אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(ו), 32 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו- 2005 (להלן החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה- 1985, ועדת הכספים של הכנסת לעניין תקנה 11, ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה
"אחראי לאירוע ספורט", "מנהל אירוע ספורט", "מנהל ביטחון", "סדרן לאירועי ספורט" כהגדרתם בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח- 2008 (להלן חוק איסור אלימות);
"בעל תפקיד" ממונה בטיחות, אחראי לאירוע ספורט, מנהל אירוע ספורט, מנהל ביטחון, סדרן לאירועי ספורט או פקח מסלול;
"ממונה בטיחות" ממונה בטיחות באירוע בטיחות, כהגדרתו בחוק איסור אלימות;
"מסלול מירוץ סגור" כהגדרתו בפרט 3 לתוספת לחוק;
"פקח מסלול" מי שמנהל האירוע מינה לשמש ניצב בעמדת בקרה במסלול לנהיגה ספורטיבית וממלא במהלך האירוע תפקידים הקשורים באירוע, כפי שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית.
2. תנאים למתן רישיון
(א) המבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי, יגיש בקשה לרשות המוסמכת על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, לפחות עשרה ימים מראש לפני קיום האירוע.
(ב) המבקש ימלא כל פרט וישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור וכל על שאלה אחרת של הרשות המוסמכת ויצרף כל מסמך שתבקש הרשות המוסמכת בכל עת.
3. מתן רישיון
מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו באירוע נהיגה ספורטיבית כל התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק ובתקנות אלה, התמלאו הוראות חוק איסור אלימות, נעשו סידורים נאותים, להנחת דעתה של הרשות המוסמכת, באשר לקיום שירותי חילוץ והצלה במקום בעת הצורך וכי שולמה האגרה לפי תקנה 11, תיתן למבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית, על גבי טופס הערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה.
4. תוקפו של רישיון
(א) תוקפו של רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית יהיה לאירוע במועד שביקש המבקש.
(ב) אישור לכמה אירועים על פני תקופה מסוימת באותו מסלול יינתן לתאריכים מסוימים לצורך אימונים והדרכה בלבד, ובכל מקרה לתקופה שלא תיארך מעבר לתום אותה שנה.
5. החזקת רישיון והצגתו
רישיון לפי תקנות אלה, יוחזק בעת אירוע נהיגה ספורטיבית, במקום האירוע, בידי מנהל אירוע ספורט ויוצג לפני שוטר או מפקח לפי דרישה.
6. הכשרה מיוחדת לבעלי תפקידים באירוע נהיגה ספורטיבית
נוסף על התנאים שנקבעו בפרק ג' לחוק איסור אלימות בספורט, יהיה על בעל תפקיד באירוע נהיגה ספורטיבית לעבור הכשרה מתאימה, כפי שתורה הרשות המוסמכת.
7. חובות ממונה בטיחות
נוסף על חובות ממונה הבטיחות האמורות בסעיף 6(ג) לחוק איסור אלימות, הממונה ימלא אחר הוראות כללי הבטיחות כפי שאלה מופיעות בכללי הנהיגה הספורטיבית החלים על אירוע הנהיגה הספורטיבית לפי סוג האירוע.
8. בדיקת כשירות הכלים התחרותיים לפני תחילת אירוע ובדיקת התאמה לנסיעה בקטעי קישור
(א) מבקש רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית יקיים לפני תחילת האירוע בדיקות כשירות לכלי התחרותי; באירוע נהיגה ספורטיבית שבו קטעי קישור יעבור הכלי התחרותי גם בדיקת ההתאמה לנסיעה בקטעי הקישור; בדיקות כשירות לכלי התחרותי ובדיקת ההתאמה לנסיעה בקטעי הקישור יתקיימו בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית.
(ב) כלי תחרותי שלא עבר בהצלחה את בדיקות הכשירות ובדיקת ההתאמה, לא יורשה להשתתף במירוץ.
9.תחנות שירות במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור
באירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור, יוקמו תחנות שירות שבהן ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לסוג המירוץ ולכללי הנהיגה הספורטיבית החלים עליו ובהתאם לאורך הקטעים התחרותיים; הרשות המוסמכת תקבע את מרחק הנסיעה התחרותי המרבי שאינו כולל את קטעי הקישור ושאחריו תקום חובה לבדיקת הכלי בתחנת שירות בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית האמורים, ובלבד שאינו עולה על המרחק המפורט בתוספת השלישית.
10. הוראות מיוחדות לעניין מסלול אנדורו
(א) לא יינתן רישיון למסלול אנדורו אלא בתנאים אלה:
(1) מסלול אנדורו יהיה תחום בתוואי טופוגרפי בולט, שיאפשר זיהויו בנקל, הן בשטח והן על גבי המפה המצורפת לבקשה, ויהיה מורכב מקטעים תחרותיים וקטעי מעבר;
(2) מסלול אנדורו יהיה סגור בפני רכב שאינו נוטל חלק באירוע נהיגה ספורטיבית, והוא יהיה מתוחם באותם מקומות שבהם לקהל יש גישה, באופן שיבטיח הפרדה בין הקהל למסלול, כפי שייקבע בתנאי הרישיון;
(3) שבועיים לפחות לפני קיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול אנדורו, יוצבו באזור המסלול ובסביבתו שלטים ומודעות במקום בולט לעין ויפורסמו בתקשורת הודעות בדבר אירוע נהיגה ספורטיבית, מועד האירוע ומיקומו המדויק וכללי התנהגות לקהל הצופים, הכל כפי שתורה הרשות המוסמכת;
(4) אם מסלול האנדורו מצטלב עם כביש או דרך עפר, יהיו אלה סגורים לתנועת כלי רכב במהלך אירוע הנהיגה הספורטיבית, ובצמתים יוצב סדרן לאירוע ספורט או פקח מסלול, אם יש צורך כפי שייקבע בתנאי הרישיון.
(ב) יראו מסלול אנדורו כמסלול סגור, כמשמעותו בסעיף 3 של התוספת לחוק, על אף שהכניסה אל מתחם האירוע אינה מבוקרת להולכי רגל.
(ג) בתקנה זו
"מסלול אנדורו" מסלול המיועד לאירוע נהיגה ספורטיבית שבו משתתפים אופנוע, טרקטורון או קרוס קארט כהגדרתם בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010 , הכולל קטע תחרותי וקטע מעבר;
"קטע מעבר" חלק המסלול שאינו תחרותי, המקשר בין קטעים תחרותיים והסגור לתנועת כלי רכב שאינו נוטל חלק באירוע;
"קטע תחרותי" קטע במסלול שנערכת בו מדידת זמנים של המתחרים.
11. אגרת רישיון אירוע נהיגה במסלול מירוץ ארעי
(א) האגרה בעד רישיון אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי סגור תהיה 500 שקלים חדשים; האגרה בעד רישיון אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי שאינו סגור תהיה 1,000 שקלים חדשים.
(ב) סכומי האגרות הנקובים בתקנת משנה (א) יתעדכנו ב-1 באפריל מדי שנתיים (להלן יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; בתקנה זו
"המדד החדש" המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון המדד שפורסם לפני תחילתן של תקנות אלה;
"המדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ד) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.
תוספת ראשונה
(תקנה 2(א))
[בקשת רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי]
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי), תש"ע-2010
(תקנה 2(א))
בקשת רישיון לקיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ ארעי
פרטי המבקש
שם מבקש הרישיון (האחראי לאירוע הספורט) ..............מס' זהות .....................
כתובת .................... מיקוד .......................
טלפון ............. טלפון נייד ..............................
פקסימילה ................ כתובת דואר אלקטרוני ..................................
אם המבקש הוא מטעם תאגיד שם התאגיד ................ מספר תאגיד ..............................
מורשי חתימה בתאגיד ומספרי זהות ..............................
שם מנהל אירוע הספורט ........................ מס' זהות ...............................
טלפון ........................ טלפון נייד .................................
פקסימילה ........................... כתובת דואר אלקטרוני ....................................
שם מנהל הביטחון .................מס' זהות ........................ מס' תעודת ההסמכה שלו .............................
טלפון ......................... טלפון נייד ................................
פקסימילה .................. כתובת דואר אלקטרוני .........................
שם ממונה הבטיחות ................... מס' זהות ........................ מס' תעודת ההסמכה שלו ............................
טלפון ...................... טלפון נייד ..............................
פקסימילה ............................. כתובת דואר אלקטרוני ...............................
פרטי אירוע הספורט
סוג האירוע
סוג הכלים התחרותיים המשתתפים באירוע
מספר הכלים התחרותיים המשתתף באירוע לא יעלה על
מספר הצופים המשוער לא יעלה על
תיאור מסלול המירוץ הארעי (סוג קרקע)
אורך מסלול המירוץ הארעי
מועד/י האירוע/ים
מספר סדרנים לאירוע לא יפחת מ-
מספר שוטרים נידרש לא יפחת מ-
מספר פקחי מסלול לא יפחת מ-

תחרות


פעילות ספורטיבית אחרת


אימון


דירוג


הצבה בתחרות


ניסוי


הדרכה


סוג אירוע הספורט: .................................................................................................................................
מקום האירוע: ........................................................................................................................................
אופן תיחומו של מסלול המירוץ ואמצעים נוספים למניעת חדירה של קהל למסלול: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
פרטים על אבטחה ושמירת הסדר המסלול, באזור הקהל ובחניה: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
פרטים על אבטחת כביש כניסה ויציאה לאתר (ראה מפה מצורפת): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
מיתקנים הדרושים לצורך קיום האירוע, כגון: מנופים, במות, מגדלים, תאורה וכיוצא בזה (אם נדרשים אישורי בדיקה והצבה יש לצרפם) (ראה מפה מצורפת): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
פרטים על אבטחת ציר פינוי מהאתר: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
פרטי אישור הזמנת כיבוי אש, אם נדרש; פרטים וסימון מיקום בשטח על מפת מסלול המירוץ: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
פרטי אישור הזמנת שירות רפואי, אם נדרש; פרטים וסימון מיקום בשטח על מפת מסלול המירוץ: ................................................................................................................................................................
פרטי אישור הזמנת שירותי חילוץ והצלה, אם נדרש; פירוט וסימון המיקום בשטח על מפת מסלול המירוץ: ...............................................................................................................................................................
פרטים וסימון המקומות לעריכת תיקונים בכלים תחרותיים בתחנות השירות, כמפורט במפה: ...............................................................................................................................................................
האירוע מתקיים/ אינו מתקיים באזור מגורים
האירוע מתקיים באזור מגורים, אך לא תהיה פגיעה בלתי סבירה בשגרת החיים; להלן פרטים באשר לסידורים למניעת פגיעה בשגרת החיים
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
האירוע מתקיים/ אינו מתקיים בקרבת מוסד חינוך
האירוע מתקיים בקרבת מוסד חינוך, אך לא תהיה פגיעה בלתי סבירה בקיום הלימודים; להלן פרטים באשר לסידורים למניעת פגיעה בקיום הלימודים ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
מסמכים שיש לצרף (נא לסמן במקומות המתאימים ולפרט כנדרש):
מפה של מסלול המירוץ, כולל כבישי גישה וקטעי קישור, תחנות שירות, אזור הקהל, שירותים ומיתקנים;
אישור על זכות החזקה ושימוש במסלול המירוץ המאפשרת למבקש לקיים אירוע נהיגה ספורטיבית אם המבקש אינו בעל זכות
אישור מהבעלים של המסלול או מכל גורם אחר שאישורו נדרש להשתמש במסלול לצורך אירוע נהיגה ספורטיבית;
רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן חוק רישוי עסקים);
אירוע שחל עליו סעיף 36 לחוק רישוי עסקים ידרש אישור מהרשות המקומית כי מתקיימים כל התנאים שהיו נדרשים לאירוע נהיגה ספורטיבית אילו היה האירוע טעון רישיון עסק;
לאירוע שאינו מצריך רישיון עסק
אישור קצין משטרה, כי נעשו הסידורים המתאימים לשם שמירה על ביטחון הציבור במסלול המירוץ ובקרבתו ולשם הבטחת הסדר הציבורי בעת קיום אירוע הנהיגה הספורטיבית, ואין בקיום האירוע כדי לפגוע באופן בלתי סביר בסדרי התעבורה באזור;
אישור מאת רשות כבאות, כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959, כי במסלול המירוץ ובקרבתו הוצבו אמצעי כיבוי לפי דרישתה;
אישורים לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג-1962 (להלן הבטיחות במקומות ציבוריים) וחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008 (להלן חוק איסור אלימות בספורט);
לא נדרש אישור לצורך קיום האירוע לפי חוק הבטיחות במקומות ציבוריים;
עמדת ההתאחדות ....................... לעניין קיום כללי הנהיגה הספורטיבית החלים בעניינו, לגבי האירוע;
אישור רו"ח כי מבקש הרישיון בעל יכולת כספית וכלכלית לקיים אירוע נהיגה ספורטיבית;
צילום תעודות זהות ותעודות הסמכה של בעלי התפקידים הנוטלים חלק באירוע, כמפורט בבקשה הרישיון.
הצהרת מבקש הרישיון
אני החתום מטה, מצהיר כי הגשת הבקשה לרישיון מהווה הסכמה והתחייבות מצדי לכך שהאירוע יעמוד בכל דרישות החוק, התקנות וכללי הנהיגה הספורטיבית אשר חלים על האירוע המבוקש.
כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים, וכן לא הורשעתי בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לי רישיון.
אני החתום מטה, בשם התאגיד .................., מצהיר למיטב ידיעתי כי כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים, וכי התאגיד, וכל בעל שליטה בו או נושא משרה בו לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת לתאגיד רישיון.

_______________ ________________ ___________ ____________
שם המבקש מס' זהות חתימת המבקש חותמת התאגיד (אם
מבקש הרישיון הוא
מטעם תאגיד)
_____________
תאריך
אישור
אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח של התאגיד ...................מספר תאגיד ..........................- מאשר בזה כי .............................הם מורשי החתימה של ......................... וחתמו בפני על בקשה זו.
_______________________ ______________ ______________
שם ושם משפחה חתימה חותמת
הצהרת מנהל אירוע הספורט (או מבקש הרישיון, אם לא נדרש מינוי מנהל אירוע)
1. אני מתחייב לקיים את הוראות חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008.
2. אני מתחייב שלא להתיר לאדם לנהוג נהיגה ספורטיבית במסלול המירוץ המאושר, שלגביו ניתן הרישיון אלא אם כן התקיימו התנאים האמורים בסעיף 14 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005.
____________ ________________ ___________________ _____________
שם המבקש מס' זהות חתימת המבקש תאריך
תוספת שנייה
(תקנה 3)
רישיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול ארעי
שם מבקש הרישיון: .....................................
מספר זהות: .........................................
כתובת: .................................................
טלפון: ..............................................
טלפון נייד: .........................................
כתובת דואר אלקטרוני: .................................
מיקום: ..................................
פרטי המסלול: ....................................
בהתאם למפה המצורפת והמהווה חלק בלתי נפרד מרישיון זה.
הוראות לגבי סוג הפעילות המותרת באירוע: ............................................
תנאים והגבלות נוספות: .................................................
מועד האירוע: .................................................
הסכום לתשלום: .............................................
תוספת שלישית
(תקנה 9)
ענף מרחק נסיעה תחרותי מרבי בלא חובת בדיקת הכלי בתחנת שירות
ראלי 80 ק"מ
ראלי רייד 250 ק"מ
קרוס קאונטרי 60 ק"מ
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ