אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (ימאים) (הכשרת צוערים), התשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (הכשרת צוערים), התשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (הכשרת צוערים), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 208, 209, 212 ו-230 (ג) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 229 לחוק, אנו מתקינים ומצווים לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ו)
בתקנות אלה -
"אניה" - כלי שיט העשוי לשוט והמונע בכוח מנוע, אשר תפוסתו ברוטו עולה על 100 או שאורכו המרבי עולה על 24 מטרים, לפי הענין;
"בעל כלי שיט" - לרבות מי שבידו אותה שעה השליטה על כלי השיט ועל צוותו;
"המועצה" - המועצה להסמכת ימאים שהוקמה בהתאם לפרק ג' לחוק;
"המנהל" - מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לרבות מי שהוא אצל לו מסמכותו לענין תקנות אלה;
"כלי שיט" - אניה הרשומה במרשם הישראלי או החייבת רישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960;
"מסע בין-לאומי" - מסע מכל מקום במדינה אחת למדינה אחרת;
"מתלמד" - המקבל הכשרה בכלי שיט או מחוצה לו בישראל, למקצוע ימי או לתפקיד הטעון הסמכה, בדרך של עבודה מעשית מודרכת ולימוד עיוני, בין שהוא עובדו של בעל כלי השיט ובין אם לאו;
"צוער" - מתלמד המקבל הכשרה לקראת הסמכה כקצין בדרגה התחלתית במחלקת סיפון או מכונה או חשמל.
2. מספר המתלמדים המזערי
בעל כלי שיט יכשיר צוער אחד לפחות בכל כלי שיט שבבעלותו.
3. תנאי כשירות
צוער המבקש לקבל הכשרה בכלי שיט, יגיש בקשה למנהל, לאחר שיוכיח כי נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא אזרח ישראל;
(2) הוא בעל פנקס ימאי או נתמלאו בו תנאי הכשירות הכללית לקבלת פנקס ימאי כאמור בסעיף 5 לחוק;
(3) הוא נמצא מתאים בבדיקת התאמה מקצועית לשמש בדרגת קצין במחלקה שבה הוא מבקש הסמכה;
(4) הוא יוצא צבא אשר נמצא כשיר לשירות סדיר, או נמנה עם כוחות המילואים של צה"ל כמשמעותם בחוק שירות הבטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986;
(5) הוא בעל השכלה של שתים עשרה שנות לימוד לפחות או השכלה אחרת, השקולה לה, לפי קביעת המועצה.
4. תכנית הכשרה
תכנית ההכשרה של צוער בכלי שיט תכלול את המקצועות המנויים בתוספת, בהתאם למסלולים דלקמן:
(1) צוער סיפון - מסלול הכשרה לקראת הסמכה לחובל משמרת באניה;
(2) צוער מכונה - מסלול הכשרה לקראת הסמכה לקצין מכונות שלישי באניה;
(3) צוער חשמל - מסלול הכשרה לקראת הסמכה לקצין חשמל דרגה ב' באניה.
(4) מסלול אחר להכשרת קצין באניה שייקבע על ידי המועצה.
5. פיקוח על ההכשרה
המועצה תפקח על הכשרתם של צוערים בכלי שיט, ובכלל זה רשאית היא לקבוע כי צוער עמד בדרישות תכנית ההכשרה, לקצר את תכנית ההכשרה או להאריכה.
6. חובה כלפי צוער
בעל כלי שיט יספק לצוער, בעת הכשרתו בכלי השיט, מקום מגורים, כלכלה וטיפול רפואי בהתאם לצורך.
7. משמעת
בעת הכשרתו בכלי השיט כפוף צוער לפיקודו של הקברניט או מי שהורשה על ידו לצורך כך, בהתאם לנוהג הימי המקובל בכל הנוגע למשמעת בכלי השיט, והוראות פרקים י"ד, למעט סעיף 109, ט"ו וט"ז לחוק יחולו עליו בשינויים המחויבים הכל כאמור בסעיפים 216 ו-217 סיפה לחוק.
8. חובות הצוער
בתקופת הכשרתו בכלי השיט, רשאי הקברניט להטיל על צוער ביצוע עבודות המתאימות לכושרו, כישוריו ותכנית הכשרתו ובהשגה מתאימה; אולם לא יוטלו על הצוער עבודות של איש צוות שלביצוען נדרשת הסמכה כמפורט בחוק.
9. פטור
המנהל רשאי לפטור בעל כלי שיט מהוראות תקנה 2 אם נתקיים אחד מאלה:
(1) מסלול הפלגתו של כלי השיט ובכלל זה אורך המסלול והנמלים שבדרכו;
(2) העדר צוערים הטעונים הכשרה;
(3) נסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתו, ובכלל זה בקשר למבנה האניה, סוג המטען המובל, בטיחות האניה ובטיחות הצוער.
10. תחולה
תקנות אלה יחולו על כלי שיט בהיותו במסע בין-לאומי.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנה 4)
תכנית הכשרה מעשית ועיונית באניה לצוערי סיפון
לפני הסמכתם כחובלי משמרת
1. תפקידי חובל משמרת:
1.1 בלב ים - קבלה, אחזקה ומסירה של משמרת הגשר.
1.2 בעגינה - הכנת העוגן לעגינה, משמרת עוגן הכרת מערכת מדלה העוגן לצורך הטלתו והרמתו.
1.3 בנמל - משמרת בזמן תמרון בגשר, בחרטום או בירכתי האניה, משמרת בזמן טעינה או פריקת מטען, משמרת בזמן תדלוק.
2. הכרת אניה:
2.1 ידע בדבר אבזרי הבטיחות ואמצעי הבטיחות הנדרשים.
2.2 הכרת מבנה האניה; אזור המגורים, המחסנים, מכלי הנטל, הדלק, המים וזיבורית.
2.3 הכרת הצנרת ואפשרויות השאיבה של המכלים שבפריט 2.2.
2.4 חיזוקי אורך ורוחב, צלעות סיפונית, תרנים ומערכת ההגה והמצוף.
3. טיפול במטענים:
3.1 עקרונות שינוע ואחסון בטוח של מטענים תוך התחשבות בלחצים הנוצרים ביציבות האניה בשוקע ובשופע.
3.2 חישובי טעינה.
3.3 שיטת אחסון תוך התחשבות במטענים מסוכנים.
3.4 הכרת תכניות הטעינה והבנת הוראות הטעינה.
3.5 טיפול במטען במשך ההפלגה.
4. נווט האניה:
4.1 שימוש, הפעלה ואחזקה של כל ציוד הגשר.
4.2 הכרת כל הספרות המקצועית, השימוש הנכון ושיטות העדכון (כל החומר בשפה האנגלית).
4.3 הכרת התקנות למניעת התנגשות בים על בוריין וניתוב האניה בהתאם.
4.4 מציאת אתר האניה בעזרת השמש, הכוכבים והירח או בעזרת נקודות חוף.
4.5 שימוש נכון בכל עזרי הנווט.
4.6 הבנת תופעות מטאורולוגיות וניתוב בכל תנאי מזג אוויר.
4.7 ידע באיתות וקשר.
5. התמודדות עם מצבי חירום:
5.1 עזרה רפואית.
5.2 כיבוי אש ובקרת נזקים.
5.3 הנצלה כולל פיקוד על כלי הצלה.
5.4 עליה על שרטון.
5.5 אובדן היגוי, כוח הנעה או חשמל.
5.6 פירצה בצופן.
5.7 אדם בים.
5.8 הגשת עזרה לכלי שיט במצוקה.
תכנית הכשרה מעשית ועיונית באניה לצוערי מכונה לפני הסמכתם לדרגת קצין מכונות שלישי
מכונאות מנוע וקיטור:
שיפוץ ובדיקת שסתומי יניקה ופליטה וכיוון מרווח שסתומים.
שיפוץ ובדיקת שסתומי התנעה וניתוב ושסתומי בטיחות.
שיפוץ, בדיקה וכיוון מרססי דלק.
שיפוץ, בדיקה וזימון משאבת הזרקה.
מדידה, בדיקה והתאמת מיסב ראשי טלטל תחתון.
שיפוץ, בדיקה מדידה וטיפול ביחידת מנוע הכוללת לפחות: ראש המנוע, בוכנה על טבעותיה ותותב צילינדר.
שיפוץ, כיוון, טיפול ובדיקת וסת גובה מים, מחוון גובה מים, שסתום בטיחות ומבער של דוד קיטור, פירוק והרכבה של טורבינת עזר (קיטור).
ערגול צינורות, פירוק והרכבה של מכונת/משאבת קיטור.
מכונאות כללית:
הכרת מערכות צנרת שונות.
בדיקה, טיפול השחזה ושיפוץ של שסתומים שונים המורכבים במערכות אניות.
טיפול במסננים שונים.
הכנת אטמים, גובתות מילוא.
טיפול ניקוי ובדיקת מחליפי חום.
בדיקה ושיפוץ של משאבות צנטריפוגליות, בוכנאיות, גלגלי שיניים או תבריגיות.
פירוק והרכבה, טיפול, בדיקה ושיפוץ של מפריד צנטריפוגלי.
שיפוץ, בדיקה וטיפול במדחס אוויר.
הכנת מכל בתחתית כפולה וכניסה לתוכו.
שיפוץ, בדיקה וחיבור מנוע חשמלי תלת פזי.
בדיקת קוויות צירים (מנוע משאבה).
הכרה עקרונית של לוח חשמל ראשי כולל מתקני הגנה.
הכרת מערכות הגנה חשמליות על מתקניהם השונים.
הכרת מערכות היגוי.
הכרת מערכות כננות ומתקני הרמה כולל כננת עוגן.
הכרת מערכות כיבוי אש אינדיבידואליות ומרכזיות.
הכרת מערכות ומתקנים ספציפיים לאניה שבה מפליג הצוער.
תכנית הכשרה מעשית ועיונית באניה לצוערי חשמל
לפני הסמכתם לדרגת קצין מכונות חשמל דרגה ב'

1. מערכות חשמל באניה
תפקיד:
הפעלה, בטיחות, ידע עיוני, קריאת סרטוטים, תחזוקה ואיתור תקלות.
1.1 רשת חלוקת האנרגיה החשמלית באניה.
1.2 לוח מיתוג ראשי.
1.3 מערכת יצירת האנרגיה החשמלית באניה.
1.4 אבזרי מיתוג.
1.5 מערכת התאורה.
1.6 מעליות.
1.7 מנופים וכננות.
1.8 מדחף צד.
1.9 מיתקן ומכולות קירור: מזג אוויר.
2. מערכות בקרה ואוטומציה באניה
תפקיד:
הפעלה, בטיחות, ידע עיוני, קריאת סרטוטים, תחזוקה ואיתור תקלות.
2.1 בקרים תעשייתיים באניה.
2.2 בקרת מערכות עזר: דוד עזר, מדחסים, משאבות, מפרדים.
2.3 מערכות השחה ואזעקה: אזעקה מרכזית SIMOS, גילוי עשן, גילוי ערפילי שמן, מדי מליחות.
2.4 מערכות ייצוב: הכרת בעיית היציבות באניה, מערכת ייצוב לפי שיטת INTERING.
2.5 מערכת היגוי: הכרת מערכות הידראוליות, מערכות חשמליות, היגוי אוטומטי.
2.6 בקרת מנוע ראשי: הכרת בעיית הבקרה מהגשר, הבנה עקרונית של המערכת הפנימטית, מערכת שליטה מהגשר כדוגמת DIFA, מד הספק גל.
2.7 מערכות עזר: הגנה קתודית, מצפן ג'ירו, מד עומק, מד מהירות - דרך, מערכת קשר טלפוני וקשר פנים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 645; תשס"ו, 106.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ