אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, וסעיף 39 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;
"אירוע" - לרבות מקרה טביעה, פציעה, הפרת הסדר או אירוע פגיעה המוני;
"אתר בריכת שחיה" - בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;
"בריכת גלים" - בריכת שחיה שניתן לחולל בה גלים;
"בריכת זרמים (סחף)" - בריכת שחיה או חלק ממנה שבה המתרחץ נסחף עם זרם המים;
"בריכה טיפולית" (Hydrotherapy) - בריכת שחיה שבה נערכת הפעלה גופנית במים לשם השגת מטרות טיפוליות משמרות (Fithess) או מקדמות (Therapy); בהגדרה זו, "מטרה טיפולית משמרת או מקדמת" - שימור או שיפור, בהתאמה, של תפקוד מוטורי, פסיכומוטורי ופסיכו-חברתי לאנשים עם מגבלה או עם נכות זמנית או צמיתה;
"בריכת פעוטות" - בריכת שחיה שעומקה לא עולה על 0.65 מטר והמיועדת לילדים עד גיל 6;
"בריכת שחיה" - מקום המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי המים העילי, למטרות שחיה, שעשועי מים, ספורט, לימוד, וטיפול במים (Hydrotherapy) שהוא עסק טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;
"מחזיק בריכה" - לרבות בעל רישיון עסק לאתר בריכת שחיה, מחזיק, ובעלים של אתר בריכת שחיה;
"מציל" - כמשמעותו בתקנה 5;
"מרפאה" - מקום המשמש לטיפול בציבור בעזרת ציוד מתאים המצוי בו;
"מתחם בריכות שחיה" - אתר בריכת שחיה המכיל יותר מבריכת שחיה אחת;
"עומק" - כפי שנמדד בנקודה העמוקה ביותר בבריכת השחיה;
"עמדת הצלה" - מקום המשמש את המציל לצפיה ופיקוח על בריכת שחיה ומצוי בו ציוד הצלה;
"פארק מים" - אתר בריכת שחיה הכולל מיתקני שעשועי מים וספורט, לרבות מגלשות מים, בריכת גלים ובריכת זרמים;
"תקנות התכנון והבניה" - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.
2. מטרת התקנות
תקנות אלה נועדו לקבוע סידורי בטיחות באתר בריכת שחיה ואת בעלי התפקידים בקשר עם סידורים אלה, האחראים לקיומם, והכל כדי להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור העושה שימוש באתר בריכת שחיה.
3. רישיון עסק ושמירת סמכות
(א) הוראות תקנות אלה, למעט תקנות 12, 34 ו-37, מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון עסק לאתר בריכת שחיה.
(ב) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהסמכות להורות לפי סעיף 7 לחוק תנאים מיוחדים לעסק פלוני, שיש בהם משום הטלת חיוב נוסף על החיובים שבתקנות אלה.
פרק ב': בעלי תפקידים בבריכה
4. חובותיו של מחזיק בריכה
מחזיק בריכה -
(1) נושא באחריות כוללת לקיומן של הוראות תקנות אלה והדינים הנוגעים לאתר בריכת שחיה;
(2) ישמור בידיו העתק מאישורי ההכשרה, הרענונים והבדיקות לפי תקנות אלה, לפי הענין, שעברו בעלי התפקידים באתר בריכת שחיה;
(3) בהעדר קביעה אחרת בתקנות אלה ובכל דין, אחראי לקביעת ממדי העמדות והמיתקנים שנקבעו לפיהן ומיקומם;
(4) אחראי להפעלת בריכת שחיה בהתאם לתקנות אלה, ובפרט, לא יפעיל בריכה בלא מינוי בעלי התפקידים לפי הכשירויות והתקן, הכל כפי שנקבע בתקנות אלה;
(5) אחראי להדרכת הציבור באתר בריכת השחיה בנוגע לבטיחות באופן בולט לעין על גבי שלטים;
(6) יפרסם מהן שעות הפתיחה והסגירה של בריכת השחיה, ורשאי הוא ליחד שעות רחצה לנשים או לגברים בלבד, לאימוני שחיה וכיוצא באלה, וכן להפעלת אתר בריכת השחיה לשימושים אחרים בכפוף לכל דין;
(7) יורה על שעות פתיחת בריכת השחיה לציבור באופן בולט לעין בכניסות לבריכת השחיה.
5. מציל
מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -
(1) בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - משרד התמ"ת);
(2) עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה לפי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה;
(3) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
(4) עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בהצלה לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה שהועבר ואושר בידי מציל בעל תעודת מקצוע של מציל בריכת שחיה סוג 2 מטעם משרד התמ"ת, העוסק במקצוע בחמש השנים האחרונות לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
(5) אחת לארבע שנים חתם על הצהרת בריאות, נבדק בידי רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976 (להלן - רופא), בדיקה רפואית ונבדק בידי אופטומטראי או רופא עיניים כמשמעותם, בהתאמה, בסעיפים 1 ו-5 (ב) לחוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991, הכל לפי הנוסח המפורט בתוספת השלישית, ומההצהרה ותוצאות הבדיקות עולה כי אין מניעה כי ישמש מציל בבריכת שחיה.
6. סימן היכר למציל
על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מציל בשעת מילוי תפקידו שהם בגד ים, חולצה, מכנסיים או אימונית, יירשם "מציל" בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.
7. חובות מציל
(א) חובותיו של מציל הן כמפורט להלן:
(1) להימצא, לפי שיקול דעתו, במקום שיאפשר לו גישה מיידית למים ולעמדת ההצלה ותצפית נוחה על כל שטח בריכת השחיה והכניסה אליה, בהתחשב במצב התאורה, בכמות המתרחצים וסוגם, בשדה הראיה ובקרבה למים;
(2) למנוע טביעות ותאונות בבריכת שחיה;
(3) להגיש עזרה במים לזקוקים לה;
(4) למנוע ממתרחצים, שלפי דעתו אינם יודעים לשחות, להיכנס למים שעומקם מעל 1.2; בפסקה זו, "עומק" - על אף האמור בתקנה 1, העומק המוחלט כפי שנמדד בנקודה מסוימת, במטרים;
(5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים;
(6) להחזיק בהישג ידו אמצעי קשר תקין שבאמצעותו הוא יכול להזעיק עזרה בעת הצורך;
(7) לדווח למחזיק בריכה על כל שינוי בבריאותו המונע ממנו לשמש מציל.
(ב) לא יעסוק מציל בעת מילוי תפקידו בכל עיסוק או ענין אחר למעט החובות שהוטלו עליו לפי תקנות אלה.
(ג) לא יעזוב מציל בשעות הרחצה את עמדת ההצלה עד שיחליפו מציל אחר.
(ד) לשם מילוי חובותיו יפעל המציל לפי שיקול דעתו המקצועי למניעת סיכון לציבור בבריכת שחיה, להצלת חיים ולשמירה על הסדר בבריכת שחיה.
8. סמכויות המציל
מציל רשאי לצוות על -
(1) מתרחץ לצאת מבריכת שחיה וכן להוציאו, אם המתרחץ לא נענה להוראותיו, תוך שימוש בכוח סביר בנסיבות הענין אם, לדעתו, המתרחץ עלול לסכן, או שהוא מסכן את עצמו או מתרחצים אחרים;
(2) מתרחץ בכל ענין העשוי, לדעת המציל, למנוע סכנה לחיי המתרחץ או סכנה או הפרעה לחיי מתרחצים אחרים;
(3) איסור הרחצה בבריכת שחיה או על הגבלת כמות המתרחצים בבריכת שחיה לפרק זמן שיורה, אם לדעתו, עקב תנאי המים, כמות המתרחצים בבריכת השחיה או סיבה אחרת, צפויה סכנה למתרחצים.
9. מגיש עזרה ראשונה וחובש
(א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו אדם -
(1) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988, חובש שהוכשר בצבא הגנה לישראל או במסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, התש"י-1950, פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א' או ב' לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה בידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה;
(2) עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב' לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג' לתוספת השניה.
(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם "מגיש עזרה ראשונה" או "חובש", בהתאמה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.
(ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש -
(1) יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור;
(2) שמשמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין.
10. חובותיו וסמכויותיו של איש צוות בריכת שחיה
(א) מחזיק בריכה ימנה אדם שישמש איש צוות בריכת שחיה.
(ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של איש צוות בריכת שחיה בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים יירשם "צוות" או "ביטחון" לפי בחירת מחזיק הבריכה, בצבעים נוגדים (קונטרסטיים) (כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט הלבוש בצבע כתום והכיתוב בכחול); גודל האות לא יפחת מ-10 ס"מ, בגופן (פונט) מרים תם או אריאל מעובה 15% מגובה האות.
(ג) איש צוות בריכת שחיה -
(1) יפעל לפי הוראות מחזיק בריכה;
(2) ישמור על הסדר והניקיון בבריכה ויקרא לסדר כל מי שאינו שומר על הסדר והניקיון באתר בריכת השחיה או שמפריע למתרחצים ולמבקרים בה;
(3) רשאי לצוות על מתרחץ או נופש לצאת מהמים או משטח אתר בריכת שחיה;
(4) יסייע לאדם עם מוגבלות לנוע באתר בריכת השחיה לרבות להיכנס ולצאת מהמים.
11. תקן מצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה
(א) מחזיק בריכה אחראי לכך שמספר המצילים, מספר מגישי העזרה הראשונה ומספר אנשי צוות בריכת השחיה, המשמשים בבריכת השחיה בעת שהיא פתוחה לציבור, לא יפחת מהאמור בתוספת הרביעית (להלן - התקן).
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חייב מחזיק הבריכה לשקול להגדיל את מספר המצילים, את מספר מגישי העזרה הראשונה, את מספר החובשים ואת מספר אנשי צוות הבריכה, מהאמור בתוספת הרביעית, לרבות הוספת אמצעים אחרים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הציבור באתר בריכת השחיה, והכל בהתאם לסוג בריכת השחיה, לסיכונים הנובעים ממנה למתרחצים, לכמות המתרחצים וסוגם וליכולת הפיקוח עליהם.
(ג) רשות הרישוי רשאית, לבקשת מחזיק בריכה, להתיר הצבת אמצעים ומיתקנים שנועדו להבטיח את בטיחותו ואת ביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה לשם צמצום התקן, ובלבד שהשתכנעה, בין השאר, מחוות דעת של איש מקצוע שבחרה, כי אין בכך כדי לפגוע בבטיחותו וביטחונו של הציבור באתר בריכת השחיה, ובנגישות אנשים עם מוגבלות.
12. חובותיהם של משתמשים בבריכת שחיה
(א) משתמש בבריכת שחיה חייב למלא אחר הוראותיהם של מחזיק בריכה, של מציל, של מגיש עזרה ראשונה ושל איש צוות בריכת השחיה ולפעול בהתאם לשלטים המוצבים בבריכת שחיה.
(ב) הורי ילד שגילו עד שש שנים, או מי שהילד נמצא תחת חסותו או פיקוחו, ישגיחו על רחצתו בבריכת פעוטות ובבריכת שחיה, לפי הענין, למעט בעת שהמושגח לומד שחיה בהשגחת מורה לשחיה.
(ג) בתקנה זו, "השגחה" - קשר עין או קרבה פיזית רציפים שמאפשרים הושטת עזרה מיידית.
פרק ג': סידורי בטיחות ועזרה ראשונה
13. כיסוי פתחי יניקה
(א) פתחי יניקת המים בבריכת שחיה, יוגנו באופן שתימנע יניקה או חדירה של מתרחצים או אבריהם, לתוך פתחים כאמור ומתרחץ לא יוכל להסיר הגנות כאמור.
(ב) מחזיק הבריכה ידאג באופן תדיר לבדיקת תקינותם של פתחי יניקה כאמור.
14. סימון עומק בריכת השחיה
(א) כל הפרש של 20 ס"מ בעומק המים יסומנו, באופן בולט לעין, על דופנות בריכת השחיה ועל שפות הבריכה.
(ב) מעבר למים שעומקם 1.20 מטר יסומן פס בצבע אדום ברוחב 15 סנטימטרים על קרקעית בריכת השחיה לכל רוחבה ועל דפנותיה.
15. צבע בריכת השחיה
דופנות בריכת שחיה וקרקעיתה ייצבעו בצבע בהיר למעט סימונים לצורכי
בטיחות.
16. עמדת הצלה
(א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה עמדת הצלה שתשמש את המציל; מחזיק הבריכה יחליט בדבר מבני העמדה וממדיה, וכן יורה על מיקומה לאחר התייעצות עם המציל, באופן שיאפשר גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה.
(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבעמדת הצלה יימצא בשעות הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת החמישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת; שימש המציל גם מגיש עזרה ראשונה בהתאם לתקן, יימצא בעמדת ההצלה או בסמוך לה, גם ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, ויכול שציוד זה יבוא מתוך הציוד שבמרפאה כמפורט בתקנה 17(ב).
(ג) המציל ידווח למחזיק הבריכה על כל פריט שחסר בציוד הצלה או עזרה ראשונה, לפי הענין, כאמור בתקנת משנה (ב), ומחזיק הבריכה לא יתיר רחצה כל עוד לא הושלמו הפריטים החסרים.
17. מרפאה
(א) בכל אתר בריכת שחיה תהיה מרפאה; מחזיק הבריכה יחליט בדבר ממדי המרפאה.
(ב) מחזיק הבריכה אחראי לכך שבמרפאה, יימצא בשעות הרחצה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק ב' לתוספת השישית, במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת, והוא לא יפתח את אתר בריכת השחיה לציבור כל עוד לא נתקיים האמור בתקנת משנה זו.
(ג) מגיש עזרה ראשונה או החובש, יהיה במרפאה, או בסמוך לה ובלבד שניתן להזעיקו והוא זמין להושטת עזרה מיידית בכל עת.
18. סולמות
(א) בדופנות בריכת שחיה יותקנו, בכפוף לתקנות התכנון והבניה, סולמות ירידה לתוך המים באופן שלא יבלטו לתוכה או באופן שניתן לשלפם ולהוציאם בקלות.
(ב) המרחק בין סולם לסולם לא יעלה על 24 מטר לאורך שפת בריכת השחיה; מחזיק בריכה רשאי להחליט כי גרם מדרגות המוביל לתוך המים יבוא במקום אחד הסולמות האמורים.
19. נוהלי חירום
(א) מחזיק בריכה יכין נהלים לטיפול באירועים ובמצבי חירום בבריכת שחיה ובכלל זה אזעקת אמבולנס וכוחות הצלה.
(ב) נהלים כאמור יובאו בידי מחזיק בריכה לידיעת בעלי התפקידים שבה ויהיו פתוחים לעיונם, בכל עת.
20. מיתקני שעשועי מים וספורט
(א) מחזיק בריכה יכין נוהלי הפעלה, שימוש ובטיחות למיתקני שעשועי מים וספורט ככל שאלה לא נקבעו בדין, וידאג כי בעלי התפקידים בבריכה יפעלו בהתאם לנהלים אלה.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), שימוש במגלשות מים, תפעולן, ותחזוקתן יהיו בהתאם לת"י 1605; מחזיק בריכה ידאג כי יתקיים פיקוח על הנכנסים והיוצאים ממגלשת מים, וכי חלק בריכת השחיה שבסביבת פתח מגלשת המים בתוך בריכת השחיה פנוי ממתרחצים.
(ג) חמש דקות לפחות לפני הפעלת בריכת גלים ובריכת זרמים, ובנוגע למיתקני שעשועי מים וספורט אחרים - לפי שיקול דעת מחזיק הבריכה, יכריז מי שיפעיל מיתקנים כאמור לכל מי שמצוי בבריכת השחיה כי ינקוט אמצעי זהירות מתאימים.
21. רחצה במבנה סגור ורחצת לילה
מחזיק בריכה לא יתיר רחצה בבריכת שחיה במבנה סגור ורחצה בשעות הלילה בבריכת שחיה, אלא אם כן בעל רישיון לביצוע עבודות חשמל לפי סעיף 6 לחוק החשמל, התשי"ד-1954, או מהנדס חשמל, אישר כי בריכת השחיה וסביבתה הקרובה מוארים באחידות בעצמה של 300 לוקס.
22. מיתקן קפיצה והשטח המיועד לקפיצה
(א) לא יותקן ויופעל בבריכת שחיה מיתקן לקפיצה למים, ואדם לא יקפוץ למימי בריכת השחיה, אלא אם כן גובה מיתקן הקפיצה מעל פני המים אינו עולה על המתואר בטור א' בטבלה שלהלן, עומק המים מתחת למיתקן הקפיצה לא יפחת מהמפורט בטור ב' והשטח שמתחת למיתקן האסור ברחיצה בעת שהמיתקן פנוי לא יפחת מהמפורט בטור ג':
גובה מיתקן הקפיצה
מעל פני המים
עומק המים מתחת למיתקן
הקפיצה לא יפחת מ-
השטח המינימלי מתחת למיתקן שבו תיאסר הרחצה בעת שמיתקן הקפיצה פועל

עד 1.0 מטר
2.50 מטר
5.50 X 4.50 מ"ר

בין 1.0 ל-3.0 מטר
3.50 מטר
6.50 X 5.50 מ"ר


(ב) בשני צדי המדרגות ולוח הקפיצה של מיתקן הקפיצה יותקן מעקה קשיח ומסעד יד, אשר יימשך עד למרחק של 1 מטר לפחות משפת בריכת השחיה לכיוון מרכזו.
(ג) מחזיק בריכה יורה על סידורי בטיחות מתאימים בעת הפעלת המיתקן.
(ד) האמור בתקנות משנה (א) עד (ג) לא יחול על אדני זינוק המשמשים לאימונים ולתחרויות.
23. יומן אירועים
(א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש.
(ב) יומן האירועים יהיה פתוח בכל עת לעיון פקח כמשמעותו בתקנה 37, נותן האישור כמשמעותו בסעיף 6(א) לחוק והמשטרה.
24. כניסה מבוקרת לחלק המשמש לשחיה
(א) בריכת השחיה תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר לפחות, באופן שתתאפשר אליה כניסת אנשים מבוקרת; הגדר תוצב במרחק שלא יפחת מ-2.5 מטרים משפת בריכת השחיה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ובלי לגרוע מהוראות תקנה 25, יחולו הוראות אלה:
(1) במקום הגדר ניתן להשתמש בכל אחד מהאמצעים המנויים להלן, ובלבד שבצד הכניסה לבריכת השחיה ובפאת בריכת השחיה הצמודה לצד הכניסה, יישמר מעבר שרוחבו לא יפחת מ-2.5 מטר ו-1.3 מטר, בהתאמה:
(א) חסימות או קירות בנין הסוגרים על בריכת שחיה מכל עבריה למעט כניסות שנקבעו לכך;
(ב) אמצעי אחר שאישרה רשות הרישוי לבקשת מחזיק הבריכה, שמאפשר כניסה מבוקרת של אנשים לשטח השחיה.
(2) בריכת פעוטות המצויה במתחם בריכות שחיה, למעט כניסותיה, תופרד מכל בריכה סמוכה אליה במכשול שגובהו 0.6 מטר שימנע מעבר פעוטות לבריכות הסמוכות, ואם אין בריכת שחיה סמוכה - תגודר בגדר שגובהה 1.1 מטר, והכל אם לא התירה רשות הרישוי אמצעי אחר לבקשת מחזיק הבריכה.
(ג) רוחב היציאות מהגדר או מהאמצעים האמורים בתקנת משנה (ב) וכמותם יהיו לפי תקנות התכנון והבניה.
25. מעבר חופשי ומניעת החלקה
(א) יישמר מעבר פנוי וחופשי לאורך שפת בריכת השחיה, שרוחבו, מקצה אמצעי פינוי המים העילי, לא יפחת מ-1.3 מטר.
(ב) שטחים באתר הבריכה שנרטבים כדרך שגרה, כגון שטחים סביב בריכת שחיה, יתוחזקו באופן המונע החלקה.
26. הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות
(א) מחזיק בריכה אחראי לכך שבבריכת השחיה יתקיימו הוראות תקנות התכנון והבניה ובפרט הוראות חלק ח' בתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל הנוגע להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.
(ב) לאדם עם מוגבלות, לרבות כשהוא נע בכיסא גלגלים, תהיה נגישות מהחניה של אתר בריכת שחיה וממדרכה סמוכה לאתר כאמור, עד לתוך המים של בריכת השחיה העיקרית באתר כאמור.
27. מניעת כניסת בני אדם
מחזיק בריכת השחיה ידאג לכך -
(1) שתימנע כניסת בני אדם לאתר בריכת השחיה שלא בשעות פתיחתה לציבור;
(2) שיותקנו שלטים בכניסות לאתר בריכת השחיה ועליהם יירשמו שעות פתיחתה.
28. גישה נוחה לרכב ביטחון
לאתר בריכת שחיה תישמר גישה מהירה ונוחה וכן חניה לרכב ביטחון כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובכלל זה אמבולנס לצורך פינוי נפגעים מאתר בריכת השחיה.
פרק ד': בריכה טיפולית
29. בריכה טיפולית
(א) על אף האמור בתקנה 11(א), לענין בריכה טיפולית ששטחה לא עולה על 200 מ"ר ועומקה לא עולה על 1.40 מטר, יכול שיחול אחד מאלה, לפי בחירת מחזיק הבריכה:
(1) מספר המטפלים בבריכה שווה למספר המטופלים, אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
(2) לקבוצה שבה עד 8 מטופלים, צמוד לכל מטופל מטפל מלווה שמלאו לו 16 שנה וכן אחד שהוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף שמצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה;
(3) לקבוצה שבה עד שני מטפלים ושני מטופלים - אחד לפחות מהמטפלים הוא מגיש עזרה ראשונה, ואדם נוסף מצוי באתר בריכת השחיה להזעקת עזרה.
(ב) בתקנה זו, "שטח הבריכה הטיפולית" - לרבות בריכת שחיה שאינה טיפולית ששטחה הוקטן לצורך תקנה זו.
פרק ה': שלטים
30. שילוט
סוגי השלטים בבריכת שחיה ודוגמאותיהם, פירושם, אופן הצבתם, כמותם ומידותיהם, יהיו כמפורט בתוספת השמינית.
31. הוראה בשלט
(א) אסור להתנהג בניגוד להוראת שלט מסוג איסור כמפורט בחלק ג' לתוספת השמינית.
(ב) צוינה באחד השלטים המפורטים בתוספת השמינית, מעליו, מתחתיו או לידו הוראה בעניני רחצה או התנהגות באתר בריכת שחיה, יש להתנהג בהתאם להוראה.
32. ח
ובת התקנה ואחזקה של שלטים
מחזיק הבריכה חייב -
(1) להתקין שלטים באתר בריכת שחיה לפי האמור בתוספת השמינית, ולהחזיקם במצב תקין;
(2) להתקין בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, בסעיפים הדנים בשילוט, שלטים אחרים שביקש להוסיף באתר בריכת שחיה על האמור בתוספת השמינית.
(3) לבצע את הוראות רשות הרישוי בנוגע לשלטים.
33. שפה שלישית בשלטים וסטיה קלה
(א) מחזיק הבריכה רשאי, בהתחשב באוכלוסיה המבקרת באתר בריכת השחיה, להוסיף בשלטים לפי התוספת השמינית, באישור רשות הרישוי, שפה נוספת על העברית והערבית.
(ב) סטיה קלה מצורתו של שלט מסוים המופיע בתוספת השמינית, צבעו, סימונו, גודלו, או אופן הצבתו - שאין בה כדי לשנות מתוכנו - לא תגרע מתוקפו.
34. הוראות רשות הרישוי
רשות הרישוי או נותן אישור כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, רשאית להתיר למחזיק בריכה במקרה מסוים, לפי בקשתו, לסטות מהאמור בתוספת השמינית בנוגע לאופן הצבת השלטים וכמות השלטים בבריכת שחיה, מטעמים של בטיחות, סדר ציבורי, או בריאות הציבור והגנת הסביבה.
פרק ו': שונות
35. חוות דעת של יועץ בטיחות
לבקשה למתן רישיון עסק לפארק מים או לחידושו, תצורף חוות דעת של יועץ בטיחות בעל ניסיון בתחום של בטיחות מיתקנים באתר בריכת שחיה ובפארק מים, ולפיה נבדקו ונמצאו תקינים בטיחות המיתקנים והאופן שבו ייעשה בהם שימוש.
36. הצהרת מחזיק בריכה
מחזיק בריכה יחתום על הצהרה כי הוא ממלא אחר כל דרישות התקנות, ובפרט בנוגע לנגישות, לפי נוסח המופיע בתוספת התשיעית.
37. מינוי פקח
(א) ראש הרשות המקומית ימנה פקחים לענין תקנות אלה.
(ב) לא יועסק אדם כפקח אלא לאחר שהסכים כי המשטרה תמסור ליושב ראש הרשות המקומית מידע מן המרשם הפלילי כאמור בסעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וממידע כאמור עולה כי לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש פקח.
38. שמירת דינים
הוראות תקנות אלה אינן גורעות מכל דין אחר לרבות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד-1994.
39. ביטול
צו הסדרת מקומות רחצה (בריכות שחיה מוכרזות), התש"ל-1970, ותקנות רישוי עסקים (בריכת שחיה ופארק מים), התשס"א-2001 (להלן - תקנות רישוי בריכות שחיה) - בטלים.
40. תחילה
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט כאמור בתקנות משנה (ב) עד (ה), שישה חודשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).
(ב) תחילתה של תקנה 5(2) - לגבי מי שערב יום התחילה היה בעל תעודת מקצוע של מציל מטעם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006).
(ג) תחילתן של תקנות 5(3) עד (5), ו-9 (א)(2) - הרענונים, ההצהרה והבדיקות הראשונים לפי תקנות אלה, לפי הענין, ביום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005).
(ד) תחילתה של תקנה 26(ב) - בנוגע לאתר בריכת שחיה שהיתר הבניה להקמתו ניתן ערב יום התחילה - ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007).
(ה) תחילתה של תקנה 39 לגבי תקנות רישוי בריכות שחיה - ביום פרסומן של תקנות אלה.
תוספת ראשונה
(תקנות 5(2) ו-9 (א)(1))
בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני;
חלק א': תכנית הכשרה בעזרה ראשונה למגיש עזרה ראשונה ולמציל
תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.
נושא השיעור
משך השיעור,
בשעות
נושא השיעור
משך השיעור,
בשעות

1. מבוא לעזרה ראשונה אנטומיה פיזיולוגיה
כללית [ע]
1.5
15. פגיעות ראש [ע+מ]
1.0

2. החייה בסיסית למבוגר C.P.R על ידי
אדם אחד [מ]
2.0
16. פגיעות חזה [ע+מ]
1.0

3. החייה בסיסית למבוגר C.P.R על ידי
שני אנשים [מ]
1.0
17. פגיעות בבטן [ע+מ]
0.5

החייאת ילדים
ותינוקות [ע+מ]
1.0
18. שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי [מ]
2.0

4. טביעה במים מתוקים, מי ים, ומי ים המלח [ע]
1.0
19. שברים בעמוד השדרה הגבי
והמותני [מ]
0.5

5. מצבי חירום
נשימתיים [ע]
1.0
20. קיבוע ללוח גב (צווארונים) [מ]
2.0

6. החייאה בעזרת מכשירים (מפוח להנשמה מבוגר וילד, מנתבי אוויר, חיץ להנשמה, מסכות כיס, שימוש בחמצן) [מ]
2.0
21. פגיעות צלילה [ע]
1.0

7. מחלות לב (כולל
דום לב) [ע]
1.0
22. פגיעות מבעלי חיים - כולל בעלי חיים ימיים
(מדוזות) [ע]
1.0

8. תרגול החייאה
בסיסית ובאמצעות
מכשירים [מ]
2.0
23. פגיעות אקלים (מכת חום,
התייבשות, שיזוף יתר) [ע]
0.5

9. מצבי חירום
רפואיים (זעזוע מוח,
עילפון, אפילפסיה,
C.V.A, סוכרת) [ע]
1.5
24. כוויות כולל
חומרים כימיים - טיפול [ע+מ]
1.0

10. מחלות זיהומיות, דרכי מיגון (כגון כפפות, משקפיים [ע+מ]
1
25. סבב מיידי בטראומה, וארגון השטח [ע]
1.5

11. מבוא לטראומה וקינמטיקה [ע]
2.0
26. תרגול וחזרה בהחייאה וטראומה [ע+מ]
2.0

12. שמירה על נתיב אוויר בטראומה, ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה [מ]
1.0
27. מבחנים עיוניים ומעשיים
4.0

13. הלם [ע]
1.0
סך הכל
37

14. טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [מ]
0.5חלק ב': תכנית הכשרה לחובש
תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85 (מתוך ציון מרבי של 100) בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים.
נושא
פירוט הנושאים
משך השיעור,
בשעות

1. טיפול בחולה
מבוא לעזרה ראשונה, אנטומיה
כללית [ע)
1.5


החייאה על ידי אדם אחד [ע+מ]
2.5


סיבוכים בהחייאה [ע]
1.0


החייאה על ידי שני בני אדם [מ]
1.0


החייאת ילדים ותינוקות [מ]
1.0


סרט החייאה [ע]
1.0


החייאת מכשירים [מ]
3.0


מצבי חירום נשימתיים [ע]
1.0


מצבי חירום רפואיים [ע]
2.0


מחלות לב [ע]
2.0


דפיברילטור חצי אוטומטי [ע+מ]
1.0


מדידת לחץ דם [ע+מ]
1.0


סיכום - סדר טיפול בחולה [ע]
1.5


מחלות זיהומיות [ע]
4.0


תרגול החייאה [מ]
7.0


תרגול טיפול בחולה [מ]
5.0


סך הכל לחלק זה:
30.5

2. טיפול בנפגע
טראומה
מבוא לטראומה, קינימטיקה [ע]
2.0


נתיב אויר, הנשמה ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה [ע+מ]
1.0


הלם [ע]
1.0


פגיעות ראש [ע]
1.3


פגיעות חזה [ע]
1.0


פגיעות בטן [ע]
0.5


עצירת שטפי דם [מ]
2.0


הכנה, החדרת עירוי [מ]
3.5


סבב מיידי בטראומה [ע+מ]
1.0


כוויות [ע]
0.5


טיפול בפצעים [מ]
2.0


עירוי מתקדם [מ]
2.0


קבוע שברים [מ]
1.0


לוח גב [מ]
0.5


סיכום - סדר טיפול בפצוע [ע]
1.0


טראומה באוכלוסיות מיוחדות [ע]
1.5


פגיעות מעיכה [ע]
0.5


טיפול במספר פצועים [מ]
1.0


תרגול עירוי (ללא תחנות עבודה או תרגול טיפול בפצועים) [מ]
2.0


תרגולים - טראומה [מ]
8.0


סך הכל לחלק זה:
33.3

3. מבצעים
ניהול צוות [ע]
1.0


שיתוף פעולה עם המשטרה [ע]
1.5


חילוץ [מ]
3.0


אירוע רב נפגעים [ע]
7.5


אירוע חומרים מסוכנים [ע+מ]
6.5


סך הכל לחלק זה:
19.5

4. אנטומיה
מערכת הנשימה [ע]
1.5


מערכת הדם [ע]
1.5


מערכת העצבים [ע]
1.3


מערכת העיכול [ע]
0.5


העור [ע]
0.5


מערכת התנועה [ע]
1.0


עמוד שדרה, עמוד שדרה צווארי [ע]
0.5


מערכת המין [ע]
0.5


סך הכל לחלק זה:
7.3

5. שונות
מצבי חירום סביבתיים [ע]
3.5


מצבי לחץ [ע]
2.0


התעללות בחסרי ישע [ע]
1.0


מצבי חירום גניקולוגיים [ע]
0.5


הריון [ע]
2.0


לידה [מ]
4.5


סך הכל לחלק זה:
13.5

6. השתלמות
הפניה להשתלמויות [ע]
1.0


השתלמות מעשית [מ]
37.5


משוב - השתלמויות [ע]
0.5


סך הכל לחלק זה:
39.0

נושא
פירוט הנושאים
משך השיעור,
בשעות

7. תרגול נוסף
תרגיל מסכם קורס [ע+מ]
7.5


סך הכל לחלק זה:
7.5

8. מבחנים
בחנים עיוניים
5.0


מבחן מסכם עיוני
2.0


מבחן מסכם מעשי
7.5


מבחן מקרים קליניים
1.0


סך הכל לחלק זה:
14.5


סך הכל להכשרה כולה:
157.7


תוספת שניה
(תקנות 5(3) ו-(4), 9(א)(2))
בתוספת זו, "מ" - מעשי; "ע" - עיוני;
חלק א': תכנית רענון בעזרה ראשונה בתחום ההחייאה והטראומה
נושא השיעור
משך השיעור, בשעות

חזרות בהחייאה בסיסית מבוגר וילדים כולל
מכשור החייאה [ע+מ]

1.75

חזרה על מצבי חירום רפואיים (עלפון, אפילפסיה, C.V.A, זעזוע מוח, מכת חום, התייבשות, פגיעות מבעלי חיים ימיים - מדוזות) [ע]

1.25

שמירה על עמוד שדרה צווארי, לרבות קיבוע ללוח גב [מ]

1.75

הלם לסוגיו - כולל טכניקות לעצירת שטפי דם חיצוניים [ע+מ]

1.0

טיפול ראשוני בשברים [מ]
1.0

סיכום הרענון [ע]
0.5

סך הכל
7.25

חלק ב': תכנית רענון בהצלה למצילים
נושא
משך הרענון [בשעות]

א. חלק עיוני


1. תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-2004


בעלי תפקידים בבריכה - אחריות, חובות
סמכויות


סידורי בטיחות ועזרה ראשונה
1

שילוט


בריכות שחיה מיוחדות כגון מתקני שעשועי
מים וספורט, ובריכות טיפוליות (סעיף זה
יותאם לבריכות השחיה שבהן עוסק המציל
שעובר את הרענון)


2. נושאים מקצועיים בהצלה כגון -


עדכונים ושינויים בשיטות וציוד הצלה
1

כושר המציל (1. יכולת גופנית לבצע תפקידים
פיזיים; 2. שמירת העירנות בעת המשמרת)


המלצות לשיפור עבודת המציל


ב. תרגול מעשי


רענון פעולות הצלה -


אחיזת טובע בגרירות


הוצאת טובע
1

השתחררות מתפיסת טובע


טיפול בטביעה בו זמנית של שני טובעים ויותר


ג. מבחן


1. שחיית 200 מטר במגוון סגנונות:


25 מטר התירה


25 מטר חתירה עם ראש מחוץ למים
ביצוע המטלה לא יעלה על 6 דקות

25 מטר חזה


25 מטר חזה עם ראש מחוץ למים


50 מטר צד


50 מטר גב קלאסי


2. צלילה - למרחק 25 מטר בקו ישר, זינוק
למים בקפיצת ראש
בלא הגבלת זמן

3. גרירת טובע לאורך 100 מטר ברציפות:


50 מטר גרירת צד
50 מטר גרירת ראש
ביצוע המטלה לא יעלה
על 5 דקות

חלק ג': טופס אישור
אני הח"מ, , ת"ז , בעל ההכשרה והניסיון הנדרש לפי תקנות הסדרת מקומות רחצה (בריכות-שחיה), התשס"ד-2004 (להלן - התקנות), מאשר בזאת כי ביום עבר/ה ת"ז
(1) הכשרה בעזרה ראשונה כמגיש עזרה ראשונה/כחובש*;
(1) רענון בעזרה ראשונה*;
(2) רענון בהצלה*;
הכל בהתאם לתקנות, ובציון סופי*:

תאריך חתימה
* יש למחוק את המיותר
תוספת שלישית
(תקנה 5(5))
הצהרת בריאות של מציל

שם: שם משפחה: ת"ז
כתובת: טלפון
1. האם אתה סובל/ת מבעיה גופנית או נפשית העלולה לדעתך לפגוע ביכולתך לשמש כמציל בבריכת שחיה? כן לא
אם התשובה לשאלה 1 חיובית, פרט/י את הבעיה:


2. האם נפסלת בעבר במבדק רפואי כלשהו (כגון לצורך רישיון נהיגה, רישיון לכלי יריה)?
אם התשובה לשאלה 2 חיובית, פרט/י את סוג המבדק ותוצאותיו:

חתימת המציל תאריך
בדיקה רפואית
אני הח"מ ד"ר מאשר/ת בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב'/מר לפי תעודת זהות מס' לפי מיטב ידיעתי, ולאחר שבדקתי אותו(ה) ושאלתיו(ה) על מצב בריאותו(ה), מחלותיו(ה), אשפוזו(ה) וליקויו(ה) הגופניים בעבר ובהווה, אין במצבו הגופני והנפשי ובבריאותו(ה) דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בבריכת שחיה.
חתימת הרופא חותמת ומס' רישיון:
תאריך מקום:
בדיקת ראיה
אני הח"מ רופא עיניים/אופטומטראי מאשר בזאת כי לאחר שזיהיתי את גב'/מר לפי תעודת זהות מס' בדקתי* את כושר ראייתו(ה) ולהלן תוצאות הבדיקה
1. כושר הראיה: בלי משקפיים, חדות הראיה עין ימין עין שמאל
2. שדה ראיה: מלא לא מלא
אין בתוצאות הבדיקה דבר העשוי למנוע ממנו(ה) לשמש כמציל בבריכת שחיה, זאת ביודעי כי עבודת המציל מחייבת צפייה רציפה על הנעשה במימי הבריכה.
חתימת רופא העיניים/האופטומטראי חותמת ומס' רישיון:
תאריך מקום:
( הערה: בדיקת הראיה תבוצע אך ורק במכשירים מהסוגים המפורטים להלן או הדומים להם:
סוג המכשיר
היצרן

DYSIII
Keystone

Optec 2500
Stereo Optical, Inc.

Perimater model T2a-ISR-P
Titmus Optical, Inc.

תוספת רביעית
(תקנה 11(א))
(א) תקן המצילים, מגישי עזרה ראשונה ואנשי צוות בריכת השחיה, באתר בריכת שחיה שבו בריכת שחיה יחידה, אלא אם כן צוין אחרת, לא יפחת מהמפורט להלן:
סוג בריכת
השחיה
מספר המתרחצים
בבריכת השחיה
[בתוך המים]

אפשרויות לתקן בעלי תפקידיםסך כל בעלי
התפקידים
אם מתקיימים תנאים אלה:

1. בריכה ששטח
פני המים שלה עד 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות
30
1
מציל אחד מסוג 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה2
מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד


מעל 30
2
מציל אחד מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחד

2. בריכה ששטח
פני המים שלה עולה על 750 מ"ר ושאינה בריכת פעוטות

עד 30 איש

2
מציל אחד מסוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד2
שני מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה3
שני מצילים מסוג 1 ומגיש עזרה ראשונה אחדמעל 30
3
שני מצילים שאחד מהם סוג 2 ומגיש עזרה ראשונה אחד3
שלושה מצילים מסוג 1 שאחד מהם עבר הכשרה בהגשת עזרה ראשונה לפי תקנות אלה

3. בריכת פעוטות במתחם בריכות
שחיה
--

1

מגיש עזרה ראשונה אחד
במתחם בריכות השחיה

4. בריכת מגלשות מים שאינה בריכת פעוטות
--

--

יערך פיקוח על פתח הכניסה ועל שטח היציאה ובלבד שאחד מבעלי התפקידים ביציאת המגלשות לבריכת השחיה או בבריכת השחיה הוא מציל שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה או מציל כאמור ובנוסף לו איש מגיש עזרה ראשונה

5. בריכת זרמים
(סחף)
--
2
מציל 1 שעבר הכשרה בעזרה ראשונה לפי תקנות אלה ואיש צוות בריכת שחיה אחד2
מציל אחד ומגיש עזרה ראשונה אחד

6. בריכת גלים

3
שני מצילים סוג 1 ומגיש עזרה ראשונה

7. בריכת שחיה שאינה פועלת לפי ייעודה (כגון בריכת זרמים המשמשת לשחיה) וכל בריכת
שחיה אחרת מאלה המופיעות בפרטים 1 - 7


כמו פרטים 1 ו-2 - לפי שטח פני בריכת השחיה; בנוסף חייב המחזיק, לפי שיקול דעתו, להוסיף בעלי תפקידים נוספים כדי להבטיח את בטיחות ובטחון הציבור בבריכת השחיה.


(ב) מתחם בריכות שחיה - התקן האמור בפרט (א) יחול גם על מתחם בריכות שחיה ובלבד שישמש בו לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד לפחות שאינו משמש גם כמציל;
(ג) על אף האמור בפרט (ב), אם מתחם בריכות השחיה הוא פארק מים שמצויים בו מעל 750 איש אזי במקום העזרה ראשונה האמור בפרט (ב), יבוא חובש.
תוספת חמישית
(תקנה 16(ג))
ציוד בעמדת הצלה
ציוד
כמות

גלגל הצלה
2

מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו
1

אמצעי כריזה שיאפשר כריזה לציבור באתר בריכת השחיה
1

משרוקית
1


תוספת ששית
(תקנות 16(ג) ו-17 (ב))
חלק א: ציוד בעמדת הצלה
ציוד
כמות
ציוד
כמות

א. ערכת החייאה

ב. ערכת טראומה


מפוח הנשמה סיליקון למבוגר
הכולל מסכה ושקית העשרה
1
תחבושת אישית
10תחבושת בינונית
2

מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות לילד ולתינוק כולל שקית העשרה
1מנתבי אויר בגדלים - 5
00,0,1,2,3,4
2 מכל
גודל
משולש בד וסיכות בטחון
10

סקשן - שואב הפרשות ידני
1
חוסם עורקים סיליקון
2תחבושת לכוויות
2

קטטר לשאיבה מס' 18, 8
2 מכל
גודל
מספרים
1

מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
1
צווארון מתכוונן
לחמישה גדלים
1

וסת פין אינדקס
1מסיכת חמצן 100% למבוגר
1
ערכת עירוי ליטר אחד (לשימוש רק למי שהורשה לבצע עירויים)
2

מסיכת חמצן 100% לילד
1

כפפות חד פעמיות
4 זוגות

תיק נשיאה מתאים
1
תרמיל נשיאה
1

לוח גב הכולל שלוש רצועות
1
חלק ב: ציוד במרפאה
ציוד
מספר
יחידות
ציוד
מספר
יחידות

ציוד כללי
ארון אחסון
1
ז. ציוד החייאה וחמצן


כסא
2
מסכת כיס להנשמה
2מנתב אויר 00
2

עגלה / שולחן טיפולים
1
מנתב אויר 0
2מנתב אויר 1
2

ערכת חמצן ניידת
1
מנתב אויר 2
2

ערכת הנשמה למבוגר
1
מנתב אויר 3
2

ערכת הנשמה לתינוק
1
מנתב אויר 4
2

ערכת תרמיל חובש
1
מסכת חמצן 100% למבוגר
4

ערכת עירוי 1 ליטר
5
מסכת חמצן 100% לילדים
4

כיור עם מים זורמים
1
רשת חבישה מס' 2X25 מטר
1

שמיכה
2
רשת חבישה מס' X425 מטר
1

מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי
1
רשת חבישה מס' 6X25 מטר
1

ב. ערכת הנשמה למבוגר

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר
1

תרמיל נשיאה
1
מפוח הנשמה סיליקון לילד
1

מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מס' 5 ושקית העשרה

1

מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר

1וסת פין אנדקס
1

ציוד
מספר
יחידות
ציוד
מספר
יחידות

מסכת הנשמה מס' 2 למפוח
1
סקשן - מכשיר שאיבה
1קטטר לסקשיין מס' 18
4קטטר לסקשיין מס' 8
4
ח. ציוד חבישה


סקשיין - שואב נוזלים
1
אגד מדבק
100

מנתב אויר מס' 1
3
אגד "3
50

מנתב אויר מס' 2
3
אגד "4
30

מנתב אויר מס' 3
1מנתב אויר מס' 4
2
איספלנית נייר "2
3

קטטר שאיבה מס' 8
4
משולש בד+סיכות בטחון
15

קטטר שאיבה מס' 18
4
סד פלסטי ליד
6פד גזה סטרילי "3X"3
100

ג. ערכת הנשמה לתינוק
תרמיל נשיאה
1
תחבושת שדה אישית
10

מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מס' 0 ושקית העשרה

1

תחבושת לכוויות

2אגד "2
30

צינור מאריך להעשרת חמצן
3
אגד "3
50

מנתב אויר מס' 00
3
אגד "4
30

מנתב אויר מס' 0
2
ט. שונות
אלונקה מתקפלת
1

קטטר שאיבה מס' 18
4
לוח גב
1רצועות ללוח גב
3

מד לחץ דם + שרוול לילדים
1
צוארון קיבוע מתכוונן
2

מסכת חמצן 100% לילדים
1
חוסם עורקים
2

ד. ערכת חמצן ניידת

חוסם ורידים
1

וסת פין אנדקס למכל חמצן
1
כר מכוסה בציפית
1

מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר
1
מד חום
2

מסכת חמצן 100% למבוגר
1
צנצנת למד חום
2

מסכת חמצן 100% לילד
1

מד לחץ דם עם שעון
1

צינור לחמצן, משקפיים
1
סטטוסקופ
1קיסמי עץ
100שפדל עץ
100

ה. ערכת עירוי

שקית קירור
2

איספלנית נייר "1
1
אגן מוגלה פלסטי
1

חוסם ורידים
1
סיר מיטה פלסטי
1

מערכת לעירוי נוזלים
1
בקבוק שתן פלסטי
1

פד גזה 5X5 סטרילי
3
מספריים לחומר עם כפתור
1

פד לחיטוי עור
2
פינצטה לגוף זר
1

צינור ונפלון מס' G18
2
פינצטה כירורגית
1

צינור ונפלון מס' G22
2תמיסת saline 1 ליטר
1
יומן אירועים
1

ו. ערכת תרמיל להגשת
עזרה ראשונה


כפפות חד פעמיות (100)

1

סד פלסטי ליד
1
קערה ומעמד לקערה
1

מספריים לחבישה
1
כוסות חד פעמיות (100)
1

חוסם עורקים סיליקון 200 מ"מ
2אגד "3
10אגד מדבק
50
גליל מגבות נייר
1

איספלניד נייר "1
1פד גזה "3X3" סטרילי
20
י. חיטוי ותרופות


פד לחיטוי עור
20
וזלין משחה 40 גרם
2

תחבושת שדה אישית
8
פולידין משחה 50 גרם
2

תחבושת שדה בינונית
2
פולידין נוזלי 1 ליטר
1

תחבושת לכוויות
2
סבון נוזלי רפואי
1

משולש בד + סיכות בטחון
10
סביעור
4

תרמיל חובש ריק
1

אלכוהול 70% 1 ליטר
1

פנס כיס
1
סבון לרחיצת ידיים
1

עט
1
הידרוג'ל לכוויות 118 מ"ל
2

פנקס שורות קטן מס' 1
1
תחבושת אלסטית 8 ס"מ
5

כפפה כירורגית לא סטירילית
4מסיכת כיס
1תחבושת אלסטית 8 ס"מ
2מנתבי אויר
1 מכל
גודלתוספת שביעית
(תקנה 23(א))
יומן אירועים
במקום: בתאריך: בשעה:
שם המטופל: ת"ז: גיל: כתובת:
פירוט האירוע:

הסיבות לאירוע:

אופן הטיפול:

שם המטפל: תפקיד המטפל:
עדים לאירוע: שם ת"ז: כתובת:
טלפון:
פרטי ממלא הדוח: שם: תפקיד: חתימה
תוספת שמינית
(תקנות 30 עד 34)
סוגי השלטים 2


תוספת תשיעית
(תקנה 36)
הצהרה
אני: , ת"ז מחזיק אתר/בריכת שחיה הידועה כ
שכתובתה , מצהיר בזאת כלהלן:
1) קראתי והבנתי את דרישות תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-2004 הנוגעות לאתר בריכת שחיה.
2) אני ממלא אחר כל החובות שהוטלו בתקנות הנזכרות בסעיף 1 על מחזיק בריכה בכלל, והחובות העוסקות בתקני כוח אדם וסידורי בטיחות, בפרט.
3) אתר בריכת השחיה שאותו אני מחזיק ממלא אחר דרישות הנגישות לפי תקנות אלה, וכי הנגישות מומשה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ובפרט בהתאם לחלק ח' לתוספת השניה לתקנות האמורות, בכל שאמור להתקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי.

שם ת"ז חתימה
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 672.
2 נוסח השלטים אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ