אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996

תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996

תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 19(ב), 22 ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה למינוי סניגור ציבורי (תיקון: תשנ"ח)
(א) מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) לחוק או בתקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - המבקש), יגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי נגדו, לפי טופס 1 בתוספת.
(ב) הבקשה למינוי סניגור ציבורי של עצור תועבר ללשכת הסניגוריה הציבורית, באמצעות הממונה על החקירה, בהקדם האפשרי.
(ג) עצור שהובא לבית משפט להליך של מעצר או שחרור בערובה, וטרם הגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי, כאמור בתקנת משנה (א) או שהבקשה טרם הועברה ללשכת הסניגוריה הציבורית לפי תקנת משנה (ב), רשאי להגיש את בקשתו כאמור באמצעות נציג הסניגוריה הציבורית שבבית המשפט.
2. הודעה על החלטת הסניגור המחוזי
(א) החליט הסניגור המחוזי להיענות לבקשה כאמור בתקנה 1 (להלן - הבקשה), יודיע על כך למבקש בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה לייצגו.
(ב) החליט הסניגור הציבורי המחוזי לדחות את הבקשה, יודיע למבקש על כך בכתב, בציון סיבת הדחיה וכי זכותו לערור על החלטתו בפני הסניגור הציבורי הארצי, תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.
(ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי למנות באופן זמני, סניגור ציבורי למי שביקש מינוי סניגור מהטעם שהוא מחוסר אמצעים, קודם שהשלים את בדיקת זכאותו, אם הוא סבור שהענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לייצוג.
(ד) הודעה לפי תקנה זו תימסר למבקש ביד או תישלח לו בדואר רשום.
3. ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי
(א) ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי תקנה 2(ב) יוגש בכתב לפי טופס 2 בתוספת.
(ב) הסניגור הציבורי הארצי רשאי להחליט בערר על סמך האמור בטופס הערר.
(ג) ההחלטה בערר תינתן בכתב, יפורטו בה נימוקיה והיא תומצא לעורר תוך 7 ימים.
4. מינוי סניגור לפי בקשת בית המשפט (תיקון: תשנ"ח)
(א) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג ובית המשפט סבר כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(1) עד (3) לחוק, או הוראות תקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק, או החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א)(5), (6), (8) או (ב) לחוק, ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי לפי טופס 3 בתוספת.
(ב) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג וסבר בית המשפט כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(4) או (7) לחוק, יבקש בית המשפט מהסניגור המחוזי לערוך בדיקה לשם קביעת זכאותו של האדם לפי האמור בטופס 3 בתוספת.
(ג) מינה הסניגור הציבורי המחוזי לאדם סניגור לפי תקנה זו, יודיע לאדם על כך בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה.
4א. נאשם חסר אמצעים הצפוי למאסר בפועל (תיקון: תשס"ה)
סבר תובע כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם שאינו מיוצג עונש מאסר בפועל אם יורשע, והיה לתובע יסוד להניח שהנאשם אינו מיוצג בשל היותו חסר אמצעים, יודיע על כך התובע לבית המשפט בתחילת המשפט, כדי שבית המשפט יוכל לבחון אם נתקיימו התנאים למינוי סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק; סבר התובע כאמור לאחר תחילת המשפט, יודיע על כך לבית המשפט בהזדמנות הראשונה.
5. מינוי סניגור ציבורי
(א) מונה עורך דין לשמש סניגור ציבורי לאדם, יודיע הסניגור הציבורי המחוזי על כך, בכתב, לעורך הדין.
(ב) מי שמונה לסניגור ציבורי לאדם ייצור עמו קשר בהקדם האפשרי.
6. ייפוי כוח
דין בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי תקנה 1 או של החלטה על מינוי סניגור כאמור לפי תקנה 4, כדין ייפוי כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי.
7. תשלום הוצאות
הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לאשר הוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג המשפטי בענינים אלה:
(1) שכר בטלה של עדים ודמי לינה בסכומים שלא יעלו על הקבוע בתקנה 10(1) ו-(2) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974;
(2) שכרם של עדים מומחים, לרבות רופאים, כאמור להלן:
(2) מי שמתקיים דיון בענינו למתן צו לפי סעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 וכן חולה כאמור בסעיף 29א לחוק האמור, שמתקיים בענינו דיון בפני הועדה הפסיכיאטרית, או דיון בערעור על החלטת הועדה הפסכיאטרית לפי סעיפים 28 או 29 לחוק האמור, לפי הענין;
(3) נאשם שהוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי והתקיימו בו הוראות סעיף 21א(ג);
(4) נאשם שהוא מחוסר אמצעים לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; למעט סוגי הליכים ועבירות שבהם לא יהיו נאשמים זכאים לייצוג, הכל כפי שיקבע שר המשפטים בצו באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;
(5) חשוד או עצור שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;
(6) אדם שבית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;
(7) עצור שהוא מחוסר אמצעים, לפי אמות מידה שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר ושר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;
(8)3 קטין שבית משפט לנוער החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971.
(9) נידון המבקש משפט חוזר, שנתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15(א)(1) עד (3) או (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ואשר הסניגור הציבורי הארצי קבע שיש מקום להגיש בעבורו בקשה למשפט חוזר;
(10) מי שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954;
(11) אסיר שועדת שחרורים או ועדת שחרורים מיוחדת החליטה כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 16(ד) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001;
(12) נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם קיום הליך כאמור, והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם כך, לרבות לשם קביעת העונש; מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי;
(13) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 9 לחוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004.
(14)9 מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי סעיף 6(ד)(1) או 24 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט למנות לנאשם סניגור אם הוא סבור שאינו יכול לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג.
(ג) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע זכאים נוספים על אלה המנויים בסעיף זה, בדרך כלל, בהדרגה או לפי אזורים.
פרק ד': הגשת בקשות
19. הודעה לעציר על אפשרות מינוי סניגור ציבורי
(א) נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או למתקן של רשות החוקרת על פי דין או שהוא חשוד בביצוע עבירה, יודיע לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה.
(ב) בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים.
20. הודעה לנאשם על אפשרות מינוי סניגור ציבורי
לכל כתב אישום תצורף הודעה לנאשם כי הוא יכול לבקש שימונה לו סניגור ציבורי אם מתקיים בו אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א).
20א. הודעה לעצור או לאדם שהוגשה לגביו עתירה לפי חוק ההסגרה (תיקון: תשס"א)
(א) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יודיע בהקדם האפשרי לאדם שנעצר או שהוגשה לגביו עתירה לקבוע שהוא בר-הסגרה, לפי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי.
(ב) בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים.
21. הגשת בקשה למינוי סניגור ציבורי (תיקון: תשס"א)
(א) בקשה למינוי סניגור ציבורי של מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) תוגש בכתב ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי.
(ב) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לחקור את המבקש ולדרוש ממנו כל מידע הדרוש לו לשם בדיקת זכאותו; על חקירה לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות החסיון בין עורך דין ללקוחו, למעט לענין גילוי עבירה שנעברה במטרה להשיג מינוי סניגור ציבורי שלא כדין.
(ג) ראה הסניגור הציבורי המחוזי כי המבקש אינו עומד בתנאים הקבועים בסעיף 18(א), יודיע לו בכתב, בהקדם האפשרי, כי הוא דוחה את בקשתו, תוך ציון סיבת הדחיה.
(ד) החליט בית המשפט כי יש למנות לאדם סניגור כאמור בסעיף 18(א)(5), (6) או (8) או 18(ב) ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי כדי שימנה לאדם סניגור ציבורי.
(ה) בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי סעיף 18(א)(9) תוגש ללשכת הסניגוריה הציבורית הארצית.
22. ערר
על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי סעיף 21(ג) רשאי המבקש לערור לפני הסניגור הציבורי הארצי בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים.
22א. חובת תשלום של זכאים לייצוג (תיקון: תשס"ה8)
קבע שר המשפטים, לפי הוראות סעיף 23, חובת תשלום של זכאים לייצוג, לא יינתן פטור מחובת התשלום כאמור, וכן לא תינתן דחיה או פריסה של התשלום כאמור, אלא אם כן קבע הסניגור הציבורי הארצי אחרת בהנחיות מכוח אותן תקנות.
23. ביצוע ותקנות (תיקון: תשנ"ט)
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר חובת תשלום של זכאים לייצוג, בסכומים או בשיעורים שיקבע בהסכמת שר האוצר.
24. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982).
25. (שולב בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971).
26. תחילה ותחולה
(א) שר המשפטים רשאי להקים לשכות מחוזיות כאמור בסעיף 4(ב) בהדרגה, לפי אזורים ובמועדים שקבע, ובלבד שהקמת הסניגוריה הציבורית תושלם, בכל הארץ, לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה; דבר הקמתה של לשכה מחוזית יפורסם ברשומות בציון מקום מושבה, אזור פעולתה ומועד תחילת מתן שירותיה.
(ב) תחילתו של סעיף 18(א)(7) תהיה במועד שיקבע שר המשפטים.
_____________________________
1 ס"ח תשנ"ו, 8; תשנ"ט, 113; תשס"א, 198, 389, 421; תשס"ג, 203; תשס"ד, 318, 444; תשס"ה, 10, 127, 422; תשס"ו, 244 .
2 סעיף 46 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (ס"ח תשס"א, 422) קובע תחילתו של סעיף 18(א)(9) ב-1 בחודש שלאחר תום שישה חודשים מיום פרסומו. (החוק פורסם ביום 20.6.2001).
3 במקור מופיע בסעיף קטן 18(8) בית, כנראה מתוך טעות.
4 סעיף 3 לחוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשס"ג-2002 (ס"ח תשס"ג, 204) קובע:
"3. הוראת שעה
תקופת תוקפו של סעיף 18(א)(12) ו-(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, כנוסחו בסעיף 1(1)(ב) ו-(2) לחוק זה תהיה מיום התחילה ועד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)."
5 סעיף 4 לחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), התשס"ד-2004 (ס"ח תשס"ד, 318) קובע לגבי תיקון סעיף 18:
"4. החלה בהדרגה
הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה -
(1) לענין ייצוג חולה בידי עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי - בהתאם לצווים שיקבע שר המשפטים לפי הוראות סעיף 9(ב) לחוק האמור;
(2) לענין ייצוג חולה בידי סניגור ציבורי שמונה לפי הוראות חוק הסניגוריה הציבורית - באזורים, בבתי חולים ובמועדים כפי שיקבע שר המשפטים בצווים ובלבד שההחלה תושלם לא יאוחר מיום י"ב בניסן התשס"ז (31 במרס 2007)."
6 סעיף 14 לחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 (ס"ח תשס"ה, 11) קובע לגבי תיקון סעיף 19:
"14. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) (בחוק זה - יום התחילה).
(ב) הוראות חוק זה יחולו על מי שביום התחילה מתקיים בו אחד מאלה:
(1) טרם ניתנה הכרעת דין בענינו;
(2) הורשע וטרם נגזר דינו;
(3) נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר ממאסרו;
(4) בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר מן האשפוז."
7 סעיף 3 לחוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 9 והוראת שעה), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 128) קובע לגבי תיקון סעיף 18:
"3. הוראת שעה
סעיף 18(א)(12) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995, כנוסחו בסעיף 1(1) בחוק זה יעמוד בתוקפו מיום התחילה ועד יום י' בטבת התשס"ו (31 בדצמבר 2006)."
8 סעיף 65(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה, 422) קובע לגבי הוספת סעיף 22א כי תחילתו ביום 11.6.2005.
9 סעיפים 30 ו-34 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 (ס"ח תשס"ו, 245) קובע לגבי סעיף 18(א)(14):
"30. תיקון חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995
בחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995
בסעיף 18(א), אחרי פסקה (13) יבוא:
(14) מי שבית המשפט החליט למנות לו סניגור לפי דעיף 6(ד)(1) או 24 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006.
34. תחילה, תחולה והחלה הדרגתית
(א) תחילתו של חוק זה ביום ט' בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2006) (בחוק זה - יום התחילה).
(ב) הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה, במועדים שייקבעו בצווים שיוציא השר לביטחון הפנים לאחר התייעצות עם שר הרווחה ועם שר המשפטים, ובלבד -
(1) שביום התחילה יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שנידון למאסר בפועל, ריצה את מלוא תקופת המאסר שהוטל עליו, ולא שוחרר על-תנאי;
(2) שעד יום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) יחולו הוראות חוק זה על עבריין מין שהורשע בביצוע עבירת מין שנפגע העבירה בה היה קטין;
(3) שעד יום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008) יחולו הוראות חוק זה על כל עבריין מין שנידון למאסר בפועל אף אם לא סיים לרצות את מלוא תקופת המאסר שהוטלה עליו;
(4) שעד יום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011) יחולו הוראות חוק זה על כלל עברייני המין.
(ג) חוק זה יחול, לפי הענין, על כל אחד מאלה:
(1) טרם ניתנה הכרעת דין בענינו;
(2) הורשע וטרם נגזר דינו;
(3) נידון לעונש מאסר בפועל ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר ממאסר;
(4) בית משפט הורה על אשפוזו ובמועד תחילתו של חוק זה טרם שוחרר מאשפוז."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ