אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס"ו-2006

תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס"ו-2006

תקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הוועדה לענין תשלום לפנים משורת הדין - תנאי סף, סדרי עבודה ואמות מידה לתשלום), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג(ב)(3) לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הוועדה" - ועדה לפי סעיף 5ג(ב)(1) לחוק;
"הכרזת אזור עימות" - הכרזה לפי סעיף 5ג(ג) לחוק;
"הרשות הפלסטינית" - כמשמעותה בהסכם כמשמעותו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967;
"חוק מס רכוש" - חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961;
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"חוק השיפוט הצבאי" - חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"חוק התגמולים" - חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970;
"נזק ישיר לגוף" - אחד מאלה:
(1) מוות או פגיעה גופנית קשה לצמיתות;
(2) פגיעה גופנית שאינה פגיעה גופנית קשה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(א) יש ראיות לכך שנגרמה בעבירה כמשמעותה בפרט (1) לתוספת השניה לחוק, אך לא הוגש כתב אישום או אם הוגש, לא הורשע איש כוחות הביטחון בשל המעשה;
(ב) הורשע איש כוחות הביטחון בדין משמעתי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;
"נזק ישיר לרכוש" - נזק לרכוש שאינו קל ערך, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) יש ראיות לכך שנגרם בעבירה כמשמעותה בפרט (1) לתוספת השניה לחוק, אך לא הוגש כתב אישום או אם הוגש, לא הורשע איש כוחות הביטחון בשל המעשה;
(2) הורשע איש כוחות הביטחון בדין משמעתי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי;
"ניזוק" - מי שסעיף 5ג(א) לחוק חל עליו ואשר גופו או רכושו ניזוקו באזור עימות עקב מעשה שביצעו כוחות הביטחון;
פרק ב': תנאי סף להגשת הבקשה
2. תנאי סף להגשת בקשה
בקשה תוגש לוועדה אם נתקיימו בה כל התנאים האלה:
(1) נושא הבקשה הוא נזק ישיר לגוף או לרכוש;
(2) הבקשה הוגשה מטעם מי שרשאי להגישה, כאמור בתקנה 3;
(3) המסמכים הדרושים כמפורט בתקנה 5 צורפו לבקשה;
(4) הבקשה הוגשה בתוך המועדים הנקובים בתקנה 6;
(5) הוגשה בגין הנזק נושא הבקשה, הודעה בכתב על נזק בהתאם לתקנות הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הודעה בכתב על נזק), התשס"ג-2003, זולת אם התקיימו טעמים מיוחדים, כאמור בסעיף 5א(2)(ד) לחוק.
3. רשאי להגיש בקשה לוועדה
רשאי להגיש בקשה לוועדה מי שהוא אחד מאלה:
(1) לענין נזק ישיר לגוף -
(א) הניזוק, או אם נבצר ממנו להגיש את הבקשה מחמת מצבו הבריאותי או מחמת נסיבות מוצדקות אחרות יגיש את הבקשה אפוטרופסו או ידיד קרוב אחר; היה הניזוק קטין בעת הגשת הבקשה - הוריו או אפוטרופסו;
(ב) נפטר הניזוק, רשאים להגיש את הבקשה מי שהיה בן זוגו ומי שהיו תלויים בניזוק לפרנסתם במועד הגשת הבקשה.
(2) לענין נזק ישיר לרכוש - בעליו; היה הבעלים תאגיד, תוגש הבקשה על ידי מורשי החתימה של התאגיד; בפסקה זאת, "תאגיד" - למעט תאגיד שהבעלות בו נתונה, כולה או חלקה, לרשות הפלסטינית.
פרק ג': בקשה לתשלום לפנים משורת הדין
4. בקשה בכתב
בקשה תוגש לוועדה בכתב, לפי הטופס שבתוספת, באמצעות מזכיר הוועדה, שימנה שר הביטחון; בבקשה יצוין מען להתקשרות עם הוועדה; הטופס יהיה בשפה העברית ובשפה הערבית.
5. מסמכים שיש לצרף לבקשה
(א) מגיש הבקשה יצרף לבקשה את המסמכים האלה:
(1) לענין נזק ישיר לגוף:
(א) מסמך מקורי מבית חולים על אודות מספר ימי האשפוז מיד עם קרות הנזק וכן על אודות אשפוזים נוספים, אם היו;
(ב) סיכום מקורי של מחלה בעת השחרור מאשפוז;
(ג) אישורים רפואיים מקוריים, חתומים ביד הרופא המטפל, בדבר מצבו של הניזוק, כפי שהוא במועד הגשת הבקשה;
(ד) כתב ויתור על סודיות רפואית;
(2) לענין נזק שהוא מוות - יצרף מגיש הבקשה, נוסף על המסמכים המפורטים בפסקה (1), אם לא נפטר הניזוק מיד עקב המעשה נושא הבקשה, תעודת פטירה או תעודת קבורה מקורית;
(3) לענין נזק גוף שלא גרם לפגיעה גופנית קשה - יצרף הניזוק, נוסף על המסמכים המפורטים בפסקה (1), העתק מתאים למקור של תלונה שהניזוק או מי מטעמו הגיש למשטרה, למינהלת הממשל התיאום והקישור, או לגורם ישראלי רשמי אחר בענין הנזק נושא הבקשה בתוך 60 ימים ממועד קרות הנזק;
(4) לענין נזק ישיר לרכוש - יצרף הניזוק העתק מתאים למקור של תלונה שהניזוק או מי מטעמו הגיש לגורם ישראלי רשמי כאמור בפסקה (3) בענין הנזק נושא הבקשה בתוך 60 ימים ממועד קרות הנזק, וכן יצרף מסמכים המוכיחים את הבעלות על הרכוש שניזוק; היה הבעלים תאגיד - יצורף אישור של עורך דין בדבר הבעלים ומורשי החתימה של התאגיד;
(5) תצהיר חתום ביד מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך דין שבו יפורטו הנזק ונסיבות האירוע שגרם לנזק;
(6) העתק פסק דין או החלטה, אם ניתן על ידי בית משפט, בקשר לנזק נושא הבקשה;
(7) העתק טופס ההודעה בכתב כאמור בתקנה 2(5);
(8) כל מסמך נוסף, אשר עשוי לבסס, לדעת מגיש הבקשה, את הבקשה.
(ב) הוועדה רשאית לבקש השלמת מסמכים המנויים בסעיף קטן (א), שמגיש הבקשה לא צירף לבקשה; לא הוגשו המסמכים הנדרשים בתוך הזמן שקצבה הוועדה, רשאית הוועדה למחוק את הבקשה.
(ג) שוכנעה הוועדה כי נבצר מן המבקש במועד הגשת הבקשה לצרף את המסמך המקורי, תקבל הוועדה העתק אמין של המסמך; מבקש המצרף העתק של מסמך מקורי, יפרט בבקשתו מדוע נבצר ממנו לצרף את המסמך המקורי.
6. המועד להגשת הבקשה
בקשה תוגש לא יאוחר מהמועדים האלה:
(1) הוגשה תביעה לבית משפט בגין הנזק נושא הבקשה - אם דחה בית המשפט את התביעה משום שמצא כי חל סעיף 5ג(א) לחוק - לא יאוחר מתשעים ימים מיום שנחתה בידי בית המשפט בפסק דין חלוט;
(2) לא הוגשה תביעה לבית המשפט כאמור בפסקה (1) - בתוך שנתיים ממועד המעשה שגרם לפי הנטען לנזק, ואם היה המבקש קטין ביום המעשה, בתוך התקופה המרבית הקבועה בסעיף 5א(3) לחוק.
פרק ד': דיון בבקשה למתן תשלום לפנים משורת הדין
7. אישור קבלת הבקשה
הוגשה בקשה לוועדה, יאושר עצם קבלתה בתוך 30 ימים, בהודעה בכתב למגיש הבקשה.
8. דחיית בקשות במקרים מסוימים
הוועדה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות בקשות באחד מאלה:
(1) יש אפשרות ממשית שהנזק נושא הבקשה נגרם על ידי הרשות הפלסטינית או על ידי גורמים אחרים העוינים לישראל;
(2) הניזוק נמנה על המנויים בסעיף 5ב(א) לחוק;
(3) הניזוק נפגע בעת מילוי תפקידו כאיש כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית או רשויות הממשל שלה;
(4) הניזוק זכאי, בגין הנזק נושא הבקשה, לפיצוי לפי חוק מס רכוש או לפי חוק התגמולים, לרבות אפשרות להגיש בקשה לוועדה הבין משרדית לטיפול בפניות לפנים משורת הדין בנפגעים על רקע לאומני;
(5) הניזוק קיבל או זכאי לקבל ממקור אחר תשלום או סיוע בגין הנזק נושא הבקשה;
(6) תלויה ועומדת בבית משפט תביעה של הניזוק בגין הנזק נושא הבקשה;
(7) הבקשה הוגשה על ידי אחד מהמנויים בתקנה 3(1)(ב), לאחר שניתנה החלטה על ידי הוועדה בנוגע לאותו מעשה גורם הנזק ולגבי אותה משפחה;
(8) קיים חשש סביר לפגם באמינות הבקשה, פרטיה או המסמכים המצורפים לה;
(9) נסיבות האירוע כפי שעולות מן הבקשה או ממידע שבידי הוועדה מצדיקות את דחייתה.
9. אמות מידה לתשלום
הוועדה מוסמכת לשקול כל שיקול עניני, הנוגע לבקשה, והיא תיתן משקל, בין השאר, גם לשיקולים האלה:
(1) לענין קביעת חומרת הפגיעה הגופנית -
(א) משך תקופת האשפוז של הניזוק בבית חולים או במוסד סיעודי;
(ב) למצב שבו חייב הניזוק להיעזר בגין הפגיעה הגופנית במידה רבה בזולת לתקופה ממושכת;
(2) מצבו המשפחתי של הניזוק - אם יש לו בן זוג או ילדים שהיו תלויים בו לפרנסתם במועד הגשת הבקשה;
(3) אם הניזוק או מגיש הבקשה הוא בעל רקע ביטחוני שלילי או שקיים חשש כי ניזוק בעת שהשתתף בפעילות עוינת;
(4) אם בן משפחתו מדרגה ראשונה של הניזוק הוא בעל רקע ביטחוני שלילי והנזק נגרם בשל פעילות זאת;
(5) מידת התועלת שבמתן התשלום לשיקום הניזוק, ובפרט, אם הבקשה היא פניה לסייע במימון טיפול רפואי או עזרים רפואיים חיוניים;
(6) מידת אמינותה של הבקשה, פרטיה והמסמכים שצורפו לה.
פרק ה': דיוני הוועדה וסדרי עבודתה
10. סמכויות עזר
(א) הוועדה רשאית לדרוש מהמבקש או מגורמים אחרים הסברים או מידע נוסף, לרבות מסמכים, קודם למתן החלטה סופית בבקשה; לא מסר המבקש הסברים או מידע כאמור בפרק הזמן שקצבה לו הוועדה לכך, רשאית הוועדה למחוק את הבקשה.
(ב) הוועדה רשאית לבקש באמצעות מזכיר הוועדה מגורמי הביטחון התייחסות לבקשה ולמבקש ומסמכים הנוגעים בדבר, ככל שניתן לאתרם.
(ג) הוועדה רשאית להיעזר במומחים מטעמה לכל דבר שתמצא לנכון, הדרוש לשם קבלת החלטתה.
(ד) הוועדה רשאית להורות על ביצוע בירורים נוספים.
(ה) מצאה הוועדה כי חומר שהועבר לה שלא על ידי המבקש יכול שיהיה בסיס לצורך קבלת החלטה בענינו - תאפשר למבקש להגיב על הטענות העולות ממנו בתוך פרק זמן סביר שתקצוב לכך, זולת אם מצאה הוועדה שאין מקום לעשות כן מטעמי ביטחון המדינה או אם הוצאה תעודת חיסיון.
(ו) הוועדה רשאית לדחות בקשה או להיענות לה, כולה או חלקה; החליטה הוועדה להיענות לבקשה, כולה או חלקה, רשאית היא לאשר תשלום חד-פעמי בלבד.
(ז) סברה הוועדה, כי מן הבקשה עולה שהמבקש או הניזוק, לפי הענין, נתון במצוקה חמורה ומיידית שיש בה כדי להצדיק סיוע כספי מיידי לשם הצלת חיים או מניעת פגיעה קשה באיבר חיוני, ונראה על פניו כי גבוהים הסיכויים לקבלת הבקשה לאחר השלמת הדיון בה, רשאית היא לאשר תשלום ביניים; סכום תשלום הביניים ינוכה מכל תשלום עתידי, אם יאושר בהמשך בידי הוועדה.
(ח) הוועדה רשאית לקבוע את אופן ביצוע התשלום, לרבות המוטב לתשלום, והתנייתו במתן כתב ויתור מקורי על תביעות וטענות.
11. סדר עבודת הוועדה
מזכיר הוועדה ימציא את המסמכים שלהלן לחברי הוועדה, ארבעה עשר ימים לפחות קודם למועד שנקבע לדיון בבקשה:
(1) העתק הבקשה ונספחיה;
(2) העתק הכרזת אזור עימות, החלה על המעשה שגרם לנזק נושא הבקשה;
(3) כל מידע נוסף שמזכיר הוועדה סבור, שהוא נחוץ לעבודתה.
12. הרכב
הוועדה תדון רק בהרכב מלא של שלושת החברים.
13. דיני ראיות
על דיוני הוועדה לא יחולו דיני הראיות.
14. סדרי דין
בכל ענין שבסדר דין שאין לגביו הוראה בתקנות אלה, תנהג הוועדה בדרך הנראית לה טובה ביותר לעשיית צדק.
15. רישום עיקרי הדיון
מזכיר הוועדה ירשום את עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו בכל ישיבות הוועדה.
16. קבלת החלטות ונימוקן
(א) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות.
(ב) ההחלטות ישקפו את מהלך הדיון, לרבות דעת מיעוט, אם היתה, ויהיו מנומקות; נימוקי הוועדה יימסרו למבקש, זולת אם מצאה הוועדה שאין מקום לגלות את נימוקיה או את חלקם, מטעמי ביטחון המדינה.
17. הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3(1)(ב), היתה תלויה ועומדת תביעה לבית משפט בגין הנזק נושא הבקשה ביום פרסומן של תקנות אלה, או שנדחתה תביעה לבית המשפט עד יום פרסומן של תקנות אלו מחמת שהנזק אירע באזור שהוכרז אזור עימות, יהיו רשאים להגיש בקשה לפי תקנות אלה מי שהיה בן זוגו ומי שהיו תלויים בניזוק לפרנסתם במועד הגשת התביעה לבית המשפט; בענין תביעה שנדחתה עד יום פרסומן של תקנות אלה מחמת שהנזק אירע באזור שהוכרז אזור עימות, יחל מניין 90 הימים האמור בתקנה 6(1) מיום פרסומן של תקנות אלה.
תוספת

(תקנה 4)
( 4)

אל: הוועדה לפנים משורת הדין, משרד הביטחון
: :
מען: רח' הארבעה 22 , תל אביב
: 22
טלפון: 03-6976877 ,03-6975088
: 03-6975088, 03-6976877
פקס: 03-6977101
: 6977101 - 03
טופס פניה לוועדה לפנים משורת הדין

א. נזק ישיר לגוף.

יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקווים המיועדים לכך יש לסמן X במשבצות המתאימות:
X :
1. פרטי הניזוק:
1. :
שם הניזוק - שם מלא:
- :
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

מס' זהות:______________
:______________
תאריך לידה: ____________
: ____________
מצב משפחתי: ____________ (רווק/נשוי/גרוש/אלמן)
: ____________ ( / / / )
מען מגורים : ___________________________
(עיר, כפר, רובע, שכונה, רחוב, מס' בית)
: ___________________________________
( )
מען להתקשרות עם הוועדה: ___________________________
(מען מגורים, מען אחר, טלפון, פקס)
: ______________________________
( )
הורי הניזוק (יש למלא רק אם הניזוק קטין) / אפוטרופסי הניזוק / ידיד קרוב:
( )/ / :
שם האב - שם מלא:
- :
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

מס' זהות: __________________
: __________________
שם האם - שם מלא:
- :
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

מס' זהות: _________________
: _________________
שם האפוטרופוס / ידיד קרוב - שם מלא:
/ - :
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

מס' זהות: ______________
: ______________
2. במקרה מוות - פרטי התלויים לפרנסתם במנוח:
2. - :
(1) הקרבה למנוח: _____________________
(1) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(2) הקרבה למנוח: _____________________
(2) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(3) הקרבה למנוח: _____________________
(3) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(4) הקרבה למנוח: _____________________
(4) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(5) הקרבה למנוח: _____________________
(5) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(6) הקרבה למנוח: _____________________
(6) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(7) הקרבה למנוח: _____________________
(7) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(8) הקרבה למנוח: _____________________
(8) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(9) הקרבה למנוח: _____________________
(9) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(10) הקרבה למנוח: _____________________
(10) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(11) הקרבה למנוח: _____________________
(11) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה


(12) הקרבה למנוח: _____________________
(12) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(13) הקרבה למנוח: _____________________
(13) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(14) הקרבה למנוח: _____________________
(14) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

(15) הקרבה למנוח: _____________________
(15) : _____________________
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

3. תאריך אירוע הנזק: _______________
3. : _______________
4. מקום אירוע הנזק: _______________
4. ______________
5. מסמכים שיש לצרף לטופס:
5. :
יש לסמן X אם הטופס מצורף
X
( מסמך מקורי* מבית החולים על אודות מספר ימי האשפוז בהתאם לתקנה 5(א)(1)(א)
( * 5( )( 1)( )
( מסמכים על אודות אשפוזים נוספים, אם היו, בהתאם לתקנה 5(א)(1)(א)
( 5( )( 1)( )
__________
* תקנה 5(ג) קובעת כך "שוכנעה הוועדה כי נבצר מן המבקש במועד הגשת הבקשה לצרף את המסמך המקורי, תקבל הוועדה העתק אמין של המסמך; מבקש המצרף העתק של מסמך מקורי, יפרט בבקשתו מדוע נבצר ממנו לצרף את המסמך המקורי."
* 5( ) " ."
( סכום מחלה מקורי* בעת השחרור מהאשפוז בהתאם לתקנה 5(א)(1)(ב)
( * 5( )(1)( )
( אישורים רפואיים מקוריים*, חתומים ביד הרופא המטפל, המעידים על מצב הניזוק בעת הגשת הבקשה בהתאם לתקנה 5(א)(1)(ג)
( *
( 5( )(1)( )
( טופס ויתור על סודיות רפואית בהתאם לתקנה 5(א)(1)(ד)
( 5( )( 1)( )
( תעודת פטירה או תעודת קבורה מקורית בהתאם לתקנה 5(א)(2)
( 5( )( 2)
( תצהיר חתום ביד מגיש הבקשה, מאומת בידי עורך דין בהתאם לתקנה 5(א)(5)
( 5( )(5)
( העתק פסק דין או החלטה, בקשר לנזק נושא הבקשה בהתאם לתקנה 5(א)(6)
( 5( )(6)
( העתק טופס הודעה בכתב על נזק בהתאם לתקנה 5(7)
( 5(7)
( מסמכים נוספים לביסוס הבקשה בהתאם לתקנה 5(8)
( 5(8)
6. מסמכים נוספים שיש לצרף לענין נזק גוף שלא גרם לפגיעה גופנית קשה:
6. :
( העתק מתאים למקור של התלונה שהוגשה למשטרה/למינהלת התיאום והקישור לגורם ישראלי אחר בענין הנזק בהתאם לתקנה 5(א)(3).
( / 5( )(3)
ב. נזק ישיר לרכוש
.
יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקווים המיועדים לכך; יש לסמן X במשבצות המתאימות.
. X .
1. פרטי הניזוק:
1. :
שם הניזוק - שם מלא:
- :
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

מס' זהות :______________
:______________
תאריך לידה: ____________
: ____________
מצב משפחתי: ____________ (רווק/נשוי/גרוש/אלמן)
: ____________ ( / / / )
מען מגורים: _____________________________
(עיר, כפר, רובע, שכונה, רחוב, מס' בית)
: _____________________________________
( )
מען להתקשרות עם הוועדה: _________________________
(מען מגורים, מען אחר, טלפון, פקס)
: _______________________________
( )
שם התאגיד - כאשר הניזק הוא תאגיד:
_______________________________
- :
_________________________
מורשי החתימה של התאגיד:
:
____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

____________ __________ ____________ ___________
שם פרטי שם האב שם הסב שם משפחה

2. תאריך אירוע הנזק: _________________
2. : _________________
3. מקום אירוע הנזק: _________________
3. : _________________
4. מסמכים שיש לצרף לטופס
4.
יש לסמן X אם הטופס מצורף:
X :
( העתק מתאים למקור של תלונה בהתאם לתקנה 5(א)(4)
( 5( )(4)
( מסמכי בעלות על הרכוש הניזוק בהתאם לתקנה 5(א)(4)
( 5( )(4)
( לתאגיד - אישור עורך דין בדבר הבעלים ומורשי החתימה בהתאם לתקנה 5(א)(4)
( 5( )(4)
( תצהיר חתום בידי מגיש בהקשה, מאומת בידי עורך דין בהתאם לתקנה 5(א)(5)
( 5( )(5)
( העתק פסק דין או החלטה, בקשר לנזק נושא הבקשה בהתאם לתקנה 5(א)(6)
( 5( )(6)
( העתק טופס הודעה בכתב על נזק בהתאם לתקנה 5(א)(7)
5( )(7)
( מסמכים נוספים לביסוס הבקשה בהתאם לתקנה 5(א)(8)
( 5( )(8)
_________________________________
1 ק"ת תשס"ו, 1036.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ