או מקצתן; במקרה זה יראו אותך כאילו הודעת שברצונך להישפט על העבירה בפני בית המשפט;
(3) ברצונך להשפט על העבירה בפני בית המשפט.
ד. אם ברצונך להשיב להודעתי זו, עליך להשיב על גבי הספח המצורף להודעה זו, לחתום עליו ולשלוח אותו למען הרשום בה בדואר רשום או למסור אותו לעובד במשרדי ולקבל אישור בכתב על המסירה, תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הודעה זו.
ה. אם לא תשיב תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת הודעה זו, יראו אותך כאילו הודית בכל העובדות המהוות את העבירה, ואינך טוען לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עליך.
הערה:*
________ _______
שם הרשם חתימה
______________________________
*ימולא אם ידוע ונחוץ, לפי הענין, ובמידה שאפשר לברר.
ספח
תשובת מקבל ההודעה
אל: _______________________
מס' ההודעה: _______
אני החתום מטה:
השם ______ מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/ מס' מזהה אחר ______
המען:
ישוב רחוב מס' בית מיקוד
מודיע בזאת על פי סעיף 9(ב) לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985;
(סמן X במשבצת המתאימה):
(הנני מודה בכל העובדות המהוות את העבירה וטוען את הטענות הבאות לענין גובה הקנס המינהלי שיוטל עלי ________________

( אינני מודה בעובדות המהוות את העבירה, כולן או מקצתן.
( ברצוני להישפט על העבירה בבית המשפט.
________ ______
תאריך חתימה
טופס 6
(תקנה 6)
הודעה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב
לפי סעיף 10 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985
משרד _________ יחידה ___________ מען __________
תאריך _________
מס' ההודעה ______
אל:
השם _____ מס' הזהות/מס' רישום התאגיד/ מס' מזהה אחר _______
המען:
ישוב רחוב מס' בית מיקוד
בהמשך להודעתי אליך מס' ______ מיום ______ אני מודיע לך כי לפי סעיף 10 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן - החוק), החלטתי להטיל עליך קנס מינהלי בסך ______ שקלים חדשים. עליך לשלם את הקנס האמור תוך שלושים ימים מקבלת הודעה זו באמצעות טופס זה באחד בסניפי הבנקים המפורטים להלן:

עם תשלום הקנס תכופר העבירה; ואולם לא יהיה בכך כדי לפטור אותך מחובותיך על פי כל חיקוק, ואם חולטו טובין בקשר לעבירה, בא הקנס המינהלי בנוסף לחילוט.
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס יווספו על הקנס הפרשי הצמדה ותוספת פיגור בהתאם לחוק. הינך רשאי לערור על החלטתי זו לפני בית המשפט המוסמך על פי החוק, תוך שלושים ימים מיום קבלתה, אולם הגשת הערר אינה דוחה את מועד תשלום הקנס. כל עוד לא שילמת את הקנס האמור רשאי תובע להגיש בשל העבירה כתב אישום לבית המשפט אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת.
_______ _______
שם הרשם חתימה
טופס 7
(תקנה 7)
ערר על גובה קנס מינהלי שאינו קצוב
בבית המשפט/בבית הדין _______
______________________- העורר
נגד
הרשם לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 - המשיב
1. ביום _______ קיבל העורר הודעה על הטלת קנס מינהלי שאינו קצוב שהעתק ממנה מצורף בזה.
2. ביום _______ השיב העותר להודעה האמורה תשובה שהעתק ממנה מצורף בזה.
3. ביום ________ קיבל העורר הודעה בדבר קנס מינהלי שאינו קצוב שהעתק ממנה מצורף בזה.
4. העורר מגיש בזאת ערר על ההודעה האמורה.
5. להלן נימוקי הערר:

______ ______
תאריך חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 774; תשמ"ז, 526; תשס"ג, 1128.
2 תקנה 7 לתקנות העבירות המינהליות (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 1131) קובעת תחילת ביטול תקנה 13א והחלפת טופס 4 לתוספת ביום 17.12.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ