אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין), תשל"א-1970

תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין), תשל"א-1970

תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי דין), תשל"א-1970 1
בתוקף סמכויותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 (להלן - החוק), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
1. תחולת תקנות סדר הדין האזרחי
בדיון בבית המשפט בענינים לפי החוק יחולו התקנות הבאות של תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 (להלן - התקנות הכלליות), בשינויים המחוייבים לפי הענין: 24, 25, 27, 30, 31, 36, 39, 40, 42, 75 עד 77, 81, 95 עד 101, 98, 132, 134, 152, 153, 161, 162, 182 עד 221, 226, 303 עד 309, 368 עד 377, 381 עד 388, 392, 401, 402, 404 עד 442, 445 עד 450, 452 עד 468, 470 עד 477, 479 עד 482, 484 עד 488 ו-490.
2. מקום הגשת בקשה (תיקון: תשמ"ג)
בקשה לבית-משפט לפי סעיף 3 לחוק (להלן - בקשה) תוגש לבית-המשפט שבאזור שיפוטו מתגורר הקטין או נמצא בו אותה שעה או לבית המשפט שבאיזור שיפוטו מתגורר האחראי על הקטין או נמצא בו אותה שעה; אולם רשאי פקיד סעד להגיש את הבקשה לבית-משפט אחר אם, לדעתו, יהיה זה לטובת הקטין שאותו בית-משפט ידון בבקשה.
3. טופס בקשה
(א) בקשה תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותוגש לבית המשפט במספר עותקים מספיק בשביל בית המשפט וכל המשיבים; בית המשפט רשאי להורות למבקש להגיש העתקים נוספים של הבקשה.
(ב) לבקשה תצורף הזמנה לדין בעד כל אחד מן המשיבים, שתהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת.
(ג) בית המשפט ישלח לכל אחד מהמשיבים העתק הבקשה על נספחיה בצירוף ההזמנה לדין; אולם רשאי בית המשפט להורות שהבקשה או נספחיה או חלק מהם לא יצורפו להזמנה לדין שתישלח למשיבים או לחלק מהם.
4. המשיבים בבקשה
(א) האחראי על הקטין יהיה המשיב בבקשה; הקטין לא יהיה משיב בבקשה אלא אם לדעת פקיד הסעד הוא מסוגל לכאורה להבין את הענין וטובתו מחייבת זאת.
(ב) בית המשפט רשאי להורות כי הקטין יהיה המשיב בבקשה אם נראה לבית המשפט כי הדבר דרוש לצורך ההכרעה בענין.
(ג) היה קטין משיב יומצאו לו כתבי בית-דין אישית זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
(ד) אם לא נמצא אחראי על הקטין, או האחראי על הקטין הוא פסול-דין או אדם הזקוק לאפוטרופסות, יצויין הדבר בבקשה ובית המשפט יהיה רשאי לשמוע את הבקשה ללא משיב או למנות אפוטרופוס לדין להיות משיב.
5. אי התייצבות המשיבים
רשאי בית המשפט לדון ולהחליט בבקשה אם אף לא התייצבו המשיבים, ובלבד שנוכח בית המשפט שהוזמנו כדין.
6. הוראת המשיבים
(א) בית המשפט יסביר למשיבים את מהות הבקשה וישאל אם הם מודים בעובדות המפורטות בה.
(ב) הודו המשיבים בעובדות המפורטות בבקשה, רשאי בית המשפט להחליט אם הקטין הוא נזקק.
(ג) לא הודו המשיבים בעובדות המפורטות בבקשה או בחלק מהן, יחליט בית המשפט על סדר הבאת הראיות ושמיעת הטענות.
7. תסקיר פקיד סעד ושמיעת הצעות וטענות
(א) נוכח בית המשפט כי הקטין הוא נזקק, יורה לפקיד הסעד להגיש תסקיר תוך מועד שיקבע.
(ב) הוגש תסקיר פקיד סעד, בין שנמסרו העתקים ממנו למשיבים או לחלק מהם ובין שלא, ישמע בית המשפט את טענותיהם והצעותיהם של בעלי הדין וכן של הקטין, אם בית המשפט לא השתמש לגביו בסמכויותיו לפי סעיף 9 לחוק.
8. דיון בדלתיים סגורות
הדיון יהיה בדלתיים סגורות ולא יהיה נוכח בשעת הדיון אלא מי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח.
9. נוכחות בעת עדות קטין
בית המשפט רשאי להורות כי לא יהיו נוכחים בשעת שמיעת הקטין אלא מי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח.
10. הוצאה לפועל
החלטה שנתן בית המשפט על פי החוק ניתנת להוצאה לפועל גם אם לא הומצאה לבעלי הדין, זולת אם החליט בית המשפט אחרת.
11. מסירה
כל כתב בי-דין שיש להמציאו על פי תקנות אלה או על פי התקנות הכלליות יכול שהמצאתו תיעשה על ידי פקיד סעד; על המצאה על ידי פקיד סעד כאמור לא יחולו הוראות תקנות 201 ו-453 לתקנות הכלליות.
12. מסמכים בערעור
(א) ערעור על החלטת בית המשפט לפי החוק יוגש במסירת עותק אחד של כתב ערעור לבית המשפט שלערעור בצירוף העתקים נוספים כמספר המשיבים.
(ב) לכתב הערעור יצורפו העתק אחד של ההחלטה שעליה מערערים בשביל בית המשפט שלערעור כשהוא מאושר בידי הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט המקורי, והעתקים נוספים, מאושרים כאמור או בידי עורך-דין או היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, כמספר המשיבים.
(ג) העתק של כתב הערעור בצירוף העתק ההחלטה שעליה מערערים יומצאו לכל אחד מן המשיבים, זולת אם בית המשפט יורה אחרת.
(ד) היו משיבים אחדים בערעור מיוצגים על ידי עורך-דין אחד, די בהעתק אחד מן המסמכים האמורים בתקנת משנה (ג) בשביל כל המשיבים.
13. ערעור שאינו בהתאם להוראות
ערעור שאינו ממלא אחר הוראה של תקנות אלה או התקנות הכלליות החלות על הליך בפני בית המשפט שלערעור או על הגשת כתב בי-דין לבית המשפט שלערעור, לא יקובל לרישום; אולם המערער רשאי לדרוש ששופט בית המשפט שלערעור יחליט בשאלה אם הערעור ממלא או אינו ממלא אחר הוראות תקנות אלה או התקנות הכלליות כאמור.
14. אי קיום תקנות
אי קיום תקנות אלה או התקנות הכלליות החלות כאמור בתקנה 1 אינו פוסל שום הליך לפי החוק.
15. ביטול
תקנות הנוער (טיפול והשגחה) (סדרי-דין), תשכ"ב-1962 - בטלות.
תוספת
טופס 1
(תקנה 3)
תיק נוער מס'
המבקש:
המשיבים: (1)
(2)
(3)

בקשה בדבר קטין נזקק
(1) שם הקטין
(2) גיל הקטין
(3) מקום מגוריו או הימצאו
(4) שם האחראי על הקטין
(5) מענו של האחראי על הקטין
(6) הקטין הוא נזקק על פי סעיף (2) () () () () () ()* לחוק הנוער (טיפול והשגחה). תש"ך-1960.
(7) העובדות שעליהן מתבססת הבקשה **
(8) בית המשפט מתבקש: ***
( לשמוע את המבקש ו/או המשיב/ים
( למנות אפוטרופוס לדין להיות משיב
( לא להזמין את הקטין לדין
( לא לצרף העתק הבקשה על נספחיה להזמנה ל ....................
( למסור העתק ההזמנה לידי הקטין אישית.
(9) נימוקי הבקשה ****
(10) בית המשפט מתבקש לקבוע כי הקטין הוא נזקק ולהורות על דרכי הטיפול וההשגחה בו.

חתימת פקיד הסעד
______________________________
* לציין את הפיסקה/הפיסקאות המתאימות מסעיף 2 לחוק.
** לפרט בקיצור.
*** סמן במשבצות המתאימות.
**** לפרט בקיצור.

טופס 2
(תקנה 3(ב))
בבית משפט השלום ב
הזמנה לדין
המבקש: פקיד-סעד
נ ג ד
המשיב(ה): (1)
(2)
(3)
1. דע כי הוגשה ע"י המבקש בקשה בבית-משפט זה בענינך/בענין הקטין *

2.** אתה מצויין בבקשה כאחראי על הקטין האמור.
3. הנך מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט ביום בשעה
ולהשיב על הבקשה.
4. הנך רשאי להזמין עדים ולחקרם, לטעון טענות ולהציע הצעות בדבר הבקשה והקטין הנ"ל.
5. העתק הבקשה על נספחיה מצורף בזה.
היום

חתום
* למחוק את המיותר
** למחוק אם לא מתאים
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 5; תשמ"ג, 1578.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ