אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), תשכ"ב-1962

תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), תשכ"ב-1962

תקנות הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 14 ו-111 לחוק הספנות (כלי שיט) תש"ך-1960, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ה, תשס"ה)
בתקנות אלה -
"אישור הנדסי" ו"אישור פעולה" - כהגדרתם בתקנות הבניה;
"אישור דגם" - אישור לדגם שעל פיו נבנה כלי השיט שנתן המהנדס הראשי, כהגדרתו בתקנות הבניה;
"דגם" - תכניות ומפרטים מפורטים שלפיהם מייצרים כלי שיט אחד או יותר באותה שנה;
"המנהל" - מי שנתמנה להיות המנהל בהתאם לחוק, לרבות אדם שהוסמך על ידי המנהל בכתב לפעול מכוחו לצורך תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"כלי-שיט" - לרבות כלי המונע במשוטים בלבד כשרישומו הותר על פי היתר בהתאם לסעיף 106 לחוק ולרבות כלי-שיט שבבניה - הכל לפי הענין;
"כלי-שיט שבבניה" כלי המיועד לשיט והוא בתהליך של בניה, החל מהנחת השידרה שלו או תחילת הרכבת חלקי הגוף או לוחיות הגוף שלו - הכל לפי הפעולה המוקדמת יותר - עד להגיעו לרשות אדם החייב ברישומו - ואם הכלי נבנה על-ידי אדם החייב ברישומו - עד להגיעו למצב בו הוא חייב להיות מצוייד בתעודות בהתאם לכל דין או כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה;
"מודד כלי-שיט" "תעודת-תפוסה" - כמשמעותם בתקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי-שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961;
"נמל" - כמשמעותו בפקודת הנמלים;
"סירה" - כלי שיט אשר אורכו המרבי אינו עולה על 7 מטרים;
"רישיון שיט" - רישיון שניתן לכלי שיט לפי תקנה 39 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982;
"תקנות הבניה" - תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002.
פרק שני: פנקס הרישום
2. פנקס הרישום לכל נמל (תיקון: תשס"ה)
הרשם ינהל פנקס לרישום כלי-שיט במירשם ישראלי (להלן - הפנקס), בנפרד לכל נמל; הפנקס יהיה ערוך בטופס או לפי המתכונת שקבע המנהל.
3. חלוקת הפנקס לפי סוגים של כלי שיט (תיקון: תשס"ה)
הפנקס לגבי כל נמל יהיה מורכב מספרים שכל אחר ישמש לרישום סוגי כלי-שיט אלה:
(1) סירות;
(2) כלי שיט שאינם סירות;
(3) - (7) (בוטלו)
4. תוכן הפנקס
בפנקס יירשמו הפרטים האמורים בתוספת הראשונה וכל פרט אחר שהמנהל יורה לרשמו.
5. אישור רישום
כל רישום בפנקס יאושר בחותמתו הרשמית וחתימתו של הרשם.
6. רישום על פי מסמך בלבד
לא ייעשה רישום בפנקס אלא על פי מסמך ערוך בהתאם לכל דין או כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה.
7. שמירת מסמכים
מסמך שכולו או חלק ממנו הועתק לפנקס או שתכנו או חלק ממנו או כל פרט מפרטיו נרשמו בפנקס, יישמר במשרדו של הרשם.
8. אישור העתקים
רשאי הרשם - לפי בקשתו של בעל כלי השיט או של כל בעל זכות רשומה בו - לאשר בחותמתו ובחתימת-ידו העתק מכל מסמך כאמור או מכל רישום שנעשה לפיו.
פרק שלישי: רישום בפנקס
9. בקשת לרשום כלי שיט
בעל כלי-שיט המבקש לרשמו במירשם הישראלי, יגיש את בקשתו (להלן - בקשת-רישום) - כשהיא חתומה על ידיו או על-ידי בא-כוחו - לרשם או לנציג על גבי הטופס שנקבע לכך בתוספת השניה.
10. צירוף מסמכים לבקשת רישום (תיקון: תשכ"ה, תשס"ה)
בעל כלי-שיט יצרף לבקשת-רישום מסמכים אלה:
(1) כשהמבקש הוא אזרח ישראל - תעודה בהתאם לסעיף 15 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, ואם הוא תאגיד ישראלי - תעודה מאת הרשות שבה הוא רשום, המעידה - להנחת-דעתו של הרשם - על כך שהוא תאגיד ישראלי;
(2) כשהמבקש הוא אזרח מדינת-חוץ - תעודה מאת השלטונות המוסמכים של המדינה אשר עם אזרחיה הוא נמנה;
(3) כשהרישום המבוקש הוא רישומו הראשון של כלי השיט תעודה מאת בונה כלי השיט;
(4) כשכלי השיט היה רשום במדינת-חוץ - תעודת מאת רשם כלי-שיט של מדינה זו שבמשרדו היה רשום כשצויינו בה פרטים אלה:
(א) אישור שכלי השיט היה רשום במשרדו;
(ב) השם בו היה כלי-שיט רשום כאמור;
(ג) אישור שהרישום בוטל ותאריך הביטול;
(ד) אישור שתעודת הרישום הוחזרה לרשם;
(ה) פירוט המשכנתאות או השעבודים האחרים הרובצים על כלי השיט בשעת ביטול רישומו;
(5) כשכלי השיט לא היה רשום במדינת-חוץ ולפי חוקי המדינה שהיה כפוף להם, לא חלה עליו חובת-רישום - אישור מאת השלטונות המוסמכים של אותה מדינה או מאת נוטריון ציבורי שבה בענין בעלותו של המבקש או של מי שהיה בעל כלי השיט לפני שהועבר לידי המבקש;
(6) העתק מאושר כדין של המסמך לפיו מבוקש רישום הבעלות בכלי השיט;
(7) כשכלי השיט היה כפוף למשכנתה או לשעבוד לפי דיני-חוץ - הסכמתו בכתב של בעל המשכנתה או השעבוד לרישום כלי השיט במירשם הישראלי;
(8) אישור הנדסי ואישור פעולה לרישום כלי השיט במרשם הישראלי, ואולם לגבי סירה שהוגבלה ברישיון השיט שלה לשימוש פרטי, שניתן לגביה אישור דגם - אישור פעולה בלבד;
(9) כל תעודת אחרת שכלי השיט חייב להיות מצוייד בה לפי דיני מדינת ישראל;
(10) כל תעודה שכלי השיט חייב להיות מצוייד בה לפי כל אמנה בין-לאומית שישראל היא צד לה.
11. הגשת בקשת רישום לנציג
הוגשה בקשת-רישום לנציג, כדין, ירשום הנציג על גבי הבקשה את תאריך קבלתה ויאשרה בחותמתו הרשמית ובחתימת-ידו.
12. מתן תעודת רישום זמנית (תיקון: תשמ"א)
(א) נציג שקיבל בקשת-רישום כאמור בתקנה 11, יתן לבעל כלי השיט או לקברניטו תעודת-רישום זמנית ערוכה בטופס לפי המתכונת שנקבעה לכך על ידי המנהל.
(ב) הוגשה לנציג בקשת רישום ולא נתמלאו לגביה הוראות שבתקנה 10(4) בפסקת משנה (ג) לענין אישור שרישום כלי השיט במדינת חוץ בוטל ותאריך הביטול, ובפסקת משנה (ד) לענין אישור שתעודת הרשום הוחזרה לרשם, רשאי הנציג, אם הוכח להנחת דעתו כי הוחל בהליכי ביטול הרישום וכי אין כל מניעה לבטל את הרישום במדינת החוץ, ליתן לבעל כלי השיט או לקברניטו תעודת רישום זמנית כאמור בתקנת משנה (א).
13. תקפה של תעודת רישום זמנית
תקופת תקפה של תעודת-רישום זמנית לא תעלה על ששה חדשים מיום נתינתה לראשונה, אולם הרשם רשאי, לפי בקשת הבעל, להאריך את תקפה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום נתינתה לראשונה; בכל מקרה תפקע התעודה בתום שבעה ימים מהיום שבו הגיע כלי השיט לראשונה לנמל ישראל.
14. העברת בקשת הרישום מאת הנציג לרשם
נציג שנתן תעודת-רישום זמנית, יעביר לרשם את בקשת הרישום יחד עם המסמכים שצורפו לה בהתאם לתקנות אלה כמו כן העתק תעודת הרישום הזמנית על ידיו.
15. רישום על פי בקשה לרשם (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה)
(א) הוגשה בקשת רישום לרשם כדין, ירשום הרשם את כלי השיט בפנקס.
(ב) נרשמה בפנקס סירה, יהווה רישיון השיט שניתן לה גם תעודת הרישום שלה, למעט לצורך השטה שלה אל מחוץ למימי החופין של ישראל.
(ג) נרשם בפנקס כלי שיט שאינו סירה, או מבוקש להשיט סירה מחוץ למימי החופין של ישראל - יתן הרשם לבעל כלי השיט תעודת רישום ערוכה לפי הטופס והמתכונת שבתוספת השלישית.
16. רישום על פי בקשת רישום שהוגשה לנציג (תיקון: תשמ"א)
(א) העביר הנציג לרשם בקשת הרישום כאמור בתקנת 14 ירשום הרשם את כלי השיט בפנקס.
(ב) קיבל הרשם מהנציג בקשת רישום שלא התמלאו לגבי הוראות תקנה 10(4), לא ירשום הרשם את כלי השיט עד שהוכח להנחת דעתו כי התמלאו כל הדרישות המפורטות בתקנה האמורה.
17. תחילת תוקף של רישום
הוגשה בקשת-רישום לנציג, יראו את כלי השיט כרשום במירשם הישראלי מתאריך תעודת רישום זמנית שניתנה לגביו ואם הוגשה לרשם, יראו את כלי השיט כרשום במירשם הישראלי מתאריך תעודת-רישום שניתנה לגביו.
18. בדיקה ומדידה של כלי שיט
כלי-שיט ייבדק בדיקה מלאה ויימדד מדידה מלאה לפני רישומו במירשם הישראלי.
19. רישום בעלות
בעת רישומו של כלי-שיט במירשם הישראלי ירשום הרשם בפנקס את שמות הבעלים, מענם, חלקיהם בכלי השיט וכל פרט אחר כאמור בתקנה 4.
20. שטר העברת בעלות (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה)
(א) שטר העברת בעלות בסירה יכול שייחתם בידי המעביר ובידי הנעבר בפני מפקח כלי שיט במינוי מסויג כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982, אשר יאשר את חתימתו בפניו.
(ב) שטר העברת בעלות בכלי-שיט שאינו סירה או בחלק ממנו יהיה ערוך בטופס שנקבע לכך בתוספת הרביעית.
20א. העברת בעלות למי שאינו כשיר להירשם (תיקון: תשכ"ה)
שטר העברת בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו למי שאינו כשיר להירשם במירשם הישראלי יהיה אף הוא בטופס שנקבע בתוספת הרביעית ובלבד שלענין תקנה זו יחולו בו שינויים אלה:
(1) מתחת לכותרת "שטר העברת-בעלות" ייווסף "למי שאינו כשיר להירשם כבעל כלי-שיט במירשם הישראלי".
(2) הכותרת "תעודת-רישום" שבסוף הטופס והקטע שמתחה - לא יחולו.
21. העברת בעלות לכשיר להירשם
הוגש לרשם שטר העברת-בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו ועל ידי רישום בעלותו של הנעבר לא יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישום במירשם הישראלי, ירשום הרשם - בכפוף להוראות כל דין - את הנעבר כבעל כלי-שיט או של חלק ממנו במקומו של המעביד.
22. סירוב לרשום העברת בעלות
הוגש לרשם מסמך המתיימר להיות שטר העברת בעלות בכלי-שיט ישראלי או בחלק ממנו ונוכח הרשם כי אם תירשם ההעברה, יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישום במירשם הישראלי ולא הומצא לו היתר לפי סעיף 3 לחוק, לא תירשם העיסקה בפנקס והרשם יעביר את המסמך למנהל.
23. תסובת הבעלות
הוגשה לרשם תעודה מאת בית המשפם או מאת בית-דין מוסמך, לפיה נסבה הבעלות בכלי-שיט ישראלי כולו או בחלק ממנו, ירשום הרשם את הבעלות על שמו של הנסב, ובלבד שאם נוכח הרשם שעם רישום ההסבה יחדלו להתקיים תנאי כשירותו של כלי השיט לרישומו במירשם הישראלי ולא הומצא לו היתר לפי סעיף 3 לחוק, לא תירשם ההסבה והרשם יעביר את התעודה למנהל.
24. שינויים בצורת הפעלתו של כלי שיט
בעל כלי-שיט ישראלי, קברניטו וסוכנו, לא ישנה בעצמו או על ידי אחר ולא ירשה לאחר לשנות את צורת הפעלתו של כלי השיט מכלי-שיט פתוח-מחסה לכלי-שיט סגור - מחסה או להיפך אלא בהתאם להוראותיו של המנהל.
25. שינויים במבנה ובמכונות של כלי שיט
כלי-שיש ישראלי שקיבל מאת המנהל אישור בהתאם לתקנות הספנות (בניה ומדידה של כלי-שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961, לביצוע שינויים במבנה או במכונותיו של כלי השיט או להמשך ביצוע שינויים כאלה יודיע על כך מיד לרשם בצירוף העתק אישורו של המנהל.
26. מדידת כלי שיט
(א) בוצע שינוי בכלי-שיט כאמור בתקנות 24 או 25, יימדד כלי השיט על ידי מודד כלי-שיט או בהתאם להוראותיו.
(ב) נמדד כלי השיט כאמור, יתן המודד לגביו תעודת-תפוסה לאחר שהוחזרה לו התעודה שניתנה לגביו לפני השינוי.
(ג) בעל כלי-שיט וקברניטו חייבים למלא אחרי הוראות תקנת-משנה (א).
27. החלפת תעודת רישום
נתמלאו הוראות התקנות 24, 25 ו-26, ירשום הרשם בפנקס פרטי השינוי בצורת הפעלתו של כלי השיט, במבנהו או במכונותיו, הכל לפי הענין, ויתן לבעלו או לקברניטו תעודת-רישום חדשה לאחר שהוחזרה לו התעודה שניתנה לגבי כלי השיט לפני השינוי.
28. איסור הפלגה
שינוי בצורת הפעלתו של כלי-שיט כאמור בתקנה 24 בוצעו שינויים במבנהו או במכונותיו כאמור בתקנה 25 לא יפליג כלי השיט אלא אם נמצאו בו תעודת-רישום ותעודת-תפוסה שניתנה בהתאם לתקנות אלה וסומנו עליו קווי הטעינה בהתאם להוראות האמנה הבין-לאומית בדבר קווי-טעינה, 1930.
29. בקשה למחיקת רישום כלי שיט (תיקון: תשכ"ה)
בקשה למחיקת רישום כלי-שיט מהמירשם הישראלי תוגש על גבי טופס שנקבע לכך בתוספת החמישית.
פרק רביעי: סימון כלי-שיט (תיקון: תשכ"ה)
30. חובת סימון סימני זיהוי וכו'
בעליו וקברניטו של כלי-שיט ישראלי יסמנו עליו את השם הרשום של כלי השיט או סימן-זיהוי אחר אשר נקבע לכלי השיט לפי סעיף 49(ב) לחוק (להלן - סימני הזיהוי), המספר הרשום וכן את נמל רשומו, לפי הוראות פרק זה.
31. צבע הסימון והרקע (תיקון: תשכ"ו)
סימני הזיהוי ונמל הרישום יסומנו בכלי-שיט ישראלי שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - בצבע לבן על רקע שחור; ובכלי-שיט ישראלי שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה בצבע כהה על רקע בהיר או להיפך.
32. סימון סימני זיהוי (תיקון: תשכ"ו)
סימני הזיהוי יסומנו במקום ובצורה זו:
(1) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - על יד החרטום משני צדי דפנותיו; האותיות והמספרים בסימני הזיהוי יהיו בגובה של 10 ס"מ ורוחב קוויהם 2 ס"מ או בגובה ורוחב כאמור גדול מזה, באותו היחס שביניהם;
(2) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - על יד החרטום משני צדי דפנותיו ובאמצע הירכתיים או משני צדי הירכתיים; האותיות והמספרים יהיו בגובה של 30 ס"מ ורוחב קוויהם 4 ס"מ או בגובה ורוחב כאמור גדול מזה, באותו היחס שביניהם.
33. סימון נמל הרישום
נמל הרישום יסומן בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה מתחת לסימני הזיהוי שסומנו בירכתיים; גובה האותיות ורוחב קוויהם יהיה ביחס של 4/3 לגובה האותיות ורוחב הקווים בסימני הזיהוי שסומנו בירכתיים.
34. סימון שם כלי שיט באותיות לטיניות
השם הרשום של כלי-שיט - לגבי כלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה או בכלי-שיט אחר המפליג מחוץ למימי החופין של ישראל, יסומן גם באותיות לטיניות בצד השם בעברית או מתחתיו.
35. חידוש צבע הסימון
בעליו וקברניטו של כלי-שיט שסומנו בו סימני הזיהוי או נמל הרישום, לפי הוראות פרק זה, חייבים לחדש את צבע הסימון כאשר הוא דוהה או מתטשטש.
36. סימון נוסף שאינו ניתן לטשטוש ומחיקה (תיקון: תשכ"ו)
(א) סימני הזיהוי או המספר הרשום של כלי השיט ולגבי כלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - גם תפוסתו נטו, יסומנו בכלי השיט על ידי חריטה, הלחמה, גילוף או בצורה אחרת כיוצא באלה, במקום הניתן בקלות לגישה וראיה, פרט לחלק החיצוני של דפנותיו, חרטומו וירכתיו.
(ב) גובה המספרים והסימנים ורוחב קוויהם שסומנו בכלי-שיט כאמור בתקנת-משנה (א) יהיה -
(1) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו פחות מ-100 טונות - גובה 2 ס"מ ורוחב 4 ס"מ או גובה ורוחב גדולים מאלה באותו היחס ביניהם;
(2) בכלי-שיט שתפוסתו ברוטו 100 טונות ומעלה - גובה 10 ס"מ ורוחב 2 ס"מ או גובה ורוחב גדולים מאלה באותו היחס ביניהם.
37. איסור שינוי בסימון
לא יוסיף אדם דבר על סימני הזיהוי, המספר הרשום ונמל הרישום שסומנו בכלי-שיט לפי הוראות פרק זה, לא ישנה בהם דבר, לא יטשטשם ולא ישחיתם בכל צורה שהיא.
פרק חמישי: הוראות שונות
38. אגרות והצמדה למדד (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ה, תשמ"ב, תשס"ג, תשס"ז)
(א) בעד השירותים הניתנים לפי תקנות אלה, ישולמו אגרות כמפורט בתוספת השישית.
(ב) סכומי האגרות הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
39. עבירות (תיקון: תשכ"ה)
אי-קיום הוראה מהוראות התקנות 24, 25, 28, 37-30 מהווה עבירה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ה)
(תקנה 4)
הפרטים הנרשמים בפנקס
1. לגבי כלי שיט האמורים 2. לגבי כלי-שיט האמורים
בתקנה 3(1): בתקנה 3(2):
(א) מספר הרישום; (א) מספר הרישום.
(ב) תאריך הרישום; (ב) תאריך הרישום;
(ג) סוג כלי השיט; (ג) סוג כלי השיט;
(ד) סוג המכונות; (ד) סוג המכונות;
(ה) שנת הבניה; (ה) שנת הבניה;
(ו) אורך כלי השיט; (ו) אורך כלי השיט;
(ז) רוחב כלי השיט; (ז) רוחב כלי השיט;
(ח) מספר המפליגים המרבי; (ח) מספר המפליגים המרבי;
(ט) הבעלות: (ט) הבעלות:
(1) החלק(ים); (1) החלק(ים);
(2) שם(ות) הבעל(ים); (2) שם(ות) הבעל(ים);
(3) המען; (3) המען;
(י) ייעוד כלי השיט; (י) ייעוד כלי השיט;
(יא) תאריך מתן רישיון השיט (יא) תאריך מתן רישיון השיט
ותקופת תוקפו ותקופת תוקפו

(יב) הממדים: (יב) הממדים - סגור-מחסה.
1. תאריך המדידה. פתוח-מחסה:
2. אורך. 1. אורך.
3. רוחב. 2. רוחב
4. בכלי שיט שלא הוגבל 3. שוקע.
ברישיון השיט שלו לשימוש 4. בכלי שיט שלא הוגבל ברישיון
פרטי - תפוסה ברוטו ותפוסה נטו. השיט שלו לשימוש פרטי - תפוסה
ברוטו ותפוסה נטו.
(יג) הבעלות: (יג) הבעלות:
1. החלק(ים). 1. החלק(ים).
2. שם(ות) הבעל(ים). 2. שם(ות) הבעל(ים).
3. המען. 3. המען.
4. יסוד הבעלות. 4. יסוד הבעלות.
(יד) תאריך מתן רישיון השיט (יד) תאריך מתן רישיון השיט ותקופת ותקופת תוקפו; תוקפו;
(טו) ייעוד כלי השיט. (טו) ייעוד כלי השיט.
תוספת שניה
(תקנה 9)
מדינת ישראל
משרד התחבורה
אגף הספנות והנמלים
בקשת רישום כלי-שיט/כלי-שיט שבבניה
אל:
(הרשם/הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של ישראל)
מאת:
(השם המלא של הבעל/ים; אם תאגיד/ים יש לציין את
מהותו/מהותם ותאריך רישומו/רישומם)

(לגבי כל אחד מהבעלים יש לציין את מענו המדוייק ואם תאגיד את משרדו הרשום)
המיוצג על ידי:
(השם המלא של התאגיד ומענו; אם המיוצג הוא תאגיד, נא לציין את תפקידו של הנציג בו: המנהל הכללי, מזכיר החברה וכיוצא באלה)
בתוקף:
(יפוי-כוח או מסמכי היסוד של החברה וכיוצא באלה;
אם יפוי-כוח, נא לציין את מקום ותאריך נתינתו)
הנני(ו) לבקשך לרשום במירשם הישראלי את כלי השיט המתואר להלן:
1. השם המוצע לכלי השיט
(בעברית ובלועזית - באותיות דפוס)
2. השם הקודם של כלי השיט
(בעברית ובלועזית - באותיות דפוס)
3. כלי השיט לא היה רשום עד כה במירשם כלי-שיט מחוץ לישראל וזה הוא רישומו הראשון/הוא נמצא בתהליך של בניה.
כלי השיט נבנה במספנה
ב במדינה
ונמסר/יימסר לרשות בעל המספנה ביום
לחודש בשנה בשעה
בנייתו של כלי השיט בוצעה/לא בוצעה בהתאם לתקנות הספנות (כלי השיט) (בניה ומדידה של כלי-שיט ומשכנתאות עליהם), תשכ"א-1961, והמסמכים בקשר לכך נמצאים באגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה.
4. כלי השיט היה רשום עד כה במירשם כלי השיט במדינה
בספר הרישום המתנהל במשרדו של
(רשם, גובה-מכס וכיוצא באלה)
ב / והוא נמצא בתהליך של בניה.
5. כלי השיט נרכש על ידי המבקש(ים)/הגיע לרשותו(ם) של המבקשים על סמך
(חוזה בניה, שטר מכר, צו-ירושה,
החלטת בית המשפט וכיוצא באלה;
נא לציין את מקום המסמך ותאריכו)
6. הבעלות בכלי השיט מתחלקת בין המבקשים כלהלן:


החלוקה נובעת מ-
(הוראות חוזה, הוראות שטר מכר, צו ירושה, החלטת בית המשפט וכיוצא באלה; נא לציין מקום עריכתו או נתינתו של המסמך ותאריכו)
7. אזרחות(ם) של הבעל(ים) היא כלהלן:
ה' אזרח
ה' אזרח
ה' אזרח
8. אני(ו) מצרף(ים) בזה:
(א) הוכחות בדבר אזרחותו(תם) של הבעל(ים):
(השם המלא ואם תאגיד, גם את מהותו, תאריך ומקום רישומו ומען הרישום שלו; אם הוא אזרח חוץ או תאגיד חוץ - אישור על כך מאת השלטונות המוסמכים במדינת-חוץ כשהוא מאושר על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל)
(ב) העתק מאושר כדין של המסמך לפיו אני(ו) מבקש(ים) להירשם בתור בעל(ים) של כלי השיט:
(חוזה בניה, שטר מכר, צו-ירושה, החלטת בית משפט וכיוצא באלה)
(נא לציין את תאריך המסמך, מקום נתינתו כמו כן השם והתפקיד של מי שאישר את ההעתק המצורף)
(ג) תעודת הבונה של כלי השיט:
(שם הבונה, מענו, תאריך ומקום מתן התעודה)
(ד) תעודות - במקור - בהתאם לדיני מדינת ישראל והאמנות הבין-לאומיות שישראל היא צד להן:
(נא לציין את השם של כל תעודה, תאריך נתינתה ותפקידו של הנותן)

(ה) אישור מתאריך מאת הרשם/ גובה-מכס שבמשרדו היה רשום כלי השיט ב- המעיד על כך כי כלי השיט היה רשום במשרדו בשם רישום זה בוטל ביום
תעודת הרישום הוחזרה לרשם/לגובה-מכס ובשעת ביטול הרישום לא רובץ (רובצים) על כלי השיט כל משכנתה(אות) או שעבוד(ים)/רובץ(ים) על כלי השיט משכנתה(אות) ו/או שעבוד(ים) רשומים כלהלן:
בסך )
לטובת
ושתור עדיפותה היא


(ו) אישור(ם) של בעל(י) המשכנתה(אות) או השעבוד(ים) כלהלן שהמשכנתה(אות) או השעבודים פודתו:
של בעל המשכנתה/שעבוד
(תור עדיפותה)
על סך אשר ניתן ב-
(מקום מתן האישור)
ביום
(ז) הסכמתו(ם) של בעל(י) המשכנתה(אות) או השעבוד(ים) כלהלן לרישום כלי השיט במירשם ישראלי:
של בעל המשכנתה/שעבוד
(תור עדיפותה)
על סך אשר ניתנה ב-
ביום

(ח) היתר שר התחבורה לפי סעיף 3(א) לחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960.
(ט) יפוי(י)-כוח של החותם(ים) על בקשה זו, כלהלן:
לגבי ה' יפוי-כוח מאת
מיום מאושר על ידי

(נא לציין גם מקום ותאריך)
(י) אגרה בסך במזומנים/שיק מס'
מיום חתום על ידי
משוך ל-
(יא) הסכמת מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה לשם כלי השיט מיום
9. חתימת(ות) המבקש(ים):

אני
(רשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל)
ב- קיבלתי היום
במשרדי ב- את הבקשה הנ"ל על הרצופות המפורטות בה.
חותמת רשמית:
(חתימת הרשם/נציג)
החלטות הרשם או הנציג:
(יש לציין בקיצור את ההחלטה ואת נימוקיה)
הודעה על ההחלטה הנ"ל ניתנה במכתב רשום ביום
אל
חתימה תאריך
מחק את הטעון מחיקה.
תוספת שלישית
(תקנה 15)
תעודות רישום2
תוספת רביעית (תיקון: תשכ"ד)
(תקנה 20)
מדינת ישראל
משרד התחבורה
אגף הספנות והנמלים
שטר העברת בעלות
נמל
שטר העברת בעלות זה מעיד כי:
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - הנעבר)
ו
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - המעביר)
הסכימו ביניהם כלהלן:
המעביר מעביר לנעבר את הבעלות

(לציין האם את כלי השיט כולו או חלק/ים ממנו ואיזה) הרשום במירשם הישראלי ששמו הרשום הוא ומספר הרישום הוא
ושפרטי רישומו מפורטים ברשימת פרטים שלהלן ומצהיר בזה שהוא הבעל של כלי השיט/של חלקים בו וכי כלי השיט הינו חפשי מכל שעבוד, משכנתה או כל חוב אחר/וכי רובצ/ים על כלי השיט שעבוד(ים), משכנתה(אות) וחוב(ות) המפורטים להלן ברשימת פרטים.
הנעבר מצהיר כי הוא מקבל מאת המעביר את הבעלות בכלי השיט הנ"ל/ב חלקים בכלי השיט הנ"ל.
רשימת פרטים
מספר פנקס הרישום
מספר הדף
נמל הרישום
השם הרשום
המספר הרשום
חלקו של המעביד בכלי השיט
סוג כלי השיט (משא, נוסעים וכיוצא באלה)
תיאור המכונות (מס', סוג, כוח)
צורת ההפעלה
שנת הבניה
מקום הבניה
שם המספנה
פירוט משכנתאות, שעבודים או חובות אחרים
סכום סוג דרגה לטובת (שם מלא ומען מדויק)


ולראיה באו הצדדים על החתום:
ביום לחודש שנת
ב-
(מקום)

חתימת ידו של הנעבר וחותמו חתימת ידו של המעביר וחותמו
אני רשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ב-
מאשר בה שהיום
התייצב(ו) במשרד ב-
ה"ה

המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו להנחת דעתי על ידי העד(ים)
המוכרים לי אישית/על ידי הצגת תעודת-זהות/דרכון(ים) כלהלן:
ה' ת.ז./דרכון מס'
ה' ת.ז./דרכון מס'
ה' ת.ז./דרכון מס'
ומסר(ו) לידי את יפוי(י)-הכוח הבא(ים):
ה' יפוי-כוח
ה' יפוי-כוח
ה' יפוי-כוח
אישר(ו) בתשובה לשאלתי, כי שטר העברת הבעלות הנ"ל נערך לפי רצונו(ם) החפשי ובהסכמם המלאה והם חתמו עליו בנוכחותי.
ולראיה הנני לאשר את חתימתם של ה'
היום לחודש שנה

חותמת רשמית
רשם/נציג דיפלומטי או
קונסולרי של ישראל
החלטות הרשם או הנציג:
יש לציין בקיצור את ההחלטה ואת נימוקיה)
הודעה על ההחלטה הנ"ל ניתנה במכתב רשום ביום
אל:
תאריך: חתימה:

תעודת-רישום
שטר העברת בעלות הנ"ל בפנקס-רישום מס'
דף במשרדו של הרשם ב-
ביום אגרת רישום בסך ל"י שולמה על פי קבלה מספר ביום
תאריך הרשם
חותמת רשמית
תוספת חמישית (תיקון: תשכ"ד)
(תקנה 29)
מדינת ישראל
משרד התחבורה
אגף הספנות והנמלים
בקשה למחיקת רישום כלי-שיט
אל: רשם כלי-שיט, משרד התחבורה
(נמל)
מאת:
(השם המלא של הבעל; אם תאגיד, יש לציין את מקום ותאריך רישומו)
(לגבי כל אחד מהבעלים יש לציין את מענו המדוייק ואם תאגיד - את משרדו הרשום) המיוצג/ים על ידי:
(השם המלא של הנציג ומענו, אם המיוצג הוא תאגיד, נא לציין את תפקידו של הנציג בו: המנהל הכללי, מזכיר החברה וכיוצא באלה.
בתוקף:
(יפוי-כוח או מסמכי היסוד של החברה וכיוצא באלה ואם יפוי-כוח, נא לציין את מקום ותאריך נתינתו)
1. הנני/ו לבקשך למחוק במירשם הישראלי את רישום כלי השיט המתואר בבקשה זו בהתאם לפרטים שלהלן:
(א) מספר פנקס הרישום
(ב) מספר הדף
(ג) נמל הרישום
(ד) השם הרשום
(ה) המספר הרשום
2. המבקש הוא בעלו היחידי של כלי השיט/הבעלות בכלי השיט מתחלקת בין המבקשים כלהלן:
(נא לציין את שמו המדויק של כל אחד מהבעלים והחלק שבבעלותו)


3. לא רובצים על כלי השיט כל משכנתה, שעבוד או חובות אחרים/רובצים על כלי השיט משכנתה(אות), שעבוד(ים) או חוב(ות) אחר(ים) כמפורט להלן:
בסך )
לטובת
ושתור העדיפות הוא
4. טעמי הבקשה ומטרתה:
5. הוכחה שהמבקש(ים) הינו(ם) רשאי(ם) על פי דין לדרוש מחיקת רישום כלי-שיט למטרה הנ"ל היא:
6. מצורפים בזה:
(א)

(ב) תעודות כלי השיט - במקור - בהתאם לדיני מדינת ישראל והאמנות הבין-לאומיות שישראל היא צד להן:
שניתנה תעודה
בתאריך

(ג) אישור(ים) של בעל(י) המשכנתה(אות), השעבוד(ים) או החוב(ות) האחר(ים) המפורט(ים) להלן שהמשכנתה(אות), השעבוד(ים) או החוב(ות) האחר(ים) נפדו:
של בעל המשכנתה, שעבוד או חוב אחר
(תור העדיפות)
על סך אשר ניתן(ה) ביום
(ד) הסכמת(ם) של בעל(י) המשכנתה(אות), השעבוד(ים) או החוב(ות) האחר(ים) המפורט(ים) כלהלן למחיקת רישום כלי השיט במירשם הישראלי:
של בעל המשכנתה/שעבוד או חוב אחר
(השם המלא)
על סך ( ) שתור עדיפותה(ו) הוא
ותאריך מתן ההסכמה הוא
(ה) יפוי-כוח של החותם(ים) על בקשה זו, כלהלן:
לגבי ה יפוי-כוח מאת
מיום מאושר על ידי

(ו) היתר מאת שר התחבורה מיום בהתאם לפקודת האניות (הגבלת העברתן ומשכונן) תש"ט-1948, למחיקת הרישום של כלי השיט מהמירשם הישראלי.
אני/אנו הח"מ מצהיר(ים) בזה כי אין במחיקת הרישום של כלי-השיט הנ"ל מהמירשם הישראלי משום פגיעה בזכויות שבכלי השיט.
חתימה(ות) המבקש(ים)

(השם) (תאריך ומקום)

החלטות הרשם:
1. למחוק את הרישום המבוקש:
(א) הרישום נמחק ביום
(ב) הודעה על המחיקה ניתנה במכתב רשום מס'
ביום אל:
2. לא למחוק את הרישום מהנימוקים הבאים:


הודעה על ההחלטה הנ"ל ניתנה במכתב רשום מס'
ביום אל:

תאריך חתימה
מחק את הטעון מחיקה.
תוספת שישית
(תקנה 38)
(תיקון: תשל"ט, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
1. בעד רישום כלי שיט ומתן תעודת רישום תשולם האגרה המנויה להלן:
תיאור כלי השיט האגרה בשקלים
חדשים
תפוסתו עד 99 טונות או אורכו המרבי
אינו עולה על 24 מטרים 820
תפוסתו מ-100 טונות ומעלה או אורכו המרבי
עולה על 24 מטרים 1,332
2. בעד רישום העברת הבעלות בכלי השיט ומתן תעודת רישום תשולם אגרה של 438 שקלים חדשים.
3. בעד מחיקת כלי שיט מפנקס הרישום עקב העברתו למי שאינו כשיר להירשם כבעליו במרשם הישראלי, תשולם אגרה של 438 שקלים חדשים; כלי שיט שתפוסתו פחות מ-100 טונות ברוטו יהיה פטור מאגרה זו.
4. בעד שינוי השם של כלי השיט בפנקס רישום תשולם אגרה בסך 438 שקלים חדשים.
5. בעד מתן תעודת רישום חדשה עקב שינוי הפרטים שבה או אם תעודת הרישום נעלמה, אבדה, הושמדה, או כלתה והוחזרה לרשם, תשולם אגרה בסך 438 שקלים חדשים.
6. בעד תעודת רישום חדשה אם חל שינוי במבנה כלי השיט תשולם אגרה בסך 438 שקלים חדשים.
7. בעד עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום, או בעד אישור על תוכנם של רישומים אלה, או בעד אימות מסמכים המתייחסים לכלי השיט כאמור, תשולם אגרה בסך 438 שקלים חדשים.
8. בעד מתן העתק צילומי מתוכנו של רישום בפנקס הרישום, תשולם אגרה בסך 4 שקלים חדשים לכל עמוד או חלק ממנו.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 2454; תשכ"ד, 563; תשכ"ה, 1414; תשכ"ו, 2845; תשכ"ח, 1634; תשל"ג, 93; תשל"ז, 152, 1353; תשל"ט, 412; תשמ"א, 882; תשמ"ב, 1332, תשמ"ח, 86; תשמ"ט, 260; תש"ן, 398, 886; תשנ"א, 394, 1034; תשנ"ב, 658, 680, 1281; תשנ"ג, 304, 966; תשנ"ד, 331, 1224; תשנ"ה, 526, 1618; תשנ"ו, 417, 1422; תשנ"ז, 335, 910; תשנ"ח, 273, 1008; תשנ"ט, 327; תש"ס, 260, 709; תשס"א, 940; תשס"ב, 315, 959; תשס"ג, 399, 438; תשס"ה, 757; תשס"ו, 354; תשס"ז, 335, 417; תשס"ח, 245; תשס"ט, 307; תש"ע, 306.
2 נוסח התוספת השלישית אינו מובא.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ