אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז -2007
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(ב) ו 33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו -2006 (להלן - החוק), ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות
אלה:
1. תנאים להכרה בהתאחדות
תאגיד ללא מטרת רווח המבקש הכרה בהתאחדות, כאמור בסעיף 4 לחוק (להלן -התאגיד), יוכיח, להנחת דעת השר, כי מתקיימים בו התנאים שלהלן:
(1) הוא מייצג את מרבית העוסקים הפעילים בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו מתבקשת ההכרה, ובשל גודלו והיקף פעילותו, שונותו מתחומים אחרים, בין אם שונות בכלי התחרותי, במסלולי המירוץ או באופי הנהיגה הספורטיבית, מן הראוי להכיר בו כהתאחדות המרכזת והמייצגת את אותו תחום;
(2) במסמכי ההתאגדות שלו נקבע כי מטרותיו כוללות את הכוונה לשמש כהתאחדות העוסקת והמרכזת את תחום הנהיגה הספורטיבית שהתאגיד עוסק בו, תוך הגדרת הכלי או הכלים התחרותיים, מסלולי המירוץ, אירועי הנהיגה הספורטיבית, אופי הנהיגה הספורטיבית וכל פרט אחר המאפיין את פעילותו;
(3) יש לו היכולת המקצועית למלא את התפקידים המוטלים על התאחדות לפי החוק, לרבות -
(א) היכולת להתקין כללי נהיגה ספורטיבית בתחום פעילותו כגון: כללים
לעריכת אירועים, וזאת נוסף על התקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין לאומיים המוכרים;
(ב) היכולת לתת חוות דעת כי מתקיימים לגבי אירוע נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 9 לחוק, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו;
(ג) היכולת לתת חוות דעת אם מתקיימים לגבי מסלול מירוץ קבוע, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו;
(ד) היכולת למנות לוועדה המייעצת לפי סעיף 26 לחוק, נציג שהוא בעל
מומחיות בתחום שההתאחדות מופקדת עליו, ושאינו עלול להימצא במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו;
(4) לתאגיד יכולת ארגונית למלא את תפקידיו כהתאחדות, לרבות - כתובת קבועה, הנהלה ומזכירות, ושעות קבלה קבועות, שיאפשרו לו למלא את תפקידיו כהתאחדות, ולתת שירות הולם לחברי ההתאחדות;
(5) התאגיד הוא בעל יכולת כספית לממן את השירותים שהוא אמור לתת לפי החוק.
2.המסמכים הנדרשים
תאגיד המבקש הכרה כהתאחדות יגיש את בקשתו לפי הטופס שבתוספת ויצרף אליו מסמכים אלה:
(1) אישור מרשויות המס כי התאגיד מוכר כמוסד ללא כוונת רווח;
(2) מסמכי התאגדות;
(3) פירוט מבנה ארגוני ורשימת בעלי התפקידים שבו ונותני השירותים לו, לרבות אלו הנדרשים לצורך מילוי תפקידיו כהתאחדות, לרבות ועדת תקנונים, ועדה טכנית, ועדת בטיחות, מהנדסי רכב וכיוצא בזה;
(4) הערכה כספית, שהכין רואה חשבון, של הוצאות הקמתו ושל ניהולו השוטף ופירוט מקורות כספיים שלו, לרבות הכנסות מדמי חבר ותרומות;
(5) פירוט קשרים עם גופים וארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל, אם ישנם כאלה;
(6) פירוט פעילותו בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו הוא מבקש הכרה;
(7) כללי הנהיגה הספורטיבית המצויים בתאגיד, אם ישנם כאלה;
(8) כל מסמך אחר שידרוש השר.
3. ביטול הכרה
השר רשאי לבטל את ההכרה, בכל תחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית, לאחר שנתן הזדמנות לתאגיד להשמיע את טענותיו, אם סבר כי בתאגיד פסקו מלהתקיים התנאים שבתקנה 1, כולם או מקצתם.
תוספת
(תקנה 2)
בקשה להכרה כהתאחדות נהיגה ספורטיבית
לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים להכרה בהתאחדות), התשס"ז-2007
א. פרטים כלליים:
1. שם התאגיד:
2. מספר תאגיד:
3. כתובת התאגיד:
4. סוג התאגדות:
5. תאריך התאגדות:
6. אישור מלכ"ר מרשויות המס מיום ......................................
7. רשימת חברי דירקטוריון / ועד עמותה:
שם
מס' זהות
חבר דירקטריון/ועד מיום

8. מטרות התאגיד כפי שהן מופיעות במסמכי ההתאגדות: .....................
ב. התחום המבוקש:
9. תחום הנהיגה הספורטיבית שלגביו מתבקשת ההכרה: .......................
10 . הנימוקים להכרה בתאגיד כהתאחדות המייצגת את מרבית העוסקים הפעילים בתחום מתחומי ענף הנהיגה הספורטיבית שלגביו מתבקשת ההכרה, בין בשל גודלו והיקף פעילותו, שונותו מתחומים אחרים, בין אם שונות בכלי התחרותי, במסלולי המירוץ או באופי הנהיגההספורטיבית או מכל סיבה אחרת
ג. יכולת מקצועית:
11 . פירוט הנתונים המלמדים על יכולת להתקין כללי נהיגה ספורטיבית ..
12 . כללי הנהיגה הספורטיבית שנקבעו בתאגיד ...................................
13 . האם יש לתאגיד יכולת לתת חוות דעת כי מתקיימים לגבי אירוע נהיגה ספורטיבית לפי סעיף 9 לחוק, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו (יש לפרט) ...................................................
14 . האם יש לתאגיד יכולת לתת חוות דעת אם מתקיימים לגבי מסלול מירוץ קבוע, כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בענינו (נא לפרט) ............
15 . שם הנציג שהתאגיד מציע כחבר לוועדה המייעצת לפי סעיף 26 לחוק, שאינו עלול להימצא במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין ענין אישי או תפקיד אחר שלו, לרבות פירוט מומחיותו בתחום שעליו מופקדת ההתאחדות .....................................................
16 . בעלי התפקידים המקצועיים בתאגיד, לרבות פירוט ניסיונם המקצועי בתחום הנהיגה הספורטיבית .................................... .
ד. יכולת ארגונית
17 . האם יש לתאגיד שעות קבלה קבועות ............................ ...........
18 . מהם השירותים שהתאגיד נותן לחבריו ................... .....................
ה. המסמכים הנדרשים
יש לצרף לבקשה את המסמכים האלה:
(1) אישור מרשויות המס כי התאגיד מוכר כמוסד ללא כוונת רווח;
(2) מסמכי התאגדות;
(3) פירוט מבנה ארגוני ורשימת בעלי התפקידים שבו ונותני השירותים לו, לרבות אלו הנדרשים לצורך מילוי תפקידיו כהתאחדות, ועדת תקנונים, ועדה טכנית, ועדת בטיחות, מהנדסי רכב וכיוצא בזה;
(4) הערכה כספית, שהכין רואה חשבון, של הוצאות הקמתו ושל ניהולו השוטף ופירוט מקורות כספיים שלו, לרבות הכנסות מדמי חבר ותרומות;
(5) פירוט קשרים עם גופים וארגונים אחרים, בארץ ובחו"ל, אם ישנם כאלה;
(6) כללי הנהיגה הספורטיבית המצויים בתאגיד, אם ישנם כאלה;
(7) פירוט פעילותו בתחום הנהיגה הספורטיבית שלגביו הוא מבקש הכרה;
(8) כל מסמך אחר שידרוש השר.
אנו הח"מ, מורשי החתימה של ..................................................., מאשרים בזאת כי כל המידע שמסרנו
בבקשה זו הוא נכון.
......................................
אישור
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח של התאגיד ...................................... מאשר בזאת כי .............................הם מורשי החתימה של ............................ וחתמו בפני על בקשה זו.
____________________________
1. ק"ת תשס"ז, 867.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ