אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995

תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995

תקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(5) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן - הפקודה), וסעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בדיקה" -
(1) לגבי מספר יחידות סם - בדיקה בהתאם לתקנות הסמים המסוכנים (בדיקה מדגמית של סמים), התשנ"א-1991;
(2) לגבי יחידת סם אחת - בהתאם לקביעת מומחה;
"בית משפט" -
(1) בטרם הוגש כתב אישום - בית משפט השלום;
(2) לאחר הגשת כתב אישום - בית המשפט שאליו הוגש כתב אישום;
"בקשה" - בקשה לחילוט סם או להשמדתו בהתאם להוראות סעיף 36 לפקודה;
"כמות הסם" - ביחידות, במשקל או בנפח;
"סם" - סם מסוכן;
"קצין משטרה" - קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה;
"תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982.
2. פעולות הקודמות לבקשה
סבר קצין משטרה בדרגה רב פקד ומעלה שיש צורך בחילוט סם או בהשמדתו כאמור בסעיף 36 לפקודה, יורה על -
(1) צילום הסם על כל אריזותיו;
(2) עריכת חוות דעת מומחה, לאחר בדיקה של הסם שלגביו תוגש הבקשה;
(3) עריכת תעודה לפי טופס שבתוספת (להלן - התעודה).
3. עריכת תעודה
התעודה תיערך בידי המומחה שערך את חוות הדעת, כאמור בתקנה 2, ואת הבדיקה של הסם, ותיחתם בידו ובידי קצין המשטרה.
4. הודעה לנאשם
הוגש כתב אישום, ימסור התובע הודעה לנאשם או לסניגורו על כוונתו להגיש בקשה; ההודעה תהיה לפי טופס 2 שבתוספת.
5. פעולה נוספת
(א) הנאשם או סניגורו רשאי לבקש מהתובע, תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 4, שתיעשה בסם פעולה הנדרשת לפי דעתו כדי לסתור את ראיות התביעה בעניינו (להלן - פעולה נוספת בסם).
(ב) ביקש נאשם או סניגורו שתיעשה פעולה נוספת בסם, יורה התובע על עשייתה אלא אם כן הוא סבור שהפעולה בלתי סבירה או מיותרת.
6. הגשת הבקשה
(א) בקשה תיערך לפי טופס 3 שבתוספת ותוגש לבית המשפט בידי מבקש כמפורט להלן (להלן - המבקש):
(1) בטרם מתקיימת חקירה נגד חשוד - בידי קצין משטרה, בהסכמת פרקליט מחוז;
(2) אחרי הגשת כתב האישום - בידי התובע.
(ב) לבקשה תצורף התעודה, חוות הדעת בקשר לבדיקה של הסם וצילומו וכן דיווח על פעולה נוספת בסם, אם נעשתה.
(ג) הוגש כתב אישום, תוגש הבקשה בתום חמישה עשר ימים מיום מסירת ההודעה לנאשם או לסניגורו כאמור בתקנה 4; נתבקשה בידי הנאשם או סניגורו עשיית פעולה נוספת בסם, תוגש הבקשה בתום עשיית הפעולה, אלא אם כן סבר התובע שאין לעשות את הפעולה כאמור בתקנה 5(ב).
7. פעולה בסם מטעם בית המשפט
בית המשפט רשאי לצוות שתיעשה פעולה בקשר לסם שלגביו הוגשה בקשה, בין לבקשת בעל דין ובין ביוזמתו שלו.
8. אישור בית המשפט
לאחר שמיעת מגיש הבקשה, ואם הוגש כתב אישום, לאחר שמיעת שני בעלי הדין, או בתום ביצוע הפעולה האמורה בתקנה 7, לפי המאוחר, יורה בית המשפט מה יעשה בסם, לרבות מתן צו על חילוטו החלקי או על השמדתו החלקית; הורה בית המשפט על חילוט חלקי או על השמדה חלקית של הסם, תיערך תעודה חדשה והוראות תקנה 3 יחולו על עריכתה; צו בית המשפט יהא לפי טופס 4 שבתוספת.
9. שמירת מדגם הסם
(א) כללה כמות הסם יחידות סם נפרדות שלגביהן נעשתה בדיקה כאמור בתקנה 2(2), יישמרו היחידות שנבדקו במשטרה עד לסגירת תיק החקירה, ואם הוגש כתב אישום - עד תום ההליכים הפליליים שבמהלכם הוגשה הבקשה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; היה הסם ביחידה אחת, יישמרו חמישה אחוזים מכמות הסם הכוללת, אך לא יותר מקילוגרם אחד.
(ב) הורה בית המשפט על חילוט חלקי או השמדה חלקית של הסם, תישמר יתרת הסם במשטרה.
10. הוצאות
משטרת ישראל תישא בהוצאות בשל הפעולה הנוספת בסם שתיעשה על פי בקשת הנאשם או סניגורו לפי תקנות אלה או על פי הוראת בית המשפט.
11. תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
תוספת
(תקנות 2, 4, 6 ו-8)
טופס 1
(תקנה 2 (3))
ת.ח./ת.פ.* ...................
בענין מדינת ישראל נ. ...........
תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלט/להשמיד *
(לפי סעיפים 31(5) ו-36 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
מאחר שביום .................במקום ........................................................
שם העיר, הרחוב ומספר הבית ותיאור המקום
(בית, רכב, כלי שיט, כלי טיס)
נתפס אצל ................................ סם מסוג .........................................
שם מחזיק הסם, אם הוא ידוע פירוט סוג הסם
בכמות כוללת של ............ שהיה מוחזק ב - .........................................
פירוט מספר היחידות/האריזות
ומאחר שנערכה בדיקה של הסם שתוצאותיה מובאות בחוות דעת מומחה המצורפת לתעודה זו, לפיה ניתן לקבוע כלהלן:
1. סוג הסם שנבדק וצורתו .................................................................
2. כמות הסם הכוללת ......................................................................
3. כמות הסם שנבדק .........................................................................
ומאחר שתוגש בקשה לחילוט/להשמדת* סם לגבי סמים אלה,
לפיכך אנו, .......................................................................................
שם העד השני ודרגתו, שם יחידת המשטרה שבה הוא עובד, מקום עבודתו ותיאור משרתו
החתומים מטה, מאשרים בחתימתנו את אלה:
1. סוג הסם, בהתאם לחוות הדעת, שאותו מבקשים לחלט/להשמיד* .......
2. כמות הסם שמבקשים לחלט/להשמיד* וצורתו ..................................
3. כמות הסם שיישמר וצורתו ............................................................
תעודה זו ניתנת בידינו לשם הגשתה כראיה לבית המשפט ואנו מצהירים בזה כי ידוע לנו היטב, שלענין הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977, בדבר עדות שקר בבית המשפט, דין תעודה זו כשהיא חתומה בידינו כדין עדות באזהרה שנתנו בבית המשפט.
.......................... ............................ ...................................
תאריך חתימת עד המומחה חתימת העד השני
____________
* מחק את המיותר
טופס 2
(תקנה 4)
בבית משפט ........................
ב .......................................
ת.פ. מס' ........................
מדינת ישראל
נגד
..........................................
הודעה לנאשם או לסניגור
בקשר לסם שמבקשים לחלט/להשמיד *
(לפי סעיף 36(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973)
אל:.................................................................................................
פרטי הזיהוי של הנאשם/הסניגור*
1. דע לך שבכוונתנו להגיש בקשה לבית משפט זה בדבר קבלת צו לחילוט/להשמדת* סם כמפורט בתעודה המצורפת בזה.
2. הנך רשאי, תוך חמישה עשר ימים מיום מסירת הודעה זו, לפנות אלי בבקשה שתיעשה בשם או לגביו פעולה שלדעתך נדרשת כדי לסתור את ראיות התביעה לענינך/לענין מרשך*.
3. מצורפים להודעה זו:
(א) צילום הסם;
(ב) חוות דעת מומחה לגבי הסם שמבקשים לחלט/להשמיד*;
(ג) תעודה לזיהוי הסם שמבקשים לחלט/להשמיד *.
................................ ...............................
תאריך חתימת התובע
_____________
* מחק את המיותר.
טופס 3
(תקנה 6)
ב.ש .........................
ת.ח./ת.פ.* ..............
בענין מדינת ישראל נ. ........
אל: בית המשפט ..............
ב ..............................
בקשה לחילוט/להשמדת* סם
1. אני **
[ ] (למילוי לפני הגשת כתב אישום) .....................................................
שם המבקש ודרגתו, שם יחידת המשטרה בה הוא
עובד ומקום עבודתו
בהסכמת פרקליט מחוז ..................... עו"ד ....................................
שם פרקליט המחוז
[ ] (למילוי אחרי הגשת כתב אישום) ...................................................
שם פרקליט המחוז
מבקש מבית משפט זה לאשר את חילוטו/השמדתו* של הסם כמפורט בתעודה המצורפת לבקשה זו.
2. (למילוי אחרי הגשת כתב אישום) הודעה לנאשם/לסניגור* לענין זה נמסרה ביום ............................ וקרה אחד מאלה **;
[ ] עברו חמישה עשר ימים מיום מסירת ההודעה לנאשם/לסניגור* ולא ביקש עשיית פעולה נוספת בסם;
[ ] הנאשם/הסניגור* ביקש עשיית פעולה נוספת בסם והיא נעשתה ביום ...........;
[ ] הנאשם/הסניגור* ביקש עשיית פעולה נוספת בסם וסברתי שאין לעשותה משום שהיא בלתי סבירה/מיותרת*
3. מצורפים בזה:
(א) צילום הסם;
(ב) חוות דעת מומחה לגבי הסכם שמבקשים לחלט/להשמיד*;
(ג) תעודה לזיהוי הסם שמבקשים לחלט/להשמיד *.
......................... ......................................
תאריך חתימת התובע
טופס 4
(תקנה 8)
צו לחילוט/להשמדת סם*
בבית משפט ............................ ב.ש.פ ...................................
ב ........................................... ת.ח./ת.פ.* ............................
בענין מדינת ישראל נ. .............
ביום .......................... הופיע/הופיעו* בפני ...................................................
שמות המבקש/בעלי הדין*
לאחר ששמעתי את טענותיו/טענותיהם* בקשר לבקשה לחלט/להשמיד* סם, החלטתי**;
[ ] לקבל את הבקשה ולצוות על חילוט/השמדת* הסם כמבוקש.
[ ] לקבל את הבקשה חלקית ולצוות על חילוט/השמדה* של .............. מתוך הכמות כמות הסם
הכוללת של הסם; יתרת הסם יישמר במשטרה בהתאם לתקנה 9 לתקנות הסמים המסוכנים (תעודה לזיהוי סם שמבקשים לחלטו או להשמידו וסדרי דין בדבר בקשה לחילוט סם או להשמדתו), התשנ"ד-1994.
[ ] לדחות את הבקשה מהנימוקים האלה: .......................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...............................
שופט
ניתן ביום ............................
______________
* מחק את המיותר.
** סמן את הנדרש.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 1714.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ