אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003

תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003

תקנות הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(2)(א) ו-(6) לחוק הנזיקין האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. טופס ההודעה
הודעה בכתב כמשמעה בסעיף 5א(2) לחוק (להלן - ההודעה) תינתן לפי הטופס שבתוספת, שיהיה בשפה העברית ובשפה הערבית (להלן - הטופס).
2. פרטים מלאים
(א) נותן ההודעה לפי סעיף 5א(2)(א) או (ג) לחוק, לפי הענין (להלן - נותן ההודעה), חייב למלא את הפרטים כנדרש בטופס.
(ב) על טופס שמולאו בו הפרטים הנדרשים כאמור בתקנת משנה (א), ישלח משרד הביטחון לנותן ההודעה אישור קבלה.
(ג) לא מולאו הפרטים כאמור, לא יראו במשלוח הטופס משום מתן הודעה כנדרש בסעיף 5א(2) לחוק; משרד הביטחון ישלח לנותן ההודעה הודעה על כך (להלן - הודעת דחיה).
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי משרד הביטחון, לפי שיקול דעתו, לדרוש את השלמת הפרטים החסרים בטופס (להלן - הדרישה); לא הושלמו הפרטים בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום משלוח הדרישה, לא יראו במשלוח הטופס משום מתן הודעה כנדרש בסעיף 5א(2) לחוק.
3. משלוח אישור הודעה או דרישה
אישור קבלה, הודעת דחיה או דרישה, לפי הענין, יישלחו בדואר רשום או בפקסימילה למען הכתובת אשר צוין בטופס; אישור הדואר בדבר קבלת דבר דואר למשלוח בדואר רשום או אישור על משלוח פקסימילה, לפי הענין, יהיה ראיה מכרעת למשלוח כאמור.
4. משלוח הטופס
(א) הטופס יישלח לחטיבת תביעות וביטוח, אגף אמרכלות, משק ונכסים במשרד הביטחון (בתקנות אלה - משרד הביטחון), למען המצוין בטופס, באחת מדרכים אלה:
(1) בדואר רשום עם אישור מסירה; תאריך אישור המסירה יהיה תאריך מתן ההודעה;
(2) בפקסימילה או במסירה אישית, ובלבד שנותן ההודעה קיבל ממשרד הביטחון אישור בדבר הגעתו למשרד, בציון מועד ההגעה (להלן - אישור מועד); המועד כאמור יהיה תאריך מתן ההודעה; אישור מועד אינו מהווה אישור קבלה כמשמעתו בתקנה 2(כ).
(ב) טופס, לרבות השלמת פרטים לפי תקנה 2(ד), שנשלח או נמסר בדרך אחרת מן האמור בתקנת משנה (א), לא יראו בו משום מתן הודעה לענין החוק.
(ג) הוגשה תובענה כמשמעה בסעיף 5א לחוק יצורפו לכתב התביעה אישור מסירה או אישור מועד וכן אישור קבלה והעתק ההודעה.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תוספת
(תקנה 1) ((תרגום בערבית) 1)
נותן ההודעה חייב למלא את הפרטים כנדרש בטופס.
(תרגום בערבית)
לא מולאו הפרטים כאמור, לא יראו במשלוח הטופס משום מתן הודעה כנדרש בחוק
(תרגום בערבית)


אל: חטיבת תביעות וביטוח, אגף אמרכלות, משק ונכסים, משרד הביטחון
(תרגום בערבית)
מען: הקריה, תל אביב
(תרגום בערבית)
פקסימילה: 03-6934083, 03-6977101, טלפון: 03-6976622
(תרגום בערבית) 03-6934083, 03-6977101, (תרגום בערבית): 03-6976622
חל שינוי במען, יפרסם משרד הביטחון עדכון בעיתון יומי ובאתר האינטרנט של משרד הבטחון, וממועד הפרסום יחייבו הפרטים המעודכנים.
(תרגום בערבית)
טופס הודעה בכתב
(תרגום בערבית)

יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקווים המיועדים לכך. יש לסמן X במשבצות המתאימות.
(תרגום בערבית)
א. פרטי הנפגע
(תרגום בערבית)
הנפגע
(תרגום בערבית)
שם מלא
(תרגום בערבית)

(שם פרטי) (שם האב) (שם הסבא) (שם המשפחה)
(תרגום בערבית)
מספר ת.ז. _________
(תרגום בערבית) _________
תאריך לידה ________
(תרגום בערבית): ________
מצב משפחתי ________ (רווק/נשוי/גרוש/אלמן)
(תרגום בערבית): _________ (תרגום בערבית)
מען המגורים ________________________________________
(עיר/כפר, הרובע, השכונה, הרחוב, מספר)
(תרגום בערבית) ______________________________________
(תרגום בערבית)
מען לתכתובת
(תרגום בערבית) ______________________________________

(מען המגורים, מען אחר, מספר פקסימיליה)
(תרגום בערבית)
הורי הנפגע (יש למלא רק אם הנפגע קטין במועד הארוע)
(תרגום בערבית)
אב הנפגע - שם מלא _______ _______ ________ ________
(תרגום בערבית) _______ _______ ________ ________
מספר ת.ז. ________
(תרגום בערבית) ________
אם הנפגע - שם מלא _______ ________ ________ ________
(תרגום בערבית) _______ ________ ________ ________
מספר ת.ז. _________
(תרגום בערבית) _________
ב. פרטי המעשה שכתוצאה ממנו נגרם הנזק
(תרגום בערבית)
תאריך _________
(תרגום בערבית) _________
שעת הפגיעה _____
(תרגום בערבית) _____
נסיבות המעשה שבו התרחשה הפגיעה, לרבות תיאור מעשי התובע בשעת הפגיעה
(תרגום בערבית)המקום שבו התרחשה הפגיעה (יש לפרט את מקום הימצאות הנפגע והפוגע בזמן הפגיעה)
(תרגום בערבית)(פירוט, עיר/כפר, הרובע, השכונה, הרחוב, מספר, פירוט מבני ציבור ומבנים מרכזיים סמוכים, כגון - מרפאה, מבנה דואר, מסגד, עיריה)
(תרגום בערבית)

מי גרם לפגיעה (תיאור הגורם האנושי הפוגע, ככל שניתן - חייל צה"ל/מג"ב, מספרם
(תרגום בערבית)


ממה נגרמה הפגיעה (כדור/כדור גומי/רסיסים/פגז/פיצוץ/פגיעת טיל/אחר;
במקרה של פגיעה מרכב צבאי יש לציין פרטי הרכב והנהג ככל שניתן)
(תרגום בערבית)


פירוט שמות, מעני המגורים ומספרי זיהוי של עדים לנסיבות הפגיעה, אם היו במקום:
(תרגום בערבית)
1.
2.
ג. פרטי הנזק
(תרגום בערבית)
( נזק לגוף
(תרגום בערבית)

תיאור הפגיעה
(תרגום בערבית)


(בפרט יש לציין מקום הפגיעה בגוף)
(תרגום בערבית)
( נזק לרכוש
(תרגום בערבית)
תאור הרכוש (מבנה, רכב, אחר), מענו/מיקומו
(תרגום בערבית)


אם הרכוש בבעלות תאגיד משפטי (חברה, שותפות, עמותה) - לפרט שמות בעלי מניות/השותפים)
(תרגום בערבית)


תאור הנזק והיקפו ככל שידוע בעת ההודעה
(תרגום בערבית)
ד. פרטים נוספים
(תרגום בערבית)
1. פינוי לטפול רפואי (יש לפרט רק אם פונה)
(תרגום בערבית)
הגורם המפנה __________________ (פרטי, אמבולנס של ארגון)
(תרגום בערבית)
לאיזה מוסד רפואי פונה __________________
(תרגום בערבית)
2. הוגשה תלונה/הודעה על האירוע (יש לפרט רק אם הוגשה)
(תרגום בערבית)

הוגשה תלונה ביום _____ אל
(תרגום בערבית) _____ (תרגום בערבית) ___________________
(גורם של מדינת ישראל/כוחות הבטחון, עמותה או ארגון כלשהו)
(תרגום בערבית)
ה. פרטי נותן ההודעה (יש למלא רק אם ההודעה אינה ניתנת על ידי הנפגע עצמו)
(תרגום בערבית)
שם מלא _______ _______ ________ ________
(תרגום בערבית) _______ _______ ________ ________
מספר ת.ז. ________
(תרגום בערבית) ________
מען המגורים ________________________________________
(עיר/כפר, הרובע, השכונה, הרחוב, מספר)
(תרגום בערבית) ______________________________________
(תרגום בערבית)
מען לתכתובת ___________________ (מען המגורים, מען אחר, מספר)
פקסימילה. יש לציין בטופס מען אחד לתכתובת - בחלק א' או בחלק ה' לטופס זה)
(תרגום בערבית) ______________________________________
זיקת נותן ההודעה לנפגע
(תרגום בערבית)
( אפוטרופוס
( (תרגום בערבית)
( אחר מטעם הנפגע __________________ (יש לפרט הזיקה לנפגע)
( (תרגום בערבית) __________________ (תרגום בערבית)
במקרה של פטירת הנפגע
(תרגום בערבית)
מועד פטירת הנפגע _________
(תרגום בערבית) _________
( תלוי בנפגע ___________ (יש לפרט זיקת התלוי אל הנפגע- הורה/ילד/אחר)
(תרגום בערבית) _________ (תרגום בערבית)
( בשם העזבון _______________________________________
(תרגום בערבית)
תאריך ___________ חתימת נותן ההודעה ___________
(תרגום בערבית) (תרגום בערבית)


_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 614.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ