אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996

תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996

תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 19(ב), 22 ו-23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. בקשה למינוי סניגור ציבורי (תיקון: תשנ"ח)
(א) מי שנתמלא בו אחד התנאים המפורטים בסעיף 18(א)(1) עד (4) או (7) לחוק או בתקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק (להלן - המבקש), יגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי ללשכת הסניגוריה הציבורית במחוז שבו מתנהל ההליך המשפטי נגדו, לפי טופס 1 בתוספת.
(ב) הבקשה למינוי סניגור ציבורי של עצור תועבר ללשכת הסניגוריה הציבורית, באמצעות הממונה על החקירה, בהקדם האפשרי.
(ג) עצור שהובא לבית משפט להליך של מעצר או שחרור בערובה, וטרם הגיש את בקשתו למינוי סניגור ציבורי, כאמור בתקנת משנה (א) או שהבקשה טרם הועברה ללשכת הסניגוריה הציבורית לפי תקנת משנה (ב), רשאי להגיש את בקשתו כאמור באמצעות נציג הסניגוריה הציבורית שבבית המשפט.
2. הודעה על החלטת הסניגור המחוזי
(א) החליט הסניגור המחוזי להיענות לבקשה כאמור בתקנה 1 (להלן - הבקשה), יודיע על כך למבקש בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה לייצגו.
(ב) החליט הסניגור הציבורי המחוזי לדחות את הבקשה, יודיע למבקש על כך בכתב, בציון סיבת הדחיה וכי זכותו לערור על החלטתו בפני הסניגור הציבורי הארצי, תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.
(ג) הסניגור הציבורי המחוזי רשאי למנות באופן זמני, סניגור ציבורי למי שביקש מינוי סניגור מהטעם שהוא מחוסר אמצעים, קודם שהשלים את בדיקת זכאותו, אם הוא סבור שהענין אינו סובל דיחוי והמבקש זכאי לכאורה לייצוג.
(ד) הודעה לפי תקנה זו תימסר למבקש ביד או תישלח לו בדואר רשום.
3. ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי
(א) ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי לפי תקנה 2(ב) יוגש בכתב לפי טופס 2 בתוספת.
(ב) הסניגור הציבורי הארצי רשאי להחליט בערר על סמך האמור בטופס הערר.
(ג) ההחלטה בערר תינתן בכתב, יפורטו בה נימוקיה והיא תומצא לעורר תוך 7 ימים.
4. מינוי סניגור לפי בקשת בית המשפט (תיקון: תשנ"ח)
(א) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג ובית המשפט סבר כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(1) עד (3) לחוק, או הוראות תקנות לפי סעיף 18(ג) לחוק, או החליט כי יש למנות לו סניגור לפי סעיף 18(א)(5), (6), (8) או (ב) לחוק, ישלח בית המשפט הודעה על כך לסניגור הציבורי המחוזי לפי טופס 3 בתוספת.
(ב) הובא בפני בית המשפט אדם שאינו מיוצג וסבר בית המשפט כי התמלאו בו הוראות סעיף 18(א)(4) או (7) לחוק, יבקש בית המשפט מהסניגור המחוזי לערוך בדיקה לשם קביעת זכאותו של האדם לפי האמור בטופס 3 בתוספת.
(ג) מינה הסניגור הציבורי המחוזי לאדם סניגור לפי תקנה זו, יודיע לאדם על כך בכתב, בציון שמו ומענו של עורך הדין שמונה.
4א. נאשם חסר אמצעים הצפוי למאסר בפועל (תיקון: תשס"ה)
סבר תובע כי יבקש מבית המשפט להטיל על נאשם שאינו מיוצג עונש מאסר בפועל אם יורשע, והיה לתובע יסוד להניח שהנאשם אינו מיוצג בשל היותו חסר אמצעים, יודיע על כך התובע לבית המשפט בתחילת המשפט, כדי שבית המשפט יוכל לבחון אם נתקיימו התנאים למינוי סניגור לפי סעיף 18(ב) לחוק; סבר התובע כאמור לאחר תחילת המשפט, יודיע על כך לבית המשפט בהזדמנות הראשונה.
5. מינוי סניגור ציבורי
(א) מונה עורך דין לשמש סניגור ציבורי לאדם, יודיע הסניגור הציבורי המחוזי על כך, בכתב, לעורך הדין.
(ב) מי שמונה לסניגור ציבורי לאדם ייצור עמו קשר בהקדם האפשרי.
6. ייפוי כוח
דין בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי תקנה 1 או של החלטה על מינוי סניגור כאמור לפי תקנה 4, כדין ייפוי כוח לסניגור הציבורי הארצי או המחוזי.
7. תשלום הוצאות (תיקון: תשס"ט, תש"ע)
הסניגור הציבורי המחוזי רשאי לאשר הוצאות הדרושות לצורך ניהול הייצוג המשפטי בענינים אלה:
(1) שכר בטלה של עדים ודמי לינה בסכומים שלא יעלו על הקבוע בתקנה 10(1) ו-(2) לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974;
(2) שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן:
(א) לצורך ייעוץ בלבד - סכום שלא יעלה על 218 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,089 שקלים חדשים לתיק;
(ב) לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,453 שקלים חדשים;
(ג) לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 727 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,075 שקלים חדשים;
(ד) תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברופאה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי;
(ה) תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה (א) עד (ד) מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד תוספת שלא תעלה על 50%;
(3) שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 166 שקלים חדשים לשעה;
(4) הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 78 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה;
(5) הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 519 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן אישר הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים
(6) תרגום עוקב (קונסקוטיבי) - סכום שלא יעלה על 166 שקלים חדשים לשעת עבודה.
7א. עדכון סכומים (תיקון: תשס"ט)
(א) הסכומים הנקובים בתקנה 7 יתעדכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בתקנה זו -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 7(2) עד (6) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.
8. הפסקת ייצוג
(א) ראה הסניגור הציבורי מחוזי כי חדלה להתקיים במבקש הזכאות לייצוג, כי מינוי הסניגור הציבורי הושג שלא כדין, כי האדם שמונה לו סניגור מסרב לשתף פעולה עם סניגור ציבורי או כי יש ביניהם חילוקי דעות הפוגעים באפשרות לתת ייצוג נאות, רשאי הוא לפנות לבית המשפט שבו מתנהל ההליך נגד המבקש, כדי לבקש אה רשות בית המשפט להפסקת הייצוג בידי הסניגוריה הציבורית.
(ב) דיון בבקשה לפי סעיף קטן (א) יהיה בנוכחות האדם שמבקשים להפסיק את הייצוג בידי הסניגוריה הציבורית ובנוכחות הסניגור הציבורי.
9. החזר הוצאות
החליט בית המשפט להפסיק את ייצוגו של אדם בידי הסניגוריה הציבורית, רשאי הוא לחייבו להחזיר לסניגוריה הציבורית את ההוצאות שהוצאו בענינו, לפי תקנות אלה, לרבות שכר טרחה ששולם לפי תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשנ"ו-1996.
10. ביטול מינוי
(א) מצא הסניגור הציבורי המחוזי כי סניגור ציבורי שמונה לאדם אינו מסוגל להמשיך בייצוג או כי אינו מייצג כהלכה את האדם, רשאי הוא לפנות לבית המשפט שבו מתנהל ההליך כנגד האדם בבקשה לבטל את המינוי.
(ב) הסניגור הציבורי המחוזי לא יפנה לבית המשפט כאמור בתקנת משנה (א) בטרם נתן לסניגור הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ג) אישר בית המשפט את ביטול המינוי, ימנה הסניגור הציבורי המחוזי עורך דין אחר כסניגור ציבורי לאותו אדם.
(ד) בוטל מינוי לפי תקנה זו, ימסור עורך הדין שמינויו בוטל לסניגור הציבורי המחוזי או למי שהוא קבע, את כל המסמכים והמוצגים הנוגעים לענין שנמסר לטיפולו.
11. ניהול פנקס הסניגורים הציבוריים
(א) בכל לשכת סניגוריה ציבורית ינוהל פנקס שבו יירשמו כל אלה:
(1) שמו ומענו של סניגור ציבורי שאינו עובד הלשכה שמונה;
(2) תאריך המינוי;
(3) מספר תיק בית המשפט שבו מונה;
(4) מספר תיק הסניגוריה הציבורית.
(ב) הפנקס יהיה פתוח לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות של לשכת הסניגוריה הציבורית.
12. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בסיון התשנ"ו (16 ביוני 1996).
תוספת (תיקון: תשנ"ח)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ח)
(תקנה 1)
בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995
אל: לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית
ב-................................
תיק פלילי............../..................
ערעור פלילי............../...............
בקשה מס'............../.................
1. אני הח"מ, שפרטי האישיים מפורטים להלן:
שם משפחה שם פרטי מצב משפחתי
................ ................ ...................
מס' זהות מין תאריך לידה
................ ................ ...................
שם האב כתובת מס' טלפון
בבית, בעבודה
................ ................ ...................
מבקש למנות לי סניגור ציבורי בהליכים המתנהלים נגדי בתיק הנ"ל.
שלב ההליך שלגביו מבוקש הייצוג: חקירה/מעצר לצורכי חקירה/מעצר עד תום ההליכים/ניהול משפט/ערעור/דיון נוסף/משפט חוזר*
2. אני במעצר/במאסר*: כן/לא*
אם כן, פרט את הסוג: מעצר לפני הגשת כתב אישום (חקירה)/מעצר עד תום ההליכים/מאסר פלילי/מאסר אזרחי*.
מקום המעצר או הכליאה:.............................
תאריך תחילת המעצר/המאסר*:....................
תאריך סיום המעצר/המאסר*:.......................
נא לצרף אסמכתא למעצר/למאסר*.
3. נימוקי הבקשה:
(א) אני חשוד/מואשם בעבירה לפי................................................
(פרט את העבירה והחיקוק)

(ב) אני זכאי למינוי סניגור ציבורי לפי החוק כי:
(נא לסמן בx- ברשימה הבאה את העילה המתאימה, כל מקום שבו צויין "מואשם" הכוונה לכך שהוגש כתב אישום בבית המשפט)
(1) אני מואשם* ברצח, בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם, או מאסר 10 שנים או יותר;
(2) אני קטין שנעצר/שהוגש נגדו כתב אישום (לא בבית המשפט לתעבורה)/שחשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר*;
(3) אני מואשם בעבירה ואני אילם / עיוור / חרש / חולה נפש / לקוי בכושר השכלי*;
(4) אני חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר ונתקיימו הנסיבות המפורטות באחת הפסקאות (1) עד (3) לעיל;
(5) אני נאשם שלגביו עומד בית המשפט לצוות על אישפוז או טיפול מרפאתי/אני עצור שלגביו עומד בית המשפט לצוות על אישפוז / אני חשוד שלגביו עומד בית המשפט לצוות על בדיקה פסיכיאטרית* (הכל בהתאם לסעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש).
(6) אני מואשם בעבירה והוגשה נגדי בקשת מעצר עד תום ההליכים;
(7) אני מואשם בעבירה שדינה מאסר 5 שנים או יותר ואני מחוסר אמצעים;
(8) אני עצור בשל חשד לביצוע עבירה פלילית ואני מחוסר אמצעים;
בבקשה המבוססת על עילה כאמור בפסקה (7) או (8) יש לפרט את כל אלה:
(א) הכנסתי לחודש היא:.....................
(אין לכלול בסעיף זה קצבאות ילדים והענקות קי"ץ)
(ב) הכנסה חודשית בשקלים חדשים מ-
קצבאות ילדים: ..........................................................................
הענקות קי"ץ: ............................................................................
(ג) אני יחיד - כן/לא*
(ד) אני סמוך על שולחנו של ראש משפחה - כן/לא*
הכנסתו החודשית של ראש המשפחה שעל שלחנו אני סמוך היא:...... (לכלול הכנסתם של בני משפחה נוספים הסמוכים על שלחנו של אותו ראש משפחה)
(ה) אני ראש משפחה ומספר הנפשות הסמוך על שולחני הוא:............
הכנסתם החודשית של בני המשפחה הסמוכים על שולחני היא:........
(ו) פירוט רכושי (זכויות במטלטלים או במקרקעין, כספים לרבות פקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים אחרים):........................................................................................................................................................................................
(ז) אני בעל דירה - כן/לא*
אם התשובה היא כן, נא לסמן ב-x את המקום המתאים להלן:
אני מתגורר בדירה האמורה.
הדירה מושכרת לאחר תמורת דמי שכירות בסך........... לחודש.
ואינני שוכר דירה אחרת.
הדירה מושכרת לאחר תמורת דמי שכירות ואני משלם דמי שכירות עבור הדירה שבה אני מתגורר.
גובה דמי השכירות החודשיים שאני מקבל:.......................
גובה דמי השכירות החודשיים שאני משלם:......................
נא לצרף מסמכים המאשרים את הנתונים המפורטים לעיל וכן כתב אישום ופרוטוקול דיוני בית המשפט, אם יש כאלה.
4. הערות נוספות:..............................................................................
..................................................................................................
.................... .....................
תאריך הבקשה חתימת המבקש
________
* מחק את המיותר
טופס 2
(תקנה 3)
ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי בענין מינוי סניגור ציבורי
(סעיף 22 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995)
אל: הסניגור הציבורי הארצי
...................................................
1. אני הח"מ,
שם משפחה שם פרטי שם האב
.................... ................ ...............
מס' זהות כתובת מס' טלפון
.................... ................ ...............
מגיש בזאת ערר על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי ב-........................ מיום.......... (נא לצרף העתק מהחלטת הסניגור הציבורי המחוזי)
2. נימוקי הערר:
(יש לפרט את נימוקי הערר בתמציתיות, בהתייחס לנקודות העובדתיות המצדיקות, לדעת העורר, את שינוי החלטת הסניגור הציבורי המחוזי)
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................
3. נא לצרף מסמכים התומכים בבקשה, לרבות מסמכים שלא הוגשו תחילה לסניגור הציבורי המחוזי (אם יש כאלה) והעתק מכתב האישום.
........................ .........................
תאריך הבקשה חתימת המבקש
__________
* מחק את המיותר
טופס 3 (תיקון: תשנ"ח)
(תקנה 4)
הודעה על החלטת בית המשפט בדבר מינוי סניגור ציבורי
(תקנה 4 לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1996)
אל: לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית
ב-................................
בבית משפט..................
ב-................................
תיק פלילי........../..........
ערעור פלילי........ /.........
בקשה מס'........../..........
בענין...............................
נגד
.......................................
ו. ביום............. הובא לפני בית המשפט הנ"ל החשוד/העצור/הנאשם* שפרטיו מפורטים להלן:
שם משפחה שם פרטי מס' זהות
.................... ................ ...............
תאריך לידה כתובת מס' טלפון
בבית/בעבודה
.................... ................ ....................
2. לפרט את העבירה(ות) המיוחסת/ות לו:.......................................
3. עילות המינוי: (נא לסמן ב-X את העילה המתאימה מבין העילות המפורטות להלן)
(א) בית המשפט סבור כי באדם שפרטיו לעיל נתקיימו התנאים לפי החוק למינוי חובה, כמפורט להלן ולפיכך יש למנות לו סניגור ציבורי:
נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי);
הוא קטין שהובא לפני בית המשפט בשל אחד מאלה:
(1) הליך של מעצר/שחרור בערובה;
(2) הוגש נגדו כתב אישום, למעט אישום שהוגש לפני שופט תעבורה בעבירה שאינה פשע;
(3) הוא חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982;
נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(3) לחוק סדר הדין הפלילי;
מתקיים בענינו דיון למתן צו לפי סעיף 17/16/15* לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;
הוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי;
(ב) בית המשפט סבור כי הוא עשוי לענות על התנאים הקבועים ב -
סעיף 18(א)(4) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995;
סעיף 18(א)(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995;
ולפיכך יש לערוך בדיקה לקביעת זכאותו לייצוג מהטעם שהוא מחוסר אמצעים.
(ג) בית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור ציבורי בהתאם להוראות -
סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי;
סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי;
סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;
סעיף 18(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (העדר יכולת לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג)
4. הדיון הקרוב בענינו של הנ"ל קבוע ליום.................
מהות הדיון.................................
5. הא מוחזק במעצר/במאסר* ב.......... (נא לרשום את מקום הכליאה אם הוא ידוע).
........................ ...............................
תאריך חתימת בית המשפט
______________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 972; תשנ"ח, 1088; תשס"ה, 382; תשס"ט, 802; תש"ע, 623.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ