אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. שכר שירותים (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט, תש"ע)
בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס ערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
טור א'
טור ב'

השירות
שיעור השכר בשקלים חדשים

1. אימות חתימה -


(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון
152

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך
61

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך
לכך, לכל חתימה, נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)

61

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור

61

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון - תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך -


לעמוד הראשון
61

לכל עמוד נוסף
5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד,
לכל אישור נוסף על האישור הראשון -


לעמוד הראשון
20

לכל עמוד נוסף
5

3. (א) אישור נכונות של תרגום -


(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום
191

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים
152

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות

74

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון

61

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 -


(א) לחותם ראשון
221

(ב) לכל חותם נוסף
114

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור

68

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים
152

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -


(א) למצהיר הראשון
154

(ב) לכל מצהיר נוסף
62

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף

61

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -


(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 66,800 שקלים חדשים

972

(ב) עלה הסכום האמור על 66,800 שקלים חדשים


הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.


7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים התשל"ז -1997 (להלן - תקנות הנוטריונים) -
2,081

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפןי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים
162

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים
59

(ג) לכל העתק נוסף
59

8. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור - הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה - 245

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר - למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה - יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו

494

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה
152

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהיה הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.


10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 - יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11,לפי הענין.


11. (א). אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק
יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973
338

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של
אותו העתק ממון, לכל אימות נוסף59

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3 (א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11 לפי הענין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייוסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של
81

2. עריכת עותק במילוי חובה שבדין
נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית - לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.
3. תחולה
תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.
4. הצמדה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשנ"ד)
(א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר ב-15 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בתקנה זו -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 - המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986 ולגבי כל יום שינוי שלאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
(ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).
5. תחילה
תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש לאחר פרסומן.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ט, 196; תש"ם, 1237; תשמ"א, 194, 245, 388, 762, 1452; תשמ"ב, 801; תשמ"ג, 13, 1026, 1176; תשמ"ד, 54, 653, 948, 1308, 1950; תשמ"ה, 26; תשמ"ו, 1114; תשמ"ז, 74, 474, 478, 973, 1231; תשמ"ח, 198, 726, 987; תשמ"ט, 477, 674, 1053; תש"ן, 19, 238, 545, 773; תשנ"א, 50, 382, 1020; תשנ"ב, 380, 663, 909, 1262; תשנ"ג, 297, 734, 1003; תשנ"ד, 146, 194, 1216; תשנ"ה, 472, 1429, 1684; תשנ"ו, 412, 1354; תשנ"ז, 310, 897; תשנ"ח, 264, 1015; תשנ"ט, 253; תש"ס, 195, 678; תשס"א, 964; תשס"ב, 289, 1162; תשס"ג, 350; תשס"ו, 393; תשס"ז, 185.תשס"ח, 170, 411, 1089; תשס"ט, 318, 1245; תש"ע, 353.
י"פ תשמ"א, 646.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ