אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010

תקנות הנהיגה הספורטיבית (אגרת הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32 ו-33 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו- 2005 (להלן החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
1. אגרת רישיון כלי תחרותי
(א) אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון כלי תחרותי או לחידושו, לפי סעיף 6 לחוק, תהיה כמפורט בתוספת.
(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תוקפו של הרישיון, יהיה שיעורה כשיעור האגרה שבתוקף ביום התשלום; לא תשולם אגרה בעד תקופה שבה רישיון הכלי התחרותי לא היה תקף.
2. פטור מאגרה והחזרתה
(א) בתקנה זו, "היום הקובע" אחד מאלה, לפי העניין:
(1) יום ההודעה על הפסקת השימוש בכלי תחרותי לפי תקנה 14(א) לתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע- 2010 (להלן תקנות רישיון כלי תחרותי);
(2) יום קרות אחד מהמקרים המפורטים בתקנה 14(ב)(1) ו-(2) לתקנות רישיון כלי תחרותי;
(3) היום שבו נמסרה ההודעה למשטרה על גניבת כלי תחרותי.
(ב) בעל כלי תחרותי פטור מאגרת רישיון כלי תחרותי, החל מהיום הקובע, אם נתקיים בכלי התחרותי אחד מאלה:
(1) האמור בתקנה 13 לתקנות רישיון כלי תחרותי בדבר כלי תחרותי שיצא מכלל שימוש או שהוצא מישראל;
(2) האמור בתקנה 14 לתקנות רישיון כלי תחרותי, בדבר הפסקת השימוש בכלי תחרותי, ובמשך חודש ימים אחד לפחות;
(3) הכלי התחרותי נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה.
(ג) שולמה אגרת הרישיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (ב), זכאי בעל הכלי התחרותי להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משנתיים מהיום הקובע.
(ד) סכום האגרה כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה שווה לסכום המתקבל מהיחס שבין סכום האגרה כאמור לבין האגרה כולה, השווה ליחס שבין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרישיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל יעוגל כלפי מעלה.
3. עדכון סכומים
(א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן יום השינוי), לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנו עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).
תוספת
(תקנה 1(א))
אגרת רישיון כלי תחרותי וחידושו
האגרה בשקלים חדשים בעד רישיון לכלי תחרותי לתקופה של שנה, או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה, בטור ג ו-ד לצדו:
נפח מנוע מרבי בסמ"ק אגרה בעבור הגשת אגרה בעבור
בקשה לקבלת רישיון חידוש רישיון כלי
סוג הכלי התחרותי 2 פעימות 4 פעימות כלי תחרותי תחרותי
(1) מכונית ספורט עממי 108 58
(2) מכונית, רכב שטח, באגי במשקל
כולל של עד 3,500 ק"ג - 288 188
(3) משאית, רכב שטח, באגי במשקל
כולל של עד 12,000 ק"ג - 288 188
(4) אופנוע 65 120 158 58
85 150 238 138
למעלה מ-145 למעלה מ-250 238 138
(5) טרקטורון 85 150 238 138
200 300 238 138
למעלה מ-200 למעלה מ-300 238 138
(6) רכב קארט, לרבות קרוס קארט 125 390 158 58
למעלה מ-125 למעלה מ-390 238 138
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ