אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש"ל-1970

תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש"ל-1970

תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש"ל-1970 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק בית המשפט לימאות, תשי"ב-1952, סעיף 22 לחוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), תשכ"ה-1965, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
"החוק" - חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), תשכ"ה-1965;
"האמנה" - האמנה האמורה בסעיף 1 לחוק;
"תביעה" - תביעה הכפופה להגבלת אחריות לפי החוק.
2. בקשה להקמת קרן הגבלה (תיקון: תשס"ב)
(א) בקשה להקמת קרן הגבלה, לפי סעיף 6 לחוק, תפרט את העובדות המשמשות יסוד לבקשה, סכום קרן ההגבלה ואופן חישובו, רשימת בעלי התביעות הידועים למבקש ומעניהם, סכום כל תביעה, ואם הוגשה תביעה בבית המשפט - שם בית המשפט שבו הוגשה, ומען להמצאת כתבי בית-דין כאמור בתקנה 10(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
(ב) העובדות הכלולות בבקשה יאומתו בתצהיר של המבקש.
(ג) המבקש יגיש לבית המשפט, יחד עם בקשתו, מספר העתקים ממנה ומן התצהיר כמספר בעלי התביעות ששמותיהם ומעניהם נכללים ברשימה, והם יומצאו לתובעים אלה בדרך שהורה עליה בית המשפט.
3. פרסום הבקשה
(א) המבקש יפרסם הודעה על הגשת בקשתו בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל ובעתון בעל תפוצה בינלאומית בענייני ספנות, כפי שקבע בית המשפט; ההודעה תפרט את תוכן הבקשה ותציין כי כל המעוניין להתנגד להקמת הקרן או לסכומה רשאי לעשות כן תוך המועד הנקוב בהודעה, אשר לא יפחת מ-60 יום מיום הפרסום האחרון.
(ב) בית המשפט יכול לפטור מפרסום הודעה, או להורות על פרסומים נוספים או אחרים, מטעמים שיירשמו.
(ג) המבקש יפקיד עותק של כל פרסום בבית המשפט לפני הדיון בבקשה.
(ד) רצה המבקש להגביל את אחריותו רק לגבי התובעים שפירש ברשימה כאמור בתקנה 2 והומצאה להם הבקשה כדין, רשאי בית המשפט לפטור אותו מפרסום ההודעה לפי תקנה זו, ומשעשה בית המשפט כן לא תפטור הקמת הקרן כמבוקש אלא מאחריות לגבי תובעים שפורשו ברשימה כאמור.
4. הגשת כתב התנגדות
(א) כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות להקמת הקרן או לסכומה, במועד הנקוב לפי תקנה 3.
(ב) המתנגד יגיש התנגדותו במספר עותקים מספיק לבית המשפט ולמבקש ויפרט בה את נימוקי ההתנגדות ואת מענו להמצאת כתב בית-דין כאמור בתקנה 8(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.
5. המשיבים
כל מתנגד יהיה משיב בבקשה.
6. דיון בבקשה להקמת הקרן
(א) בית המשפט ימציא למבקש ולמשיבים הודעה על תאריך הדיון בבקשה, אם לא נקבע בפרסום ההודעה לפי תקנה 3.
(ב) סדר הדין בבקשה יהיה, בכפוף לאמור בתקנות אלה, כסדר הדין בתובענה בבית המשפט לימאות, כאילו היה המבקש תובע והמשיבים נתבעים.
7. ידיעות נוספות
נראה לבית המשפט כי משיב פלוני אין לו, מסיבות שאינן תלויות בו, ידיעות המצויות ברשות המבקש, רשאי הוא לפי בקשת המשיב לתת למבקש הוראות מתאימות כדי לאפשר לאותו משיב להשיג את הידיעות; לא קיים המבקש את ההוראות במועד שקבע לו בית המשפט, רשאי בית המשפט למחוק את בקשתו.
8. הפקדת סכום הקרן או ערובה
(א) הרשה בית המשפט הקמת קרן הגבלה בסכום מסויים, יפקיד המבקש את הסכום האמור בקופת בית המשפט במועד שקבע בית המשפט ושלא יאוחר מתום 30 יום מיום ההרשאה, והוא רשאי להאריך את המועד לתקופה נוספת שלא תעלה על 15 יום.
(ב) בית המשפט רשאי להורות כי במקום הפקדת הסכום האמור תינתן ערובה מתאימה.
9. הוצאות הדיון
הוצאות הדיון בבקשה יהיו לפי שיקול דעתו של בית המשפט.
10. הגשת תביעה נגד הקרן
תביעה נגד הקרן לפי סעיף 13 לחוק תוגש ותתברר בדרך של תביעה חפצית נגד הקרן, בשינויים המחוייבים.
11. חלוקת הקרן
בית המשפט רשאי, בכפוף לאמור בסעיף 3(2) לאמנה, להורות על תשלום מקדמות מתוך כספי הקרן על חשבון התביעות שהוכרו, ובלבד שיישמרו בקרן סכומים המספיקים לסילוק התביעות שבמחלוקת.
12. חובה להודיע על נושים נוספים
מבקש שלא כלל תביעה ברשימת בעלי התביעות כאמור בתקנה 2, אף על פי שקיומה היה ידוע לו בשעת הגשת הרשימה, או שלא הודיע לבית המשפט על תביעה כשנודע לו עליה אחרי הגשת הרשימה, רשאי בית המשפט, אם הדבר נראה לו בנסיבות הענין, למחוק את בקשתו, ואם כבר החליט להרשות את הקמת הקרן - לבטל את החלטתו.
13. בקשות (תיקון: תשס"ב)
בקשה לפי החוק שלא נקבע לה סדר דין בתקנות אלה תוגש בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
14. חלות סדרי הדין
סדרי הדין החלים בבית המשפט לימאות יחולו לענין החוק, במידה שאין בהם סתירה לתקנות אלה.
15. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)
_________________________________
1 ק"ת תש"ל, 844; תשס"ב, 806.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ