אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 45 ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"נכה" - נכה שדרגת נכותו היא 10% או יותר שהינו חסר מקצוע, או שעקב נכותו המוכרת אינו מסוגל לעסוק במקצועו או בעבודתו;
"נכה משוקם" - נכה שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) מיום היותו נכה קיבל מהמדינה עזרה ממשית לכינון עסק, להכשרה מקצועית, או להשתלמות מקצועית במוסד להשכלה גבוהה;
(2) יש לו מקור קבוע של הכנסה המספיקה למחייתו;
(3) הוא בעל השכלה או מקצוע המאפשרים לו לעסוק בעבודתו;
"הכנסה" - הכנסתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו ושל יתר בני משפחתו התלויים בו;
"מחיה" - מחייתו של הנכה, של בן זוגו הגר עמו יחד ושל יתר בני משפחתו התלויים בו;
"שיקום נכה" - השתלמותו או הכשרתו של נכה במוסד להשכלה גבוהה או במוסד לשם רכישת מקצוע שהתעסקות בו דורשת הכשרה או השתלמות ותשמש לנכה מקור תעסוקה והכנסה כדי מחייתו;
"מימון שיקום" - אמצעים כספים לשיקומו של נכה לרבות מענקים;
"האגף" - אגף השיקום שבמשרד הבטחון;
"מנהל הלשכה" - מנהל לשכת שיקום מחוזית שהקים האגף;
"ממונה" - הממונה על הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה באגף השיקום;
"רופא מוסמך" - רופא מוסמך ראשי או רופא מוסמך מקומי שנתמנה לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954;
"מוסד" - כל אחד מאלה:
(1) מוסד להשכלה גבוהה אשר הלימודים בו מקנים תואר אקדמי, או מתקיימים בו לימודי הכנה לקראת לימודים במוסד המקנה תואר אקדמי;
(2) מוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית כתלמיד, כחניך, כשוליה או כעובד;
(3) מפעל של תעשיה, סחר או מלאכה, מורה פרטי שהאגף הכיר בהם כמוסד שבו יכול הנכה לקבל הכשרה מקצועית או השכלה;
"שכר לימוד" - לרבות אגרת לימוד, דמי הרשמה למוסד ותשלומי חובה אחרים שגובה מוסד;
"ועדה" - הועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה, לפי תקנה 2.
2. ועדה להכשרה מקצועית ולהשכלה גבוהה (תיקון: תשמ"ח)
(א) ועדה תפעל בכל לשכה מחוזית בהרכב זה:
(1) מנהל הלשכה והוא ישמש יושב ראש;
(2) עובד שיקום - חבר;
(3) פקיד השמה - חבר;
(4) רופא מוסמך בלשכה - חבר;
(5) נציג ארגון נכי צה"ל - חבר.
(ב) חברי הועדה יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.
(ג) רוב חברי הועדה יהווה מנין חוקי בישיבותיה.
(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים יכריע היושב ראש.
(ה) הועדה תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשות למימון לימודים של נכה לתקופה של עד שנים עשר חדשים.
3. ממונה
הממונה יהיה מוסמך לדון ולהחליט בענינים הבאים:
1. בקשות למימון לימודים לתקופה העולה על שנים עשר חדשים בתכנית הלימודים במלואה;
2. בקשה למימון לימודים של נכה משוקם;
3. בכל ענין אחר שתקנות אלה הקנו לו סמכות לדון בו.
4. ועדת ערר
(א) ליד האגף תוקם ועדת ערר שתפקידה יהיה לדון בערעורים על החלטות הועדה והממונה (להלן - ועדת הערר) שזה הרכבה:
(1) מנהל היחידה הארצית לשיקום והוא ישמש יושב ראש;
(2) רופא מוסמך ראשי - חבר;
(3) יושב ראש ארגון נכי צה"ל או מי שימונה על ידו - חבר.
(ב) חברי ועדת הערר יזומנו לישיבותיה בידי היושב ראש.
(ג) רוב חברי ועדת הערר יהווה מנין חוקי בישיבותיה.
(ד) החלטות ועדת הערר יתקבלו ברוב קולותיהם של החברים המשתתפים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע היושב ראש.
5. מועד להגשת בקשה למימון לימודים
(א) נכה המבקש מימון שיקומו יגיש בקשה בכתב, למנהל לשכת השיקום שבאיזור מגוריו, לא יאוחר מתום שלוש שנים מהיום שבו נמסרה לו החלטה של הועדה הרפואית או של הועדה הרפואית העליונה, לפי הענין, שקבעה בראשונה את דרגת נכותו.
(ב) על אף האמור בתקנה 5, רשאי הממונה להאריך את המועד להגשת בקשה אם הוא סבור כי מן הצדק לעשות זאת ונתקיימו תנאים אלה:
(1) ההשהיה בהגשת הבקשה נבעה ממצבו הרפואי של הנכה או מהיזקקותו לטיפול רפואי עקב נכותו או מטעמים מיוחדים שלנכה אין שליטה עליהם;
(2) ההשהיה בהגשת הבקשה לא הביאה להגדלה ניכרת של הנטל שעל אוצר המדינה.
6. איחור בהגשת בקשה למימון לימודים (תיקון: תשמ"ח)
(א) הוראות תקנה 5(א) לא יחולו על נכה שהחל בהשתלמות או בלימודים, שלא בדרך בקשת מימון השיקום; נכה כאמור רשאי להגיש למימון המשך שיקומו בכל עת ובלבד שתקופת הלימוד כאמור בתקנה 18(2) לא תמה, הוכיח לועדה או לממונה כי מתחילת שיקומו עד הגשת בקשתו למימון המשך השיקום למד ברציפות או בהפסקות קצרות המוצדקות בנסיבות הענין.
(ב) מימון המשך שיקומו של הנכה יהיה לתקופה הדרושה להשלמת לימודיו מיום הגשת בקשתו כאמור בתקנה 18.
(ג) הממונה רשאי לאשר לנכה מימון שכר הלימוד גם בעד התקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה למימון הלימודים, החל בתאריך זכאותו לתגמולים, אם מצא הממונה כי התקיימו תנאים אלה:
(1) הנכה החל כבר בלימודיו במועד שבעדו משלמים תגמולים;
(2) הגשת הבקשה באיחור נבעה מסיבות שאינן תלויות בנכה.
7. בקשה למימון לימודים
בבקשה למימון לימודים כאמור בתקנה 5 או 6 יציין הנכה את המקצוע שברצונו לרכוש ואת שם המוסד שבו הוא רוצה להשתלם.
8. מימון לימודים לנכה משוקם
(א) על אף האמור בתקנה 5(א) יהיה הממונה רשאי בהתאם לשיקול דעתו, לאשר מימון שיקום לנכה משוקם בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתקנה 17, אם שוכנע כי התמלא אחד התנאים האלה:
(1) חלה החמרה בנכותו המוכרת אשר מונעת ממנו להמשיך ולעסוק בעבודתו;
(2) הסיבות להפסקת עבודתו אינן נובעות מסיבות התלויות בו;
(3) הלימודים המבוקשים מהווים תנאי לשילובו ההתחלתי או להמשך העסקתו במקום עבודתו.
(ב) לענין תקנה זו יהיו לממונה הסמכויות המסורות למנהל הלשכה לפי תקנות 9 ו-10.
(ג) נכה משוקם יגיש בקשה בכתב למנהל לשכת השיקום שבאיזור מגוריו.
9. סמכויות מנהל הלשכה
(א) מנהל הלשכה רשאי לחקור נכה המבקש מימון שיקומו, בכל הענינים, שלדעתו יש להם נגיעה לבקשתו של אותו נכה.
(ב) מנהל הלשכה רשאי לדרוש מהנכה להמציא לו ראיות לאימות הפרטים שמסר בבקשתו, בדבר מצבו האישי, נכותו, מצב בריאותו, השכלתו, משלח ידו, הכשרתו המקצועית, מקום עבודתו לפני התגייסותו או ערב הגשת בקשתו וכן בדבר מצבו הכלכלי.
(ג) מנהל הלשכה רשאי לבקש ממומחים, ממוסדות להשכלה, מדע או כלכלה ומאיגודים מקצועיים חוות דעת, בנוגע לבקשה של הנכה או הנכה המשוקם למימון שיקום.
10. דחיית בקשה
לא נתן נכה תשובה או שנתן תשובה בלתי מלאה או בלתי נכונה לאחת השאלות שמנהל הלשכה הציג לפניו לפי תקנה 9(א), או לא המציא ראיות לאימות תשובותיו כאמור בתקנה 9(ב), אף על פי שיש באפשרותו לתת תשובה, או להמציא ראיה כאמור, רשאי מנהל הלשכה לדחות בקשתו ולא להביא את הענין לדיון לפני הועדה או לפני הממונה (להלן - דחיית בקשה).
11. ערעור על החלטת מנהל הלשכה
הנכה רשאי לערער לפני הממונה על דחיית בקשה בידי מנהל הלשכה תוך שלושים ימים מיום שנמסרו לו, והחלטת הממונה תהיה סופית.
12. טיפול בבקשה
(א) מנהל הלשכה ירשום על כל בקשה של נכה למימון לימודים -
(1) את דעתו ודעת המוסדות והמומחים בדבר הבקשה, ורשאי הוא להמליץ על המוסד שבו רצוי, לדעתו, לאפשר לנכה לקבל את הכשרתו המקצועית או להשתלם, בין שהוא המוסד הנזכר בבקשה ובין שהוא במוסד אחר;
(2) את סכום המימון הכרוך, לדעתו, במילוי הבקשה, תוך ציון התקופה הדרושה להשתלמות או להכשרה מקצועית שמבקש הנכה.
(ב) מנהל הלשכה יעביר לועדה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה ללימודים, להשתלמות או לקבלת הכשרתו המקצועית של הנכה היא עד שנים עשר חדשים, בצירוף כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).
(ג) מנהל הלשכה יעביר לממונה בקשה למימון לימודים כשהתקופה הדרושה עולה על שנים עשר חדשים, בצירוף כל החומר וכן חוות דעתו והמלצותיו, שרשם לפי תקנת משנה (א)(1).
13. סמכויות הועדה
(א) הועדה רשאית לדחות את הבקשה, או לאשר, כולו או חלקו, את מימון הכשרתו המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצע בידי הנכה בבקשתו, או המומלץ בידי מנהל הלשכה, בתנאים ובסייגים שתמצא לנכון וכן רשאית היא להחליט באותו אופן על מוסד אחר, שבו אפשר, לדעתה, לקבל את ההכשרה המקצועית או את ההשתלמות שהנכה מבקש הכל לתקופת מימון שלא תעלה על שנים עשר חדשים.
(ב) לועדה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 9.
14. סמכויות הממונה
(א) הממונה רשאי לדחות את הבקשה או לאשר, כולו או חלקו, את מימון ההכשרה המקצועית או את מימון ההשתלמות במוסד המוצעת בידי הנכה בבקשתו או המומלצת בידי מנהל הלשכה, בתנאים ובסייגים שימצא לנכון, וכן רשאי הוא להחליט באותו אופן על מוסד אחר שבו אפשר, לדעתו, לקבל את ההכשרה המקצועית שהנכה מבקש.
(ב) לממונה יהיו כל הסמכויות שיש למנהל הלשכה לפי תקנה 9.
15. סיג למימון לימודים
(א) לא יאושר לנכה מימון שיקומו במוסד, אלא אם כן יש בידו תעודת בגרות או תעודה אחרת הנדרשת כדי להתקבל למוסד שבו עומדים לאשר לו את ההשתלמות.
(ב) על אף האמור בתקנה 15(א) רשאים הועדה או הממונה לאשר לנכה מימון לשעורי הכנה להשגת תעודת בגרות או תעודה אחרת, אם שוכנעו כי השגת תעודת הבגרות או תעודה אחרת היא המסגרת השיקומית המתאימה לנכה, בתנאי שמימון זה לא יאושר, אלא לתקופת למודים של שנים עשר חדשים.
16. מימון לימודים לתלמיד שלא מן המנין
(א) על אף האמור בתקנה 15 רשאים הועדה או הממונה לאשר מימון שנת לימודים ראשונה לנכה, שהוכיח כי מוסד מוכן לקבלו כתלמיד שלא מן המנין, אם שוכנעו כי קיים סיכוי סביר שבתום שנת למודים זו ימלא הנכה את תנאי המוסד לקבלתו כתלמיד מן המנין.
(ב) תנאי למימון המשך השיקום הוא שהנכה יוכיח שעמד בכל דרישות המוסד.
(ג) לא עמד הנכה בדרישות המוסד יחולו עליו הוראות תקנה 26.
17. תשלומים למימון השיקום (תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ז, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג2, תשס"ח3, תשס"ט4, 5, 6)
(א) מימון השיקום יינתן כמענק ויכלול את אלה:
(1) במוסד להשכלה גבוהה שכר הלימוד השנתי בשיעור שיוסכם בין הועדה או הממונה לבין המוסד שבו ניתנת לנכה השתלמות שאושרה לו; שכר הלימוד השנתי לא יעלה על שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים שהמדינה משתתפת בתקציבם;
"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;
(1א) במוסד להכשרה מקצועית -
לכל שנת לימודים - שכר הלימוד השנתי המשולם במוסד חינוך מוכר מקביל; הועדה רשאית, אם היתה סבורה שיש הצדקה לכך, לאשר לשנת לימודים מלאה שכר לימוד אשר לא יעלה על שכר לימוד שנתי המשולם במוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ.
"מוסד להשכלה גבוהה מוכר" - מוסד מוכר, שהוא אוניברסיטה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, למעט מכללה אקדמית;
(2) הוצאות רכישת מכשירי לימוד, ציוד, ספרי לימוד בשיעור שיאושר בידי הועדה או הממונה בהתאם להנחיותיו של ראש האגף בענין;
(3) תשלום למחיית הנכה שביחד עם התגמול החדשי שהוא מקבל לפי החוק יהיה שווה לגבי נכה שדרגת נכותו היא -
(א) מ-10% עד 18% - ל-51.3% מהדרגה הקובעת, ואם נכה הוא אב לילד ל-75.0% מהדרגה הקובעת;
(ב) מ-19% עד 39% - ל-75.0% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-106.8% מהדרגה הקובעת;
(ג) מ-40% עד 100% - ל-106.8% מהדרגה הקובעת, ואם הנכה הוא אב לילד - ל-149.3% מהדרגה הקובעת.
(ב) כל סכום אשר יקבל הנכה כמילגה מכל מקור שהוא, תוך תקופת המימון, ינוכה מסך כל התשלומים המגיעים לו לפי תקנת משנה (א).
(ג) נשתנתה דרגת נכותו של נכה שאושר לו מימון השיקום, ינתן המימון בהתאם לדרגת נכותו מזמן לזמן, ואם ירדה דרגת נכותו מ- 10% יראוהו כנכה משוקם שדרגת נכותו היא 10% ומימון השיקום יינתן עד תום שנת הלימודים במוסד או תום התקופה הדרושה להכשרתו המקצועית, לפי המוקדם.
(ד) בתקנה זו, "הדרגה הקובעת" - סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת שכר בעד בן משפחה.
18. תקופת המימון (תיקון: תשמ"ח, תש"ן)
(א) תקופת המימון של שיקום לתלמיד במוסד היא התקופה המקובלת להכשרה המקצועית או להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לו לגשת לבחינות הסיום או לקבלת תואר מקצועי או אקדמי שיזכהו בהתחלת התעסקות או בהתמחות במקצוע ששימש מטרת שיקומו.
(ב) תקופת המימון להכשרה מקצועית או להשכלה גבוהה האמורה בתקנת משנה (א) לגבי נכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% היא מחצית תקופת הלימודים המקובלת אולם לא פחות משנתיים.
(ג) (בוטלה).
19. הודעה על החלטה
הודעה על החלטת הועדה או הממונה ימסור מנהל הלשכה לנכה בכתב.
20. ערעור על החלטת ועדה או ממונה
נכה רשאי לערער על החלטת הועדה או הממונה לפני ועדת הערר, על יסוד הנימוקים שיביא לפניה תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה.
21. סמכויות ועדת ערר
ועדת הערר רשאית לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הועדה, או הממונה.
22. סופיות ההחלטות
החלטה שהודעה עליה נמסרה לנכה לפי תקנה 19 והנכה לא ערער לפי תקנה 20, וכן החלטת ועדת הערר שניתנה לאחר דיון בערעור לפי תקנה 21, היא סופית.
23. מועד ביצוע המימון
מועד מתן המימון יהיה -
(1) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(1), כפי שהוסכם בין הועדה או הממונה ובין המוסד שבו ניתנה לנכה ההשתלמות שאושרה לו;
(2) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(2), כפי שיקבעו הועדה או הממונה;
(3) לגבי הוצאות לפי תקנה 17(א)(3), בסופו של כל חודש.
24. סיום המימון
מימון שיקום יסתיים בהתקיים אחד מאלה:
(1) הועדה או הממונה החליטו להפסיק את המימון מחמת שהנכה לא ממלא אחר הוראות תקנה 25;
(2) בתום התקופה הנזכרת בתקנה 18.
25. חובות הנכה
נכה שאושר לו שיקום חייב -
(1) למלא אחר ההוראות המחייבות במוסד שבו אושרו לו הלימודים, ובכלל זה להשתתף בשיעורים, בעבודה המעשית וכן לעמוד בבחינות;
(2) להוכיח למנהל הלשכה, בתום זמן הלימודים הנהוג במוסד האמור, כי עמד בהצלחה בבחינות הדרושות.
26. הפסקת מימון השיקום
הוראות תקנה 25 מחייבות את הנכה בכל תקופת מימון שיקומו כאמור בתקנה 18, ואם הפר אחת מההוראות האמורות, רשאים הועדה או הממונה להפסיק את מימון שיקומו; במקרה זה יראו כל סכומים שהנכה קיבל על חשבון שיקומו לפי תקנות אלה עד יום הפסקת המימון כמילווה מהמדינה, שהנכה חייב להחזירו במועדים, בשיעורים ובתנאים על פי כללים שיקבעו הועדה או הממונה.
27. מסירת הודעת החלטה
הודעה על החלטה לפי תקנות אלה שנשלחה לנכה לפי המען הידוע לאחרונה למנהל הלשכה הנוגע בדבר, רואים אותה כאילו נמסרה לנכה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנשלחה.
28. ביטול
בטלות -
(1) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (השתלמות מקצועית במוסדות להשכלה גבוהה), התשל"ג-1973;
(2) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (הכשרה מקצועית), התשל"ד-1974.
29. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי שנת הלימודים התשמ"ח-1987 ואילך.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 40, 496, 878; תשמ"ט, 591, 1243; תש"ן, 87; תשנ"א, 754, 911; תשנ"ב, 688; תשנ"ה, 404, 1565; תשנ"ז, 600, 1100, 1242; תשנ"ט, 491; תש"ס, 866; תשס"א, 788; תשס"ג, 103; תשס"ח, 1009; תשס"ט, 48, 1025, 1229.
2 תקנה 2 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשס"ג-2002 (ק"ת תשס"ג, 103) קובעת תחילת תיקון תקנה 17 ביום 1.4.2001.
3 סעיף 2 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשס"ח-2008 (ס"ח תשס"ח, 1008) קובע לגבי תיקון סעיף 17:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007)."
4 סעיף 2 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), (הוראת שעה) התשס"ט-2008 (ק"ת תשס"ט, 49) קובע לגבי תיקון סעיף 17:
"2. תחילה ותוקף
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בתשרי התשס"ח (1 באוקטובר 2007) ותוקפן עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח (31 במרס 2008)."
5 סעיף 2 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע),(תיקון מס' 2), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס"ט, 1025) קובע לגבי תיקון סעיף 17:
"2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר התשס"ח (1 באפריל 2008)."
6 תקנות 2, 3 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(לימודים לרכישת מקצוע)(תיקון מס' 3), התשס"ט-2009 (ק"ת תשס""ט, 1229) קובעות לגבי תיקון תקנה 17:
"2. קיזוז חד פעמי
על אף האמור בתקנות אלה, מהתגמול המשולם בחודש הראשון שלאחר פרסומן של תקנות אלה יקוזז סכום השווה לתוספת החד פעמית ששולמה ביום כ"ז בסיוון התשס"ח ( 30 ביוני 2008 ) לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008) שנחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב' בתשרי התשס"ט (1 באוקטובר 2008 )".
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ