אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע- 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע- 2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע- 2010
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב), 6 ו-33(א) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן החוק), בהתייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישורה של ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה
"בוחן" אדם שהרשות המוסמכת מינתה בכתב לבוחן לעניין החוק;
"כלי תחרותי" כמשמעותו בתקנה 2;
"רכב ספורט עממי" מכונית, משאית או רכב שטח העונה על כל אלה
(1) היה עליו רישיון רכב עובר למתן רישיון כלי תחרותי לפי תקנות אלה;
(2) לא נקבע לגביו כי רישיון הרכב בטל מעת קבלת רישיון כלי תחרותי לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010;
(3) המשמש לספורט עממי והדבר צוין ברישיונו;
"מסלול מירוץ סגור" כהגדרתו בפרט 3 לתוספת לחוק ;
"מעבדה מוסמכת" מעבדה מוסמכת לבדיקת כלי תחרותי, שאישרה לעניין זה הרשות המוסמכת;
"מרשם הכלים התחרותיים" מאגר שמנהלת הרשות המוסמכת ובו רשימת הכלים התחרותיים שלגביהם ניתן רישיון כלי תחרותי לפי תקנה 5(א);
"ספורט עממי" נהיגה ספורטיבית, במסגרת אירוע נהיגה ספורטיבית שאושר בידי הרשות המוסמכת במסלול מירוץ סגור ברכב ספורט עממי;
"רישיון רכב" לפי תקנות התעבורה;
"שמאי רכב" כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם- 1980;
"תקנות התעבורה" תקנות התעבורה, התשכ"א- 1961.
פרק ב': מתן רישיון כלי תחרותי
2. כלים תחרותיים
הכלים המנועיים המפורטים להלן, לרבות כלים בבנייה עצמית, שאפשר לנהוג בהם נהיגה ספורטיבית, הם כלים תחרותיים:
(1) מכונית רכב מנועי בעל 4 כלכלים לפחות, במשקל כולל של עד 3,500 ק"ג;
(2) משאית רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות, במשקל כולל העולה על 3,500 ק"ג ואינו עולה על 12,000 ק"ג;
(3) אופנוע, כהגדרתו בתקנות התעבורה;
(4) טרקטורון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, למעט פסקה (4);
(5) קארט שלדה, עם חיפויים או בלעדיהם, בעלת ארבעה גלגלים אשר מחוברים ישירות, בלא מתלים, לציר קדמי עם היגוי ולציר אחורי המונע על ידי מנוע לרבות קרוס קארט;
(6) באגי כלי רכב יבשתי בבנייה עצמית, מונע בכוח עצמי, בעל מנוע אחד או יותר ו-4 גלגלים או יותר, הנמצא במגע עם הקרקע באופן רציף ומונע דרך חלק או כל גלגליו, ובו ההנעה וההיגוי נשלטים על ידי נהג הממוקם בתוך הרכב;
(7) רכב שטח כהגדרתו בתקנות התעבורה, למעט פסקה (5).
3. בקשה לרישיון כלי תחרותי
(א) בעליו של כלי תחרותי המבקש רישיון על הכלי התחרותי יגיש בקשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב) בעליו של כלי תחרותי המבקש חידושו של רישיון הכלי ישלם את האגרה שנקבעה לכך בתקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת רישיון נהיגה ספורטיבית), התש"ע- 2010, ובתקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), התש"ע- 2010.
(ג) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של הרשות המוסמכת, ימסור כל מידע ומסמך שיידרש, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הכלי התחרותי, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הכלי האמור.
(ד) בתקנה זו, "הבעל" לרבות אחד מאלה:
(1) הבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי;
(2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב בידי התאגיד אם הכלי התחרותי רשום על שם תאגיד;
(3) מי שהבעל הרשום ברישיון הכלי התחרותי נתן לו ייפוי כוח בכתב.
4. בדיקת כלי תחרותי
(א) כלי תחרותי שהוא מכונית, משאית, באגי או רכב שטח, ייבדק וייבחן בידי בוחן ובמעבדה מוסמכת, כפי שתורה הרשות המוסמכת, בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית, כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו לעניין התאמתו לשמש כלי תחרותי, ואם הוא ראוי לשמש כלי תחרותי.
(ב) כלי תחרותי שאינו מנוי בתקנת משנה (א), ייבדק וייבחן בידי בוחן, כפי שתורה הרשות המוסמכת והבוחן ימציא על כך תעודה לרשות המוסמכת.
(ג) כלי תחרותי שיובא שלא בדרך ייבוא אישי, אשר לא נעשה בו שינוי מבנה, פטור מבדיקה, אם הרשות המוסמכת בדקה ואישרה כי באב הטיפוס של אותו סוג כלי תחרותי נתקיימו כל התנאים האמורים בכללי הנהיגה הספורטיבית לאותו סוג של כלי תחרותי, והומצאה לרשות המוסמכת תעודה מאת מעבדה מוסמכת, או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הכלי התחרותי תואם את אב הטיפוס של אותו סוג כלי תחרותי.
(ד) כלי תחרותי המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.
5. מתן רישיון כלי תחרותי
(א) מצאה הרשות המוסמכת כי נתקיימו בכלי תחרותי התנאים שבתקנות 3 ו-4, תיתן על הכלי רישיון כלי תחרותי, לפי הנוסח שבתוספת השנייה, ורשאית היא לקבוע ברישיון, פרטים ותנאים נוספים, לפי סעיף 6(ה) לחוק; ניתן רישיון כאמור, תרשום הרשות המוסמכת את פרטי הכלי התחרותי במרשם הכלים התחרותיים.
(ב) נתנה הרשות המוסמכת רישיון כלי תחרותי, כאמור בתקנה (א), תיטול הרשות המוסמכת את רישיון הרכב שניתן לפי פקודת התעבורה ותודיע לרשות הרישוי על נטילתו; רשות הרישוי תתלה או תבטל את רישיון הרכב לפי האמור בתקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע- 2010.
6. מתן רישיון למי שיש לו רישיון זר
מי שאינו תושב ישראל ובידו רישיון זר או בין-לאומי לכלי תחרותי, בר-תוקף, המשתתף באירוע נהיגה ספורטיבית בישראל, יראו אותו כמי שבידו רישיון לפי תקנות אלה לצורך האירוע בלבד, ובלבד שיישא מדבקת זיהוי כאמור בתקנה 15 ויחולו עליו תקנות 17 עד 19.
7. חידוש רישיון
(א) ניתן רישיון כלי תחרותי כאמור בתקנה 5, לא תתקבל לגביו בקשה לרישיון חדש, בכפוף לתקנת משנה (ב), אלא לחידוש רישיון.
(ב) על כלי תחרותי שרישיונו לא חודש ולא היה בתוקף תקופה של שלוש שנים, יינתן רישיון חדש.
(ג) עם הבקשה לחידוש רישיון, על המבקש להציג אישור בוחן כי במהלך השנה האחרונה עבר הכלי התחרותי בדיקה במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית; לא הציג אישור כאמור, ייבדק הרכב בידי בוחן, לפני חידוש רישיונו, כדי לברר אם הוא כשיר לשמש כלי תחרותי.
8.תקופת תוקף רישיון
(א) רישיון כלי תחרותי או חידושו יהיה לתקופה של 12 חודשים.
(ב) תוקפו של רישיון כלי תחרותי יהיה לתקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית אגרות.
פרק ג': רישום בעלות בכלי תחרותי
9. אישור לרישום שינוי בעלות
הרשות המוסמכת תאשר רישום של שינוי בעלות בכלי תחרותי ברישיון הכלי התחרותי, לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי העניין, כי הוסר מהכלי התחרותי משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי; ואולם רשאית הרשות המוסמכת לאשר רישום שינוי בעלות בכלי תחרותי, אם ההגבלה טעונה, לפי דין, רישום ברישיון הכלי התחרותי גם לאחר רישום שינוי הבעלות בו.
10. רישום שינוי בעלות בכלי תחרותי
נמכר כלי תחרותי שניתן לו רישיון כלי תחרותי, יחולו הוראות אלה:
(1) בעל הכלי התחרותי וקונה הכלי התחרותי יפנו אל הרשות המוסמכת ויזהו עצמם לפניה;
(2) הוכח לרשות המוסמכת כי אין הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, תמסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הכלי התחרותי ובלבד ששולמה אגרת רישום שינוי בעלות כאמור בתקנות האגרות.
11. רכישת כלי תחרותי בירושה
(א) רכש אדם בדרך ירושה כלי תחרותי הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות המוסמכת וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן:
(1) צו ירושה או צו קיום צוואה;
(2) רישיון הכלי התחרותי האמור.
(ב) נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה (א) והומצאו לרשות המוסמכת המסמכים כנדרש, תרשום הרשות המוסמכת את שינוי הבעלות במרשם הכלים התחרותיים וברישיון הכלי התחרותי.
12.מינוי אפוטרופוס
ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי שהוא בעלים של כלי תחרותי, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, והומצא הצו לרשות המוסמכת, תירשם הערה ברישיון הכלי התחרותי על מינוי אפוטרופוס.
פרק ד': ביטול רישיון כלי תחרותי
13.כלי תחרותי שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל
(א) כלי תחרותי שיצא מכלל שימוש לפי כללי הנהיגה הספורטיבית או שעומד להישלח לצמיתות אל מחוץ לישראל, חייב בעל הכלי התחרותי הרשום ברישיון, בעל הכלי התחרותי לפי כל דין או מי שהכלי התחרותי הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות המוסמכת בכתב או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם הרשות, להחזיר לה את רישיון הכלי התחרותי, ולהסיר מהכלי התחרותי את לוחיות הזיהוי או את מדבקות הזיהוי שנקבעו לו.
(ב) נמסרה לרשות המוסמכת הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תבטל את רישיונו של הכלי התחרותי ותרשום את דבר הביטול במרשם הכלים התחרותיים.
14.הפסקת השימוש בכלי תחרותי
(א) הפסיק אדם את השימוש בכלי תחרותי, יודיע על כך בעל הכלי התחרותי לרשות המוסמכת, בכתב או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם הרשות, ויראו כאילו הופסק השימוש בכלי התחרותי ביום קבלת ההודעה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש בכלי התחרותי ביום קרות המקרה, אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם:
(1) בעל הכלי התחרותי נפטר;
(2) הכלי התחרותי נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין;
(3) הכלי התחרותי נגנב.
(ג) להודעה האמורה בתקנת משנה (א), יצורף רישיון הכלי התחרותי אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו והרשות המוסמכת תתלה את הרישיון או תבטלו, לפי העניין.
(ד) לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם בכלי התחרותי.
פרק ה': סימון
15. נשיאת לוחיות או מדבקות זיהוי ברכב
(א) כלי תחרותי, המיועד לנהיגה ספורטיבית במסלול שאינו סגור, יישא מדבקת זיהוי בקדמת הכלי התחרותי, ולוחית זיהוי אחת שתותקן מאחור.
(ב) כלי תחרותי המיועד לנהיגה ספורטיבית במסלול מירוץ סגור, יישא עליו מדבקת זיהוי.
(ג) בלוחיות הזיהוי ובמדבקות הזיהוי של כלי תחרותי, יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית.
(ד) לוחיות הזיהוי ומדבקות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הכלי התחרותי או המטען שעליו.
(ה) לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה; מדבקת זיהוי שניזוקה, נשחתה, נמחקה או טושטשה, תוחלף או תסומן מחדש.
16. שמירת לוחית זיהוי ומדבקת זיהוי
(א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי או מדבקת זיהוי מכלי תחרותי אלא לשם החלפתן כאמור בתקנה 15(ה), או להסירן כאמור בתקנה 13(א).
(ב) לא יוסיף אדם על לוחית הזיהוי או על מדבקת הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שנקבעו, ולא ישנה בהם דבר, לא יטשטש את צבעם ולא ישחית אותם בכל צורה שהיא.
17. סימני היכר מיוחדים
(א) הרשות המוסמכת רשאית להורות שכלי תחרותי מסוים יישא באופן ובצורה שתורה את לוחיות הזיהוי, מדבקת הזיהוי, הסמלים, אותות ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שהורתה; הוראה כאמור תישלח לבעל הכלי התחרותי.
(ב) הרשות המוסמכת רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו או לאירוע נהיגה ספורטיבית מסוים.
(ג) נשלחה הוראה לפי תקנה משנה (א), לא ינהג אדם כלי תחרותי שצוין בה ולא ירשה לאחר לנהוג כלי תחרותי כאמור אלא אם כן הכלי התחרותי נושא עליו את לוחיות הזיהוי, מדבקות הזיהוי, הסמלים, אותות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים שנקבעו.
18. פרסומת
לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג בכלי תחרותי הנושא עליו פרסומת הכלולה להפריע את שדה הראייה, המסתירה את פנסי הכלי התחרותי, המפריעה להפעלתו של הכלי התחרותי או הפוגעת במבנה הכלי התחרותי ובתקינותו.
19. אישור נשיאת סימני היכר אחרים
(א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג בכלי תחרותי הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו במקום שבו אמורה להיות לוחית זיהוי, פרסומת או סימן כלשהו שאינו מהמותרים בתקנות 15, 17 או 18.
(ב) הרשות המוסמכת רשאית להורות על הסרת כל לוחית זיהוי, מדבקת זיהוי או סימון שאינן אמורים בתקנה 15.
פרק ו': הקלות לרכב ספורט עממי
20. הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי לרכב ספורט עממי
בעלי של רכב ספורט עממי המבקש רישיון על הרכב או חידושו של רישיון כזה, יגיש בקשה לרשות המוסמכת לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
21. בדיקת רכב ספורט עממי
רכב ספורט עממי אינו טעון בדיקה כאמור בתקנה 4 ורישיון הרכב לפי פקודת התעבורה, ישמש ראיה על כך שהרכב כשיר לספורט עממי והרשות רשאית ליתן לרכב רישיון כלי תחרותי, ורשאית היא לקבוע ברישיון, פרטים ותנאים נוספים.
22. תקופת תוקף רישיון וחידושו
תוקפו של רישיון רכב ספורט עממי או חידושו, יהיו לתקופה הזהה לרישיון הרכב לפי תקנות התעבורה והכל בכפוף לתקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרישיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010.
23. נשיאת לוחיות זיהוי
באירוע ספורט עממי, יישא רכב ספורט עממי את לוחית הזיהוי שניתנה לו ככלי תחרותי, בהתאם לפרטים ברישיון שניתן לפי תקנה 5.
תוספת ראשונה
(תקנות 3(א) ו-20)
[בקשה לרישיון כלי תחרותי/רכב ספורט עממי]
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010
(תקנות 3(א) ו-20)
מדינת ישראל
משרד המדע התרבות והספורט
הרשות לנהיגה ספורטיבית
בקשה לרישיון כלי תחרותי / רכב ספורט עממי
שם המבקש : .....................................
מס' זהות: .........................................
כתובת: .............................................
שם בעל הכלי התחרותי: ............................................
תאריך בעלות: ...........................................
פרטי הבדיקה והבחינה : .........................................
סוג הכלי התחרותי/ רכב ספורט עממי: ..................................
מספר שלדה: .................................
מספר מנוע: ...................................
הספק (כ"ס): ..................................
נפח: ........................................
משקל הרכב: ...........................
שנת ייצור: ................................
תאריך רישום: ............................................
פרטי תשלום מכס, מסים, היטלים ואגרות החלים על הכלי התחרותי ...............................................................................................................................................................
תוספת שנייה
(תקנה 5)
מדינת ישראל
משרד המדע התרבות והספורט
הרשות לנהיגה ספורטיבית
רישיון כלי תחרותי
מספר רישוי:....................................
סוג: ............................................
בתוקף עד: ..............................................
שם בעל הכלי התחרותי: ...................................
מס' זהות: ........................................
כתובת: ......................................
תאריך בעלות: ........................................
פרטי הבדיקה והבחינה: ..............................
תוצר: ..........................................
מספר שלדה: .......................................
מספר מנוע: ........................................
הספק (כ"ס): ......................................
נפח: ..........................................
משקל הרכב: .............................
שנת ייצור: ................................
תאריך רישום: ..........................
היתרים והגבלות: ......................................
רישיון הנהיגה הנדרש: ...............................
בכפוף לתנאים האלה: ................................
הסכום לתשלום: .......................................
(רישיון הכלי התחרותי הוא בר-תוקף רק לאחר תשלום האגרה).
תוספת שלישית
(תקנה 15(ג))
לוחיות זיהוי ומדבקת זיהוי
1. (א) המידות של לוחיות זיהוי יותאמו לסוג הכלי התחרותי כמפורט בטבלה שלהלן:
מילימטרים
סוג הכלי התחרותי אורך גובה גובה הספרה עובי הספרה
(1) כלי תחרותי שהוא מכונית, המיועד 520 115 77 11
לנהיגה ספורטיבית שלא במסלול מירוץ סגור באחורי הכלי
(2) כלי תחרותי כמפורט בפסקה (1), בעל 315 160 70 9
לוחית זיהוי אמריקנית
(3) כלי תחרותי שהוא אופנוע או טרקטורון, 175 165 40 6
המיועד לנהיגה ספורטיבית שלא במסלול מירוץ סגור באחורי הכלי
(ב) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה:
(1) צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה כסוף, וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור;
(2) צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה (1) למעט צדה השמאלי של הלוחית שיהיה כחול ועליו יוטבע, בשילוב הצבעים כחול ולבן, דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל, הסמל, והימנון המדינה, התש"ט- 1949, האותיות IL, והמילה "ישראל" בעברית ובערבות.
2. (א) מדבקת הזיהוי תהיה עשויה ויניל, בצבע התואם את צבע לוחית הזיהוי האחורית.
(ב) מדבקות הזיהוי יותאמו לסוג הכלי התחרותי בטור א' בטבלה שלהלן, בהתאם למידות בטור ב' שלצדו:
טור ב': מידות במילימטרים
גובה
טור א': סוג הכלי התחרותי אורך גובה הספרה
(1) כלי תחרותי שהוא מכונית, המיועד לנהיגה 230 110 40
ספורטיבית שלא במסלול מירוץ סוגר, בקדמת הכלי.
(2) כלי תחרותי שהוא מכונית או קארט, המיועד לנהיגה 100 40 20
ספורטיבית במסלול מירוץ סגור; טרקטורון או אופנוע המיועדים לנהיגה ספורטיבית בכל מסלול מירוץ.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ