אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ"ג-1982

תקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ"ג-1982

תקנות הנמלים (בטיחות מכולות), התשמ"ג-1982 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון: פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט, תשנ"ו, תשס"ו)
בתקנות אלה -
"מנהל הרשות" - מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה לרבות מי שהוא אצל לו סמכות דרך כלל, לסוג ענינים או לענין מסוים;
"המנהל" - סגן מנהל הרשות לענינים טכניים;
"האמנה" - האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות מכולות, 1972, שהתוספת לנספח 1 שלה ונספח 2 שלה מובאים בתוספת לתקנות אלה;
"בעל" - הבעל כנקבע לפי החוק הלאומי של הצד המתקשר, או שוכר או מי שבא במקומם - מקום שהסכם בין הצדדים קובע הפעלת אחריותם של הבעלים לגבי החזקתה ובדיקתה של המכולה בידי אותו שוכר או מי שבא במקומם;
"מכולה" - כלי של ציוד הובלה שהוא:
(1) בעל מידות שלפיהן השטח הכלול בארבע הפינות החיצוניות התחתונות הוא אחד מאלה:
(א) לפחות 14 מ"ר (150 רגל מרובעת);
(ב) לפחות 7 מ"ר (75 רגל מרובעת), אם הכלי מצוייד באבזרי פינה עליונים;
לענין הגדרה זו, "מכולה" - אינה כוללת כלי רכב או אריזה, למעט מכולה שעה שהיא נישאת על תושבת מרכב.
(2) בעל אופי קבוע, ובהתאם לכך חזק דיו כדי לאפשר שימוש חוזר בו;
(3) תוכנן במיוחד כדי להקל על הובלת טובין, באמצעי תובלה יחיד או באמצעי תובלה אחרים, בלא צורך בשטעון ביניים;
(4) תוכנן להיות רתוק למקומו או מנוטל בנקל או רתוק ומנוטל בנקל גם יחד, ובו אבזרי פינות לענין זה;
"בודק מכולות מוסמך" - כל אחד מאלה:
(1) מי שמנהל הרשות הסמיכו לאשר תקינות מכולה לתובלה בין-לאומית לאחר שקיבל הכשרה מתאימה ועמד בהצלחה במבחנים שקבעה ועדת ההיגוי לבטיחות מכולות שליד רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה;
(2) עובד של ארגון מוכר כהגדרתו בתקנה 34ג, שהוכשר לצורך זה בידי הארגון.
"אבזרי פינה" - מערכת פתחים ומשטחים בראשה או בתחתיתה של המכולה או בשניהם, המיועדים לניטול, עירום או ריתוק, או לכל אלה יחד.
"מכולה חדשה" - מכולה שהוחל בבנייתה ביום י"ח באלול התשמ"ב (6 בספטמבר 1982) או אחריו;
"מכולה קיימת" - מכולה שאיננה מכולה חדשה;
"מפקח" - מי שהמנהל מינה להיות מפקח לענין תקנות אלה;
"רשות אישור" - מי שהמנהל מינה להיות רשות אישור לפי תקנות אלה;
"תובלה בינלאומית" - תובלה בין נקודות מוצא ויעד הנמצאות בשטחי שתי ארצות שלגבי אחת מהן לפחות חלה האמנה;
"משקל ברוטו מרבי שבשימוש" ((R - המשקל המרבי המצורף המורשה של המכולה ומטענה;
פרק שני: חובות הבעלים
2. אישור בטיחות
בעל מכולה חדשה, או קיימת, המשמשת או מיועדת לשמש לתנועה בתובלה בינלאומית חייב לדאוג כי המכולה תאושר אישור בטיחות בהתאם לנוהלים שנקבעו בתקנות אלה.
3. בדיקה תקופתית
(א) בעל מכולה שאושרה המשמשת או מיועדת לשמש לתנועה בתובלה בינלאומית שהוא תושב ישראל ויש לו משרד ראשי בישראל, חייב בבדיקה תקופתית של המכולה לפי תקנות אלה.
(ב) בעל מכולה שאושרה המשמשת או מיועדת לשמש לתנועה בתובלה בינלאומית שהוא תושב ישראל אך משרדו הראשי נמצא בתחום השיפוט של צד אחר לאמנה, רשאי לבצע בדיקה תקופתית של המכולה לפי תקנות אלה.
4. חובת תיקון ליקויים
בעל מכולה חייב לתקן כל ליקוי שנתגלה בבדיקה תקופתית ועלול לסכן חיי אדם במישרין או בעקיפין, לפני שהמכולה חוזרת לשירות.
פרק שלישי: רשות אישור
5. בקשה להיות רשות אישור (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
(א) המבקש להיות רשות אישור יגיש בקשה למנהל הרשות.
(ב) הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
(1) שם ומען, ואם המבקש הוא תאגיד - מקום ההתאגדות;
(2) תיאור כללי של המבקש, כולל ציון סוגי עבודות שביצע בעבר;
(3) תיאור של הלקוח המקבל את השירות או שעתיד לקבלו;
(4) הצהרה על הסכמת המבקש כי המנהל יבדוק בכל עת את מיתקני המבקש וכן את רישומי האישורים שברשותו, בהתאם לאמנה ולתקנות אלה;
(5) כל מידע נוסף אשר, לדעת המבקש, נוגע לענין;
(6) כל פרט אחר שיבקש מנהל הרשות.
6. אשור רשות אישור (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
(א) מינוי להיות רשות אישור יינתן בכפוף לכך שהמבקש הוכיח את יכולתו לבצעה במומחיות ובמיומנות את הדרישות על פי תקנות אלה.
(ב) מנהל הרשות רשאי לאשר למבקש להיות רשות אישור אם הוכיח להנחת דעתו כי עמד בדרישות כאמור; סירב מנהל הרשות לאשר בקשה כאמור, יודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת תוך חדשיים מיום הגשת הבקשה.
7. פעולת רשות אישור (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
(א) רשות אישור תשתמש בציוד בדיקה מתאים.
(ב) כל מספרי האישור שתיתן רשות אישור ישאו צופן זיהוי שהקצה לה מנהל הרשות.
8. ניהול ושמירת רישומים (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
(א) רשות אישור תנהל את הרישומים כמפורט בתקנת משנה (ב) ותשמור אותם לתקופה של 15 שנים לפחות מיום מתן אישור הבטיחות.
(ב) הרישומים יכללו:
(1) כל הודעת אישור בטיחות שניתנה;
(2) העתק הבקשה, השרטוטים והמסמכים שאושרו סופית ואשר אליהם מתייחס כל אישור, לפי הענין;
(3) לגבי כל מכולה הכלולה בכל אישור - המספר הסידורי של היצרן ומספר הזיהוי של הבעל.
(ג) בוטל המינוי לרשות אישור תמסור למנהל הרשות את הרישומים המתייחסים לאישורי בטיחות שנתנה.
9. סיום פעולות (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
רשות אישור תודיע למנהל הרשות 90 ימים מראש על רצונה לחדול לפעול כרשות אישור.
10. ביטול אישור (תיקון: תשמ"ה, תשס"ו)
(א) מנהל הרשות יבטל מינויה של רשות אישור במקרים אלה:
(1) נמצא כי הבקשה להיות רשות אישור כללה מצג שוא;
(2) רשות האישור איננה ממלאה אחר תנאי המינוי שניתן לה;
(3) נמצא כי אין לה הכישורים הנדרשים לרשות אישור.
(ב) ביטול המינוי ייעשה בהודעה בכתב של מנהל הרשות לרשות.
פרק רביעי: בדיקה ואישור של מכולות קיימות
11. אישור בטיחות למכולה קיימת
בעל מכולה קיימת רשאי להגיש בקשה לאישור בטיחותה לכל רשות אישור.
12. בקשה לאישור
בקשה לאישור בטיחות תכלול את הפרטים הבאים לגבי כל מכולה:
(1) מקום ותאריך ייצור;
(2) מספר זיהוי של היצרן, אם ישנו;
(3) משקל ברוטו מרבי שבשימוש;
(4) משקל העירום המורשה ל-1.8g (ק"ג או ליטראות);
(5) הצהרת הבעל כי ישנה ראיה לאחת מאלה:
(א) מכולה מסוג זה שימשה בביטחה בתובלה ימית ויבשתית במשך שנתיים לפחות;
(ב) המכולה יוצרה על פי אב-טיפוס שנבדק ונמצא עונה על התנאים הטכניים המפורטים בחלק ב' לתוספת, למעט התנאים הטכניים המתייחסים לחוזק הקירות;
(ג) המכולה נבנתה על פי תקנים שהיו שווים לתנאים הטכניים המפורטים בחלק ב' לתוספת, למעט התנאים הטכניים המתייחסים למבחני החוזק של שירות המכולה;
(6) הצהרה של הבעל כי המידע הכלול בבקשה הינו נכון.
13. הודעה על אישור
רשות האישור תודיע לבעל על אישור הבטיחות למכולה, או על סירוב למתן אישור; הודעה על סירוב למתן אישור בטיחות תהיה מנומקת.
14. לוח אישור בטיחות
קיבל בעל מכולה הודעה על אישור בטיחות כאמור בתקנה 13, רשאי הוא לקבוע לוח אישור בטיחות על כל מכולה, לאחר שנערכה בדיקה כמפורט בתקנות אלה, אך לא יאוחר מיום ח' בטבת התשמ"א (1 בינואר 1985).
14א ציוני משקל ברוטו מרבי שבשימוש2 (תיקון: תשמ"ה)
במכולה שבנייתה החלה ביום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984) או לאחר מכן יהיו ציוני המשקל ברוטו המרבי שבשימוש תואמים את הנתונים שעל לוח אישור הבטיחות.
15. בקשה מחודשת
נדחתה בקשה לאישור בטיחות למכולה, רשאי הבעל, לאחר שמילא את דרישות רשות האישור, לשוב ולהגיש בקשה לאישור בטיחותה.
16. ערר
מי שנפגע מהחלטה של רשות אישור לפי פרק זה רשאי לערור עליה לפני המנהל.
17. דרך אישור חילופית
(א) מכולות קיימות שאינן כשירות לאישור על פי תקנות 11 עד 15 ניתן להגישן לאישור לפי הפרק החמישי לתקנות אלה.
(ב) הדרישות על פי הפרק החמישי המתייחסות למבחני חוזק של הקיר הסופי והקיר הצדדי של מכולה אינן חלות על מכולות המוגשות לאישור לפי תקנת משנה (א).
18. פטור
בעל מכולות כאמור בתקנה 17 פטור מהצורך בהגשת שרטוטים ומבחנים, להוציא את אלה המתייחסים למבחן חוזק ההרמה והרצפה אם התירה זאת רשות האישור ובלבד שהראה כי המכולות פעלו בשירות באופן סביר.
פרק חמישי: בדיקה ואישור של מכולות חדשות
19. אישור בטיחות למכולה חדשה
מכולה חדשה, או יצרן, רשאי להגיש בקשה לאישור בטיחותה לכל רשות אישור.
20. אישור אב-טיפוס (תיקון: תשמ"ה)
בקשה לאישור בטיחות למכולות על פי אב-טיפוס תכלול את הפרטים הבאים:
(1) שרטוטים או תכניות הנדסיות וכן כל פרטי מבנה המכולה כפי שתדרוש רשות האישור;
(2) מפרטי תכנון וסוג חמרים של מכולה, וכן מפרט החומר של לוח אישור הבטיחות;
(3) מספר הזיהוי שהיצרן ייחד לכל מכולה בסדרת המדגם;
(4) מספר הזיהוי שייחד הבעל או מי שאחראי לתחזוקה לכל מכולה בסדרה;
(5) אישור בכתב של היצרן ובו התחייבות:
(א) להגיש לרשות האישור את המכולות אשר דרשה לבדוק;
(ב) להודיע לרשות האישור על כל שינוי בתכנון או במפרט ולקבל את אישורה בטרם יקבע את לוח אישור הבטיחות לכל מכולה;
(ג) לקבוע את לוח אישור הבטיחות לכל מכולה מאותו מדגם בלבד;
(ד) להחזיק רישום של המכולות שיוצרו בהתאם לסוג המדגם המאושר; רישום כאמור יכלול את מספרי הזיהוי של היצרן, תאריכי המסירה וכן שמם ומענם של לקוחות שלהם נמסרו המכולות;
(ה) לספק לרשות את המידע בהתאם לפסקאות (3) ו-(4) במידה ולא עמדו לרשותו בעת הגשת הבקשה המקורית;
(6) במקרה שסוג המדגם נבדק, קודם להגשת הבקשה, בידי רשות כלשהי ונמצא בלתי קביל - הצהרה על כך, בצירוף מסמכים הכוללים שם הרשות, הסיבה לדחיה ואופי השינוי שנעשה בסוג המדגם.
21. נוכחות במבחני אב-טיפוס
רשות האישור, לפי הודעת היצרן ותוך מתן הודעה לבעל, תהיה נוכחת במבחני האב-טיפוס הדרושים על פי האמנה ותבדוק מספר מכולות לפי שיקול דעתה.
22. הודעת אישור
מיד עם תום מבחני האב-טיפוס תוציא רשות האישור הודעת אישור ליצרן, או לבעל, שתאפשר קביעת לוחות אישור בטיחות של המכולה.
23. אחריות היצרן
קיום בדיקות מצד הרשות לא ישחרר את היצרן מכל אחריות לשמירה על ביקורת איכות נאותה.
24. בדיקות נוספות
לא עמד אב-טיפוס של מכולה במבחנים, רשאית הרשות לדרוש בדיקות נוספות של מכולות כפי שתמצא לנכון על מנת להבטיח את כשירות הדגם.
25. בקשה לאישור ייחודי
בקשה לאישור בטיחות למכולה חדשה בדרך של אישור ייחודי תכלול את מספר הזיהוי של היצרן ומספר הזיהוי של הבעל שיוחד לכל מכולה; לענין זה, "אישור ייחודי" - כמשמעות אישור אינדיבידואלי בנספח 1 לאמנה.
26. נוכחות במבחנים לבטיחות מבנה
רשות אישור תהיה נוכחת במבחנים שייערכו בהתאם לחלק ב' לתוספת, ולאחר שנוכחה בהשלמה מוצלחת של המבחנים, תוציא הרשות הודעת אישור לבעל המתירה קביעת לוח אישור בטיחות.
27. ערר
מי שנפגע מהחלטה של רשות אישור לפי פרק זה רשאי לערור עליה לפני המנהל.
פרק שישי: לוח אישור בטיחות
28. מפרט
לוח אישור בטיחות יהיה כמפורט בחלק א' בתוספת.
29. עמידות
לוח אישור בטיחות יעמוד בתנאים אלה:
(1) יהא עמיד בפני אש ויישאר קריא לאחר 15 דקות של חשיפה לאש בעלת עצמה בינונית המפתחת חום של 5400 צלזיוס (10000 פרנהייט) כשהוא קבוע על מכולה ומתאים לחומר בנייתה;
(2) יהא עמיד בפני השפעת הקורוזיה של סביבתו בים וביבשה כך שיישאר קריא למשך תקופת חיי התפעול של המכולה.
30. הספקת והצבת לוח אישור בטיחות (תיקון: תשמ"ט)
(א) לוח אישור בטיחות למכולה יספק הבעל או היצרן.
(ב) רשאי להציב לוח אישור בטיחות -
(1) בעל או יצרן, לפי אישור רשות האישור כאמור בתקנה 22;
(2) בעל מיתקן מורשה לבדיקת מכולות כחליף ללוח אישור בטיחות שהתכלה, כאמור בתקנה 34ב - על גבי מכולה שנבדקה בכפוף לאמור בפרק השביעי והמאושרת בידי רשות אישור.
31. מספרי אישור
מספר אישור הבטיחות המופיע בשורה הראשונה של לוח אישור בטיחות חייב להיות בעל הצורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL
ויכלול צופן זיהוי של הרשות והשנה שנת | מספר
שבה ניתן האישור. אישור | אישור
32. מכולות שבהודעת אישור אחת
התאריך שבו ניתן אישור הבטיחות ומספרו יהיו זהים בכל המכולות מאותו אב-טיפוס, או סדרת מדגם שאושרו בהודעת אישור אחת.
33. מספרי זיהוי
(א) בשורה השלישית של לוח אישור הבטיחות ניתן להשתמש במספרי זיהוי בעלי אותיות ומספרים כפי שקבע .I.O.S, ארגון התקנים הבינלאומי, במקום במספרי הזיהוי של היצרן.
כשמשתמשים במספרי הזיהוי של הבעל וקיימים גם מספרי זיהוי של היצרן, יחזיק הבעל רשימה המפרטת את מספרי הזיהוי של הבעל לעומת אלה של היצרן.
(ב) השתנה מספר הזיהוי כתוצאה מחילופי בעלות במכולה, יוסיף הבעל החדש את מספר הזיהוי שלו לאחר מספר הזיהוי הקודם בשורה השלישית של לוח אישור הבטיחות, או יחליף את לוחית האישור בשינוי מספר הזיהוי של הבעל בלבד.
פרק שביעי: בדיקת מכולות (תיקון: תשמ"ה)
34. הגדרת בדיקה (תיקון: תשמ"ט)
בפרק זה, "בדיקה" תכלול סקר, תבחון, תיקון, שינוי, התקנה או החלפת חלק ותבחון חוזר, לפי הענין.
34א. בדיקה תקופתית ובדיקה מתמשכת (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
בעל מכולה מאושרת יבדוק את המכולה או ידאג לבדיקתה כמפורט בתקנות 36א או 37, אחת לשלושים חדשים לפחות; במכולה חדשה שאושרה לא תעלה התקופה שבין תאריך ייצורה לבין הבדיקה הראשונה על חמש שנים.
34ב. החובה לבדוק ולתקן במיתקן שיש לו הרשאה (תיקון: תשמ"ט)
(א) בעל מכולה או מי שידאג מטעמו לבדיקתה של מכולה יבצע בדיקות בהתאם לתקנות 36א ו-37, אך ורק במיתקן שקיבל הרשאה לכך מאת המנהל.
(ב) בעל מכולה לא ימסור ולא ירשה לאחר למסור מכולה לתיקון או לבדיקה במיתקן שאין לו הרשאה מאת המנהל.
34ג. פיקוח בידי ארגון מוכר (תיקון: תשמ"ט)
(א) בתקנה זו, "ארגון מוכר" - גוף מבין המפורטים להלן שמטרתו סיווג, בדיקה, סקירה ופיקוח על מכולות שהמנהל מינהו לענין תקנות אלה:
(1) מכון התקנים הישראלי ((SII;
(2) (American Bureau of Shipping (ABS;
(3) (Bureau Veritas (BV);
(4) (Det Norske Veritas (NV;
(5) (Germanischer Lloyd (GL;
(6) (Lloyd`s Register of Shipping (LR;
(7) (Nippon Kaiji Kyokai (NKK;
(8) (Registro ltaliano Navale (RINA;
(ב) מיתקן לבדיקה ותיקון של מכולה יימצא בכל עת בפיקוח ארגון מוכר, לפי הזמנת בעל המיתקן ועל חשבונו.
(ג) המנהל יתן הרשאה בכתב למיתקן כאמור, לביצוע בדיקה ותיקון של מכולות לאחר שקיבל הודעה מארגון מוכר שהמיתקן נמצא בפיקוחו (להלן - מיתקן מורשה).
(ד) בעל מיתקן מורשה יציג במקום הנראה לעין כתב פיקוח של הארגון המוכר וכתב ההרשאה של המנהל למיתקן המורשה;
(ה) הופסק הפיקוח של ארגון מוכר - בטל כתב ההרשאה למיתקן המורשה.
(ו) לא יבצע אדם תיקון או בדיקה של מכולה במיתקן מורשה אלא לאחר שהוסמך לכך אישית בידי ארגון מוכר.
34ד. אישור מכולה לתובלה בין-לאומית (תיקון: תשנ"ו)
לא יבדוק ולא יאשר אדם תקינות מכולה לתובלה בין-לאומית אלא אם כן הוא בודק מכולות מוסמך.
35. בדיקה ראשונה במכולה קיימת
במכולה קיימת שנבדקה, אושרה וצויידה בלוח לפני ח' בטבת התשמ"ה. (1 בינואר 1985) תתבצע הבדיקה החוזרת הראשונה כמפורט להלן:
הלוח נקבע לראשונה בדיקה חוזרת ראשונה
בין 6 בספטמבר 1982
ו-30 בספטמבר 1983 לפני 31 באוגוסט 1986
בין 1 באוקטובר 1983
ו-31 בדצמבר 1984 לפני 1 בדצמבר 1986
36. סימון תאריך בדיקה חוזרת (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
בתום הבדיקה התקופתית יסמן בעל המכולה או בעל מיתקן מורשה שבדק את המכולה, על גבי לוח אישור בטיחות, את השנה והחודש שבהם חייבת המכולה לעבור את הבדיקה התקופתית הבאה; על הסימון להישאר קריא למשך שלושים חדשים לפחות.
36א. בדיקה מתמשכת (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(א) המנהל רשאי לאשר תכנית לבדיקה מתמשכת אם שוכנע כי תכנית כאמור עונה על הדרישות המפורטות בתקנה 37.
(ב) אישור לבדיקה מתמשכת ינתן על פי תכנית לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
(ג) במכולה המופעלת לפי תכנית מאושרת לבדיקה מתמשכת יוצג ציון המראה את האותיות IL/ACEP על גבי לוח אישור הבטיחות או סמוך לו ככל האפשר.
(ד) בדיקות המבוצעות לפי תכנית כאמור בתקנת משנה (א) יקבעו אם יש במכולה ליקויים העלולים לסכן חיי אדם; הבדיקות יבוצעו בתום שלושים חדשים מהבדיקה האחרונה וכן כל אימת שנעשה -
(1) תיקון משמעותי במבנה המכולה; או
(2) ניקוי יסודי חוזר של המכולה; או
(3) החלפת בעלות במכולה או בתחילתה או בסיומה של תקופת החכרה שלה.
(ה) ציון האותיות כאמור בתקנת משנה (ג) ייעשה רק בידי מי שהוסמך להציב לוח אישור בטיחות מכוח תקנה 30.
37. פרטי בדיקה (תיקון: תשמ"ה)
בדיקות תקופתיות כמפורט בתקנות 34 עד 36א חייבות לעמוד בדרישות אלה:
(1) בדיקת אבזרי פינות ומידת השחיקה של כיסי מנעולי הסבב;
(2) בדיקה תזותית של ליקויים, כגון בקעים, חולשות וקורוזיה, חיזוקים חסרים או ליקויים וכל ליקוי או נזק אחר המשפיע על הבטיחות; בדיקה זו תכלול את תחתית המכולה ובמידת האפשר את פנים המכולה;
(3) התייחסות לאפיונים המיוחדים של דגמי המכולות וסוגיהן והחמרים ששימשו בבנייתן;
(4) ביצוע בידי מומחים מיומנים ובעלי נסיון בגילוי נזקי מבנה של מכולות;
(5) קביעת מועדי הבדיקות כך שיינתן זמן מספיק לביצוען המדוקדק;
(6) כל בדיקה חייבת גילוי כל ליקויי מבנה המחייבים תיקון לפני החזרת המכולה לשירות.
38. רישום בדיקות (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(א) הבדיקות ילוו במסמכי בדיקות שיישמרו במשך שלושים חדשים, בידי הבעל ובעל המיתקן המורשה שבדק את המכולה.
(ב) הרישומים במסמכי הבדיקה יכללו בנוסף לזיהוי המכולה, רישום על תאריך הבדיקה האחרונה ואמצעי לזיהוי הבודק.
(ג) מסמכי הבדיקה יעמדו לרשות המנהל או בא כוחו לשם בדיקה, לפי דרישתו; נשמר מסמך מקורי מחוץ לישראל, יימצאו מסמכים נוספים ידניים או בשיטת עיבוד נתונים ויוצגו על פי דרישה כאמור.
פרק שמיני: בקרה ואכיפה
39. פסילת מכולה
(א) מצא מפקח כי מכולה המשמשת בתובלה או מיועדת לתנועה בתובלה בינלאומית נמצאת במצב שמסכן את הבטיחות, גם אם עליה לוח אישור בטיחות תקף - יפסול משירות את המכולה עד שתוחזר למצב בטוח.
(ב) פסילת מכולה יכול שתהיה כרוכה בטיפול מיוחד לרבות פריקת מטען המכולה לפני תנועה נוספת, לפי הענין.
40. מעצר וביקורת
מכולה המשמשת או מיועדת לשמש לתנועה בתובלה בינלאומית, שלא קבוע עליה לוח אישור בטיחות, רשאי מפקח החל ביום ח' בטבת התשמ"ה (1 בינואר 1985), לעוצרה או לבצע בה ביקורת אחרת.
41. אישור תנועה מוגבלת
חסרה מכולה לוח אישור בטיחות תקף, אך היא עומדת בדרישות האמנה, רשאי מפקח לאשר תנועה מוגבלת של המכולה כאמור בתנאים שימצא לנכון.
42. סימון חובת בדיקה (תיקון: תשמ"ט)
(א) מצא מפקח אחרי יום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987) כי מכולה, המשמשת או מיועדת לשמש לתנועה בתובלה בינלאומית, לא נבדקה בזמן, יקבע במקום בולט על גבי המכולה סימן לפי הדוגמה בתוספת השניה המציין כי המכולת חייבת בדיקה לפני טעינתה מחדש ושימוש נוסף בה בתובלה בינלאומית.
(ב) בסימן יצויין המקום והתאריך שבו נקבע, ועליו להישאר קריא וקבוע במשך 12 חדשים.
(ג) אין להסיר סימן כאמור בתקנת משנה (א) עד שהמכולה נבדקה לפי הוראות תקנה 37.
(ד) מפקח שקבע סימן כאמור בתקנת משנה (א) יודיע על כך בכתב לבעלי המכולה ובמידת האפשר לבעלי המטען שבמכולה.
43. פסילת מכולה מסומנת
מצא מפקח כי מכולה שסומנה כאמור בתקנה 42 הוטענה מחדש ושימשה או הוצעה לתנועה בתובלה בינלאומית מבלי שנבדקה קודם לכן, יפסול אותה לשירות, עד שתעמוד בדרישות.
44. בדיקה לאחר קיום דרישות
מכולה שנפסלה כאמור והוחזרה למצב בטוח, לאחר שקויימו הדרישות לגביה, חייבת בבדיקה כמפורט בתקנה 37, ויסומן עליה תאריך הבדיקה החדש לפי תקנה 36.
45. החזרת מכולה לשירות
הודיע בעל מכולה, בכתב, למפקח כי המכולה עמדה בבדיקות, רשאי הוא, לאחר מתן ההודעה להחזיר את המכולה לשירות.
46. ערר
(א) מי שנפגע מהחלטת המפקח רשאי לערור עליה לפני המנהל.
(ב) הוגש ערר ידרוש המנהל עריכת בדיקה מחדש כדי לקבוע בעצמו את מידת הליקויים; עם תום הבדיקה מחדש יתן המנהל את החלטתו.
47. הוצאות בדיקה מחדש
בעל מכולה ישא בכל ההוצאות הקשורות בבקשה לבדיקה מחדש.
47א. חובות בעלים לענין מכולה שאינה ראויה לשימוש (תיקון: תשמ"ט)
(א) לענין תקנה זו, "מכולה אשר אינה ראויה לשימוש" - מכולה שמתקיים בה אחד מאלה:
(1) אינה כשירה למעשה לשמש כמכולה;
(2) נפסלה מלשמש כמכולה בידי רשות האישור;
(3) נפסלה משירות בידי המפקח בהתאם לתקנה 39, ולדעת הבעלים לא תוחזר למצב בטוח;
(4) לדעת הבעלים או המפקח יצאה מכלל שימוש כמכולה בהובלה בינלאומית.
(ב) בעל מכולה אשר אינה ראויה לשימוש יעשה כל אלה:
(1) ינתק את לוח אישור הבטיחות מגוף המכולה וישמידו;
(2) ימחק לבלי הכר כל סימן זיהוי שנתן ארגון התקנים הבינלאומי ((ISO ומספר זיהוי נוסף כלשהו;
(3) ימחק לבלי הכר כל סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור בדבר יעודה.
(ג) לא ימכור בעל מכולה, לא יחכיר, לא ימסור לידי אחר ולא יעביר למקום אחר מכולה שאינה ראויה לשימוש, אלא לאחר שביצע את הוראות תקנת משנה (ב).
פרק תשיעי: הוראות שונות
48. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ט)
49. תחילה (תיקון: תשמ"ה)
(א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 40, 41 ו-42, ביום י"ח באלול התשמ"ב (6 בספטמבר 1982).
(ב) תחילתן של תקנות 40 ו-41 ביום ח' בטבת התשמ"ה (1 בינואר 1985).
(ג) תחילתה של תקנה 42 ביום ל' בכסלו התשמ"ז (1 בינואר 1987).
תוספת ראשונה (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ט)
(תקנות 1, 12(5)(ב) ו-(ג), 26 ו-28)
חלק א': תוספת לנספח 1 לאמנה
לוח אישור הבטיחות, התואם את הדוגמה המשועתקת להלן, ילבש צורה של לוח מלבני קבוע, חסין אש, עמיד שיתוך, שמידותיו לא יפחתו מ-200 מ"מ על 100 מ"מ. המילים "אישור בטיחות C.S.C",כשגבהה המזערי של האות 8 מ"מ, וכל מלים ומספרים אחדים, כשגבהם המזערי 5 מ"מ, יוטבעו בפני הלוח, יובלטו עליהם או יצויינו עליהם בכל דרך אחרת, קבועה וקריאה.
אישור בטיחות C.S.C
1 (GB-L /749/2/7/75
2 התאריך שבו יוצרה
3 מס' זיהוי
4 המשקל המרבי ברוטו ק"ג ליטראות
5 משקל העירום המורשה ל-1.8g ק"ג ליטראות
6 ערך עמיסת המבחן שבלחץ מעוות
7
8
200 מ"מ = (
=
1. ארץ האישור וסימוכין לאישור, כניתן בדוגמה בשורה 1 (ארץ האישור תצויין באמצעות הסימן המבחין המשמש לציין את ארץ הרישום של כלי רכב מנועיים בתעבורת דרכים בין-לאומית).
2. תאריך הייצור (חודש ושנה).
3. מספר הזיהוי של יצרן המכולה, או, במקרה של מכולות קיימות שלגביהן אותו מספר בלתי ידוע, המספר שהקצתה הרשות.
4. המשקל ברוטו המרבי שבשימוש (קילוגרמים וליטראות).
5. משקל העירום המורשה לכובד 1.8g (קילוגרמים וליטראות).
6. ערך עמיסת המבחן שבלחץ מעוות (קילוגרמים וליטראות).
7. חוזק הקיר הסופי יצויין על גבי הלוח רק אם הקירות הסופיים תוכננו לעמוד בפני מטען הקטן או הגדול מ-0.4 פעמים משקל המטען המרבי המותר, כלומר 0.4p.
8. חוזק הקיר הצדי יצויין רק אם הקורות הצדדיים תוכננו לעמוד בפני מטען הקטן או הגדול מ-0.6 פעמים משקל המטען המרבי המותר, כלומר 0.6p.
9. תאריך בדיקת התחזוקה הראשונה (חודש ושנה) למכולות חדשות ותאריכיהן של בדיקות תחזוקה שלאחר מכן (חודש ושנה), אם הלוח משמש למטרה זו.
חלק ב': נספח 2 לאמנה: דרישות וניסויים לענין בטיחות המבנה
הקדמה
בקביעת דרישותיו של נספח זה, מובן הדבר כי בכל שלבי פעולתן של מכולות לא יעלו הכוחות שכתוצאה מתנועה, מיקום, עירום ומשקל של המכולה הטעונה, והכוחות החיצוניים, על חוזקה המתוכנן של המכולה. במיוחד נקבעו ההנחות שלקמן:
(א) המכולה תהא הדוקה כך שלא תהא נתונה לכוחות העולים על אלה שלגביהם תוכננה;
(ב) מטענה של המכולה יסומן בהתאם לנהגים המומלצים שבענף, כך שהמטען לא יטיל על המכולה כוחות העולים על אלה שלגביהם תוכננה.
בניה
1. מכולה שנעשתה מכל חומר מתאים, המבצעת באורח המניח את הדעת את הניסויים שלקמן מבלי שתילקה בכל עיוות צורה או אי תקינות קבועים, שיעשוה לבלתי מסוגלת להיות משמשת למטרתה המתוכננת, יהיו רואים אותה כבטוחה.
2. הממדים, קביעת המקום והסיבולות הקשורות בכך של אבזרי הפינה ייבדקו בשים לב למערכות ההרמה והריתוק שבהן יפעלו.
3. (בוטל)
מטעני ניסוי ונוהלי ניסוי
מקום שהדבר מתאים למדגם המכולה, יוחלו מטעני הניסוי ונוהלי הניסוי שלקמן לגבי כל המכולות שבניסוי.
טעינות ניסוי נוהלי ניסוי
והכוחות המופעלים
1. הרמה
המכולה, שלה טעינת פנים שנקבעה, תורם בדרך כזאת ששום כוחות תאוצה משמעותיים לא יופעלו. לאחר ההרמה, תועלה המכולה או תיתמך במשך חמש דקות, ולאחר מכן תורד אל הקרקע.
(א) הרמה מאבזרי פינה
טעינת פנים: (1) הרמה מאבזרי הפינה העליונים:
מטען המחולק באורח למכולות שאורכן גדול מ-3000 מ"מ (10 רגל)
אחיד, כך שהמשקל (נומינליים) יופעלו כוחות הרמה באורח ניצבי
המצורף של המכולה בכל ארבעת אבזרי הפינה העליונים.
ומטען הניסוי יהא למכולות שאורכן 3000 מ"מ (10 רגל)
שווה ל-2R (נומינליים), או פחות מכך, יופעלו כוחות הרמה
בכל ארבעת אבזרי הפינה העליונים באופן
שהזוית בין כל התקן הרמה והניצב תהא 30.
כוחות המופעלים (2) הרמה מאבזרי פינה תחתונים:
מן החוץ: למכולות יופעלו כוחות הרמה באופן שהתקני
כך שירימו את ההרמה יפעלו רק על אבזרי הפינה התחתונים
המשקל המצורף של כוחות ההרמה יופעלו בזויות, לקו המאוזן של:
2 R באופן שנקבע 300, לגבי מכולות שאורכן 12,000 מ"מ (40 רגל)
(תחת הכותרת נוהלי (נומינליים) או יותר מכך;
ניסוי) 370, לגבי מכולות שאורכן 9,000 מ"מ (30 רגל)
(נומינליים) ועד, אך לא עד בכלל, 12,000 מ"מ
(40 רגל) (נומינליים);
450, לגבי מכולות שאורכן 6,000 מ"מ (20 רגל)
(נומינליים) ועד, אך לא עד בכלל, 9,000 מ"מ
(30 רגל) (נומינליים);
600, לגבי מכולות של פחות מ-6,000 מ"מ (20
רגל) (נומינליים).
(ב) הרמה בכל שיטות נוספות אחרות
טעינת פנים: (1) הרמה ממשקעי מלגזות:
מטען המחולק באורח המכולה תונח על מוטות שהנם על אותו מישור
אחיד, כך שהמשקל אופקי, כשמוט אחד - מרכזו בתוך כל משקע
המצורף של המכולה מלגזה, המשמש להרמת המכולה הטעונה.
ושל מטען הניסוי המוטות יהיו בעלי אותו רוחב כמלגזות
יהא שווה ל- 1.25 R המיועדות לשמש בניטול, ויבלטו לתוך משקע
המלגזה כדי 75 אחוזים למאה מאורכו של
כוחות המופעלים משקע המלגזה.
מן החוץ:
כך שירימו את המשקל
המצורף של 1.25 R באופן
שנקבע (מתחת לכותרת
נוהלי ניסוי)
טעינת פנים: (2) הרמה מעמדות זרוע הלופת:
מטען המחולק באורח המכולה תונח על גבי כריות באותו
אחיד, כך שהמשקל מישור אופקי, אחת מתחת לכל
המצורף של המכולה ושל עמדת זרוע הלופת. כריות אלה יהיו
מטען הניסוי יהא שווה בעלי אותם גדלים כשטחי ההרמה של
ל- 1.25R זרועות הלופת המיועדות לשמוש.
כוחות המופעלים מן החוץ:
כך שירימו את המשקל
המצורף של 1.25R באופן
שנקבע (תחת הכותרת נוהלי
ניסוי) (3) שיטות אחרות:
מקום שהמכולה מתוכננת להרמה במצב טעון
בכל שיטה שאינה מצוינת ב-(א) או (ב) (1) ו-(2), הן ינוסו גם בטעינת פנים ובכוחות המופעלים
מן החוץ, היציגים לתנאי התאוצה המתאימים
לאותה שיטה.
2. עירום
1. לגבי תנאים של תובלה בין לאומית, מקום שכוחות התאוצה האופקיים המרביים שונים באורח משמעותי מן ה1.8g-, וכאשר המכולה מוגבלת באורח אמין ויעיל לאותם תנאי תובלה, יכול מטען העירום להשתנות לפי היחס המתאים של כוחות התאוצה.
2. עם השלמתו המוצלחת של ניסוי זה ניתן לדרג את המכולה לגבי משקל העירום הסטטי המוסף המורשה, אשר יצויין על גבי לוח אישור הבטיחות לצד הכותרת "משקל העירום המורשה 1.8g (קילוגרמים וליטראות)".
טעינת פנים:
מטען המחולק באורח המכולה, שלה טעינת הפנים שנקבעה, תונח על
אחיד, כך שהמשקל ארבע כריות באותו מישור, הנתמכות מצדן על
המצורף של המכולה משטח אופקי קשה, כל אחת מתחת לכל אבזר
ושל מטען הניסוי פינה תחתי או מבנה פינה שווה ערך.
יהא שווה ל-1.8R. הכריות ירוכזו מתחת לאבזרים ויהיו בקירוב
במכולות מכל ניתן לבצע בעלי אותם ממדי תכנית כאבזרים.
ניסוי במצב הטרה.
כוחות המופעלים
מן החוץ: כל כוח המופעל מן החוץ יופעל על כל אבזר
כך שיעמידו כל אחד פינה באמצעות אבזר פינה מתאים לניסוי או
מאבזרי הפינה העליונים באמצעות כרית בעלת ממדי תבנית דומים.
בפני כוח ניצב כלפי אבזר הפינה לניסוי או הכרית יקוזזו לגבי
מטה, השווה ל-1.4x אבזר הפינה העליון של המכולה ב-25 מ"מ
x1.8 משקל העירום (1 אינץ') מן הצד ו-38 מ"מ
הסטטי המוסף המורשה. (1.5 אינץ') לאורך.

3. מטענים מרוכזים
(א) על הגג
טעינת פנים:
אין.
כוחות המופעלים מן החוץ:
מטען מרוכז בן 300 הכוחות המופעלים מן החוץ
ק"ג (600 ליטראות) יופעלו באורח אנכי כלפי מטה
המחולק באורח אחיד אל המשטח החיצוני של השטח
על פני שטח של 600 מ"מ החלש ביותר של גג המכולה.
300 x מ"מ (24 אינץ' x
12 אינץ').
(ב) על הרצפה
טעינת פנים:
שני מטענים מרוכזים, הניסוי ייעשה במכולה המונחת
כל אחד בן 2730 ק"ג על ארבע תמוכות שבאותו מישור
(6000 ליטראות) וכל מתחת לארבע פינותיה התחתונות,
אחד יונח על רצפת באופן שמבנה הבסיס של המכולה
המכולה באמצאות שטח חפשי לסטות.
מגע בן 142 סמ"ר
(22 אינצ'ים מרובעים).
מיתקן ניסוי טעון עד למשקל של 5460
קילוגרמים (12000 ליטראות), כלומר 2730 ק"ג
(6000 ליטראות) לכל אחד משני המשטחים
שלו, שעה שהוא טעון, שטח מגע של 284 סמ"ר
(44 אינצ'ים מרובעים), כלומר 142 סמ"ר (22
אינצ'ים מרובעים) על כל משטח כשרוחב
המשטח הנו 180 מ"מ (7 אינצ'ים) וריווחו 760
מ"מ (30 אינץ') זה מזה, ממרכז למרכז, יופעל
על פני שטח הרצפה השלם של המכולה.
כוחות המופעלים מן
החוץ:
אין.
4. לחץ מעוות לרוחב
טעינת פנים:
אין. המכולה במצב טרה תונח על ארבע תמוכות,
באותו מישור, אחת מתחת לכל פינה תחתית,
ותיבלם כנגד תנועה צדית וניצבית באמצעות
התקני משען המסודרים, כך שהבלימה הצדית
תסופק רק בפינות התחתיות שממול באלכסון
לאלו שבהן מופעלים הכוחות.
כוחות המופעלים
מן החוץ: הכוחות המופעלים מן החוץ יופעלו בנפרד או
כך שיש בהם כדי לעוות בעת ובעונה אחת על כל אחד מאבזרי הפינה
את מבני הקצה של העליונים בצד אחד של המכולה, בקוים
המכולה הצידה. הכוחות מקבילים הן לבסיס והן למישור קצותיה של
יהיו שווים לאלה המכולה. הכוחות יופעלו תחילה בכיוון אבזרי
שלגביהם תוכננה הפינה העליונים ולאחר מכן מהן והלאה.
המכולה. במקרה של מכולות שבהן כל קצה הוא סימטרי
לגבי הקו המרכזי אשר לו, יש לנסות רק צד
אחד, אולם יש לנסות את שני הצדדים של
מכולות שלהן קצוות בלתי סימטריים.
5. בלימה לאורך (ניסוי סטטי)
בשעה שמתכננים ובונים מכולות, יש לזכור כי מכולות, בעת שהן מובלות באמצעי תובלה פנים ארציים, עלולות לעמוד בפני תאוצות של 2g המופעלות באורח אופקי בכיוון אורכי.
טעינת פנים:
מטען המחולק באורח המכולה שלה טעינת הפנים שנקבעה תיבלם
אחיד, כך שהמשקל לאורך בסיסיהם של שני אבזרי פינה תחתיים,
המצורף של המכולה ושל או של מבני פינה שווי ערך, בקצה אחד,
מטען הניסוי יהא שווה אל נקודות עגינה מתאימות.
למשקל ברוטו המרבי
שבשימוש R במקרה של
מכולת מכל, כאשר משקלו
של מטען הפנים יחד עם
הטרה פחות מן המשקל
ברוטו שבשימוש R, יש
להפעיל מעמס נוסף על
המכולה.
כוחות המופעלים מן החוץ:
כך שיעמידו כל צד של הכוחות המופעלים מן החוץ יופעלו תחילה
המכולה בפני כוחות לעבר נקודות העגינה ולאחר מכן מהן והלאה.
דוחסים ומותחים לאורך, כל צד של המכולה ינוסה.
בעלי ערך P, דהיינו כוח
מצורף של 2R על בסיס
המכולה כיחידה אחת.
6. קירות סופיים
על הקירות הסופיים להיות מסוגלים לעמוד בפני מטען של לא פחות מ-0.4 פעמים משקל המטען המרבי המותר. אולם, תוכננו הקירות הסופיים לעמוד בפני מטען הקטן או הגדול מ-0.4 פעמים משקל המטען המרבי המותר, יצויין גורם כוח כאמור על לוח אישור הבטיחות בהתאם לנספח 1, תקנה 1.
טעינת פנים:
כך שתעמיד את צדו הפנימי טעינת הפנים שנקבעה תופעל כדלקמן:
של הקיר הסופי בפני מטען שני צדיה של המכולה ינוסו, חוץ ממקום
המחולק באורח אחיד של שהקצוות זהים, שם יש לנסות קצה אחד
0.4p או לאותו מטען אחר בלבד. הקירות הסופיים של המכולות
שלמענו תוכננה המכולה. שאין להם צדדים פתוחים, או דלתות
צדיות, ניתן לנסותם בנפרד או בעת
ובעונה אחת. הקירות הסופיים של
המכולה שלהם צדדים פתוחים או
דלתות צדיות ינוסו בנפרד.
מקום שהקצוות נוסו בנפרד, יוגבלו
הריאקציות לכוחות המופעלים על הקיר
הסופי למבנה הבסיס של המכולה.
כוחות המופעלים מן החוץ:
אין.
7. קירות צדיים
על הקירות הצדיים להיות מסוגלים לעמוד בפני מטען של לא פחות מ-0.6 פעמים משקל המטען המרבי המותר. אולם, תוכננו הקירות הצדיים לעמוד בפני מטען הקטן או הגדול מ-0.6 פעמים משקל המטען המרבי המותר, יצויין גורם כוח כאמור על גבי לוח אישור הבטיחות בהתאם לנספח 1, תקנה 1.
טעינת פנים:
כך שתעמיד את צדו טעינת הפנים שנקבעה תופעל כדלקמן:
הפנימי של הקיר הצדי שני צדיה של המכולה ינוסו, חוץ ממקום ששני
בפני מטען המחולק הצדדים זהים, שם יש לנסות צד אחד בלבד.
באורח אחיד של 0.6p, הקירות הצדיים ינוסו בנפרד והריאקציות
או בפני אותו מטען לטעינת הפנים יוגבלו לאבזרי הפינה או
אחר שלמענו תוכננה למבני פינה שוות ערך. מכולות בעלות מכסה
המכולה. פתוח ינוסו במצב שבו תוכננו להפעלה, דרך
משל, כשחלקי המכסה הניתנים להסרה
נמצאים במקומם.
כוחות המופעלים מן החוץ:
אין
תוספת שניה (תיקון: תשמ"ט, תשס"ו)
(תקנה 42)

לא כשיר
רקע אדום לתובלה בין-לאומית 15 ס"מ לפחות
לשרטט קוים נמל........Port
תאריך...........Date
ISO ALPHA - Numerical Code
UNFIT for International
.Transport
15 ס"מ לפחות
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 44; תשמ"ה, 662; תשמ"ט, 554; תשנ"ו, 174; תשס"ו, 107, 390.
2 בסעיף 16 לתקנות הנמלים (בטיחות מכולות) (תיקון), התשמ"ה-1985 (ק"ת תשמ"ה, 662) נקבע שבמכולה שבנייתה החלה לפני 1.1.1984 יש לדאוג לתיאום כאמור בתקנה 14א, של ציוני המשקל ברוטו המרבי שבשימוש שעל המכולה עם הנתונים שעל לוח אישור בטיחות וזאת לא יאוחר מיום 1.1.1989.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ