אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח-2007

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח-2007

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ), התשס"ח-2007 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ה) ו- 42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -1995 (להלן - החוק), בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרה
בתקנות אלה, "ייעוץ" - לרבות שיווק.
פרק ב': רישום עסקאות
2. חובת רישום עסקה
בשל כל עסקה שביצע בעבור לקוח, יערוך מנהל תיקים רישום, לעניין סעיף 25 לחוק, כמפורט בתקנות אלה (להלן - מסמך הרישום).
3. פרטי מסמך הרישום
במסמך הרישום יצוינו פרטים אלה:
(1) פרטי הזיהוי של הלקוח שבוצעה בעבורו העסקה;
(2) אם העסקה היא תוצאה של פעולת ייעוץ ללקוח או תוצאה של הוראת לקוח בלא הפעלת שיקול דעת בידי מנהל התיקים;
(3) סוג העסקה;
(4) מועד מתן ההוראה לביצוע העסקה על ידי מנהל התיקים;
(5) מועד ביצוע העסקה;
(6) שם נייר הערך או הנכס הפיננסי;
(7) מגבלת המחיר שנקב מנהל התיקים לרכישת נייר הערך או הנכס הפיננסי;
(8) המחיר שבוצעה בו העסקה;
(9) כמות ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שננקבה בהוראה לביצוע העסקה והכמות שבוצעה בה העסקה בפועל;
(10) הבורסה או השוק שבוצעה בהם העסקה, ואם בוצעה העסקה מחוץ לבורסה;
(11) נתקיימו נסיבות מהמפורטות בסעיפים 15 או 16 (ג) לחוק - ציון הנסיבות, לרבות הפרטים שמסר בעל הרישיון ללקוח בקשר לכך;
(12) סכום העמלה שחויב בה הלקוח בשל העסקה;
(13) חבר הבורסה שבאמצעותו בוצעה העסקה;
(14) כל פרט אחר, המהותי לעסקה שבוצעה;
(15) בוצעה עסקה בהוראה במרוכז, יראו כאילו היתה עסקה אחת ויירשמו פרטיה לפי תקנות אלה, לרבות כמות ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים שהוקצתה בפועל לכל לקוח.
4. דרך ביצוע הרישום
(א) הרישום ייעשה בכתב, בדרך ממוחשבת או אחרת, ובלבד שייעשה סמוך למועד ביצוע העסקה, ולא יאוחר מיום ביצועה, בדרך הניתנת לשמירה ולאחזור; לעניין תקנה 3(11) גם בדרך של הקלטה הניתנת לשמירה ולאחזור, ובלבד שתינתן ללקוח הודעה מראש בדבר ההקלטה.
(ב) היה פרט מן הפרטים המפורטים בתקנה 3 רשום אצל חבר הבורסה, ברישומי הבורסה או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לבצע עסקאות בבורסה, באופן הניתן לאחזור בכל עת לפי דרישתו של מנהל התיקים, פטור מנהל התיקים מלרשום פרט כאמור; לעניין תקנת משנה זו, "בורסה"- לרבות בורסה או שוק מוסדר, מחוץ לישראל.
פרק ג': רישום פעולות ייעוץ
5. רישום פעולות ייעוץ
בשל כל פעולת ייעוץ יערוך בעל רישיון פרוטוקול, לעניין סעיף 25 לחוק, כמפורט בתקנות אלה (להלן - הפרוטוקול).
6. פרטי הפרוטוקול
(א) הפרוטוקול ישקף את מהלך הייעוץ, ויכלול את כל הפרטים המהותיים לפעולת הייעוץ.
(ב) בלי לגרוע מכלליות תקנת משנה (א), לעניין רישום הפרטים יראו כפרטים מהותיים לפעולת הייעוץ את אלה:
(1) זהותו של בעל הרישיון;
(2) פרטי הזיהוי של הלקוח;
(3) תאריך מתן הייעוץ;
(4) משך הזמן בקירוב, של פעולת הייעוץ;
(5) יוזם פעולת הייעוץ, ואם היה היוזם בעל הרישיון או מי מטעמו - הסיבה לייזום הייעוץ;
(6) אופן מתן הייעוץ - בפגישה פנים אל פנים, פניה טלפונית או כל דרך
אחרת;
(7) וכן את כל אלה, ככל שעלו בשיחת הייעוץ:
(א) פירוט מבוקשו של הלקוח כפי שהציגו לפני בעל הרישיון;
(ב) ביקש בעל הרישיון מן הלקוח, לצורך מתן הייעוץ, פרטים מסויימים, לרבות פרטים בדבר נכסי הלקוח נכון למועד הייעוץ - יצוינו פרטים אלה; סירב הלקוח למסור מידע - הפרטים שלגביהם סירב כאמור;
(ג) המלצת בעל הרישיון ונימוקיו, לרבות התייחסותו לנזילות הנכסים הפיננסיים או ניירות הערך, סחירותם והסיכון הכרוך בהם, וכן אפשרויות ההשקעה האחרות שהוצגו ללקוח;
(ד) הסתמך בעל הרישיון על מידע שמסר לו מעסיקו - פירוט המידע המסוים וציון המקור שלו;
(ה) נתקיימו נסיבות מהמפורטות בסעיפים 15 או 18 לחוק - ציון הנסיבות, לרבות הפרטים שמסר בעל הרישיון ללקוח בקשר לכך, וכן הסכמת הלקוח בכתב, ככל שנדרשה.
(ג) הסתמך בעל הרישיון על תנאים שנקבעו בהסכם הייעוץ, בתהליך בירור צורכי הלקוח או על צורכי הלקוח לרבות כפי שהוצגו בפעולות ייעוץ קודמות שנרשמו בעבר בפרוטוקול, יצוין הדבר בלי לפרט מחדש את אשר הוצג כאמור.
7. דרך ביצוע הרישום
הפרוטוקול יהיה בכתב, בהקלטה, בדרך ממוחשבת או בדרך אחרת, ובלבד שייערך בסמוך למתן הייעוץ ובדרך הניתנת לשמירה ולאחזור; נערך הפרוטוקול בדרך של הקלטה - תינתן ללקוח הודעה מראש בדבר ההקלטה.
8. מסירה ללקוח
הפרוטוקול ייחתם בידי בעל הרישיון ובידי הלקוח, ועותק ממנו יימסר ללקוח בתום פעולת הייעוץ; נערך הייעוץ שלא בפגישה פנים אל פנים, תימסר ללקוח הודעה, לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר פעולת הייעוץ, אלא אם כן ביקש הלקוח בכתב אחרת במסמך שאינו הפרוטוקול; לעניין זה, "הודעה" - אם נערך הרישום במסמך בכתב או בדרך ממוחשבת - העתק ממנו, ואם נערך בדרך של הקלטה - הודעה בכתב, בדבר קיום פעולת הייעוץ ומועדה, בציון העובדה כי ההקלטה מצויה אצל בעל הרישיון וכי הלקוח יכול לקבל העתק ממנה על פי דרישה.
9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009).
______________________________
1 ק"ת תשס"ח, 284.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ