אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו- 2005 (להלן החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1.הגדרות
בתקנות אלה
"גוף הכשרה" גוף שהרשות המוסמכת קבעה כי הוא רשאי לתת הכשרה לנהיגה ספורטיבית לפי תכנית והנחיות שהנחתה;
"רישיון נהיגה" רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה ;
"תעודת הסמכה" תעודה מאת הרשות המוסמכת המסמיכה מדריך או מאמן בנהיגה ספורטיבית.
2. היתר להדרכה או אימון
(א) לא ידריך אדם ולא יאמן בתחום מתחומי הנהיגה הספורטיבית, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה תקפה לפי תקנות אלה, והוא מדריך ומאמן במסגרת גוף הכשרה.
(ב) בעל תעודת הסמכה יחזיק אותה ברשותו בשעת ההדרכה בכלי התחרותי.
3. סייגים ותנאים להדרכה
(א) לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך ולאמן בנהיגה ספורטיבית, ולא ידריך אדם או יאמן, למעט הדרכה עיונית, אם הוא פסול, לפי החלטת בית המשפט, מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה פסל את רישיון הנהיגה, רשאי להורות כי בנסיבות המיוחדות שיפורטו בהחלטתו, הפסילה לא תחול לגבי הדרכה או אימון בכלי תחרותי.
(ב) לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך ולהאמן בנהיגה ספורטיבית, ולא ידריך אדם או יאמן אם הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, נסיבותיה או מהותה הוא פסול לדעת בית המשפט או לדעת הרשות המוסמכת מלאמן או להדריך.
(ג) לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך ולאמן, ולא ידריך אדם או יאמן, אלא בכלי תחרותי מאותו סוג של הרכב המנועי שיש לו עליו רישיון נהיגה לפי פקודת התעבורה, באותה דרגה לפחות, במשך שלוש שנים לפחות.
(ד) לא תינתן לאדם תעודת הסמכה להדריך ולאמן, ולא ידריך אדם או יאמן, בכלי תחרותי מסוג קארט, כמשמעותו בתקנה 2 של תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע- 2010 (להלן תקנות רישיון כלי תחרותי) אלא אם כן הוא
(1) בן 17 לפחות;
(2) בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בנהיגת קארט, על פי אישור ההתאחדות הנוגעת בדבר או יש בידו רישיון נהיגה ברכב נוסעים פרטי במשך שלוש שנים לפחות.
4. הכשרה לאימון או הדרכה
תעודת הסמכה למדריך ומאמן בנהיגה ספורטיבית, תינתן רק אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) עבר מבחן עיוני שקבעה הרשות המוסמכת ועבר הדרכה מעשית במסגרת גוף הכשרה שקבעה הרשות המוסמכת, ובהיקף שלא יפחת מ-58 שעות;
(2) השתתף בכמה מרוצים כפי שהורתה הרשות המוסמכת, בין בישראל ובין מחוצה לה, ובלבד שלא יפחת מ-6 מירוצים לפחות בכלי תחרותי מהסוג שהוא מבקש לאמן ולהדריך בנהיגתו, וסיים אותם;
(3) עבר השתלמות בעזרה ראשונה, בהיקף שהורתה עליו הרשות המוסמכת;
(4) הוא לא נפסל מהחזקת רישיון נהיגה ולא הורשע בעבירה, כאמור בתקנה 3.
5. תקופת תוקף של תעודת הסמכה
תעודת הסמכה תינתן לאחר תשלום האגרה שנקבעה ולתקופה שלא תעלה על שנתיים, ואולם רשאית הרשות המוסמכת לחדש תעודה כאמור לתקופות נוספות, שלא יעלו על שנתיים כל אחת.
6. ביטול תעודת הסמכה והתלייתה
(א) הרשות המוסמכת רשאית לבטל תעודת הסמכה, או שלא לחדשה לאחר שנתנה לבעל התעודה הזדמנות להביא לפניה את טענותיו, אם נתקיים בבעל התעודה אחד מאלה
(1) התעודה ניתנה לו על יסוד מידע כוזב;
(2) הוא הורשע בעבירה ונפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה כאמור בתקנה 3(א);
(3) הוא הורשע בעבירה כאמור בתקנה 3(ב);
(4) הוא הפר הוראה מהוראות תקנות אלה.
(ב) התנהלו נגד בעל התעודה הליכים פליליים בשל עבירה אשר נסיבותיה כאמור בתקנה 3(ב) לרבות אם הורשע בעבירה כאמור ופסק הדין טרם הפך סופי רשאית הרשות המוסמכת, אם ראתה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבות זאת ולאחר שנתנה לבעל תעודת ההסמכה הזדמנות להביא את טענותיו לפניה, להתלות זמנית את תעודתו; התליה זמנית כאמור תעמוד בתוקפה עד למתן פסק הדין הסופי באותם הליכים, אלא אם כן הורתה הרשות על הפסקת ההתליה במועד מוקדם יותר.
(ג) פקעה תעודת ההסמכה או הודיעה הרשות המוסמכת על ביטולה או התלייתה, יחזיר בעל תעודת ההסמכה את התעודה, באופן מיידי, לרשות המוסמכת.
7. פיקוח מקצועי
(א) בעל תעודת הסמכה, לא ידריך ולא יאמן בנהיגה ספורטיבית, אלא בפיקוח מנהל מקצועי שהסמיכה הרשות המוסמכת לפי תקנות אלה.
(ב) הסמכה למנהל מקצועי תינתן רק אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא עסק למעשה בהוראה, הדרכה או אימון בנהיגה ספורטיבית במכונית או באופנוע, במשך שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת בקשתו להסמכה למנהל מקצועי (להלן הבקשה), ואם הוא מנהל מקצועי בתחום הקארט עסק בהוראה, הדרכה או אימון כאמור בכלי תחרותי מסוג קארט;
(2) יש בידו רישיון לנהיגת מכונית או לאופנוע בדרגה A;
(3) הוא לא נפסל מהחזקת רישיון נהיגה ולא הורשע בעבירה, כאמור בתקנה 3;
(4) סיים 12 שנות לימוד;
(5) השתתף ב-12 מרוצים לפחות בין בישראל ובין מחוצה לה וסיים אותם, או עסק למעשה בהוראה, הדרכה או אימון בנהיגה ספורטיבית במכונית או באופנוע, במשך חמש שנים לפחות שקדמו להגשת הבקשה;
(6) עבר מבחן עיוני והדרכה כאמור בתקנה 4(1);
(7) עבר השתלמות בעזרה ראשונה, בהיקף שהורתה עליו הרשות המוסמכת;
(8) עבר הכשרה מעשית נוספת הכוללת הכשרה טכנית במסגרת גוף הכשרה שהורתה עליו הרשות המוסמכת לעניין זה; הרשות המוסמכת רשאית לפטור בוחן, מהכשרה כאמור, כולה או חלקה; לעניין תקנה זו, "בוחן" כהגדרתו בתקנות רישיון כלי תחרותי.
(ג) תפקידי המנהל המקצועי הם אלה:
(1) לפקח על כך שהמדריך והמאמן בנהיגה ספורטיבית, ימלא אחר כללי הנהיגה הספורטיבית והוראות הרשות המוסמכת שניתנו לו, בכל הנוגע להדרכה ואימון;
(2) לפקח על כך שהכלי התחרותי שמתקיימים בו האימון או ההדרכה יהיה בכל עת במצב תקין ושיתקיימו בו הוראות החוק.
(ד) הוראות תקנות 5 ו-6 בדבר תקופת תוקף תעודת הסמכה, ביטולה והתלייתה, יחולו גם על הסמכה של מנהל מקצועי.
8. הוראות מעבר
(א) בתקופת שנים עשר החודשים שמיום פרסומן של תקנות אלה (להלן יום תחילה), ולאחר שהתקיימו במבקש שאר התנאים האמורים בתקנות 4 או 7, לפי העניין, יוכל אדם לקבל תעודת הסמכה
(1) להדריך ולאמן בתחום מתחומי הנהיגה הספורטיבית, גם אם לא התקיימו בו הוראות תקנה 4(1), ובלבד שהחל בהכשרה מעשית לפיה;
(2) למנהל מקצועי, גם אם לא התקיימו בו הוראות תקנה 7(ב)(6) ו-(8), ובלבד שהחל בהכשרה מעשית לפי תקנה 4(1).
(ב) תוקפה של תעודת הסמכה כאמור בתקנת משנה (א) יהיה לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים מיום התחילה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ