אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), תשי"ז-1957

תקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), תשי"ז-1957

תקנות הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט), תשי"ז-1957 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת הנמלים, והסעיפים 14(א) ו-(2) (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשי"ח, תשכ"ו)
בתקנות אלה -
"כלי שיט" - כלי שיט הרשום בישראל למעט סירות משוטים, סירות ספורט וטיול, אסדות, דוברות, וכלי שיט השטים בתחומי המים הפנימיים של המדינה או מימי נמל ולמעט ספינות דיג שארכן פחות מ-14 מטר;
"קברניט" - רב חובל של כלי השיט או איש הצוות הממלא את מקומו ושבידו הפיקוד על פי דין על כלי השיט אותה שעה;
"המנהל" - מנהל אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה;
"מנהל המחלקה לשירותים טכניים" - כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ"ה-1965.
"יומן רשמי" - יומן שנקבע לכלי שיט בהתאם לתקנה 2.
2. קביעת יומן רשמי (תיקון: תשי"ט)
(א) המנהל רשאי לקבוע לכלי שיט יומנים רשמיים משני סוגים:
(1) לכלי שיט שאינו ספינת דיג ושתפוסתו 100 טונות ומעלה (להלן - אניה);
(2) לספינת דיג שארכה 14 מטר ומעלה וכן לכלי שיט שתפוסתו פחות מ-150 טונות (להלן - ספינה).
(ב) יומן רשמי יהיה ערוך בטופס ולפי מתכונת שאושרו על ידי שר התחבורה וישא את חותם מחלקת הספנות, משרד התחבורה.
3. מסירת יומן רשמי (תיקון: תשכ"ו)
יומן רשמי יימסר על ידי מנהל המחלקה לשירותים טכניים או על ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל לקברניטו של כלי השיט.
4. חובת מציאות יומן רשמי בכלי שיט
(א) יומן רשמי יימצא בכלי השיט בכל עת אלא אם יש בתקנות אלה הוראה אחרת.
(ב) קברניטו של כלי השיט חייב למלא אחרי הוראות תקנת משנה (א).
(ג) לא יוציא אדם את היומן הרשמי מכלי שיט, אולם הקברניט רשאי להוציאו לשם הצגתו, מסירתו או החלפתו בהתאם להוראות תקנות אלה או לשם הצגתו בפני השלטונות של מדינת חוץ המוסמכים לדרוש את הצגתו.
5. פיקוח על יומן רשמי
(א) יומן רשמי יימצא בפיקוחו ובשליטתו של הקברניט.
(ב) לא יוציא קברניט את היומן הרשמי מפיקוחו ומשליטתו, ולא יעבירנו לאחר.
(ג) לא יוציא אדם יומן רשמי מפיקוחו ומשליטתו של הקברניט.
6. איסור הפלגה ללא יומן רשמי
(א) לא יפליג ולא יושט כלי שיט אלא אם -
(1) נמצא בו יומן רשמי בהתאם לתקנות אלה;
(2) ביומן הרשמי רשומים כל הפרטים והרשומות אשר חובה לרשמם לפני הפלגתו, בהתאם לתקנות אלה.
(ב) קברניטו של כלי השיט חייב למלא אחרי הוראות תקנת משנה (א).
7. שמירה על היומן במקרה של נטישת כלי השיט (תיקון: תשכ"ו)
נאלץ צוות כלי שיט לנטשו, עקב סכנת אבדן, חייב הקברניט, במידה והדבר אפשרי, ליטול עמו את היומן הרשמי ולהשיבו למנהל המחלקה לשירותים טכניים, או למסרו לנציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל.
8. ניהול היומן
יומן רשמי ינוהל על ידי הקברניט או איש צוות המורשה על ידיו לכך.
9. רישום מלא ונכון
לא ירשום קברניט או אדם שהורשה על ידיו כאמור בתקנה 8 ביומן רשמי אלא פרטים מלאים ונכונים לגבי כל ענין הטעון רישום לפי תקנות אלה.
10. חובת רשום פרטים עם מסירת היומן
עם מסירת יומן רשמי לקברניט כלי שיט, ירשום בו הקברניט פרטים על כלי השיט ותיאורו, פרטי קו הטעינה שלו ושאר הפרטים שמילוים נדרש בדפים המיועדים לכך, על פי טופס היומן הרשמי.
11. חובת רישום רשומות במקרים מסויימים
(א) קברניט של אניה חייב לרשום ביומן הרשמי רשומות לגבי הענינים המפורטים להלן, במועד כאמור בתקנה 12:
(1) שם קברניט כלי השיט ואם הוחלף - שם הקברניט החדש;
(2) שמו של כל איש צוות אשר נשכר ושירת כימאי בכלי השיט ונטשו או לא הצטרף אליו בשעת הפלגתו ממקום בישראל או בחוץ לארץ לפני גמר שכירותו;
(3) כל שינוי בתפקיד של איש מאנשי צוות כלי השיט;
(4) כל סכסוך עבודה או סכסוך אחר, התפרצות, או קטטה שנתגלעו בכלי השיט, והאמצעים שננקטו לגביהם;
(5) כל תלונה על ידי שנים או יותר מאנשי צוות כלי השיט על תנאי המגורים, או הציוד, או על טיב המזון או המים, ופרטי כל חקירה בנדון זה ומסקנותיה, וכן פרטי האמצעים שננקטו בנדון זה;
(6) כל תלונה על ידי איש צוות או אדם אחר הנמצא בכלי השיט על עבירה שנעברה כלפיו;
(7) כל עבירה שבה הואשם איש מאנשי צוות כלי השיט בתקופת שירותו, אם על דיני ישראל ואם על דיני מדינת חוץ, הליכי החקירה והמשפט הכרוכים בעבירה ופסק הדין שנפסק, או כל החלטה אחרת שניתנה לגביה;
(8) כל עבירה על המשמעת שעבר איש מאנשי צוות כלי השיט בתקופת שירותו, נסיבותיה והפעולות שננקטו לגביה;
(9) כל עבירה שבה הואשם אדם המפליג בכלי השיט, תוך כדי ההפלגה, הליכי החקירה והמשפט הכרוכים בעבירה ופסק הדין שנפסק, או כל החלטה אחרת שניתנה לגביה;
(10) כל תאונה, פגיעה, חבלה או מחלה שאירעה לאיש מאנשי צוות כלי השיט ולכל אדם המפליג בו או העובד עליו, נסיבותיה, הטיפול בה ומצבו של הנפגע או החולה בתום הטיפול, ובמקרה של הורדת הנפגע או החולה בחוץ לארץ - הסידורים שנעשו לשם הבטחת הטיפול בו; בפסקה זו "מחלה" - מחלה מידבקת או מחלה רצינית, למעט מחלה קלה אשר לא הצריכה אישפוז החולה למשך שלושה ימים לפחות;
(11) כל מחלה מידבקת או מגפה שפקדה את כלי השיט, פרטי הטיפול בחולים והאמצעים שננקטו להדברתה;
(12) כל פטירה שאירעה בכלי השיט ונסיבותיה, תאריך ומקום אירועה ופרטי הטיפול בגופת הנפטר;
(13) פרטי שכרו של כל איש צוות שנפטר במשך תקופת המסע, לרבות הסכומים שנוכו משכרו והיתרה שנשארה לזכותו;
(14) פרטים על רכושו וחפציו של כל איש צוות שנפטר במשך תקופת המסע ושנותרו בכלי השיט;
(15) כל נישואין שסודרו בכלי השיט, תאריך הנישואין, שמות הנישאים, פרטי תעודות הזהות שלהם ושם ותואר מסדר הנישואין;
(16) כל לידה שאירעה בכלי השיט, תאריכה, שם הנולד ושם הוריו;
(17) כל התנגשות עם כלי שיט אחר, עם קרקע או עם מיתקנים שאירעה לכלי השיט, נסיבותיה, האבידות והנזק שנגרמו על ידיה, בגוף וברכוש, פרטי החקירה בה ומסקנותיה, וכל הליך משפטי הכרוך בה וכל טיפול בכלי השיט בעקבותיה;
(18) כל תקלה שאירעה לכלי השיט, למנועיו, מיתקניו, ציודו ומכשיריו, נסיבות התקלה, האבידות והנזק בגוף וברכוש שנגרמו על ידיה, האמצעים שננקטו לגביה, פרטי החקירה בה ומסקנותיה וכל דבר אחר הכרוך בה;
(19) כל בדיקה רשמית של כלי השיט;
(20) כל תיקון, הנוגע לבטיחות כלי השיט או בטחון הצוות;
(21) כל מעצר או עיקול של כלי השיט על-פי צו של מוסד משפטי מוסמך, פרטי המעצר, העיקול והתביעה, והטיפול בהם ותוצאותיו;
(22) כל עיכוב של כלי השיט על ידי שלטונות כל שהם, נסיבותיו, הטיפול בו ותוצאותיו;
(23) כל כתב מחאה שהוגש לקברניט כלי השיט או על ידיו;
(24) כל קריאה לעזרה שנתקבלה על ידי כלי השיט, הפעולה שננקטה על ידיו, ובמקרה של אי היענות לקריאה - הסיבה לכך;
(25) כל שירות הצלה שהגיש כלי השיט, וכן כל שירות הצלה שהוגש לו על ידי כלי שיט אחר, נסיבותיהם, פרטי השירותים, תוצאותיהם וערכם המשוער;
(26) כל סטיה שסטה כלי השיט ממסלול השיט המיועד ונסיבותיה, וכל החלטה של הקברניט בנדון זה ונימוקיה;
(27) פרטי כל אימון ותירגול בשימוש בציוד ומכשירים אשר ניתן לצוות כלי השיט;
(28) מציאות כל אדם שאינו מאנשי צוות כלי השיט, בעליו או שליחו או מן הנוסעים בו והצעדים שננקטו לגביו;
(29) פרטי שקיעת כלי השיט בעת הפלגתו מנמל בישראל או בחוץ לארץ;
(30) פרטי קו הטעינה, קיום אטימות המים של כלי השיט, תרגילים ובדיקות, וכן כל פרטים אחרים על מהלך השיט שמילוים נדרש בדפים המיועדים לכך על פי טופס היומן הרשמי;
(31) שינויים במבנה כלי השיט, כמו כן שינויים בצורת הפעלתו מכלי שיט בכל סיפון סגור לכלי שיט בעל סיפון פתוח ולהיפך.
(ב) קברניט של ספינה חייב לרשום ביומן הרשמי רשומות לגבי הענינים המפורטים להלן, במועד כאמור בתקנה 12 -
(1) שמו של כל איש צוות המשרת בכלי השיט, פרטי ותנאי שכירותו;
(2) שמו של כל איש צוות אשר פרש משירותו בכלי השיט כדין, מקום וזמן פרישתו ונסיבותיה, ופרטי השכר וכל תשלום אחר אשר הגיע לו וששולם לו עם הפרישה;
(3) כל הרשומות המפורטות בפסקאות (4) עד (14) ועד בכלל ובפסקאות (17) עד (28) ועד בכלל, של תקנת משנה (א).
12. מועד הרישום
(א) רשומה הטעונה רישום ביומן רשמי בהתאם לתקנה 11, תירשם בו ככל האפשר מיד אחרי אירועו של הדבר שאליו היא מתייחסת, תוך ציון תאריך אירועו.
(ב) לא נעשה הרישום ביום האירוע - יירשם בה התאריך שבו אירע הדבר שנרשם וכן תאריך הרישום.
(ג) רשומה שהמועד שבו יש לרשמה נקבע בטופס היומן הרשמי - תירשם באותו מועד.
13. חתימת רשומה
(א) כל רשומה ביומן הרשמי תיחתם בידי הקברניט ובידי החובל הראשון או איש צוות אחר של כלי השיט.
(ב) כל מחיקה, תיקון או שינוי בפרטי השכירות והפיטורים שנעשו ביומן הרשמי יאושרו בחתימתו של איש הצוות הנוגע בדבר ואם לא אושרו כאמור יראו אותם כאילו לא נעשו.
(ג) רשומה המתייחסת למקרה פטירה, מחלה, חבלה או פגיעה, תיחתם על ידי הקברניט ועל ידי רופא כלי השיט, אם יש כזה, ובהעדר רופא - על ידי האחראי לעזרה הרפואית בכלי השיט.
13א. אישור העתקי היומן (תיקון: תשי"ח)
מנהל המחלקה לשירותים טכניים רשאי לאשר העתקים מן הרשומות שביומן רשמי.
14. הצגת יומן רשמי (תיקון: תשי"ח, תשכ"ו)
(א) (1) קברניט של כלי שיט, שאינו ספינת דיג, חייב להציג את היומן הרשמי תוך 24 שעות מבואו של כלי השיט -
(א) לנמל ישראל - בפני מנהל המחלקה לשירותים טכניים;
(ב) לנמל בחוץ לארץ - בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, אם מצוי בו כזה;
(2) לא מצוי נציג כאמור בפסקה (1)(ב), חייב הקברניט לשלוח, כאמור להלן, בדואר רשום העתק מלא ונכון החתום על ידיו מכל רשומה שנרשמה במסעו האחרון ולציין את דבר המשלוח ביומן הרשמי -
(א) לנציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל הקרוב שבאותה ארץ אם מצוי בה כזה, ואם לא -
(ב) לנציג כאמור הקרוב לאותה ארץ.
(ב) קברניט של ספינת דיג, חייב להציג את היומן הרשמי -
(1) לפני כל הפלגה למקום הנמצא במרחק של יותר מ-50 מילין מתחומי מימי החופין של ישראל, כמו-כן תוך 24 שעות משובו מהפלגה כזאת - בפני מנהל המחלקה לשירותים טכניים;
(2) בנמל בחוץ לארץ - בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל אם מצוי בו כזה;
(3) בפני מנהל המחלקה לשירותים טכניים בכל שנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר ואם בתאריכים אלה כלי השיט היה בהפלגה - מיד עם שובו לנמל או לכל מקום אחר שבחוף בישראל.
15. מסירת יומן רשמי למנהל המחלקה לשירותים טכניים (תיקון: תשכ"ו)
(א) שוהה כלי שיט בנמל ישראל יותר מ-24 שעות רצופות, ימסור הקברניט את היומן הרשמי למנהל המחלקה לשירותים טכניים בעת הצגתו לפי תקנה 14.
(ב) מנהל המחלקה לשירותים טכניים יחזיר לקברניט את היומן אשר נמסר לו כאמור לפני הפלגתו של כלי השיט מאותו נמל.
16. מסירת יומן רשמי או הצגתו עם פיטורי הצוות
פוטר צוות כלי השיט - חייב הקברניט - כשכלי השיט נמצא בנמל ישראלי - למסור את היומן הרשמי - תוך 24 שעות מעת הפיטורים למפקח ימי, ואם כלי השיט נמצא בחוץ לארץ - להציג את היומן הרשמי בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל או לשלוח בדואר רשום העתק כאמור בתקנה 14, תוך ציון דבר המשלוח ביומן הרשמי.
17. אישור ההצגה (תיקון: תשכ"ו)
הוצג יומן רשמי כאמור בתקנה 14 או 16, יאושר דבר הצגתו ביומן על ידי מנהל המחלקה לשירותים טכניים או הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של ישראל שבפניו הוצג, בחתימתם ובציון התאריך והשעה של ההצגה.
18. החזרת יומן רשמי (תיקון: תשכ"ו)
הועבר כלי השיט לבעל אחר, שונה השימוש בו, ניטש או אבד, חייב קברניטו של כלי השיט, להמציא את היומן הרשמי תוך חודש ימים, למנהל המחלקה לשירותים טכניים שבנמל בו רשום כלי השיט.
19. החלפת יומן רשמי מושחת (תיקון: תשכ"ו)
הושחת יומן רשמי באופן, שלדעת מנהל המחלקה לשירותים טכניים, אין הוא ניתן לשימוש עוד, רשאי מנהל המחלקה לשירותים טכניים להחליפו בחדש.
20. מתן יומן רשמי חדש או הוספת דפים (תיקון: תשכ"ו)
נתמלאו ביומן רשמי כל הדפים המיועדים לרישום, רשאי מנהל המחלקה לשירותים טכניים - בנמל ישראל, או הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי של ישראל - בנמל בחוץ לארץ, להחליפו בחדש או להוסיף בו דפים הנושאים כל אחד מספר סידורי, חותמו וחתימתו של מנהל המחלקה לשירותים טכניים או הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי, הכל לפי הענין.
21. אבדן יומן רשמי (תיקון: תשכ"ו)
(א) אבד יומן רשמי, יודיע קברניט כלי השיט מיד על האבידה למנהל המחלקה לשירותים טכניים שבנמל בו רשום כלי השיט ויצרף להודעתו הצהרה בכתב המפרטת את נסיבות האבדן.
(ב) מסר הקברניט הודעה והצהרה כאמור, וכל אישור נוסף שמנהל המחלקה לשירותים טכניים דרש ממנו, רשאי מנהל המחלקה לשירותים טכניים ליתן יומן רשמי חדש במקום האבוד.
(ג) נמצא היומן הרשמי שאבד והושב לבעל כלי השיט או קברניטו, חייבים הם להחזירו מיד למנהל המחלקה לשירותים טכניים.
22. הגבלת תוקף וביטול (תיקון: תשכ"ו)
מנהל המחלקה לשירותים טכניים רשאי בכל עת להגביל את תקפו של יומן רשמי ולבטלו.
23. רשות לבדוק יומן רשמי (תיקון: תשכ"ו)
(א) המנהל, מנהל מחלקה לשירותים טכניים, בודק ספינות, נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, קצין משטרת ישראל בדרגת מפקח ומעלה וכל אדם המורשה על ידיהם בכתב, רשאי לעלות על כלי שיט ולבדוק את יומנו הרשמי, וקברניטו של כלי שיט חייב להציגו בפניהם, לפי דרישה.
(ב) לא ימנע אדם את הרשאים לבדוק יומן רשמי כאמור מלעלות על כלי שיט ומלבדוק את יומנו הרשמי ולא יפריעם בכך.
24. פטור
המנהל רשאי לפטור בכתב כל כלי שיט או כל סוג של כלי שיט מתחולתן של תקנות אלה, כולן או מקצתן.
25. אגרה והצמדה (תיקון: תשל"ז, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
(א) (1) עם מסירת יומן רשמי לקברניט אניה תשולם אגרה של 91 שקלים חדשים.
(2) עם מסירת יומן רשמי לקברניט ספינה תשולם אגרה של 91 שקלים חדשים.
(ב) סכומי האגרות הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי, לעומת המדד שפרסמה בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם; סכומים שהשתנו כאמור, יעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב.
26. ענשים
העובר על תקנה מתקנות אלה, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 50 לירות או שני העונשים כאחד.
_________________________________
1 ק"ת תשי"ז, 1630; תשי"ח, 1036, 616; תשי"ט, 1039; תשכ"ו, 1591; תשל"ז, 1332, 255; תשמ"ב, 1351; תשמ"ח, 88; תשמ"ט, 260; תש"ן, 394, 885; תשנ"א, 402, 1032; תשנ"ב, 678; תשנ"ג, 302, 964; תשנ"ד, 330, 1219; תשנ"ה, 521, 1619; תשנ"ו, 421, 1417; תשנ"ז, 330, 904; תשנ"ח, 268, 1005; תשנ"ט, 322; תש"ס, 258; תשס"א, 935; תשס"ב, 316, 950, 956; תשס"ג, 434; תשס"ו, 356; תשס"ז, 335, 419; תשס"ח,247; תשס"ט, 309; תש"ע, 309.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ