אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה), התשס"ב-2002

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה), התשס"ב-2002

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אוניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו-229 (א) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה והועדה המייעצת, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אניה" - כלי שיט שתפוסתו ברוטו למעלה מ-500 טון;
"ימאי ישראלי" - איש צוות ישראלי כהגדרתו בחוק;
"מפקח" - מפקח על הימאים שהמנהל מינה אותו לענין תקנות אלה;
"צוות בטיחות" - מספר מזערי של אנשי צוות בדרגות הסמכה שונות, החייבים להיות באניה לשם הבטחת בטיחות השיט או כושר התפעול של האניה במצבי תפעול שונים.
2. ציוות ישראלי באניה הפוקדת נמל בישראל
(א) בכל אניה, הפוקדת באופן סדיר נמל בישראל, ישרתו קרבניט ישראלי ושישה ימאים ישראליים מתוך צוות הבטיחות, בדרגות הסמכה של קצינים , כאשר לפחות אחד מהם בדרגת חובל משמרת, אחד מהם בדרגת מכונאי משמרת ואחד מהם בדרגת קצין מכונות ראשי.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי שר התחבורה, לאחר התייעצות עם בעל האניה, להורות כי באניה הפוקדת באופן סדיר נמל בישראל, יווסף לצוות הבטיחות גם ימאי ישראלי דירוגי מוסמך אחר, בהתחשב בשיקולי הספנות והתפעול של האניה.
3. ציוות ישראלי באניה שאינה פוקדת נמל בישראל
בכל אניה שאינה פוקדת באופן סדיר נמל בישראל, ישרתו קברניט ישראלי וימאים ישראליים בצוות הבטיחות, במספר המזערי כמפורט להלן:
(1) קצין מכונות ראשי אחד;
(2) קצין סיפון אחד.
4. פטור זמני
נדרש שירותו של ימאי לצוות בטיחות באניה הנמצאת במהלך הפלגה מחוץ לישראל, רשאי בעל האניה, על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לכלול בצוות הבטיחות מי שאינו ימאי ישראלי, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים.
5. מתן פטור על ידי מפקח
(א) מפקח רשאי לתת פטור מהוראות תקנה 2 או 3, בהתקיים אחד מאלה:
(1) העדר איש צוות ישראלי בעל דרגת הסמכה כנדרש בתקנה 2 או 3;
(2) נסיבות הקשורות באזור פעילותה של האניה או במצב הבטחוני והמדיני, הקשור במסלול הפלגת האניה;
(3) נסיבות הקשורות להחכרתה של האניה או נסיבות חריגות או ייחודיות, הקשורות לתפעול טכני או לניהול של האניה;
(4) נסיבות הקשורות ביכולת השליטה של בעל האניה בציוות האניה.
(ב) הפטור יכול שיהיה מותנה בתנאים.
(ג) תוקף הפטור יהיה לתקופה שיקבע המפקח, אך שלא תעלה על שנה.
(ד) מפקח רשאי להאריך תוקף פטור שפקע או לתת פטור אחר במקומו, בכפוף לתקנת משנה (ג).
6. ערר
(א) סירב המפקח ליתן פטור או שנתן פטור בתנאים, רשאי צד נוגע בדבר, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המפקח, לערור עליה לפני המנהל בתוך שלושים ימים מיום שניתנה החלטת המפקח.
(ב) האריך מפקח פטור או נתן פטור אחר במקומו כאמור בתקנה 5(ד), רשאי צד נוגע בדבר, הרואה עצמו נפגע מהחלטת המפקח, לערור עליה לפני המנהל, בתוך שלושים ימים מיום שניתנה החלטת המפקח.
(ג) בבואו להכריע בערר רשאי המנהל לאשר את ההחלטה שעוררים עליה, בשינויים או בלא שינויים, ולתת החלטה אחרת במקומה.
(ד) החלטת המנהל בערר שהוגש לפי תקנת משנה (א) או (ב), תינתן תוך חמישה עשר ימים מיום שהוגש.
7. ביטול הפטור
(א) פטור לפי תקנה 5 ניתן לביטול.
(ב) לא יבטל מפקח פטור אלא במקרים מיוחדים ואם שוכנע שאין בביטול הפטור כדי לגרום נזק לבעל אניה, עקב הוצאות שהוציא או התחייבויות שהתחייב בהן על פי הפטור.
(ג) לא יבטל המפקח פטור, אלא לאחר שנתן הזדמנות נאותה למי שניתן לו הפטור, או נציגו, להשמיע טענותיו.
(ד) הוראות תקנה 6 יחולו על פטור שבוטל, בשינויים המחויבים.
(ה) מפקח שביטל פטור או המנהל, לאחר שהוגש לו ערר על ביטול פטור או הודעה על כוונה להגיש ערר, רשאי לדחות את תחילת תוקף ביטול הפטור עד להחלטה בערר.
8. איסור העסקה
(א) לא יעסיק בעל אניה ולא ירשה שיועסק בה אדם, בכל תפקיד בניגוד לתקנות אלה.
(ב) המנהל רשאי להורות לבעל אניה או לקברניטה שלא להשיט את האניה מנמל, עד שיתמלאו לגבי אנשי הצוות שבה הוראות תקנות אלה.
(ג) אי-קיום הוראת תקנת משנה (א) או הוראת המנהל לפי תקנת משנה (ב), מהווה עבירה שדינה - מאסר שישה חודשים או קנס כקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9. תחילה ותוקף (תיקון: תשס"ד, תשס"ט)
תוקפן של תקנות אלה עד יום ז' בחשוון התשע"א (15 באוקטובר 2010).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ב, 548; תשס"ד, 101; תשס"ט, 932, 1020, 1340.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ