אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002

תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002

תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14 ו-111 לחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ו, תשס"ז)
בתקנות אלה -
"אופנוע ים" - כהגדרתו בתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ"ח-1998;
"אישור הנדסי" - אישור הנדסי לביצוע פעולה שנתן המהנדס, הראשי לפי תקנה 4;
"אישור פעולה" - אישור פעולה בכלי שיט שנתן המנהל לפי תקנה 5;
"אניה" - כלי שיט המונע בכוח מנוע, שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) אורכו המרבי עולה על 24 מטרים;
(2) הוא מורשה להסיע יותר משנים עשר נוסעים בהפלגה שמחוץ למימי החופין של ישראל, ובים סוף - דרומה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;
"ארבה" - כלי שיט שאין לו אמצעי הנעה עצמאיים המשמש להובלת סחורות ואינו משמש למגורים אלא לצורך תפעולו;
"ארגון מוכר" - חברה או תאגיד החבר באיגוד חברות הסיווג הבין-לאומי (IACS) והמוכרת על ידי ארגון הספנות הבין-לאומי (אימ"ו);
"בעל כלי שיט" - לרבות סוכן או מי שרשום בפנקס הרישום כבעל כלי שיט, מי שכלי השיט נמצא בחזקתו או בשליטתו, וכן מזמין כהגדרתו בתקנות אלה;
"גוררת" - כלי שיט שנתמלאו בו כל אלה:
(1) המנהל אישר אותו ככשיר לשמש גוררת;
(2) תפוסתו אינה עולה על 500 טון;
(3) עוצמת המנועים המשמשים להנעת כלי השיט עולה על 370 קילו-ווט;
"הוראות המהנדס הראשי" - הוראות אשר מפרסם המהנדס הראשי בהתאם לתקנה 8;
"המהנדס הראשי" - מהנדס אניות ראשי ברשות הספנות והנמלים;
"הנדסאי ימי" - אדם הרשום בפנקס ההנדסאים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המהנדסים), במקצוע הנדסאי בתחום הימי או המכונות, או אדם העוסק בתחום תכנון או בניית כלי שיט והוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, ואשר המהנדס הראשי הכיר בו כהנדסאי לצורך תקנות אלה;
"חוזה" - חוזה לביצוע בניה של כלי שיט, חוזה לביצוע המשך הבניה, חוזה לביצוע תיקונים במבנהו או מכונותיו של כלי שיט, חוזה לרכישת כלי שיט שאינו רשום במרשם הישראלי וחוזה לרכישת כלי שיט שקיבל פטור מרישום בהתאם להוראות החוק הכל לפי הענין;
"כלי שיט" - כלי שיט החייב לפי החוק ברישום במרשם הישראלי לרבות כלי שיט החייב ברישום והופטר ממנו וכן כלי שיט אחר בבעלות תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק, אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, או שהוא בשליטה של אחד מאלה, ולרבות כלי שיט שבבניה ומיועד להירשם במרשם הישראלי או לקבל פטור מרישום;
"כלי שיט מסחרי" - סירה, ספינה או כלי שיט אחר שאיננו כלי שיט פרטי;
"כלי שיט פרטי" - סירה, ספינה או כלי שיט אחר המשמשים למטרות פרטיות כגון ספורט ופנאי, ואינם משמשים למטרת עבודה, רווח או מטרות מסחריות אחרות, והמוגבלים ברישיון השיט לייעוד "פרטי נוסעים".
"מהנדס ימי" - מי שרשום כמהנדס אניות או כאדריכל ימי או כמהנדס מכונות ימי בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כמהנדס ימי;
"מזמין" - כל אחד מאלה:
(1) מזמין בניית כלי שיט;
(2) רוכש כלי שיט שהוא בתהליך בניה;
(3) בונה כלי שיט על שמו;
(4) רוכש כלי שיט שלא היה חייב ברישום במרשם הישראלי;
(5) המזמין שינוי או משנה באורח ניכר את ממדי כלי השיט, יכולת ההובלה שלו, ייעודו, תכונותיו או את מערכת ההנעה שלו;
"מנהל" - סגן מנהל הרשות לענינים טכניים לגבי אניה, גוררת, ספינת מכמורת וספינת נוסעים בשכר או הממונה הארצי על כלי שיט קטנים לגבי כל כלי שיט אחר;
"מנהל הרשות" - מנהל הרשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך לענין תקנות אלה;
"משכנתה" - משכנתה על כלי שיט או על חלק ממנו;
"נציג" ו"רשם" - כהגדרתם בחוק;
"סירה" - כלי שיט שאינו אניה או גוררת או ספינה או ארבה או אופנוע ים ואורכו עד 7 מטרים;
"ספינה" - כלי שיט העשוי לשוט שאינו אניה או גוררת או ארבה ואורכו המרבי מעל 7 מטרים ולא יותר מ-24 מטרים;
"ספינת מכמורת" - ספינה העוסקת או המיועדת לעסוק בדיג מכמורת;
"ספינת נוסעים בשכר" - ספינה המסיעה או המיועדת להסיע יותר מ-12 נוסעים בשכר במימי החופין של ישראל, ובים סוף צפונה מקו רוחב 29 מעלות 27 דקות צפון;
"ספר מפרטים" (Specification Book) פירוט נתונים של כלי שיט והאבזרים שבו;
"פעולה בכלי שיט" - כל אחד מאלה:
(1) הזמנת בניה של כלי שיט;
(2) ביצוע בניה של כלי שיט;
(3) ביצוע שינויים במבנה או במכונות של כלי השיט;
(4) שינוי ייעוד של כלי שיט;
(5) רכישת כלי שיט במהלך בניה;
(6) רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי לפי החוק;
"שטר משכנתה" - שטר משכנתה, לרבות שטר הגדלת משכנתה, כאמור בסעיף 55 לחוק, שטר העברת משכנתה כאמור בסעיף 58 לחוק, שטר תיקון משכנתה כאמור בסעיף 66 לחוק ושטר פדיון משכנתה, כאמור בסעיף 67 לחוק, הערוך לפי הוראות הפרק השלישי;
"השר" - שר התחבורה, לרבות אדם שהוא הסמיך בכתב לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן.
פרק שני: אישורים
2. אישור הנדסי ואישור פעולה (תיקון: תשס"ג, תשס"ז)
(א) בעל כלי שיט לא יבצע ולא ירשה לאחר לבצע פעולה בכלי שיט אלא לאחר קבלת אישור הנדסי ואישור פעולה, כמפורט בתקנות אלה, ובהתאם לתנאי האישורים האמורים.
(ב) לא יינתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי, או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, אם גיל כלי השיט בעת הגשת הבקשה לאישור פעולה הוא -
(1) שנתיים באופנוע ים;
(2) חמש שנים בסירה;
(3) שמונה שנים בכלי שיט מסחרי שאורכו המרבי עולה על 7 מטרים ואינו עולה על 36 מטרים;
(4) עשר שנים בכלי שיט פרטי שהוא ספינה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי מנהל הרשות, בהתייעצות עם המהנדס הראשי והמנהל, להתיר מתן אישור הנדסי או אישור פעולה לגבי רישום כלי שיט לראשונה במרשם כלי השיט הישראלי או לגבי שינוי ייעוד של כלי שיט, למעט שינוי ייעוד כלי שיט מכלי שיט פרטי לכלי שיט המיועד להסיע בשכר יותר מ-12 נוסעים, אם גוף כלי השיט ומערכותיו במצב תקין, והוא שוכנע כי רישום כלי השיט במרשם הישראלי או שינוי ייעודו, לפי הענין, אין בו כדי לגרום לפגיעה בבטיחות השיט, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) בעל כלי השיט החל בביצוע הפעולה בכלי השיט לפני יום כ"ג באדר התשס"ב (7 במרס 2002).
(2) כלי השיט היה פטור מרישום לפי סעיפים 104 או 105 לחוק;
(3) מתקיימת נסיבה מיוחדת אחרת המצדיקה מתן אישור פעולה או אישור הנדסי.
3. אישור הנדסי
בקשה לאישור פעולה, יגיש בעל כלי השיט למהנדס הראשי, לצורך קבלת אישור הנדסי, לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ואליה יצורפו המסמכים האלה:
(1) חוזה;
(2) תכניות כלליות של כלי השיט, תכניות בטיחות, תרשימי מערכות, חישובי יציבות למצבים שונים, אישור לתקינות הגוף והמנוע, ספר מפרטים;
(3) תיאור מפורט לביצוע התחזוקה, הרתיקה וההפעלה המתוכננים של כלי השיט;
(4) אישור ארגון מוכר, מהנדס ימי או הנדסאי ימי למסמכים המפורטים בתמיכה לבקשה.
4. סמכויות המהנדס הראשי
(א) המהנדס הראשי רשאי -
(1) לתת אישור הנדסי, לכלול בו תנאים, או לסרב לתת אישור הנדסי;
(2) לדרוש מבעל כלי השיט הודעות, תכניות, תרשימים או פרטים נוספים;
(3) להורות על הפסקת בנייתו של כלי שיט או ביצוע שינויים בו, לפי הענין, אם לדעתו הבניה או הביצוע אינם בהתאם לאישור ההנדסי שנתן;
(4) להורות שפעולה בכלי השיט תתבצע בפיקוח מהנדס ימי או הנדסאי או ארגון מוכר, ובלבד שזהות הגורם המפקח תהיה בהסכמת המנהל;
(5) בנסיבות מיוחדות לתת אישור הנדסי, גם אם לא צורפו לבקשה המסמכים המנויים בתקנה 3.
(ב) בטרם יחליט המהנדס הראשי שלא לתת אישור הנדסי כאמור בתקנת משנה (א)(1), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו.
5. אישור פעולה
(א) ניתן אישור הנדסי לפי תקנה 4, ונתמלאו כל התנאים שנכללו בו, תועבר הבקשה לאישור פעולה למנהל.
(ב) המנהל רשאי לתת אישור פעולה, להתנות את אישורו בתנאים, או לסרב לתת אישור פעולה.
(ג) המנהל רשאי, כתנאי למתן אישור פעולה -
(1) לדרוש מבעל כלי השיט להתקין בכלי השיט ציוד ואבזרים הנחוצים לצורך בטיחות השיט;
(2) לדרוש מבעל כלי השיט כל תעודה בין-לאומית הנדרשת מכוח כל אמנה בין-לאומית לעניני ספנות שישראל צד לה, ורשאי הוא לדרוש כי תעודה כאמור תוצא בידי ארגון מוכר;
(3) להחזיר את הבקשה לאישור פעולה לבחינה מחודשת של המהנדס הראשי, אם הדבר נחוץ בשל דרישות המנהל לפי פסקאות (1) ו-(2).
(ד) לא ייתן המנהל אישור פעולה, אלא אם כן ניתן לגביה אישור הנדסי.
(ה) בטרם יחליט המנהל שלא לתת אישור פעולה כאמור בתקנת משנה (ב), ייתן למבקש הזדמנות להביא לפניו את טענותיו.
6. מילוי תנאי אישור
מי שקיבל אישור הנדסי או אישור פעולה, המותנים בקיום תנאים, חייב למלא אחר התנאים שנקבעו.
7. ערר (תיקון: תשס"ו)
(א) ערר על החלטת המהנדס הראשי או על החלטת המנהל יוגש למנהל הרשות לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת ההחלטה.
(ב) מנהל הרשות ייתן את החלטתו בערר בתוך שבוע ימים מיום הגשתו.
(ג) החלטת מנהל הרשות בערר היא סופית.
8. הוראות המהנדס הראשי
במסגרת הסמכויות המסורות למהנדס הראשי לפי תקנות אלה, רשאי הוא לפרסם הוראות בדבר הדרישות ההנדסיות מכלי שיט, הכל בהתאמה לסוגי כלי השיט השונים.
9. איסור השטה
לא ישיט אדם כלי שיט אלא לאחר שנתמלאו לגביו הוראות תקנות אלה.
10. בדיקות
המהנדס הראשי, המנהל או מי שמונה בידם, רשאים לעלות על כלי שיט בכל עת, כדי לבדוק קיום הוראות פרק זה.
פרק שלישי: משכנתאות על כלי שיט
11. עריכת שטר משכנתה
שטר משכנתה יהיה ערוך לפי הטופס המתאים שבתוספת השניה.
12. רישום
לא יוגש ולא יתקבל שטר משכנתה לרישום, ולא יירשמו לפיו משכנתה, העברת משכנתה, תיקון משכנתה, הגדלתה או פדיונה, אלא אם כן הוא ערוך כאמור בתקנה 11 ולאחר שאומתו החתימות עליו לפי פרק זה.
13. אימות חתימות
לא יאשר הרשם או הנציג את שטר המשכנתה, ולא יאמת את חתימות החותמים עליו, אלא אם כן הם מוכרים לו אישית או לאחר שזיהה אותם, להנחת דעתו, וכן לאחר שהחותמים הצהירו בפניו שהשטר שעליו הם עומדים לחתום נערך בידם ומרצונם החופשי.
14. זיהוי פרטים
זיהה הרשם או הנציג את החותמים על שטר המשכנתה, ונמסרה הצהרתם כאמור בתקנה 13, ירשום הרשם את פרטי הזיהוי על גבי השטר.
15. חתימת שטר המשכנתה
נתמלאו התנאים המפורטים בתקנות 13 ו-14, יחתמו הצדדים על השטר בפני הרשם או הנציג והוא יאמת את חתימתם כאמור בשטר.
16. רישום השטר
(א) הוגש השטר לרשם כדין, ירשום הרשם בפנקס הרישום את מספר השטר, פרטי בעל המשכנתה, סכום המשכנתה, תאריך השטר, ושעת קבלתו.
(ב) השטר יישמר במשרדי הרשם.
17. אגרות
בעד רישום משכנתה, העברתה, תסובתה, תיקונה, הגדלתה או פדיונה וכן בעד אישור העתקי מסמכים בידי הרשם או עיון בפנקסיו, תשולם אגרה לפי הענין כמפורט לכל פעולה בתוספת השלישית.
18. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ז)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נומבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
פרק רביעי: הוראות כלליות
19. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס.
20. שמירת די נים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.
21. ביטול
תקנות הספנות (כלי שיט) (בניה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשכ"א-1961 - בטלות.
22. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
23. הוראות מעבר
כל תעודה, בקשה, או מסמך אחר, כל רישום, מינוי או פעולה אחרת שנעשו לפי החוק לפני תחילתן של תקנות אלה, דינם - כדין תעודה, בקשה, מסמך, רישום, מינוי או פעולה שניתנו או נעשו לפי תקנות אלה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ג)
(תקנה 3)
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
בקשה לאישור פעולה בכלי שיט
טופס זה יוגש בארבעה עותקים, כשהוא חתום בידי בעל כלי השיט, ובידי מי שביצע את הפיקוח ההנדסי, שהורה עליו המהנדס הראשי, בהסכמת המנהל, לפי תקנה 4(א)(4).
1. פרטי בעל כלי השיט:
שם פרטי ומשפחה: מס' זהות
כתובת מלאה:
מס' טלפון: מס' פקס:
2. שם כלי השיט:
(אם עדיין אין לכלי השיט שם, יש לרשום את השם שבכוונתך להעניק לו)

שם כלי השיט באותיות עבריות שם כלי השיט באותיות לועזיות
3. מס' הרישום המיועד לכלי השיט במרשם הישראלי:
(מס' זה יינתן בידי רשם כלי השיט)

4. הפעולה המבוקשת בכלי השיט*:
1. להזמין בניית כלי שיט
2. לרכוש כלי שיט בתהליך בניה
3. לבנות את כלי השיט בעצמו
4. לרכוש כלי שיט שלא היה חייב ברישום במרשם הישראלי לכלי שיט
5. להסב את ייעוד כלי השיט
6. להוסיף ייעוד לכלי השיט
7. לשנות את ממדי כלי השיט
8. להחליף מנועים ראשיים
9. לבצע שינויים במערכת ההנעה
10. לבצע שינויים במערכת ההיגוי
11. שינוי אחר, פרט:


5. לאחר השלמת הפעולה בכלי השיט, כלי השיט יהיה מסוג*:
1. ארבה 7. ספינת מכמורת
2. סירת חתירה 8. סירת סייג
3. סירת מפרש 9. ספינת דייג
4. ספינת מפרש 10. כלי שיט המשמש לחפירה ימית
5. סירת מנוע 11. אניה מסוג:
6. ספינת מנוע 12. אחר, פרט:
6. כלי השיט מיועד למטרות האלה*:
1. הובלת נוסעים בשכר 6. עבודות ימיות
2. הובלת מטען בשכר 7. עבודות גרירה
3. דיג מסחרי 8. הנדסה ומחקר ימי
4. מטרות פרטיות 9. שימוש אחר, פרט:
5. מטרות ספורט
7. ממדיו של כלי השיט, במטרים:
1. האורך המרבי
2. הרוחב המרבי
3. גבוה הבניה
4. השוקע המרבי
8. החומר שממנו עשוי גוף כלי השיט*:
1. פלדה
2. אלומיניום
3. סיבי זכוכית
4. עץ
5. אחר, פרט:
9. פרטים לגבי סוג ההנעה העיקרי של כלי השיט:
1. שם יצרן המנוע (בעברית ובלועזית):
2. מיקום המנוע בכלי השיט*:
1. בתוך כלי השיט
2. מנוע חיצוני
3. אחר, פרט:
3. סוג הדלק*:
1. בנזין
2. סולר
3. נפט
4. מס המדחפים:
5. מס' המנועים:
6. עצמתו של כל מנוע בקילווט:
9א. כלי השיט מיועד לפעול באזורי ים אלה*:
1. הים התיכון
2. מפרץ אילת
3. כנרת
4. ים המלח
5. שטחי נמל סגורים בלבד
6. אגמים פנימיים
7. נהר
8. אחר, פרט
9ב. לצורך תחזוקה שוטפת כלי השיט יוספן ב

10. פרטיו האישיים של המהנדס הימי או ההנדסאי הימי או ארגון מוכר, האחראי על הפיקוח ההנדסי על ביצוע הפעולה נשוא הבקשה:
שם פרטי ומשפחה/שם הארגון:
מס' זהות
מס' רישיון מהנדס/הנדסאי:
כתובת מלאה:
מס' טלפון מס' פקס:
אם המהנדס הראשי לא הורה על פיקוח הנדסי נא לציין כאן:
11. אישור המפקח ההנדסי על ביצוע הבניה:
אני הח"מ, מהנדס ימי/הנדסאי ימי/ארגון מוכר, המפקח על ביצוע הבניה נשוא בקשה זאת, מאשר כי בדקתי את הפרטים שמולאו בטופס זה והם תואמים במלואם את פרטי כלי השיט שנמסר לטיפולי.

חתימה וחותמת תאריך
12. אישור בעל כלי השיט:
אני הח"מ, מזמין הפעולה נשוא בקשה זאת, מאשר כי כל המידע שפורט לעיל בטופס זה אמת, ותואם במלואו את פרטי כלי השיט שבבניה.
* הקף את התשובה המתאימה / התשובות המתאימות.

חתימה וחותמת תאריך
תוספת שניה
(תקנה 11)
חלק א': שטר משכנתה על כלי שיט
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
שטר משכנתה על כלי שיט
מס' פנקס הרישום שם כלי השיט
מס' הדף מס' כלי השיט
חלק כלי השיט הממושכן
מס' שטר המשכנתה
שטר משכנתה זה מעיד כי:

(השם המלא: אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם להלן - הממשכן)
ו-
(השם המלא: אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם להלן - בעל המשכנתה)
הסכימו ביניהם כלהלן:
1. נוסח להבטחת התחייבות קיימת
הממשכן מאשר שקיבל מבעל המשכנתה סך
(במילים: ) שהוא2

נוסח להבטחת התחייבות עתידה או תלויה בתנאי1
הממשכן מאשר שהתחייב לשלם לבעל המשכנתה סכום עד
(במילים: ) שיהיה חייב לפי3

2. הממשכן מתחייב -
(א) לשלם לבעל המשכנתה:
נוסח לתשלום כל החוב במועד מסוים1 נוסח לתשלום החוב בשיעורים1
ביום את הסכום הנ"ל של (במילים: )
או כל חלק ממנו שלא נפרע עד לאותו יום את הסכום הנ"ל של
(במילים: ) בשיעורים ובמועדים האלה:


(ב) לשלם לבעל המשכנתה ריבית בשיעור של (במילים: )
אחוזים לשנה על החוב הנ"ל, בסכומים ובמועדים האלה:


(ג) לשלם לבעל המשכנתה ריבית בשיעור של (במילים: )
אחוזים לשנה על כל יתרת החוב הנ"ל, שלא נפרעה ביום הקבוע בסעיף קטן (א), מאותו יום עד למועד סילוקה.
3. כבטחון להתחייבויותיו לפי שטר זה, משעבד הממשכן בזה במשכנתה4
לזכות בעל המשכנתה את כלי השיט
המתואר ברשימה דלהלן בשלמותו
(במילים: ) חלק/ים בכלי שיט
המתואר בתיאור דלהלן שייקרא להלן - כלי השיט.
4. הממשכן מצהיר בזה ומאשר כי -
(א) הוא הבעל החוקי של כלי השיט/של החלק/ים בכלי השיט כנ"ל.
(ב) כלי השיט שמושכן כאמור/החלק בכלי השיט שמושכן כאמור1, הוא חופשי מכל משכנתה, שעבוד או עיקול, מלבד המפורטים להלן:


(ג) שטר משכנתה זה יחייב את יורשיו, את המוציאים לפועל צוואתו, את האפוטרופוס על עזבונו או מנהל עיזבונו, ואת כל מי שיבוא במקומו.
5. לא פרע הממשכן במועד הקבוע בסעיף 2 לשטר זה את הסכום הנ"ל של (במילים: ) או כל חלק ממנו שלא נפרע עד אותו יום - או לא קיים הממשכן כל תנאי או התנאה של שטר משכנתה זה שאי קיומם מקנה לבעל המשכנתה זכות להוציאה לפועל, יהיה בעל המשכנתה רשאי להוציא את המשכנתה לפועל.
6. שני הצדדים מאשרים כי הסכימו לתנאי שטר המשכנתה הזה והתנאים המיוחדים שלהלן/שהותנו בין הצדדים במסמך הרצוף לשטר זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו


7. תיאור כלי השיט:
שם כלי השיט
נמל הרישום
מס' כלי השיט
סוגו (משא, נוסעים וכו')
תפוסה רשומה
אופן ההנעה (קיטור, מנוע וכו')
תיאור המכונות (מס', סוג, כוח)
מקום בנייתו ושם המספנה (אם ידועים)
שנת הבניה (אם ידועה)
החלק השייך לממשכן
ולראיה באו הצדדים על החתום:

הממשכן (חתימת יד וחותמת) בעל המשכנתה (חתימת יד וחותמת)
תאריך החתימות:

אני
רשם נמל הרישום של כלי השיט/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ב- מאשר בזה שהיום
הופיע במשרדי ב - ה"ה
המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו להנחת דעתי על ידי העד(ים)
המוכר(ים) לי אישית/על ידי הצגת תעודת זהות/דרכון כלהלן:
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ומסרו לידי את ייפויי הכוח האלה:
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
אישרו, בתשובה לשאלתי, כי שטר המשכנתה הנ"ל נערך לפי רצונם החופשי והם חתמו עליו בנוכחותי, ולראיה הנני לאשר את שטר המשכנתה הנ"ל ומאמת את חתימתם של
בחותמתי הרשמית ובחתימת ידי היום לחודש
שנה ב
חותמת רשמית:

הרשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
1 מחק את הפסקה שאינה לענין.
2 ציין את התמורה למשכנתה - כגון חוב, הלוואה וכו'.
3 ציין את טיב התעסוקה שהוא תמורה למשכנתה - כגון ערבות, הלוואה עתידה וכו'.
4 ציין את תור העדיפות של המשכנתה.
אישור קבלה
שטר משכנתה הנ"ל/הודעה על הפקדת שטר משכנתה הנ"ל
נתקבל(ה) במשרדו של הרשם ב- ביום בשעה
חותמת רשמית:

הרשם


תעודת רישום
שטר משכנתה הנ"ל נרשם בפנקס רישום מס' דף במשרדו של הרשם ב - ביום

תאריך הרשם
חותמת רשמית:
חלק ב': שטר העברת משכנתה
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
שטר העברת משכנתה
מס' פנקס הרישום שם כלי השיט
מס' הדף מס' כלי השיט
חלק כלי השיט הממושכן
מס' שטר המשכנתה
מס' שטר העברת משכנתה
שטר העברת משכנתה זה מעיד כי:

(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - המעביר)
ו-
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - הנעבר) הסכימו ביניהם כלהלן:
1. המעביר שהינו בעל משכנתה על כלי השיט הנ"ל/החלק
של כלי שיט הנ"ל לפי שטר משכנתה מס' מיום
בסך (במילים: )
רשום בפנקס רישום מס' המתנהל במשרדו של הרשם ב-
מעביר לנעבר תמורת1 בסך (במילים: ) את החוב המובטח/יתרת החוב המובטח על ידי משכנתה זו בסך (במילים: )
ומסכים שבשטר המשכנתה הנ"ל וכן בפנקס הרישום הנ"ל, יירשם הנעבר כבעל המשכנתה במקומו של המעביר.
2. הנעבר מסכים ומקבל בהעברה מאת המעביר את החוב/יתרת החוב הנ"ל בסך (במילים: ) ומסכים שבשטר המשכנתה הנ"ל ובפנקס הרישום הנ"ל יירשם הוא כבעל המשכנתה במקומו של המעביר.
3. הצדדים מאשרים כי התמורה הנ"ל ניתנה על ידי הנעבר למעביר והמעביר מאשר את קבלתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

המעביר (חתימת יד וחותמת) הנעבר (חתימת יד וחותמת)
אני
רשם נמל הרישום של כלי השיט/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ב- מאשר בזה שהיום הופיע במשרדי ב-
ה"ה
המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו להנחת דעתי על ידי העד(ים)
המוכר(ים) לי אישית/על ידי הצגת תעודת זהות/ דרכון כלהלן:
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ומסרו לידי את ייפויי הכוח האלה:
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
אישרו, בתשובה לשאלתי, כי שטר המשכנתה הנ"ל נערך לפי רצונם החופשי והם חתמו עליו בנוכחותי.
ולראיה הנני לאשר את שטר העברת המשכנתה הנ"ל ומאמת את חתימתם של בחותמתי הרשמית ובחתימת ידי היום
לחודש שנה ב
חותמת רשמית:

הרשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
____________
1 ציין את טיב התמורה - כגון חוב, הלוואה וכו'.
אישור קבלה
שטר העברת משכנתה הנ"ל/הודעה על הפקדת שטר העברת משכנתה הנ"ל נתקבל(ה) במשרדו של הרשם ב ביום בשעה
חותמת רשמית:
הרשם


תעודת רישום
שטר העברת משכנתה הנ"ל נרשם בפנקס רישום מס' דף
במשרדו של הרשם ב- ביום

תאריך הרשם
חותמת רשמית:
חלק ג': שטר תיקון משכנתה
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
שטר תיקון משכנתה
מס' פנקס הרישום שם כלי השיט
מס' הדף מס' כלי השיט
חלק כלי השיט הממושכן
מס' שטר המשכנתה
מס' שטר תיקון משכנתה
שטר תיקון משכנתה זה מעיד כי:

(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)

שמענו/ם (להלן - בעל משכנתה)
ו-
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - הממשכן)
ו-
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו; הממשכן החדש משתתף במקרה של תיקון שטר משכנתה בגלל העברת הבעלות בכלי שיט או בחלק הממושכן ממנו)
שמענו/ם (להלן - הממשכן החדש)
הסכימו ביניהם כלהלן:
הואיל ו-
(לציין מה הסיבה לתיקון; במקרה של העברת בעלות בכלי שיט או בחלק הממושכן ממנו יש לציין את תאריך הרישום של שטר הרישום של שטר העברת הבעלות)


מסכימים הצדדים לשטר תיקון משכנתה זה כי תמורת1
שטר משכנתה מס' מיום אשר נערך בין
לבין ושלפיו נרשמה בפנקס רישום מס'
המתנהל במשרדו של הרשם ב - משכנתה בסך
(במילים ) על כלי השיט/החלק של כלי השיט הנ"ל, לזכותו של בעל המשכנתה, יתוקן כך שבמקום
בשטר המשכנתה הנ"ל ובפנקס הרישום הנ"ל, יבוא
ולראיה באו הצדדים על החתום:

בעל המשכנתה (חתימת יד וחותמת) הממשכן (חתימת יד וחותמת)

הממשכן החדש (חתימת יד וחותמת)
תאריך החתימות:
אני
רשם נמל הרישום של כלי השיט/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ב- מאשר בזה שהיום הופיע במשרדי ב
ה"ה
המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו להנחת דעתי, על ידי העד(ים)
המוכר(ים) לי אישית/על ידי הצגת תעודת זהות/דרכון כלהלן:
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ומסרו לידי את ייפויי הכוח האלה:
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
אישרו, בתשובה לשאלתי, כי שטר תיקון המשכנתה הנ"ל נערך לפי רצונם החופשי והם חתמו עליו בנוכחותי.
ולראיה הנני לאשר את שטר המשכנתה הנ"ל ומאמת את חתימתם של בחותמתי הרשמית ובחתימת ידי היום לחודש
שנה ב
חותמת רשמית:

הרשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
1 ציין את טיב התמורה - כגון חוב, הלוואה וכו'.
תעודת רישום
שטר תיקון משכנתה הנ"ל נרשם בפנקס רישום מס' דף
במשרדו של הרשם ב- ביום
תאריך החתימות:

הרשם
חלק ד': שטר הגדלת משכנתה
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
שטר הגדלת משכנתה
מס' פנקס הרישום שם כלי השיט
מס' הדף מס' כלי השיט
חלק כלי השיט הממושכן
במשכנתה המקורית
מס' שטר המשכנתה המקורית
מס' שטר הגדלת משכנתה
שטר הגדלת משכנתה זה מעיד כי:

(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - הממשכן)
ו-
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - בעל המשכנתה)
הסכימו ביניהם כלהלן:
1. נוסח להבטחת התחייבות קיימת1
הממשכן מאשר שקיבל מבעל המשכנתה סך
(במילים:
שהוא2

נוסח להבטחת התחייבות עתידה או תלויה בתנאי1
הממשכן מאשר שהתחייב לשלם לבעל המשכנתה סכום עד
(במילים ) שיהיה חייב לפי3


2. הממשכן מתחייב -
נוסח לתשלום כל החוב במועד מסוים1
נוסח לתשלום החוב בשיעורים1
(א) לשלם לבעל המשכנתה:
ביום את הסכום הנ"ל של (במילים )
או כל חלק ממנו שלא נפרע עד לאותו יום. את הסכום הנ"ל של
(במילים ) בשיעורים ובמועדים האלה:


(ב) לשלם לבעל המשכנתה ריבית בשיעור של
(במילים ) אחוזים לשנה על החוב הנ"ל-1, בסכומים ובמועדים האלה:
(ג) לשלם לבעל המשכנתה ריבית בשיעור של (במילים: )
אחוזים לשנה על כל יתרת החוב הנ"ל, שלא נפרעה ביום הקבוע בסעיף קטן (א), מאותו יום עד למועד סילוקה.
3. הממשכן ובעל המשכנתה ערכו שטר משכנתה מס' מיום
שלפיו שועבד כלי השיט/החלק של כלי השיט* שתיאורו ניתן באותו שטר משכנתה לזכותו של בעל המשכנתה בסכום (במילים )
ואשר נרשם בפנקס רישום מס' המתנהל במשרדו של הרשם ב
המשכנתה האמורה תוקנה/הוגדלה לפי שטר/ות מספר/ים
מיום שנרשם/מו בפנקס הרישום הנ"ל*.
4. כביטחון להתחייבויותיו של הממשכן לפי שטר הגדלת משכנתה זה, משעבד הממשכן בזה במשכנתה שתור עדיפותה הוא כתור עדיפותה של המשכנתה המקורית, לזכות בעל המשכנתה את כלי השיט הנ"ל/החלק ה של כלי השיט הנ"ל*, והממשכן ובעל המשכנתה מסכימים להגדיל את סכום המשכנתה המקורית בסכום של
(במילים ) לסכום כולל של (במילים ).
5. הממשכן מצהיר בזה ומאשר כי
(א) הוא הבעל החוקי של כלי השיט/של החלק/ים בכלי השיט כנ"ל-1.
(ב) כלי השיט שמושכן כאמור/החלק בכלי השיט שמושכן כאמור1, הוא חופשי מכל משכנתה, שעבוד או עיקול, מלבד המפורטים להלן


(ג) שטר הגדלת משכנתה זה יחייב את יורשיו, את המוציאים לפועל צוואתו, את האפוטרופוס על עזבונו או מנהל עזבונו, ואת כל מי שיבוא במקומו.
6. לא פרע הממשכן במועד הקבוע בסעיף 2 לשטר הגדלת משכנתה זה את הסכום הנ"ל של (במילים ) או כל חלק ממנו שלא נפרע עד אותו יום או לא קיים הממשכן כל תנאי או התנאה של שטר הגדלת משכנתה זה שאי קיומם מקנה לבעל המשכנתה זכות להוציאה לפועל, יהיה בעל המשכנתה רשאי להוציא את המשכנתה לפועל.
7. הממשכן ובעל המשכנתה מאשרים כי הסכימו לתנאי שטר הגדלת משכנתה הזה והתנאים המיוחדים שלהלן שהותנו בין הצדדים במסמך הרצוף לשטר זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו


ולראיה באו הצדדים על החתום:

הממשכן (חתימת יד וחותמת) העל המשכנתה (חתימת יד וחותמת)
תאריך החתימות:
אני
רשם נמל הרישום של כלי השיט/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל ב מאשר בזה שהיום הופיעו במשרדי ב-
ה"ה
המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו, להנחת דעתי, על ידי העד(ים)
המוכר(ים) לי אישית/על ידי הצגת תעודת זהות/דרכון כלהלן:
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ומסרו לידי את ייפויי הכוח האלה:
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
אישרו, בתשובה לשאלתי, כי שטר המשכנתה הנ"ל נערך לפי רצונם החופשי והם חתמו עליו בנוכחותי.
ולראיה הנני לאשר את שטר הגדלת המשכנתה הנ"ל ומאמת את חתימתם של בחותמתי הרשמית ובחתימת ידי היום
לחודש שנה ב
חותמת רשמית:

הרשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
1 מחק את הפסקה שאינה לענין.
2 ציין את התמורה למשכנתה - כגון חוב, הלוואה וכו'.
3 ציין את טיב התעסוקה שהיא תמורה למשכנתה - כגון ערבות, הלוואה עתידה וכו'.
אישור קבלה
שטר הגדלת משכנתה הנ"ל/הודעה על הפקדת שטר הגדלת משכנתה הנ"ל*, נתקבל(ה) במשרדו של הרשם ב- ביום
בשעה

1 מחק את הפסקה שאינה לענין.
תעודת רישום
שטר הגדלת משכנתה הנ"ל נרשם בפנקס רישום מס' דף
במשרדו של הרשם ב- ביום

תאריך הרשם
חותמת רשמית:
חלק ה': שטר פדיון משכנתה
מדינת ישראל
משרד התחבורה
מינהל הספנות והנמלים
שטר פדיון משכנתה
מס' פנקס הרישום שם כלי השיט
מס' הדף מס' כלי השיט
חלק כלי השיט הממושכן
מס' שטר המשכנתה
1. אני
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - בעל המשכנתה) מאשר בזה שקיבלתי מאת
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
שמענו/ם (להלן - הממשכן)
את הסך (במילים )
בתור פדיון מלא/חלקי של חוב המשכנתה הרשומה לפי שטר משכנתה מס' בפנקס רישום מס' במשרדו של הרשם ב-
נוסח לפרעון מלא 1
אני מצהיר שכל סכום החוב ו- המגיע(ים) לי לפי שטר המשכנתה הנ"ל בתאריך נפרעו ואני מסכים שתמורת התשלום המלא שקיבלתי תימחק המשכנתה הנ"ל הרשומה על כלי השיט הנ"ל/החלק
של כלי השיט הנ"ל.
נוסח לפרעון חלקי 1
אני מצהיר שהסך (במילים ) המהווה חלק של החוב ו- המגיע(ים) לי לפי שטר המשכנתה הנ"ל בתאריך נפרע ואני מסכים שפרעון הסכום הנ"ל יירשם בפנקס הרישום מס' במשרדו של הרשם ב בתור פדיון חלקי של חוב המשכנתה הנ"ל על כלי השיט הנ"ל/החלק
של כלי השיט הנ"ל.
2. אני
(השם המלא; אם תאגיד, יש לציין את מהותו ומקום ותאריך רישומו)
הממשכן מאשר ומסכים לאמור לעיל.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

בעל המשכנתה (חתימת יד וחותמת) הממשכן (חתימת יד וחותמת)
תאריך החתימות:
אני
רשם נמל הרשום של כלי השיט/נציג דיפלומטי או קונסולרי
מאשר בזה שהיום הופיעו במשרדי ב-
ה"ה
המוכרים לי אישית/לאחר שזוהו, להנחת דעתי על ידי העד(ים)
המוכר(ים) לי אישית/על ידי הצגת תעודת זהות/דרכון כלהלן:
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ה' ת"ז/דרכון מס'
ומסרו לידי את ייפויי הכוח האלה:
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
ה' ייפוי כוח
אישרו, בתשובה לשאלתי, כי שטר פדיון משכנתה הנ"ל נערך לפי רצונם החופשי והם חתמו עליו בנוכחותי.
ולראיה הנני לאשר את שטר פדיון המשכנתה הנ"ל ומאמת את חתימתם של בחותמתי הרשמית ובחתימת ידי היום
לחודש שנה ב

הרשם/נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל
__________
1 מחק את הפסקה שאינה לענין.
אישור קבלה
שטר פדיון משכנתה הנ"ל נתקבל במשרדו של הרשם ב-
ביום

הרשם
תעודת רישום
שטר פדיון משכנתה הנ"ל נרשם בפנקס רישום מס' דף
במשרדו של הרשם ב- ביום

תאריך הרשם
תוספת שלישית (תיקון: תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט)
(תקנה 7)
בתוספת זו, "משכנתה" - משכנתה על כלי שיט.
1. אלה האגרות שיש לשלמן בעד רישום בפנקס הרישום:
(1) שטר משכנתה - 765 שקלים חדשים;
(2) שטר משכנתה בסכום הכולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות או יותר הנעשות בין הצדדים למשכנתאות אלה ובמעמד פדיונן - 765 שקלים חדשים;
(3) שטר העברת משכנתה או חישוב תסובתה 765 שקלים חדשים;
(4) שטר תיקון משכנתה 765 שקלים חדשים;
(5) שטר הגדלת משכנתה - 765 שקלים חדשים.
2. (1) בעד עותק מאושר בידי הרשם או הנציג, של כל אחד מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל שנחתם בפני רשם או הנציג תשולם אגרה של 387 שקלים חדשים, ואולם כל צד לשטר זכאי לקבל ממנו עותק אחד מאושר כאמור - בלא אגרה.
(2) בעד אישור העתק מכל שטר מהשטרות המפורטים בסעיף 1 לעיל תשולם אגרה של 387 שקלים חדשים.
(3) בעד עיון בפנקס הרישום תשולם אגרה של 120 שקלים חדשים.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 396; תשס"ג, 47, 186, 431; תשס"ו, 106, 350; תשס"ז, 334, 414, 1066; תשס"ח, 242; תשס"ט, 304; תש"ע, 303.
2 התקנות פורסמו ביום 5.2.2002.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ