אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים), תשכ"ח-1968

תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים), תשכ"ח-1968

תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים), תשכ"ח-1968 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים, וסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ח)
בתקנות אלה -
"המנהל" - מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה;
"גוררת" - גוררת המצויידת במכונות שעצמתן היא פחות מ-500 כ"ס;
"סירה מהירה" - כלי שיט שתפוסתו ברוטו היא 100 טון או פחות מזה שמותקן בו מנוע והמסוגל בכוח מנועו לפתח מהירות העולה על 15 קמ"ש (8 קשר), למעט גוררת וסירת נוסעים;
"סירת נוסעים" - כלי שיט שתפוסתו ברוטו היא 100 טון או פחות מזה והמסיע נוסעים בשכר;
"רשות רישוי" - אדם שנתמנה על יד המנהל להיות רשות הרשוי לענין תקנות אלה, במינוי כללי או מסוייג;
"תעודת משיט"- תעודה הניתנת על ידי רשות הרישוי לפי תקנות אלה;
"יכטה" - כלי שיט בעל סיפון סגור שארכו עולה על 5 מטר ועונה על אחד או יותר מהנתונים הבאים:
(1) הוא מסיע יותר מ-3 נוסעים;
(2) המנוע שנמצא בו הוא בעל 10 כ"ס או יותר;
(3) הוא יכול לפתח מהירות העולה על 15 קמ"ש.
2. איסור השטה (תיקון: תשל"ב, תשל"ח)
(א) לא ישיט אדם סירה מהירה, גוררת, סירת נוסעים או יכטה בתחום מימי החופין או במים פנימיים של ישראל אלא אם ניתנה לו תעודת משיט להשטתם, התעודה נמצאת תחת ידו, וההשטה היא בהתאם לתנאים ולהגבלות שבתעודה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי כל אדם שמלאו לו חמש-עשרה שנה להשיט גוררת, סירה מהירה, סירת נוסעים או יכטה בתנאי שנמצא באותה סירה אדם בעל תעודת משיט להשטתה ויש לאותו אדם שליטה מלאה על השטת הסירה.
(ג) הוראת תקנת משנה (ב) לא תחול לגבי אדם שתעודת המשיט שלו הותלתה במשך תקופת ההתליה, או בוטלה, או שנפסל מקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.
3. השטת סירת נוסעים או גוררת (תיקון: תשל"ח)
תעודת משיט להשטת סירת נוסעים או גוררת תינתן על ידי רשות הרישוי לכל אשר נתמלאו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שמונה-עשרה שנה לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור מרופא ממשלתי, או מרופא אחר המוכר על ידי רשות הרישוי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירת נוסעים או גוררת;
(3) שירת במשך שנה בסירת נוסעים או גוררת;
(4) הוא בעל תעודת רדיו-טלפון שניתנה לפי תקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות לתחנות באניות ותעודות למפעילים), 1937;
(5) עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירת נוסעים או גוררת;
(6) לא נפסל מקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה;
(7) הרשות תיתן תעודת משיט להשטת נוסעים בשכר למי שאינו בעל עבר פלילי ותוקף התעודה יהיה לחמש שנים מיום הוצאתה;
(8) אדם ייחשב כמי שאינו בעל עבר פלילי לצרכי פסקה (7) אם חלפו לפחות חמש שנים למן תום ריצוי העונש על עבירה שבה הורשע, אם הורשע, ואשר לדעת הרשות פגעה בכשירותו להפעיל סירה המוליכה נוסעים בשכר ולתת שירות; אם יהיה העונש תקופת מאסר על תנאי והתנאי קויים - תתעלם הרשות מהעבירות לענין זה; אם יופעל המאסר - יראו את תום תקופת המאסר כמועד ריצוי העונש.
4. פטור מתעודת רדיו-טלפון
רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש תעודה לפי תקנה 3, מלהיות בעל תעודת רדיו-טלפון כאמור בפסקה (4) לאותה תקנה, בתנאי שהתעודה תוגבל להשטת סירת נוסעים או גוררת בתחום מוגבל במימי החופין או מים פנימיים של ישראל, שצויין בתעודה.
5. השטת סירה מהירה (תיקון: תשל"ח)
תעודת משיט להשטת סירה מהירה תינתן על ידי רשות הרישוי לכל אדם אשר נתמלאו בו תנאים אלה:
(1) הוא בן שש-עשרה שנה לפחות;
(2) המציא לרשות הרישוי אישור מרופא ממשלתי, או מרופא אחר המוכר על ידי רשות הרישוי, המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט סירה מהירה;
(3) עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי להשטת סירה מהירה;
(4) לא נפסל מקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.
5א. תנאים לקבלת תעודת משיט (תיקון: תשל"ח)
(א) רשות הרישוי תיתן תעודת משיט להשטת יכטה בתחום המים הפנימיים של מדינת ישראל (להלן - משיט יכטה מסוג ב') לכל מבקש שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) מלאו לו שש-עשרה שנה;
(2) הוא המציא לרשות הרישוי אישור רפואי המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו, כפי שיידרש על-ידי רשות הרישוי, להשטת יכטה;
(3) הוא עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי, להשטת יכטה סוג ב';
(4) הוא לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.
(ב) רשות הרישוי תיתן תעודת משיט להשטת יכטה מחוץ למימי החופין של מדינת ישראל (להלן - משיט יכטה סוג א'), לכל מי שנתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא עונה על כל התנאים האמורים בתקנת משנה (א);
(2) הוא עבר בהצלחה בחינה מטעם רשות הרישוי להשטת יכטה סוג א';
(3) הוא לא נפסל מלקבל תעודת משיט לפי תקנות אלה.
6. הגבלות על משיטים
רשות הרישוי רשאית להגביל תעודת משיט מטעמים שבבטיחות; בעל תעודת משיט שהוגבלה כאמור, חייב למלא אחר כל ההגבלות שצויינו בתעודת המשיט.
7. קביעת תכנית בחינות
תכנית הבחינות מטעם רשות הרישוי לפי תקנות אלה תיקבע על ידי המנהל ותפורסם בדרך שהמנהל יורה.
8. ביטול ופסילה
רשות הרישוי רשאית, במקרים המפורטים להלן, להתלות תעודת משיט או לבטלה או לפסול אדם מקבל תעודת משיט לתקופה מסויימת או לצמיתות:
(1) הורשע אותו אדם בפסק דין סופי בעבירה הנובעת מהשטת כלי שיט;
(2) הובאו בפניה ראיות משכנעות כי אותו אדם מתנהג התנהגות הסוטה מכללי הימאות הטובה ויש בכך משום סכנה לחיי אדם.
9. התליית תעודה לאחר הגשת תביעה
הוגשה תביעה פלילית נגד אדם הנובעת מהשטת כלי שיט, רשאית רשות הרישוי, אם ראתה צורך לכך מטעמים שבהגנה על בטיחות הציבור, להתלות את תעודת המשיט של אותו אדם, ואם אין לו - לסרב לתת לו תעודה כאמור, עד להחלטה סופית בפלילים.
10. בדיקה מחדש בעקבות ליקויי בריאות
(א) הובא לידיעת רשות הרישוי כי נפגם כושר בריאותו או ראייתו של בעל תעודת משיט, רשאית היא לדרוש ממנו להמציא לה, תוך תקופה שתקבע בדרישה, אישור מאת רופא ממשלתי או רופא מוכר אחר המעיד כי הוא כשיר מבחינת מצב בריאותו וכושר ראייתו להשיט את כלי השיט שלגביו נתנה לו תעודת משיט. עד להמצאת אישור כאמור, רשאית רשות הרישוי להתלות את תעודת המשיט של אותו אדם.
(ב) לא הומצא אישור כנדרש לפי תקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לבטל תעודת המשיט שנתנה לאותו אדם.
(ג) בעל תעודת משיט שנתגלו אצלו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה יודיע על כך מיד בכתב רשום לרשות הרישוי.
11. ערר
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת רשות הרישוי לפי תקנה 8 עד 10, רשאי לערור על כך בפני ועדת ערר תוך שלושים יום מיום קבלת החלטת רשות הרישוי.
12. הרכב ועדת ערר
(א) ועדת ערר תהיה בת שלושה חברים והיא תהיה מורכבת מהמנהל או נציגו, נציג משטרת ישראל ונציג רשות הנמלים.
(ב) ועדת הערר רשאית לבטל את החלטת רשות הרישוי או לשנותה או להחזיר את הענין לדיון נוסף לרשות הרישוי.
(ג) כל עוד לא החליטה ועדת הערר אחרת - תעמוד החלטת רשות הרישוי בתקפה.
13. דין חובל לענין תקנות אלה (תיקון: תשל"ח)
בעל תעודת סמכויות לחובל שני או בדרגה גבוהה יותר במחלקת סיפון שניתנה או הוכרה לפי תקנות הספנות (ימאים), תשל"ו-1976, יוכל לקבל תעודת משיט להשטת סירה מהירה, סירת נוסעים, גוררת או יכטה לפי תקנות אלה.
13א. פטור מחובת בחינה (תיקון: תשל"ד)
(א) רשות הרישוי רשאית לפטור מחובת בחינה לפי תקנות אלה בעל הכשרה ימית מיוחדת, אם הוכח להנחת דעתה כי הכשרתו הקנתה לו ידיעות מספיקות להשטת סירה מהירה, סירת נוסעים או גוררת, ברמה שאינה פחותה מזו הנדרשת בבחינה כאמור.
(ב) רשות הרישוי רשאית להכיר בבחינות הנערכות בידי גוף או מוסד כל שהוא כבחינות לצורך תקנות אלה.
14. תעודת משיט כתעודה להשטת סירה מהירה
תעודת משיט להשטת סירת נוסעים או גוררת כוחה יפה כתעודת משיט להשטת סירה מהירה.
15. תעודה זמנית
(א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה מלאו לו שמונה-עשרה שנה לפחות והוא השיט במשך תקופה של שנה לפחות סירה מהירה, סירת נוסעים או גוררת במימי החופין ובמים פנימיים של ישראל, תתן לו רשות הרישוי, לפי בקשתו, תעודת משיט זמנית לאותו סוג של כלי שיט שהשיטו כאמור לתקופה של שנה מיום מתן התעודה.
(ב) לא תינתן תעודת משיט זמנית כעבור ארבעה חדשים לאחר תחילת תקפן של תקנות אלה.
16. תעודה לבעל אישור זמני (תיקון: תשל"ח)
מי שהחזיק בערב תחילתן של תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון), תשל"ח-1978, באישור זמני להשטת יכטה שניתן לו מטעם רשות הרישוי, תיתן לו רשות הרישוי, על פי בקשתו, תעודת משיט יכטה סוג א'.
17. תעודה שניתנה בחוץ לארץ (תיקון: תשל"ח)
(א) רשות הרישוי רשאית להכיר בתעודה שניתנה על ידי רשות מוסמכת במדינת חוץ להשטת סירה מהירה, סירת נוסעים גוררת או יכטה או גוררת או כלי שיט דומים לאלה כתעודת משיט לענין תקנות אלה.
(ב) רשות הרישוי רשאית לבטל את הכרתה בתעודה שניתנה על-ידי רשות מוסמכת במדינת חוץ להשטת סירה מהירה, סירת נוסעים גוררת או יכטה או גוררת לפי תקנת משנה (א), באותם מקרים שרשאית היא לבטל או להתלות תעודת משיט לפי תקנות אלה.
18. אי-תחולה (תיקון: תשל"ח)
(א) הוראות תקנות אלה לא יחולו על השטת סירה מהירה, סירת נוסעים גוררת או יכטה או גוררת שאינה סירה ישראלית והיא במעבר דרך מימי החופין של ישראל או לצורך שהיית אראי במימי החופין ובמים פנימיים של ישראל.
(ב) לענין תקנת משנה (א):
(1) "סירה ישראלית" - סירה מהירה, סירת נוסעים גוררת או יכטה או גוררת הרשומה במרשם הישראלי או הכשירה לרישום בו לפי הוראות חוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, למעט סירה הכשירה לרישום במרשם הישראלי על פי היתר שר התחבורה לפי סעיף 3(א) לחוק האמור;
(2) "שהיית ארעי" - שהייה שאינה עולה בכל פעם על שלושים יום.
19. אי-כשירות לשיט (תיקון: תשל"ח)
סירה מהירה, סירת נוסעים גוררת או יכטה או גוררת לא תיחשב ככשירה לשיט לפי כל דין אם הושטה בניגוד לתקנות אלה.
20. אגרות (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט)
(א) בעד מתן תעודת משיט זמנית או קבועה או בעד חידושה תשולם אגרה בסך 80 לירות.
(ב) בעד בחינה לתעודת משיט תשולם אגרה בסך 100 לירות.
(ג) בעד בחינה למשיט יכטות תשולם אגרה בסך 250 לירות.
21. שמירת דינים אחרים
תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.
22. עונשים
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס מאתיים וחמישים לירות.
23. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא כתום ששים יום מיום פרסומן ברשומות.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ח, 2011; תשל"ב, 750; תשל"ד, 1621; תשל"ח, 1715; תשל"ט, 327.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ