אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס-1999

תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס-1999

תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התש"ס -1999 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן - הפקודה), וסעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - פקודת בריאות העם), שנטלתי לעצמי על פי סעיף 42 לחוק-יסוד: הממשלה, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
"אחות אחראית" - האחות האחראית על מחלקה בבית חולים, לרבות ממלאת מקומה בהעדרה;
"בית חולים" - כמשמעותו בפקודת בריאות העם;
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או רוקח עובד משרד הבריאות, שהמנהל הכללי כאמור אצל לו בכתב את סמכויותיו לפי תקנות אלה;
"חותמת הרופא" - חותמת של רופא שמצוינים בה שמו הפרטי ושם משפחתו של הרופא ומספר הרשיון שלו;
"מחלקה" - מחלקה של בית חולים לרבות חדר ניתוח, מרפאה או מכון בבית החולים שבו מתבצעת פעילות רפואית תוך שימוש בסם;
"מנהל בית חולים" - כמשמעותו בסעיפים 26 ו-28 לפקודת בריאות העם;
"מנהל בית מרקחת" - הרוקח האחראי על בית מרקחת של בית חולים, כמשמעותו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, או רוקח שנתמנה על ידו לטיפול בסם;
"מרשם רופא" - כמשמעותו בתקנות הסמים המסוכנים, התש"ם-1979 (להלן - התקנות העיקריות);
"סם" - סם מסוכן כמשמעותו בפקודה;
"צריכה מרבית ליממה" - כמשמעותה בתקנה 13(א)(5) ובתוספת השניה לתקנות העיקריות;
"רוקח מחוזי" - כהגדרתו בתקנות העיקריות.
פרק ב': הספקת סמים בבית חולים שיש בו בית מרקחת
2. הזמנת סמים
(א) בבית חולים שיש בו בית מרקחת לא יסופקו סמים למחלקות, אלא על פי הזמנה מבית המרקחת של בית החולים.
(ב) מנהל בית המרקחת של בית החולים יתאים את מלאי הסמים במחלקה לצריכה באותה מחלקה.
(ג) הזמנה לסמים תהיה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת וייכתבו בה בכתב ברור שמות הסמים וכמויותיהם.
(ד) טופסי ההזמנה יישאו מספרים שוטפים ויהיו ערוכים בפנקס, כל טופס יכלול דף מקור הניתן לתלישה והעתק.
(ה) דוגמת חתימתו וחותמתו של כל רופא הרשאי להזמין סמים בבית החולים תימצא בבית המרקחת של בית החולים.
(ו) לא יספק רוקח סם למחלקות בית החולים, אלא אם כן ההזמנה ערוכה וחתומה בהתאם לתקנות אלה ותואמת את מלאי הסמים שנדרש למחלקה.
(ז) לכל מחלקה יהיה פנקס הזמנות לשימושה בלבד.
3. אישור קבלת הסם
האחות האחראית תאשר בחתימתה את קבלת הסם המסופק על פי אותה הזמנה.
4. טופס הרישום
(א) רוקח המספק סם למחלקה בבית חולים יצרף לכל סם שהוא מספק טופס רישום, ערוך לפי טופס 2 שבתוספת (להלן - טופס הרישום).
(ב) טופס הרישום יימסר למחלקה אך ורק מבית המרקחת.
5. פנקס לביקורת
מנהל בית המרקחת ינהל, לכל מחלקה בנפרד, פנקס לביקורת טופסי הרישום, ערוך לפי טופס 3 שבתוספת.
6. החזרת טופס הרישום
(א) לכל הזמנה של סם מבית המרקחת יצרף המזמין את טופס הרישום האחרון של אותו סם; לא יספק הרוקח סם נוסף למחלקה, אלא אם כן מולא טופס הרישום המוחזר לכל פרטיו.
(ב) מנהל בית המרקחת יבדוק את טופס הרישום המוחזר, ירשום את תאריך החזרתו לבית המרקחת בפנקס הביקורת ויחתום בפנקס הביקורת לצד הרישום.
7. טופס ביניים
(א) הוחזר טופס הרישום לבית המרקחת בטרם סופק טופס רישום חדש, והיה צורך במתן סם לחולה, תרשום האחות האחראית את מלאי הסם הנותר במחלקה וכן את פרטי מתן הסם לחולה בטופס ביניים לרישום מתן סם, שיהיה ערוך לפי טופס 4 שבתוספת (להלן - טופס ביניים).
(ב) טופסי הביניים יהיו ערוכים בפנקס; כל טופס יכלול שני דפים כרוכים יחדיו, מסומנים במקור והעתק, והמקור ניתן לתלישה.
(ג) נתקבל טופס רישום חדש מבית המרקחת, תרשום האחות האחראית את מספרו על טופס הביניים, תעתיק אליו את היתרה הרשומה בטופס הביניים ותרשום את היתרה הכוללת במחלקה.
(ד) טופס הביניים יוצמד לטופס הרישום הנושא את אותו מספר, והעתקו יישאר בפנקס המחלקה.
8. התאמת רישומים
מנהל המחלקה או רופא שמונה על ידו לענין זה יבדוק מעת לעת את ההתאמה בין הרישום בטופס הרישום לבין הרשומות הרפואיות של המטופלים במחלקה ויתעד את תוצאות בדיקתו.
פרק ג': הספקת סמים בבית חולים שאין בו בית מרקחת
9. הזמנת סמים
(א) בבית חולים שאין בו בית מרקחת יוזמנו הסמים מבית מרקחת על פי מרשם רופא.
(ב) העתק מרשם לרבות צילומו שאינו מתכלה, יישמר במחלקה יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים.
10. פנקס מחלקתי
(א) בכל מחלקה ינוהל פנקס רישום סמים מחלקתי לפי טופס 5 שבתוספת (להלן - פנקס מחלקתי).
(ב) דפי הפנקס המחלקתי יהיו כרוכים ולא ניתנים לתלישה וכל דף יישא מספר שוטף וייחתם בחותמת לשכת הבריאות המחוזית.
11. רישום
(א) האחות האחראית תקבל לידיה את הסם ותרשום בפנקס המחלקתי בדף הנושא את שמו של החולה, פרטים אלה:
(1) שם הסם, לרבות צורת מינונו וחוזקו;
(2) כמות הסם;
(3) המקור שממנו נתקבל הסם.
(ב) עם קבלת הסם תרשום האחות האחראית על גבי העתקו של המרשם את תאריך קבלתו של הסם ואת מספר הדף בפנקס טופסי רישום הסמים שבו נרשמה קבלת הסם.
(ג) לכל סם הניתן לחולה ינוהל דף נפרד הנושא את שמו של אותו חולה.
(ד) נרכשה כמות סם נוספת, תירשם הכמות הנוספת בהמשך הרישום הקודם בדף הנושא את שמו של אותו חולה.
(ה) הופסק לחלוטין מתן הסם למטופל, יירשם הדבר בדף פנקס טופסי הרישום ותירשם סיבת ההפסקה.
12. מתן סם למטפל
(א) הסם יישמר בארון, כשעל אריזתו מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם.
(ב) לא יינתן סם למטופל, אלא מאריזה הנושאת את שמו של המטופל.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם נותרה יתרת סם בעקבות הפסקת מתן סם למטופל כאמור בתקנה 11(ה), רשאית האחות האחראית להעבירה לשימושו של מטופל אחר הנזקק לאותו סם ובלבד שהעברת הסם נרשמה בדף הפנקס הנושא את שמו של החולה שממנו מועבר הסם ובדף הפנקס הנושא את שמו של החולה שאליו הועברה יתרת הסם.
(ד) הועברה יתרת סם כאמור בתקנת משנה (ג), יירשם על גבי אריזת הסם שמו של החולה שקיבל את יתרת הסם ויימחק שם המטופל שהיה רשום קודם לכן.
פרק ד': הוראות כלליות
13. שמירת הסמים במחלקה
(א) מלאי הסמים במחלקה יישמר בארון נעול, שמפתחו יימצא בידי האחות האחראית.
(ב) בארון יוחזקו הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם ולא יוחזק בו דבר זולתם.
14. אחריות על מלאי הסמים במחלקה
(א) האחריות על מלאי הסמים וניהולו במחלקה תהיה בידי האחות האחראית.
(ב) בכל העברת משמרת בין אחיות במחלקה תבדוק האחות מקבלת המשמרת את מלאי הסמים במחלקה ותרשום את התוצאה בטופס הרישום, ולצדה יחתמו האחות מוסרת המשמרת והאחות מקבלת המשמרת.
(ג) נתגלתה אי התאמה בין מלאי הסמים במחלקה לבין רישום בטופס הרישום, תודיע האחות האחראית על כך בהקדם וגם בכתב לאחות הראשית של בית החולים או למי שמונתה על ידה לענין זה ולמנהל בית החולים או מי שמונה על ידו לענין זה.
(ד) מנהל בית החולים או מי שמונה על ידו לענין זה יודיע למשטרה ולרוקח המחוזי על כל אי התאמה שנתגלתה בין מלאי הסמים בבית החולים לרישומים המתאימים, תוך פירוט הצעדים שהוא נקט, וזאת לא יאוחר מתום 72 שעות ממועד גילוי אי ההתאמה.
15. מלאי הסמים במחלקות מסוימות
(א) במחלקה שאין בה רציפות משמרות של אחיות ולא ניתן להעביר את המפתח לארון הסמים מאחות אחראית לזולתה, יוחזק מלאי הסמים לכל אחות אחראית בארון נעול, שמפתחו יימצא בידי אותה אחות אחראית בלבד.
(ב) על מלאי זה יחולו הוראות תקנות 13(ב) ו-14 (ב), (ג) ו-(ד), בשינויים המחויבים.
(ג) במחלקה שבה ניתן הסם על ידי רופא, לרבות רופא מרדים בחדר ניתוח, יחולו הוראות תקנה זו על הרופא, בשינויים המחויבים.
16. סדרי רישום
כל רישום, מרשם והזמנה לפי תקנות אלה ייעשו באופן שאינו ניתן למחיקה, ולא ייעשו כל מחיקה, טשטוש או שינוי בהם, אלא בדרך של רישום הערה בצדי העמוד או בשוליו, בציון תאריך התיקון ובחתימת המתקן.
17. צריכה מרבית ליממה
על אף האמור בתקנה 13(א)(5) לתקנות העיקריות, לא יחולו ההוראות בדבר צריכה מרבית ליממה על מתן סמים לחולים במחלקה בבית חולים, אלא אם כן הורה המנהל בכתב אחרת ובמידה שקבע כאמור.
18. שימוש בתוכנת מחשב
המנהל רשאי לאשר מראש ובכתב לפי בקשת מנהל בית מרקחת כי תיעוד הרישום והדיווח לפי תקנות אלה בבית המרקחת ייעשה באמצעות תוכנת מחשב ובלבד ששוכנע כי אין בכך כדי לפגוע בניהול הרישום והדיווח, וכי התוכנה חסינה בפני שינויים בלתי רצויים.
פרק ה': הוראות שונות
19. שמירת דינים
סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי תקנות אלה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר.
20. החלת התקנות על המדינה
תקנות אלה יחולו גם על המדינה.
21. ביטול
תקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים), התשל"ח-1978 - בטלות.
22. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תש"ס, 58.
2 התקנות פורסמו ביום 1.11.99.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ