אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990

תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותנו על פי סעיף 36ח(ב) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:
1. הגדרות ופרשנות
(א) בתקנות אלה -
"הפקודה" - פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973;
"החוק" - חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978;
"המועצה" - המועצה שהוקמה על פי תקנה 11(א) לתקנות אלה;
"הקרן" - הקרן שהוקמה על פי סעיף 36ח(א) לפקודה;
"נכס" - קנס ורכוש;
"קנס" - קנס שהטיל בית המשפט לפי הפקודה;
"רכוש" - רכוש שחולט על פי הפקודה, לרבות תמורתו.
(ב) מונחים אחרים תהא להם המשמעות שיש להם בפקודה או בחוק, לפי הענין.
2. הפקדת נכסים
(א) רכוש שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם הטוען לזכות בו; הרישום יכלול את הפרטים שצויינו בהודעת החילוט שהומצאה לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה 17 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990 (להלן - תקנות החילוט).
(ב) קנס שהופקד בקרן יירשם בספריה לפי שם משלמו, על פי הודעה שנמסרה לאפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנה 18 לתקנות החילוט.
3. הנהלת הקרן
הוראות סעיפים 10(ג) עד (ה), 11 ו-13 (ב) לחוק יחולו על הקרן, בשינויים המחוייבים על פי הענין.
4. הוצאות הניהול
הוצאותיה של הקרן, לרבות התשלום המוטל עליה על פי סעיף 36ח(ב)(1), לפקודה, ייגבו מכלל הנכסים שהופקדו בה.
5. מימוש רכוש
(א) האפוטרופוס הכללי רשאי לממש רכוש שהופקד בקרן אם נוכח שהדבר דרוש לשם חלוקתו, לשם יעול הטיפול בו או לשם ביצוע תשלומים המוטלים על הקרן.
(ב) מימוש רכוש הכרוך בפעולות המנויות בסעיף 9(ג) לחוק טעון אישור מראש של המועצה.
6. שימוש ברכוש
כל עוד לא מומש רכוש שהופקד בקרן רשאי האפוטרופוס הכללי, באישור המועצה, להחליט על אופן השימוש בו למטרות האמורות בסעיף 36ח(ב) לפקודה.
7. חלוקה
האפוטרופוס הכללי יפעל לחלוקת נכסי הקרן למטרות המנויות בסעיף 36ח(ב) לפקודה; חלוקתם למטרות המנויות בפסקאות (2) ו-(3) שם תהיה על פי הוראות המועצה בלבד.
8. החזרת רכוש
(א) ציווה בית המשפט על החזרת רכוש שהופקד בקרן וטרם מומש, יחזירו האפוטרופוס הכללי לזכאי על פי הצו לקבלו משיקבל הודעה על כך מבית המשפט, על פי תקנה 11(ד) לתקנות החילוט.
(ב) ציווה בית המשפט על החזרת תמורתו של רכוש שהופקד בקרן או על תשלום דמי שימוש בו, או על פיצוי בשל נזק או פחת ברכוש כאמור, על פי סעיף 36ד(ג) או (ד) לפקודה, תשפה הקרן את אוצר המדינה בשיעור התשלומים ששילם לפי הצו מן הכספים שבידיה, או שיימצאו בידיה לאחר נתינתו.
9. קרן שמורה (תיקון: תש"ס)
לשם מימון תשלומי השיפוי כאמור בתקנה 8(ב) תשמור הקרן בידיה סכום במזומנים שיחסו לכלל המזומנים המופקדים בה אותה שעה יהיה כיחס שיקבע שר המשפטים מזמן לזמן ובלבד שסך המזומנים שבקרן השמורה לא יעלה על 500,000 שקלים חדשים; כספים שהופקדו מעל יתרה זו יוחזרו לקרן ויחולקו בהתאם לתקנות אלה.
10. דין קדימה
בחלוקת כספי הקרן יהיה לתשלומים הבאים דין קדימה לכל שאר התשלומים המוטלים עליה, לפי סדר עדיפות זה:
(1) תשלום הוצאות הניהול, בהתאם לתקנה 4;
(2) שיפוי אוצר המדינה בהתאם לתקנה 8(ב), ככל שיידרש.
11. הכוונה ופיקוח (תיקון: תשס"ד)
(א) תוקם מועצה להכוונת פעולות הקרן על פי תקנות אלה, בהרכב הבא:
(1) מנהל הרשות למלחמה בסמים שנתמנה על פי סעיף 14(א) לחוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ"ח-1988 - יושב ראש;
(2)-(3) שני חברים במועצת הרשות למלחמה בסמים שהוקמה לפי החוק האמור בפסקה (1), שימונו בידי היושב ראש שלה, אחד מבין נציגי משרד החינוך והתרבות ואחד מבין נציגי משרד העבודה והרווחה באותה מועצה;
(4) בא-כוח שר המשפטים;
(5) בא-כוח שר האוצר;
(6) בא כוח השר לביטחון הפנים שימונה מתוך משטרת ישראל.
(ב) האפוטרופוס הכללי ימציא למועצה לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום שנת הכספים דין וחשבון מסכם על פעולות הקרן, מאושר בידי רואה חשבון.
_________________________________
1 ק"ת תש"ן, 812; תש"ס, 766; תשס"ד, 310.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ