אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963

תקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963

תקנות המשקלות והמידות, תשכ"ג-1963 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת המשקלות והמידות, 1947, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות (תיקון: תשס"ז)
בתקנות אלה -
"דרגת דיוק" (Accuracy Class) - דרגה של מכשירי מדידה העומדים בדרישות מטרולוגיות מסוימות המכוונות להגביל את אי-ודאות מכשיר מדידה לגבולות שנקבעו בתנאי הפעלה נתונים;
"חותם" - הטבעה בלחץ על גבי מכשיר מדידה לשם אישור רשמי; ויכול שהחותם יהיה תווית נייר המודבקת על גבי המכשיר כאמור;
"מטרולוגיה חוקית" (Legal Metrology) - פעילות טכנולוגית, מינהלית וחוקית לווידוא שימוש אמין במערכות מדידה;
OIML"" - הארגון הבין-לאומי למטרולוגיה חוקית International Organization of Legal Metrology, שמוציא מזמן לזמן סדרת המלצות (R), מסמכים (D), מילונים (V) ומדריכים ((G;
"ת"י" - תקן ישראלי כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953;
European Standard) - "EN") תקן של מדינות אירופה;
"NIST" - המכון הלאומי לסטנדרטים וטכנולוגיה של ארה"ב National Institute of Standard and Technology (USA) שמוציא מזמן לזמן תקנות, המלצות ומדריכים;
ASTM"" - הארגון האמריקני לבדיקות וחומרים (American Society For Testing And Materials) שמוציא מזמן לזמן תקנים;
ANSI"" - מכון התקנים האמריקאי (American National Standards Institute) שמוציא מזמן לזמן תקנים;
EC"" - האיחוד האירופי (European Community) שמוציא מזמן לזמן דירקטיבות;
"BS" - תקנים בריטיים (British Standards);
WELMEC"" - האיחוד האירופי למטרולוגיה חוקית (European Cooperation In Legal Metrology) שמוציא מזמן לזמן מדריכים;
"דגם" (Type) - סוג של מכשיר מדידה בעל תכונות, תפקודים, מבנה ומראה ייחודים שהוגדרו במפרט היצרן ושהיצרן נתן לו מספר קטלוגי ייחודי;
"בקרה מטרולוגית" (Metrological Control) - כל הפעולות שנועדו להבטיח אמינות מטרולוגית של מכשיר מדידה, לרבות אישור דגם, התאמה לדגם מאושר, אימות, אימות מחדש וביקורת, ובלבד שלא נאמר אחרת בתקנות אלה;
"טעות מרבית מותרת" (Maximum permissible error) - הערך המרבי (חיובי או שלילי) של טעות מותרת שנקבע בתקנות אלה.
1א. הפקדת תקנים ומסמכים (תיקון: תשס"ז)
(א) התקנים הישראלים הנזכרים בתקנות אלה מופקדים לעיון הציבור במכון התקנים וביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - המשרד) וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים;
(ב) מסמכים שאינם ישראליים, הנזכרים בתקנות אלה (להלן - המסמכים) מופקדים ביחידת המפקח על המשקלות והמידות במשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד, וכל אדם זכאי, בלא תשלום, לעיין בהם במקומות האמורים.
1ב. יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
(א) לא יינתנו כינויים, קיצורים ומשמעויות ליחידות מדידה ולא ייעשה בהן שימוש, אלא לפי -
(1) התקנים הישראליים המפורטים להלן:
(א) ת"י 1000 על כל חלקיו - המערכת הבין-לאומית של יחידות: כללי שימוש, מיוני 1983;
(ב) ת"י 22 על כל חלקיו - קיצורים של יחידות מדידה: כללים, מאוגוסט 1974;
(2) מסמך O IML D2: Legal units of measurements , הבא להוסיף על האמור בתקנים הישראליים המפורטים בפסקה (1).
1ג. בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
(א) בקרה מטרולוגית וטעות מרבית מותרת של מכשיר מדידה, כאמור בתקנות אלה, יהיו לפי המסמכים המפורטים בתקנות, ואולם המפקח רשאי -
(1) להוסיף דרישות או לשנותן, אם ראה טעם בכך משיקולים של טובת הציבור או משיקולים של התקדמות טכנולוגית;
(2) לפטור מהדרישות או לשנותן, אם ראה שאינן מתאימות לתנאים הייחודים של מדינת ישראל.
(ב) המפקח יוציא הודעה על החלטתו כאמור בסעיף קטן (א) ויפרסמה באתר האינטרנט של המשרד וכן ישלח אותה למי שהיא חלה עליו.
(ג) על החלטה לפי תקנה זו ניתן להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שפורסמה או נשלחה הודעה כאמור.
1ד. ביטול אישור וביטול חותם (תיקון: תשס"ז)
(א) המפקח רשאי בהודעה לאסור על שימוש במכשיר מדידה, לבטל כל אישור שנתן לו וכן את חיתומו אם אין המכשיר עומד בדרישות תקנות אלה או מנימוק אחר שיפרט בהודעתו.
(ב) ההודעה למחזיק במכשיר המדידה (להלן - המחזיק) על האיסור תהיה בכתב ותישלח, יחד עם מועד ביטול תעודת האישור והחותם.
(ג) על ההחלטה לאסור או לבטל כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המחזיק להשיג לפני המפקח בתוך 30 ימים מיום שקיבל את ההודעה.
1ה. אופן ביטול החותם (תיקון: תשס"ז)
(א) חותם של מכשיר מדידה יבוטל על ידי הסרת החותם ממקומו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ביטול חותם למשקולת יכול שיהיה על ידי סימון עליו של כוכב בעל 6 קצוות.
1ו. מקום החותם (תיקון: תשס"ז)
(א) חותם או תווית חותם ימוקמו על מכשיר המדידה, במקום המשמש לגישה למנגנון כיוון, שינוי או תיקון;
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), חיתום מכונת שקילה אלקטרונית יהיה גם באמצעות קוד גישה אלקטרוני שיאשר מבקר.
1ז. צורת החותם (תיקון: תשס"ז)
המפקח יקבע מזמן לזמן את צורת החותם ותדירות החלפתו; הודעה על קביעתו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
1ח. מקום ביצוע הבדיקה (תיקון: תשס"ז)
(א) אימות ואימות מחדש של מכשיר מדידה, בין אם הוא מחובר למקומו חיבור של קבע ובין אם לאו, ייעשה במקום הימצאו של המכשיר בתנאים של שימוש.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המפקח להורות על ביצוע אימות ואימות מחדש במקום אחר ולא במקום הימצא מכשיר מדידה, אם ראה שאינו מתאים לבדיקה.
1ט. חובת הספקת מטען בדיקה (תיקון: תשס"ז)
בעל מכשיר מדידה, המשתמש בו, יצרנו או מתקנו (כל אלה להלן - המחזיקים) יספק, על פי דרישת המבקר, מטען במשקל מספיק וכן אמצעים אחרים הדרושים לבדיקת המכשיר.
1י. חובת מתן סיוע בבדיקה (תיקון: תשס"ז)
(א) בבדיקת מכשיר המדידה יגישו המחזיקים למבקר כל עזרה לצורך מילוי תפקידו, לפי דרישתו.
(ב) לצורך בדיקת מכשיר המדידה במקום הימצאו, יבטיחו המחזיקים - על פי דרישת המבקר - את העברת מטען הבדיקה וכל אמצעי אחר, אל המכשיר וממנו כדרוש.
1יא. מכשיר מדידה שאינו בשימוש מסחרי (תיקון: תשס"ז)
(א) קבע המפקח כי מכשיר מדידה אינו מיועד לשימוש מסחרי, יטביע בו היצרן או היבואן תווית שאינה ניתנת להסרה, כי המכשיר אסור בשימוש מסחרי ואינו בפיקוח המפקח על משקלות ומידות; במכשיר שאינו מיועד לשימוש מסחרי כאמור, תיערך בדיקת אימות לפי מדגם בלבד, כפי שיורה המפקח, לפי הענין.
(ב) המפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לפטור דגם כלשהו של מכשיר מדידה שאינו מיועד לשימוש מסחרי מהוראות תקנות אלה.
פרק א'1: מידות אורך (תיקון: תשס"ז)
1יב. נקיבה (תיקון: תשס"ז)
מידת אורך תהיה ישרה לחלוטין ונקיה מפגמים וחזקה למדי כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך הנקוב כאמור בפרק זה.
2. הרכב
מידת אורך תהיה עשויה מתכת שאינה מתכת רכה, או מעץ קשה, שן, סרט ארוג או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח.
3. דגם
מידת אורך תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.
4. קצוות מידת אורך
למידת אורך שאינה עשויה ממתכת יהיו בשני קצוותיה שפיות מתכת, שסומררו אליה הדק היטב, למידת אורך מעץ עם ידית על קצה מותר שלא תהיה שפית מתכת באותו קצה, אם בקצה הידית הסמוך לקצה המידה יש שקע לאצבע.
5. ערך נקוב
מידת אורך תהיה אחד הערכים הנקובים הרשומים בטור א' של הלוח שבתקנה 12 (א) או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.
6. ציון ערך נקוב
ערכה הנקוב של מידת אורך והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה.
7. שינות
שינות של מידת אורך יהיה אחיד לכל אורך המידה ויהיה בשיעור יחידות אורך כאמור בתקנה 104(א)(1) עד (4), או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה, או פי שניים או פי חמישה משיעורים אלה.
8. סימון השנתות
שינות במידת אורך יסומן בקווים. הקווים המסמנים מילימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים סנטימטרים. הקווים המסמנים מסנטימטרים יהיו קצרים מאלה המסמנים דצימטרים. הקווים יהיו ניצבים לאורך המידה.
9. רוחב הקווים
רוחב הקווים האמורים בתקנה 8 יהיה אחיד ולא יעלה על -
(1) 0.2 מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של 1, 2 או 5 מילימטרים;
(2) מילימטר, אם השינות הוא בשיעור של סנטימטר או יותר.
10. מספור השנתות
שנתות של דצימטרים ומטרים יהיו ממוספרות. במידות שערכן אינו עולה על 2 מטרים יצויינו ערכי הדצימטרים בסנטימטרים. מותר למספר את השנתות של סנטימטרים.
11. ביצוע המבחן
(א) מידת אורך תיבחן על ידי השוואה עם תקן משני של מידת אורך.
(ב) במידות אורך שיש בהן שינות, יבחן המבקר את השנתות הממוספרות.
12. תחומי טעות
(א) בשעת כיול של מידת אורך שערכה הנקוב רשום בטור א' של הלוח שלהלן תותר טעות יתר או חסר (להלן בתקנות אלה - טעות) שלא תעלה על הרשום בטור ב' לצידו של אותו ערך נקוב:

טור א' טור ב'
ערך נקוב הטעות המותרת
50 ס"מ או 1/2 מ' 1 מ"מ
1 מ' 1 מ"מ
2 מ' 2 מ"מ
5 מ' 3 מ"מ
10 מ' 4 מ"מ
20 מ' 6 מ"מ
(ב) אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א' של הלוח, בהתאם לתקנה 5, יקבע גם את הטעויות המותרות כאמור למידת אורך מאותו ערך נקוב.
(ג) בשעת כיול שנית של מידת אורך כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה
על פי שניים מהטעויות האמורות.
(ד) הטעות המותרת בחלקי-אורך של מידת-אורך תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בארכה המלא של המידה, אך לא פחות ממילימטר בשעת כיול ו-2 מילימטרים בשעת כיול שנית או בשעת בקורת.
13. מקום החיתום
מידת-אורך תחותם בחותם הכיול הקרבת ראשי המידה וסופה.
פרק ב': מידות קיבול
14. נקיבה
מידת קיבול תהיה חזקה למדי בכל חלקיה כדי לעמוד בפני כל בליה ופגיעה של שימוש רגיל במסחר ותהיה מהרכב, דגם וערך נקוב כאמור בפרק זה.
15. הרכב
(א) מידת קיבול תהיה עשויה מזכוכית, חרס, אלומיניום, ניקל, בדיל, פלדה, פלדת-אל-חלד, נחושת, פליז, ברונזה, מתכת מצופה אמאיל, ברזל מצופה בדיל, ברזל מצופה ניקל, ברזל מצופה אבץ, פלדה מצופה אבץ או מחומר אחר שאושר על ידי המפקח; מידות קיבול בערך נקוב של 62 מיליליטר או 1/16 או 125 מיליליטר או 1/8 ליטר לא יהיו עשויות מזכוכית או חרס.
(ב) אין להשתמש במידות קיבול העשויות מברזל או פלדה מצופי-אבץ במכירת חמרי - מזון נוזליים.
16. דגם
מידת קיבול תהיה מדגם שאינו עשוי להקל ביצוע מרמה ושאושר על ידי המפקח.
17. הורקה מלאה
מידת-קיבול תהיה עשויה באופן שתתרוקן לגמרי כשהיא נטויה בזוית של 1200 מהאנך.
18. ערך נקוב
מידת-קיבול תהיה באחד הערכים הנקובים הרשומים בטור א' של הלוח בתקנה 27(א), או בערך נקוב אחר, שאושר על ידי המפקח.
19. שינות
שינות של מידת קיבול יהיה אחיד. השנתות יהיו בשיעור של יחידות קיבול כאמור בתקנה 104(א) (5) עד (7), או בשיעור של כפולותיהן או חלקיהן העשרוניים של יחידות אלה או פי שניים או פי חמישה משיעורים אלה, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח; במידה בערך הנקוב של ליטר מותר שינות של רבעי ליטר.
20. מרחק בין שנתות
במידות קיבול העשויות מזכוכית או חרס ושיש בהן שינות יהיה המרחק המינימלי בין שנתות רצופות שני מילימטרים.
21. ציון ערך נקוב
ערכה הנקוב של מידת-קיבול והערכים הנקובים של שנתות יסומנו עליה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש בשימושה הרגיל של המידה, הסימונים ייעשו על דופנה החיצוני של המידה.
22. ציון שנתות
במידות קיבול, שיש בהן שינות, תסומן בערכה הנקוב של שנת, כל שנת שניה, כל שנת חמישית, כל שנת עשירית, או שנתות אחרות שאושרו על ידי המפקח; במידות שקיבולן המלא הוא ליטר ושיש בהן שינות של רבעי-ליטר, תסומן בערכה הנקוב כל שנת.
23. סימון ערכים נקובים
(א) במידות קיבול העשויות מזכוכית או חרס יסומנו הערכים הנקובים האמורים בתקנה 21 בצריבה, בחקיקה על ידי סילון חול, או באופן אחר שאושר על ידי המפקח.
(ב) במידות קיבול העשויות ממתכת יסומנו הערכים הנקובים האמורים בתקנה 21 בטביעה; ניזוק בטביעה חיפוי כל שהוא, יסומנו הערכים הנקובים על רצועת בדיל או על שלט מפליז, שיולחמו הדק היטב אל המידה; רצועת הבדיל או השלט מפליז שעליה רשום הערך הנקוב של המידה יהיו גדולים למדי כדי להיחתם בחותם הכיול.
24. סימון של קיבול מלא ושל שנתות
(א) קיבולה המלא של מידת קיבול ושנתותיה יסומנו באופן ברור בקווים או בסימנים חדים אחרים, שאינם ניתנים להימחק, על הדופן החיצוני של מידות העשויות מזכוכית ועל הדופן הפנימי של מידות אחרות; במידות העשויות מזכוכית יהיו הסימנים צרובים, חקוקים על ידי סילון חול, או מסומנים באופן אחר שאושר על ידי המפקח.
(ב) במידות קיבול שאין בהן שנות אין צורך בקו או בסימן לציון הקיבול המלא, אם הוא מוגדר על ידי שפת המידה, על ידי תחתית זרה העליון, או על ידי תחתית הזרבובית ובכדי-חלב - על ידי תחתית הצוואר המאונך.
25. רוחב הקווים או הסימנים
רוחב הקווים או הסימנים האמורים בתקנה 24(א), יהיה אחיד ולא יעלה על -
(1) חצי מילימלטר - במידות העשויות מזכוכית;
(2) מילימטר - במידות אחרות.
26. ביצוע המבחן
(א) מידת קיבול תיבחן על ידי השוואה עם תקן משני של מידת קיבול תוך מילוי התקן במים או בנוזל מתאים אחר והרקתו לתוך המידה הנבחנת; במידות-קיבול, שיש בהן שנתות, יבחן המבקר גם את השנתות הממוספרות.
(ב) סומנו הקיבול והשנתות כאמור בתקנה 24(א), תיבחן המידה עד האמצע של הקו או הסימן. נבחנת מידת-קיבול העשויה מזכוכית במים, תיחשב תחתיתו של המניסקוס כמפלס המים.
(ג) המפקח רשאי לאשר ביצוע מבחן באופן אחר.
27. תחומי טעות
(א) בשעת כיול של מידת קיבול, שערכה הנקוב רשום בטור א' של הלוח שלהלן תותר טעות שלא תעלה על הרשום בטור ב' לצידו של אותו ערך נקוב;

טור א' טור ב'
ערך נקוב הטעות המותרת
10 מ"ל 0.5 מ"ל
20 מ"ל 0.5 מ"ל
50 מ"ל 0.5 מ"ל
1/2 62 או 1/16 ל' 1 מ"ל
100 מ"ל 1 מ"ל
125 מ"ל או 1/8 ל' 2 מ"ל
200 מ"ל 2 מ"ל
250 מ"ל או 1/4 ל' 2.5 מ"ל
500 מ"ל או 1/2 5 מ"ל
1 ל' 5 מ"ל
2 ל' 10 מ"ל
5 ל' 25 מ"ל
10 ל' 50 מ"ל
15 ל' 50 מ"ל
20 ל' 50 מ"ל
30 ל' 75 מ"ל
50 ל' 125 מ"ל
(ב) אישר המפקח ערך נקוב שאינו רשום בטור א' של הלוח, בהתאם לתקנה 18, יקבע באישור גם את הטעויות המותרות למידת-קיבול מאותו ערך נקוב.
(ג) בשעת כיול-שנית של מידת-קיבול כאמור או בשעת בקורתה תותר טעות שלא תעלה על פי שניים מהטעויות האמורות.
(ד) הטעות המותרת בשנתות, של מידת-קיבול תהיה ביחס ישר לטעות המותרת בקיבולה המלא של המידה, אך לא פחות משיעורים אלה:
(1) בשעת כיול -
(א) 0.5 מיליליטרים - במידות העשויות מזכוכית;
(ב) 2 מיליליטרים - במידות אחרות שערכן הנקוב עולה על 100 מיליליטרים;
(2) בשעת כיול-שנית או בקורת - פי שניים מהאמור בפיסקה (1), הכל לפי הענין.
28. מקום התיחום
(א) חותם הכיול יושם על יד סימן הערך הנקוב של מידת-קיבול.
(ב) במידות העשויות ממתכת יהיה חותם הכיול טבוע במקום האמור בתקנת משנה (א); יינזק על ידי כך חיפוי כל שהוא - הוא יהיה טבוע ברצועת הבדיל או שלט הפליז האמורים בתקנה 23(ב).
(ג) במידות העשויות מזכוכית או חרס ייצרב חותם הכיול במקום האמור בתקנת-משנה (א), ייחקק בו על ידי סילון של חול, או יושם בו באופן אחר שאושר על ידי המפקח.
פרק ג': משאבות למדידת כמויות חמרי-דלק
29. הגדרות
בפרק זה -
"חומר דלק" - חומר דלק נוזל;
"תחנה" - מקום שבו מוכרים חומר-דלק;
"בעל תחנה" - לרבות כל מי שפועל בשמו;
"מד דלק" - מנגנון המיועד למדידת חומר-דלק;
"מונה" - סידור לציון כמויות חמרי-דלק שנמדדו במד-דלק;
"משאבה" - כלי למדידת קיבול של חומר-דלק, שהותקן במקום קבוע בתחנה, המצוייד במנגנון-שאיבה, מד-דלק ומונה.
30. שנתות
השנתות של המונה יהיו אחידות והן יהיו בשיעור של ליטר, החלק העשירי של ליטר, או בשיעור אחר שאושר על ידי המפקח.
31. מצב תקין של משאבה
משאבה תהיה מותאמת כדי דיוקה המכסימלי וכל חלקיה יהיו במצב תקין.
32. סימון משאבה
(א) על משאבה יסומנו שם היצרן שלה ומספר זיהויה באופן ברור שלא ניתן לטעות בו ושאינו ניתן לטשטוש.
(ב) על משאבה יסומן באותיות גדולות וברורות ובמקום בולט לעין סוג חומר-הדלק שאותו היא מודדת ומוסרת.
33. מקום לקביעת חותם הכיול
(א) על סידורי ההתאמה של מד-דלק יוכן מקום לחותם הכיול באופן שסידורי ההתאמה, אחרי החיתום, לא יהיו להתאמה, לתיקון או לשינוי אחר מבלי שיוסר או ייפגע חותם הכיול או חוט המתכת המחזיק אותו.
(ב) המפקח רשאי לקבוע כי מקומות לחותם הכיול כאמור יוכנו גם על חלקים אחרים של המשאבה באופן שיקבע.
34. תהליך מבחן
(א) משאבה נבחנת על ידי מדידה של כמות חומר-דלק מסויימת במשאבה ובתקן משני של מידת קיבול והשוואת תוצאות המדידות.
(ב) המבקר רשאי לעשות מספר של מדידות והשוואות כאמור בתקנת משנה (א) ובכמויות של חומר-דלק כפי שייראה לו; מספר המדידות וההשוואות לא יהיה פחות משניים והכמות בכל מדידה והשוואה לא תהיה פחות מ-5 ליטר.
35. טעויות מותרות (תיקון: תשל"א)
(א) בשעת כיול של משאבה תותר בהשוואה כאמור בתקנה 34 טעות עד 0.4% מהכמות שצויינה במונה; הטעות הממוצעת שנקבעה בכל ההשוואות לפי תקנה 34(ב) לא תעלה על 0.2% והפער שבין תוצאות ההשוואה של כמויות זהות כנקובות במונה לא יעלה על 0.4% מהכמות הנקובה כאמור.
(ב) בשעת כיול-שנית של משאבה או בשעת בקורתה כאמור יותרו טעות ופער, הכל לפי הענין, פי אחד וחצי מאלה האמורים בתקנת-משנה (א).
36. מקום החיתום
משאבה תחותם בחותם הכיול במגופת-עופרת שתושם באופן ובמקומות כאמור בתקנה 33.
37. מחיקת חותם כיול במקום אחר
חותמה משאבה בחותם הכיול ביותר ממקום אחד ונמחק חותם הכיול רק במקום אחד, יראו את המשאבה כבלתי-מכויילת ובלתי מחותמת.
38. הסרת חותם כיול
לא יסיר אדם חותם-כיול, לא יפגע בו ולא יסיר את חוט המתכת המחזיק את חותם הכיול ולא יפגע בו אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה כאמור.
39. תיקון וחיתום על ידי בעל משאבה
אחר הסרה או פגיעה כאמור בתקנה 38 יהיה מותר לבעל-משאבה לתקן או להתאים את המשאבה, ובלבד -
(1) שיושם מיד אחרי ביצוע התיקון או ההתאמה, במקום חותם הכיול, חותם של בעל המשאבה שאושר על ידי המפקח;
(2) שבעל המשאבה יודיע למבקר בכתב על התיקון או ההתאמה לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.
40. תוקף חותם של בעל משאבה
(א) הוסר חותם כיול או נפגע או הוסר חוט המתכת המחזיק אותו או נפגע, יראו אותו חותם כנמחק, אלא אם הושם במקומו חותם כאמור בתקנה 39.
(ב) משאבה שעליה הושם חותם כאמור בתקנת-משנה (א), יראוה כמכויילת ומחותמת בהתאם להוראות תקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול.
40א. הקמת משאבה חדשה (תיקון: תשל"א)
הוקמה בתחנה משאבת-דלק חדשה, תיראה המשאבה כמכויילת וכמחותמת בהתאם לתקנות אלה, כל עוד לא חותמה בחותם הכיול ובלבד שנתמלאו שתי אלה:
(1) הושם עליה חותם של בעל המשאבה, שאושר על ידי המפקח בהתאם לתקנה 39;
(2) בעל המשאבה הודיע למבקר בכתב על הקמת המשאבה וחיתומה כאמור לא יאוחר מיומיים אחרי ביצועם.
41. חובה להציג שלט
בעל תחנה יציג על המונה של משאבה בלתי מכויילת ובלתי מחותמת שלט בולט לעיל המציין שהמשאבה אינה בשימוש למכירת חומר-דלק.
42. חובת החזרה לציון האפס
לא יתחיל אדם להוציא דלק למכירה ממשאבה שהיא מצויידת בסידור להחזרת ציון הכמות הנמדדת על המונה לשנת האפס, אלא אם החזיר תחילה את הציון האמור לשנת האפס.
43. הגשת עזרה למבקר
בעל-תחנה יגיש למבקר במילוי תפקידיו כל עזרה סבירה שהמבקר ידרוש.
חלק ב' (תיקון: תשל"ט)
מכשירים למדידת מוצרי נפט המורכבים על מיכליות
43א. הגדרות (תיקון: תשל"ט)
בחלק זה -
"מערכת" - מכשיר למדידת קיבול לכמויות של מוצרי נפט, מותקן על מיכלית ומורכב מהחלקים הבאים, כולם או מקצתם: משאבה, מסננת, מפרדי אוויר, מד נפט, מונה, צינור הוצאות נפט, שסתומים וברזים וכן חלקים אחרים שאושרו בידי המפקח;
"בעל המערכת" - לרבות פועלו, סוכנו, שכירו, או כל מי שפועל במקומו, בשמו או בעדו;
"מוצר נפט" - סולר או קרוסין (נפט) כמוגדר בתקן הישראלי מס' 100;
"מיכלית" - כלי רכב להובלת מוצרי נפט;
"מסננת" - התקן להפרדת גופים זרים ומישקעים ממוצר נפט, קודם למדידתו;
"מפריד אויר" - התקן להפרדת אוויר וגז ממוצר נפט, קודם למדידתו;
"שסתום הפסקה" - שסתום להפסיק באופן אוטומטי זרימת הנוזל, כדי למנוע כניסת אוויר או גז למד-הנפט;
"מד נפט" - מנגנון למדידת כמויות של נפט - שאושר בידי המפקח;
"מונה" - מנגנון לציון כמויות של מוצר נפט שנמדדו במד הנפט;
"צינור הוצאת נפט" - צינור גמיש להוצאת כמויות של מוצר נפט, שנמדדו במד הנפט;
"ספיקה מכסימלית" - כמות מקסימלית של מוצר נפט אשר מדידתה במערכת במשך דקה אחת לא תגרום לטעות העולה על הטעות המקסימלית המותרת.
43ב. עמידה בפני בלאי ושלט-סימון (תיקון: תשל"ט)
המערכת תהיה, בכל חלקיה, מחמרים שיהיה בהם כדי להבטיח עמידה בפני בלאי ללא פגיעה בדרך שימושה הרגיל במסחר במשך שתי תקופות כיול לפחות (תקופת כיול - שנת לוח אחת), ויהיה עליה שלט שיסומנו בו באופן ברור, קריא ובר קיימא -
(1) שם היצרן;
(2) סימני-זיהוי של דגם המערכת;
(3) סימני-זיהוי של המערכת;
(4) סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם המערכת נועדת.
43ג. אישור מוקדם של הדגם (תיקון: תשל"ט)
(א) דגם המערכת טעון אישור מוקדם מאת המפקח.
(ב) אישור המפקח יינתן על סמך תרשים זרימה.
(ג) תרשים הזרימה המאושר יימצא בתא המיכלית.
(ד) לא ייעשה כל שינוי בדגם המערכת אלא באישורו של המפקח.
43ד. התקן להטיית כמויות מוצרי נפט (תיקון: תשל"ט)
לא יהיה במערכת התקן להטיית כמויות של מוצר הנפט אחרי מדידתן במד הנפט.
43ה. הוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר (תיקון: תשל"ט)
להוצאת גז ואוויר ממפריד האוויר ישמשו צינורית או התקן ממתכת שאושרו לכך בידי המפקח והמיועדים לזרימת גז ואוויר ממפרד האוויר אל האטמוספירה, או אל תא אחסון של המיכלית, או אל כלי קיבול שנמצא למטרה זו על המיכלית, או אל צינור הפריקה לאחר מד הנפט, אך לא אל צינור המיועד לזרימת מוצר הנפט אל מד הנפט.
43ו. הרכבת שסתום (תיקון: תשל"ט)
אם המערכת הפסיקה את זרימת מוצר הנפט אל המונה עקב הכנסות של גז או סכנת הכנסות של גז או אוויר למונה, יהיה מותר להמשיך במדידת הנפט רק אחרי שהגז או האוויר יורחקו; כדי לאפשר את ביצוע הרחקתם כאמור, יורכב במערכת שסתום הפסקה.
43ז. כיוון הזרימה של מוצרי הנפט (תיקון: תשל"ט)
המערכת תהיה בנויה באופן שזרימת מוצרי הנפט בה תהיה אפשרית רק בכיוון אל קצה צינור ההוצאה.
43ח. הזרמה באמצעות משאבה (תיקון: תשל"ט)
(א) מוזרם מוצר הנפט מתא לאיחסון של המיכלית באמצעות משאבה, יהיה בקצה ההוצאה שסתום כדי להבטיח כי המערכת והצינור עד השסתום יהיו בכל עת מלאים במוצר נפט, הן כאשר אין זרימת מוצר נפט (במצב הסטטי) הן בעת זרימת הנפט (במצב הקינטי של מוצר הנפט).
(ב) השסתום יותאם ללחץ הפעולה של המערכת ופתיחתו תהיה אפשרית אך ורק תחת לחץ מוצר הנפט במצבו הקינטי, אחרי שהשסתום הובא למצב פעולה; מותר להרכיב עין תצפית בקצה צינור ההוצאה ובמקומות הגבוהים של המערכת, כדי לאפשר בדיקת מצב המילוי של המערכת, ובלבד שעין התצפית לא תורכב אלא אחרי מד הנפט.
43ט. הזרמה מכוח הגרביטציה (תיקון: תשל"ט)
מוזרם מוצר מתא אחסון של המיכלית בכח הגרביטציה, יהיה קצה צינור ההוצאה פתוח ("Dry hose").
43י. הפעלה ידנית (תיקון: תשל"ט)
לשם הפעלה או הפסקה של זרימת מוצר נפט דרך המערכת, יותקנו ברז או שסתום שיופעלו ביד על ידי המפעיל.
43יא. ציון כמויות (תיקון: תשל"ט)
(א) המונה יציין את כמויות מוצר הנפט שנמדדו בליטרים.
(ב) המקום, שבו מופיע ציון הכמות במונה, יהיה מוגן על ידי זכוכית שקופה בעלת חוזק מתאים או חומר אחר בעל חוזק ושקיפות דומים.
(ג) ציון הכמויות יהיה ברור, קריא וחד משמעי, לשם כך יישמרו הזכוכית או החומר האחר האמורים בתקנת משנה (ב) במצב נקי.
43יב. התקן התוצאות (תיקון: תשל"ט)
מותר שיהיה במונה התקן להדפסת תוצאות המדידה המצויינת במונה; שינות סולם-הדירוג של התקן ההדפסה יהיה זהה לזה של התקן ציון התוצאות.
43יג. התקן ההדפסה (תיקון: תשל"ט)
בהתקן ההדפסה יקויימו דרישות אלה:
(1) תהיה אפשרות להכניס גליון הדפסה אל תוך ההתקן רק לפני התחלת פעולת המדידה ואפשר יהיה להוציא ממנו את הגליון רק אחרי גמר פעולת המדידה;
(2) ההתקן ידפיס על גליון הדפסה את הכמות שצוינה על ידי המונה בתחילת פעולת המדידה; הכמות שצוינה על ידי המונה בגמר פעולת המדידה תודפס בגמר הפעולה.
43יד. פעולת ציון של המונה (תיקון: תשל"ט)
פעולת הציון של המונה תהיה אפשרית רק בפעולתה הנכונה של המערכת ובכיוון קדימה בלבד, חוץ מהחזרת הציון לאפס.
43טו. החזרת הציון לאפס (תיקון: תשל"ט)
החזרת הציון לאפס במונה-מדפיס תיעשה בידי האדם המפעיל את הידית המיועדת לכך, באופן שאחרי הפעלת המונה לא תהיה אפשרות לנפק דלק אלא אם פעולת ההחזרה לאפס הושלמה והכמויות שנופקו הודפסו על כרטיס.
43טז. סטיה מותרת בהתקן ההדפסה (תיקון: תשל"ט)
(א) בהחזרה לאפס תותר סטיה מציון האפס שלא תעלה על 1/5 של אורך הרווח בין שנת האפס והשנה שלאחריה.
(ב) בין הכמות המצוינת בהתקן הציון של המונה והכמות המודפסת בהתקן ההדפסה תותר סטיה שלא תעלה על ערך רווח אחד של השינות.
43יז. התקן לסיכום כללי (תיקון: תשל"ט)
מותר שיהיה במונה התקן שיסכם את כל הכמויות שנמדדו בפעולות מדידה נפרדות שצויינו והודפסו כל אחד לחוד בהתקני הציון וההדפסה; גודל הספרות המשמשות לציוני ההתקן לסיכום לא יעלה על מחצית גודל הספרות שבהתקן הציון.
43יח. סימון מד הנפט (תיקון: תשל"ט)
על מד הנפט יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר קיימא -
(1) שם היצרן;
(2) סימני זיהוי של דגם מד הנפט;
(3) סימני זיהוי של מד הנפט;

(4) סימון סוג המוצר או המוצרים אשר למדידתם מיועד מד נפט;
(5) ציון הספיקה המקסימלית והמינימלית של מד הנפט.
43יט. סימון המונה (תיקון: תשל"ט)
על המונה יהיה שלט שבו יסומנו באופן ברור, קריא ובר-קיימא -
(1) שם היצרן;
(2) סימן זיהוי של המונה;
(3) כל סימן אחר שהמפקח יורה.
43כ. מקום לחותם (תיקון: תשל"ט)
על המונה של מד הנפט ועל כל חלק אחר של המערכת, כפי שיורה המפקח בהודעה כללית או מיוחדת, יהיו מקומות להשחלת חותם הכיול באופן שאחרי ההחתמה בחותם הכיול לא תהיה אפשרות להתאים, לתקן, לכוון או לשנות את מד הנפט, המונה או החלקים האחרים, אלא אחרי שהוסרו או ניזקו חותם הכיול או החפץ המחזיק אותו.
43כא. בחינת המערכת לפי תקן משנה (תיקון: תשל"ט)
המערכת תיבחן על ידי מדידה חוזרת של כמויות מוצר נפט מאותו סוג או צמיגות אשר להם היא מיועדת, שנמדדו במערכת; המדידה החוזרת תיעשה בכלים שאושרו לכך בידי המפקח כתקן משנה.
43כב. תנאי עריכת הבחינה (תיקון: תשל"ט)
מבקר רשאי לבחון את המערכת בכל דרגת ספיקה, מהספיקה המקסימלית ועד לספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על מד הנפט בהתאם לתקנה 43יח, ובלבד -
(1) שמספר המדידות לא יהיה פחות משלוש בספיקה הקטנה ביותר או פחות משניים בכל אחת מהספיקות שבהן נבחנת המערכת;
(2) כמות מוצר הנפט בכל אחת מהמדידות לא תקטן מהכמות הזורמת דרך המערכת במשך דקה אחת בספיקה המקסימלית.
43כג. טעות מותרת בכיול (תיקון: תשל"ט)
בשעת כיול של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא טעות עד 0.2% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.
43כד. טעות מותרת בכיול שנית (תיקון: תשל"ט)
בשעת כיול שנית של מערכת או בשעת ביקורתה תותר בכל בחינה כאמור בתקנה 43כא טעות עד 0.3% ביתר או בחסר מהכמות שצויינה במונה.
43כו. מחיקת חותם (תיקון: תשל"ט)
לגבי מחיקת חותם כיול ממערכת יחולו השינויים המחוייבים מתקנות 109 עד 111.
43כז. דין חותם או התקן פגועים (תיקון: תשל"ט)
הוחתמה מערכת בחום כיול ביותר מאחר ההתקנים האמורים בתקנה 43כ, ונמחק או הוסר או נפגע חותם הכיול באחד ההתקנים האלה, או בהתקנים אחרים, וכן אם הוסרו או נפגעו התקנים שחתומים במערכת, תיראה המערכת כבלתי מכויילת ובלתי מוחתמת.
43כח. הודעה על הסרת חותם (תיקון: תשל"ט)
לא יסיר אדם חותם כיול ממערכת, וכן לא יסיר התקן הנושא חותם כיול ולא יפגע בו, אלא אם יודיע על כך למבקר לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ההסרה או הפגיעה.
43כט. חותם על בעל המערכת (תיקון: תשל"ט)
אחרי הסרה או פגיעה כאמור בתקנה 43כז או 43כח יהיה מותר לבעל המערכת לכוונן את המערכת, לתקנה או לשנותה, או להוסיף ולהשתמש בה כמות שהיא, בתנאי שיתקיימו שני אלה:
(1) מיד אחרי ביצוע הכיוונון, התיקון או השינוי, ועל כל פנים לפני השימוש תחותם המערכת בחותם של בעל המערכת, שאושר לצורך זה על ידי המפקח;
(2) בעל המערכת יודיע למבקר על הכיוונון, השינוי או השימוש לא יאוחר מ-24 שעות אחרי ביצועם.
43ל. דין חותם של בעל המערכת (תיקון: תשל"ט)
מערכת שהוחתמה בחותם של בעל המערכת כאמור בתקנה 43כט יראו אותה עד להחתמה בחותם כיול המכויילת ומחותמת בהתאם לתקנות אלה.
43לא. הגשת עזרה למבקר (תיקון: תשל"ט)
בעל מערכת יגיש למבקר, במילוי תפקידיו, כל עזרה שהמבקר עשוי לדרוש, ויעמיד לרשותו של המבקר מוצרי נפט כפי שיידרשו לו לשם מילוי תפקידיו לפי תקנות אלה.
43לב. מדידת כמויות (תיקון: תשל"ט)
לא יתחיל אדם למדוד כמויות של מוצרי נפט במערכת; ולא יתחיל להוציא ממנה מוצרי נפט לשם מכירה, אלא אם התקיימו שני אלה:
(1) המערכת מלאה במוצר נפט העומד להימדד או להימכר;
(2) ציון המונה של המערכת עומד באפס.
43לג. הוראות שימוש (תיקון: תשל"ט)
לא ישתמש אדם במערכת לצורך מדידת מוצרי נפט אלא אם מתקיימים בה שני אלה:
(1) המערכת מכויילת למדידת מוצר נפט העומד להימדד;
(2) הספיקה שבה מבוצעת המדידה אינה עולה על הספיקה המקסימלית ואינה קטנה מהספיקה המינימלית, כפי שהן רשומות על פי תקנה 43יח(5).
פרק ד' - משקולות מטריות (תיקון: תשס"ז)
סימן א': פרשנות (תיקון: תשס"ז)
44. פרשנות (תיקון: תשס"ז)
בפרק זה -
"משקולת" (Weight) - מידת מסה מוגדרת מבחינת תכונות פיזיקליות ומטרולוגיות;
"משקולת כבדה" - משקולת שנועדה לשקול מסה גבוהה של מכונת שקילה בעלת כושר שקילה גבוה מ-50 ק"ג;
"משקולת משושה" - משקולת בעלת שש פאות;
"משקולת מיוחדת" - משקולת שמידת המסה שלה שונה מן הקבוע למשקולת במסמכי ה-OIML.
סימן ב': כללי
45. ערך אמיתי של שקילה באוויר (תיקון: תשס"ז)
חישוב ערך אמיתי של שקילה באוויר, למשקולת מטרית, יהיה לפי המסמך:
OIML D28: Conventional value of the result of weighing in air.
46. ציון שם המסמך (תיקון: תשס"ז)
יצרן של משקולת מטרית יציין בתעודה שתצורף לה את שם המסמך, כאמור בפרק זה, שלפי מפרטו יוצרה המשקולת וכן את דרגת הדיוק שלה.
47. תדירות הבקרה המטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
(א) תדירות בקרה מטרולוגית למשקולת מטרית תהיה כמפורט להלן:
(1) אישור דגם - כל עשר שנים;
(2) אימות מחדש - כפי שצוין בהודעת המפקח, לפי סעיף 7(4) לפקודה;
(3) בדיקת דיוק -
דרגת דיוק E - כל חמש שנים;
דרגת דיוק F - כל שלוש שנים;
דרגת דיוק M - אחת לשנה;
(4) ביקורת - לפי החלטת המפקח.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המפקח רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, לבדוק את מידת ההתאמה של המשקולת לדגם שאושר.
סימן ג': משקולת בדרגת דיוק E1 עד M3 (תיקון: תשס"ז)
48. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים של משקולת בסימן זה יהיו לפי מסמך, OIML R111: Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M3 M2-3', (להלן - 1 .(OIML R11
49. יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למשקולת הנדונה בסימן זה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) מיליגרם - מ"ג או mg;
(2) גרם - ג' או g;
(3) קילוגרם - ק"ג או kg.
50. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למשקולת הנדונה בסימן זה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
טעות מרבית מותרת במיליגרמים (+)
ערך
מסה

M3
M2-3
M2
M1-2
M1
F2
F1
E2
E1
נקוב

2500000
1600000
800000
500000
250000
80000
25000
-
-
5000 ק"ג

1000000
600000
300000
200000
100000
30000
10000
-
-
2000 ק"ג

5000000
300000
160000
100000
50000
16000
5000
1600
-
1000 ק"ג

2500000
160000
800000
50000
25000
8000
2500
800
-
500 ק"ג

1000000
60000
300000
20000
10000
3000
1000
300
-
200 ק"ג

50000
30000
16000
10000
5000
1600
500
160
-
100 ק"ג

25000
16000
8000
5000
2500
800
250
80
25
50 ק"ג

10000
-
3000
-
1000
300
100
30
10
20 ק"ג

5000
-
1600
-
500
160
50
16
5
10 ק"ג

2500
-
800
-
250
80
25
8
2.5
5 ק"ג

1000
-
300
-
100
30
10
3
1
2 ק"ג

500
-
160
-
50
16
5
1.6
0.5
1 ק"ג

250
-
80
-
25
8
2.5
0.8
0.25
500 ק"ג

100
-
30
-
10
3
1
0.3
0.1
200 ק"ג

50
-
16
-
5
1.6
0.5
0.16
0.05
100 ק"ג

30
-
10
-
3
1
0.3
0.1
0.03
50 ק"ג

25
-
8
-
2.5
0.8
0.25
0.08
0.025
20 ק"ג

20
-
6
-
2
0.6
0.2
0.06
0.02
10 ק"ג

16
-
5
-
1.6
0.5
0.16
0.05
0.016
5 ג'

12
-
4
-
1.2
0.4
0.12
0.04
0.012
2 ג'

10
-
3
-
1
0.3
0.1
0.03
0.01
1 ג'

-
-
2.5
-
0.8
0.25
0.08
0.025
0.008
500 מ"ג

-
-
2
-
0.6
0.2
0.06
0.02
0.006
200 מ"ג

-
-
1.6
-
0.5
0.16
0.05
0.016
0.005
100 מ"ג

-
-
-
-
0.4
0.12
0.04
0.012
0.004
50 מ"ג

-
-
-
-
0.3
0.1
0.03
0.01
0.003
20 מ"ג

-
-
-
-
0.25
0.08
0.025
0.008
0.003
10 מ"ג

-
-
-
-
0.2
0.06
0.02
0.006
0.003
5 מ"ג

-
-
-
-
0.2
0.06
0.02
0.006
0.003
2 מ"ג

-
-
-
-
0.2
0.06
0.02
0.006
0.003
1 מ"ג


51. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למשקולות בסימן זה תהיה לפי מסמך OIML R111
ולפי הטבלה שלהלן:
הבקרה

הבדיקה (לפי דרגת דיוק)

אישור דגם
אימות
אימות
מחדש
ביקורת


E
V
V

V
-

מגנטיזם
F
V
V

V
-


M
V
V

V
-

רגישות
E
V
V

-
-

לשדה מגנטי
F
V
V

-
-


M
-
-

-
-

סימון
E
V
V

V
V

וחותמת
F
V
V

V
V


M
V
V

V
V


E
V
V

V
V

מבנה וחומר
F
V
V

V
V


M
V
V

V
V

טיב שטח
E
V
+

+
-


F
V
+

+
-


M
V
+

+
-


E
V
V

-
-

משקל סגולי
F
V
-

-
-


M
V
-

-
-


E
V
V

V
-

טעות
F
V
V

V
-


M
V
V

V
-


+ = בדיקה חזותית בלבד.

52. איסור התאמת מסה (תיקון: תשס"ז)
לא תבוצע התאמת מסה למשקולת בדרגת דיוק E1, E2, F1; בתקנה זו,
"התאמת מסה" - הוספה או הסרה של חומר.
סימן ד': משקולת כבדה (תיקון: תשס"ז)
53. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת כבדה יהיו לפי המסמך:
OIML R47 Standard weights for testing of high capacity weighing
.Machines
54. יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידת המדידה המותרת למשקולת כבדה תהיה קילוגרם וכינויה ק"ג
או .kg
55. הטעות המרבית המותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למשקולת כבדה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
טעות מרבית מותרת בגרמים

דרגת דיוק
0.5/10,000
דרגת דיוק
1/10,000
דרגת דיוק
1.7/10,000
דרגת דיוק
3.3/10,000
ערך מסה
נקוב בק''ג

2,5
5
8,5
17
50

5
10
17
33
100

10
20
33
66
200

25
50
85
170
500

50
100
170
330
1,000

100
200
330
660
2,000

250
500
850
1,700
5,000


56. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למשקולת כבדה תהיה לפי מסמך OIML R111 ובהתאם לטבלה שלהלן:

הבקרה

הבדיקה
אישור דגם
אימות
אימות מחדש
ביקורת

סימון וחותמת
V
V
V
V

מבנה וחומר
V
V
V
V

טיב שטח
V
V
-
-

משקל סגולי
V
V
-
-

טעות
V
V
V
-

סימן ה': משקולת משושה (תיקון: תשס"ז)
57. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
האפיונים הפיזיקליים והטכניים למשקולת משושה יהיו לפי המסמך:
OIML R52 Hexagonal weights - metrological and technical requirements.
58. יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למשקולת משושה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) גרם - ג' או g;
(2) קילוגרם - ק"ג או kg.
59. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למשקולת משושה תהיה כמפורט בטבלה שלהלן:
טעות מרבית מותרת במיליגרמים
ערך מסה נקוב

100
100 ג'

100
200 ג'

250
500 ג'

500
1 ק"ג

1000
2 ק"ג

2500
5 ק"ג

5000
10 ק"ג

10000
20 ק"ג

25000
50 ק"ג

60. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית של משקלות משושה תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:

הבקרה

הבדיקה
אישור דגם
אימות
אימות מחדש
ביקורת

סימון וחותמת
V
V
V
V

מבנה וחומר
V
V
V
V

טיב שטח
V
V
-
-

משקל סגולי
V
V
-
-

טעות
V
V
V
-


סימן ו': משקולת מיוחדת (תיקון: תשס"ז)
61. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
האפיונים הפיזיקליים והטכניים של משקולת מיוחדת יהיו לפי מסמכים אלה:
(1) ASTM E617 Weights-Metrological and technical requirements (להלן - (ASTM E617);
(2) NIST H105-1 Specifications and Tolerances for Field Standard Weights (NIST Class F) Troemner Ultra Class (להלן ( ;(NIST H105 -1
62. יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למשקולת מיוחדת יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) מיליגרם - מ"ג או mg;
(2) גרם - ג' או g;
(3) קילוגרם - ק"ג או kg.
63. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למשקולת מיוחדת תהיה לפי הטבלה שלהלן:
NIST

ASTME617
ערך
מסה
נקוב

H44
H105-1
דרגת דיוק F
Troemner
Ultra Class
דרגת דיוק 4
דרגת דיוק 3
דרגת דיוק 2
דרגת דיוק 1
דרגת דיוק 0


0.1
0.05
0.10
0.005
0.050
0.025
0.014
0.010
0.005
1 מ"ג

0.1
0.05
0.12
0.005
0.050
0.025
0.014
0.010
0.005
2 מ"ג

0.1
0.05
0.14
0.005
0.052
0.026
0.014
0.010
0.005
3 מ"ג

0.1
0.05
0.17
0.005
0.055
0.028
0.014
0.010
0.005
5 מ"ג

0.3
0.15
0.21
0.005
0.060
0.030
0.014
0.010
0.005
10 מ"ג

0.4
0.2
0.26
0.005
0.070
0.035
0.014
0.010
0.005
20 מ"ג

0.6
0.3
0.30
0.005
0.075
0.038
0.014
0.010
0.005
30 מ"ג

0.8
0.4
0.35
0.005
0.085
0.042
0.014
0.010
0.005
50 מ"ג

1.0
0.5
0.43
0.005
0.100
0.050
0.025
0.010
0.005
100 מ"ג

1.5
0.8
0.54
0.005
0.120
0.060
0.025
0.010
0.005
200 מ"ג

2.0
1.0
0.61
0.005
0.140
0.070
0.025
0.010
0.005
300 מ"ג

3.0
1.5
0.72
0.005
0.160
0.080
0.025
0.010
0.005
500 מ"ג

4.0
2
0.90
0.017
0.200
0.100
0.054
0.034
0.017
1 ג'

6.0
3
1.1
0/017
0.260
0.130
0.054
0.034
0.017
2 ג'

8.0
4
1.3
0.017
0.300
0.150
0.054
0.034
0.017
3 ג'

10.0
5
1.5
0.017
0.360
0.180
0.054
0.034
0.017
5 ג'

15.0
8
2.0
0.025
0.500
0.250
0.074
0.050
0.025
10 ג'

20.0
10
4.0
0.037
0.700
0.350
0.100
0.074
0.037
20 ג'

30.0
15
6.0
0.044
0.900
0.450
0.150
0.074
0.037
30 ג'

40.0
20
10
0.07
1.200
0.600
0.250
0.120
0.060
50 ג'

70.0
35
20
0.15
2.000
1.000
0.500
0.250
0.130
100 ג'

100.0
50
40
0.3
4.000
2.000
1.000
0.500
0.250
200 ג'

150.0
75
60
0.45
6.000
3.000
1.500
0.750
0.380
300 ג'

175.0
88
70
0.7
10.00
5.000
2.500
1.200
0.600
500 ג'

250.0
125
100
1.5
20.00
10.00
5.000
2.500
1.300
1 ק"ג

400.0
200
200
3.0
40.00
20.00
10.00
5.000
2.500
2 ק"ג

500.0
250
300
4.5
60.00
30.00
15.00
7.500
3.800
3 ק"ג

800.0
400
500
7.0
100.0
50.00
25.00
12.00
6.000
5 ק"ג

NIST

ASTME617
ערך
מסה
נקוב

H44
H105-1
דרגת דיוק F
Troemner
Ultra Class
דרגת דיוק 4
דרגת דיוק 3
דרגת דיוק 2
דרגת דיוק 1
דרגת דיוק 0


1000
500
1000
15.0
200.0
100.0
50.00
25.00
13.00
10 ק"ג

1500
750
2000
30.0
400.0
200.0
100.0
50.00
25.00
20 ק"ג

-
-

37.0
500.0
250.0
125.0
62.00
31.00
25 ק"ג

-
-
3000
45.0
600.0
300.0
150.0
75.00
38.00
30 ק"ג

-
-
5000
-
1000
500.0
250.0
125.00
63.00
50 ק"ג

-
-
10000
-
2000
-
-
-
-
100 ק"ג

-
-
20000
-
4000
-
-
-
-
200 ק"ג

-
-
30000
-
6000
-
-
-
-
300 ק"ג

-
-
50000
-
10000
-
-
-
-
500 ק"ג

-
-
-
-
20000
-
-
-
-
1000 ק"ג

-
-
-
-
40000
-
-
-
-
2000 ק"ג

-
-
-
-
60000
-
-
-
-
3000 ק"ג

-
-
-
-
g 100
-
-
-
-
5000 ק"ג


64. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למשקלות מיוחדת תהיה לפי המסמך OIML R111 ולפי הטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגת
דיוק
אישור דגם
אימות
אימות מחדש
ביקורת


O
V
V
V
-

מגנטיזם
1
V
V
-
-


U
V
V
V
-


N
V
V
-
-


O
V
V
V
V

סימון
1
V
V
V
V

וחותמת
U
V
V
V
V


N
V
V
V
V


O
V
V
V
-

מבנה
1
V
V
-
-

וחומר
U
V
V
V
-


N
V
V
-
-


O
V
V
V
-

טיב שטח
1
V
-
-
-


U
V
V
V
-


N
V
-
-
-

משקל
O
V
V
-
-

סגולי
1
V
V
-
-


U
V
V
-
-


N
V
V
-
-


O
V
V
V
-

טעות
1
V
V
V
-


U
V
V
V
-


N
V
V
V
-

מקרא: 0 - דרגות דיוק ASTM E 617 3, 2, 1, 0;
1 - דרגות דיוק ASTM E617 ,7 ,6 ,5 ,4;
U - דרגת דיוק Ultra Troemner;
N - דרגות דיוק NIST 44, NIST 105.
פרק ה': מכונות שקילה
סימן א': פרשנות
65. פרשנות (תיקון: תשס"ז)
(א) בפרק זה -
"מכונת שקילה" - מכונה המשמשת לקביעת מסה של גוף תוך שימוש בפעולת כוח הכבידה המשפיע עליו, וכן לקביעת כמויות, גדלים, פרמטרים או אפיונים אחרים המתייחסים למסה;
"מכונת שקילה אוטומטית" - מכונת שקילה שאינה מצריכה התערבות של מפעיל בעת תהליך השקילה והפועלת לפי תכנית קבועה מראש האופיינית למכונה;
"מכונת שקילה לא-אוטומטית" - מכונת שקילה המצריכה התערבות של מפעיל בתהליך השקילה;
"מכונת שקילה אלקטרונית" - מכונת שקילה אוטומטית או לא-אוטומטית, המצוידת במיתקנים אלקטרוניים;
"מתמר" (תא עומס) - רכיב של מכונת שקילה המשמש כחיישן ופועל באמצעות המרה של גדלים פיזיקליים של מסה, לגדלים פיזיקליים אחרים;
"ראש שקילה" - חלק ממכונת שקילה, המשמש כצג ושתפקידו להציג את המסה הנמדדת;
"מאזני גשר" - מכונת שקילה נייחת המודדת מסה כבדה;
"מאזני סרט" - מכונת שקילה אוטומטית השוקלת באופן רציף על סרט נע;
"מאזני שקילה ומיון" - מכונת שקילה אוטומטית השוקלת חומר ארוז מראש, במשקל משתנה או ביחידות בודדות;
"מאזני מילוי" - מכונת שקילה אוטומטית למילוי כמות מוגדרת מראש;
"מאזני רכבת" - מכונת שקילה אוטומטית השוקלת רכבות, הן במצב תנועה והן במצב נייח;
"מאזני הופר" - מכונת שקילה אוטומטית השוקלת באופן רציף כמות חומר בתפזורת;
"מאזני רכב" - מכונת שקילה אוטומטית לשקילת כלי רכב בתנועה.
סימן ב': כללי (תיקון: תשס"ז)
66. תדירות בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
(א) תדירות הבקרה המטרולוגית למכונת שקילה בפרק זה תהיה כמפורט להלן:
(1) אישור דגם - כל עשר שנים;
(2) אימות מחדש - כפי שצוין בהודעת המפקח, לפי סעיף 7(4) לפקודה;
(3) ביקורת - לפי החלטת המפקח.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א) המפקח רשאי מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, לבדוק את מידת ההתאמה של מכונת השקילה או של כל חלק ממנה לדגם שאושר.
67. דרישות למכונת שקילה אלקטרונית (תיקון: תשס"ז)
(א) למכונת שקילה הנדונה בסימנים ג' ו-ד', שהיא אלקטרונית, יוספו דרישות כאמור במסמכים אלה:
(1) L R74 Electronic weighing instruments )
(2) תקנים ישראלים:
(א) ת"י 60950 - חלק 1 בטיחות טכנולוגיית מידע: דרישות כלליות, מפברואר 2001 (להלן - ת"י 60950);
(ב) ת"י 961 - מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית:
דרישות למכשירי חשמל ביתיים, כלי עבודה חשמליים ומכשירי חשמל דומים - פליטה, חלקים 6.1 ו-6.2 (להלן - ת"י 961).
(ב) נוסף על האמור בתקנה משנה (א), במכונת שקילה הנדונה בסימן ד' יתקיימו גם דרישות המסמך, Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring .instruments
סימן ג': מכונת שקילה לא-אוטומטית (תיקון: תשס"ז)
חלק 1 - מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי (תיקון: תשס"ז)
68. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי יהיו לפי מסמכים אלה:
(1) BS 6624 Personal weighing machines for domestic use ) (להלן BS 6624);
(2) BS 4960 Weighing instrument for domestic cookery) (להלן BS 4960);
69. סימון (תיקון: תשס"ז)
מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי תסומן כלהלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן וכתובתו;
(2) שם ומספר דגם של מכשיר;
(3) סימן אישור דגם;
(4) כושר שקילה מרבי ( (Max);
(5) ערך השנת =d.
70. יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) גרם - ג' או g;
(2) קילוגרם - ק"ג או kg.
71. הטעות המרבית המותרת (תיקון: תשס"ז)
(א) הטעות המרבית המותרת במאזניים מכניים בעלי כושר שקילה מרבי של 20 ק"ג -
(1) במקרה שהמסה הנשקלת היא עד 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה d 1 +;
(2) במקרה שהמסה הנשקלת עולה על 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה d 1.5 +;
(ב) הטעות המרבית המותרת במאזניים מכניים בעלי כושר שקילה מרבי העולה על 20 ק"ג -
(1) במקרה שהמסה הנשקלת היא עד 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה d1 +;
(2) במקרה שהמסה הנשקלת עולה על 50% מכושר שקילה מרבי, תהיה d 2 +;
(ג) הטעות המרבית המותרת במאזניים אלקטרונים תהיה d +3 לכל תחום שקילה.
(ד) בתקנה זו, " d" - ערך שנת.
72. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
(א) מספר מכונות השקילה שייבדקו בבדיקת אימות, יקבע לפי מדגם בידי המפקח.
(ב) בקרה מטרולוגית של מכונת שקילה לשימוש אישי וביתי תהיה לפי המסמכים BS 6624, BS 4960 ולפי הטבלה שלהלן:

הבקרה

הבדיקה
מאזניים לשימוש אישי וביתי


אישור דגם
אימות

מסמכים
V
V

חזותיות
V
V

תפקוד
V
V

כושר שקילה מקסימלי
V
-

טרה
-
-

טעות
V
V

אפס
V
V

ערך שנת
V
-

השפעת טמפרטורה
V
-

תנודה
V
-

עמידות
V
-


(ג) בחלק זה, "בקרה מטרולוגית" - אישור דגם ובדיקת אימות בלבד.
73. תדירות בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
על אף האמור בתקנה 66, תהיה תדירות הבקרה המטרולוגית למכונת שקילה לשימוש אישי וביתי, אישור דגם - כל חמש שנים.
חלק 2 - מאזני גשר ומאזניים לא-אוטומטיים אחרים (תיקון: תשס"ז)
74. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
(א) אפיונים פיזיקליים וטכניים למכונת שקילה הנדונה בחלק זה יהיו לפי המסמך: OIML R76 Nonautomatic weighing instruments (להלן OIML R76).
75. סימון (תיקון: תשס"ז)
מכונת שקילה הנדונה בחלק זה תסומן כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי ( (Max);
(5) כושר שקילה מזערי ( (Min);
(6) ערך שנת = e = d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) טרה מרבי = T;
(10) עומס מרבי = Lim;
(11) תחום הטמפרטורה;
(12) דרישות חשמליות.
76. יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למכונת שקילה הנדונה בחלק זה יהיו כמפורט להלן וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) מיליגרם - מ"ג או mg;
(2) גרם - ג' או g;
(3) קרט - ק' או ct;
(4) קילוגרם - ק"ג או kg;
(5) טון - ט' או t;
77. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למכונת שקילה הנדונה בחלק זה תהיה לפי המסמך OIML R76 ובהתאם לטבלה שלהלן:

הבקרה

הבדיקה
דרגת
דיוק
אישור
דגם
התאמה לדגם מאושר
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
I III
V
V
V
V
V

מבנה
I IIII
V
V
V
V
V

חזותית
I IIII
V
V
V
V
V

אפס
I IIII
V
V
V
V
V

טרה
I IIII
V
-
V
V
V

טעות
I IIII
V
V
V
V
-

פינות
I IIII
V
-
V
V
-

רגישות
I
V
V
V
V
-


II
V
V
V
V
-


III
V
-
V
V
-


IIII
V
-
V
V
-

נשנות
I
V
V
V
V
-


II
V
V
V
V
-


III
V
-
V
V
-


IIII
V
-
V
V
-

השפעת
אקלים
I
V
V
V
-
-


II
V
V
V
-
-


III
V
-
V
-
-


IIII
V
-
V
-
-

בטיחות חשמלית
I IIII
V
-
Vעמידות
I IIII
V

השפעה אלקטרומגנטיות
I IIII
V
-
-
-
-

I - דרגת דיוק מיוחדת (special)
II דרגת דיוק גבוהה (high)
III דרגת דיוק בינונית (medium)
IIII רגילה (ordinary)
78. הטעות המירבית המותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המירבית המותרת למכונת שקילה הנדונה בחלק זה תיהיה לפי הטבלה שלהלן:
טעות מירבית מותרת

לעומס (m) לפי ערכי שנת (e)

אימות
אימות מחדש
דרגת דיוק
I
דרגת דיוק
II
דרגת דיוק
III
דרגת דיוק
IIII

e 0.5
e 1.0
0 m 50000
0 m 5000
0 m 500
0 m 50

e 1.0
e 2.0
m 200000 > 50000
m 20000 > 5000
m 2000 > 500
m 200 > 50

e 1.5
e 3.0
200000 < m
20000 < m 100000
2000 < m 10000
200 < m 1000

79. דרישות נוספות (תיקון: תשס"ז)
במתמר המורכב במכונת שקילה הנדונה בחלק זה יתקיימו דרישות המסמכים בתקנה 102 יז'.
סימן ד': מכונת שקילה אוטומטית
(תיקון: תשס"ז)
חלק 1: מאזני סרט
80.אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
טפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני סרט יהיו לפי המסמך:
OIML R50 continuous totalizing automatic weighing instruments
Belt weighers)) (הלן (OIML R50 -;
81 . מאזני סרט יסומנו כמפורט להלן: (תיקון: תשס"ז)
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) ספיקה מרבית ;(Qmax)
(5) ספיקה מזערית ;(Qmin)
(6) ערך שנת = d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) תחום הטמפרטורה;
(10) דרישות חשמליות;
(11) מהירות תנועה;
(12 ) זרימת חומר מזערית ומרבית.
82 . יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות במאזני סרט יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט לצדן:
(1) גרם - ג' או g;
(2) קילוגרם - ק"ג או kg;
(3) טון - ט' או t.
83 . טעות מרביתמותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני סרט תהיה לפי הטבלה שלהלן:
דרגות
דיוק
טעות מרבית מותרת - באחוזים מהמסה הנשקלת


אימות
אימות מחדש

0.5
0.25
0.50

1
0.50
1.00

2
1.00
2.00

84 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למאזני סרט תהיה לפי המסמך, OIML R50 ובהתאם לטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגת דיוק
אישור
דגם
התאמת
לדגם
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

מבנה
0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

חזותית
0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

עומס מזערי
0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-

ספיקה מזערית
0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-

טעות
0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

חומרים
0.5
V
-
-
V
-


1
V
-
-
V
-


2
V
-
-
V
-

השפעה
0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-


חלק 2: מאזני שקילה ומיון
(תיקון: תשס"ז)
85 . אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני שקילה ומיון יהיו לפי המסמך:
OIML R51 Automatic catchweighing instruments (להלן - OIML
R51);
86 . סימון (תיקון: תשס"ז)
מאזני שקילה ומיון יסומנו כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max) ;
(5) כושר שקילה מזערי (Min);
(6) ערך שנת = e = d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) טרה מרבי = T;
(10) תחום הטמפרטורה;
(11) דרישות חשמליות;
(12) מהירות תנועה;
(13) זרימת חומר מזערית ומרבית.
87 . יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למאזני שקילה ומיון יהיו כמפורט להלן
וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) גרם - ג' או g;
(2) קילוגרם - ק"ג או kg;
(3) טון - ט' או t.
88 . טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני שקילה ומיון תהיה לפי טבלאות
אלה:
(1) לדרגת דיוק (X(x
טעות מירבית מותרת

לעומס נטו ( m) בערכי שנת לאימות (e)

אימות
אימות מחדש
דרגת דיוק
XI
דרגת דיוק
XII
דרגת דיוק
XIII
דרגת דיוק
XIIII

e 0.5
e 1.0
0 < m 50000
0 < m 5000
0 < m 500
0 < m 50

e 1.0
e 2.0
m 200000 < 50000
m 20000 < 5000
m 2000 < 500
m 200 < 50

e 1.5
e 3.0
200000 < m
20000 < m 100000
2000 < m 10000
200 < m 1000

(2) לדרגת דיוק (Y(y
טעות מירבית מותרת

לעומס נטו ( m) בערכי שנת לאימות (e)

אימות
אימות מחדש
דרגת דיוק
Y(I)
דרגת דיוק
Y(II)
דרגת דיוק
Y(a)
דרגת דיוק
Y(b)

e 1
e 1.5
0 < m 50000
0 < m 5000
0 < m 500
0 < m 50

e 1.5
e 2.5
m 200000 < 50000
m 20000 < 5000
m 2000 < 500
m 200 < 50

e 2
e 3.5
200000 < m
20000 < m 100000
2000 < m 10000
200 < m 1000


89 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית של מאזני שקילה ומיון תהיה לפי מסמכים אלה:
OIML R51 (1) ;
WELMEC 2.6 Guide for the testing of automatic (2)
catchweighing instruments;
( 3) הטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגת דיוק
אישור
דגם
התאמת
לדגם
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

מבנה
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

חזותית
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

עומס מזערי
X(x)
V
-
V
V
-


Y(y)
V
-
V
V
-

ספיקה מזערית
X(x)
V
-
V
-
-


Y(y)
V
-
V
-
-

טעות
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

חומרים
X(x)
V
-
V
-
-


Y(y)
V
-
V
-
-

השפעה
X(x)
V
-
V
-
-


Y(y)
V
-
V
-
-


חלק 3: מאזני מילוי
(תיקון: תשס"ז)
90 . אפיונים יזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני מילוי יהיו לפי המסמך:
OIML R61 Automatic gravimetric filling instruments (להלן -
OIML R61).
91 . סימון (תיקון: תשס"ז)
מאזני מילוי יסומנו כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max) ;
(5) כושר שקילה מזערי (Min) ;
(6) ערך שנת = e= d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) טרה מרבי = T;
(10) עומס מרבי = Lim;
(11) תחום הטמפרטורה;
(12) דרישות חשמליות;
(13) מהירות תנועה;
(14) לחץ עבודה.
92 . יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למאזני מילוי יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט לצדן:
(1) מיליגרם - מ"ג או mg;
(2) גרם - ג' או g;
(3) קילוגרם - ק"ג או kg;
(4) קרט - ק' או ct.
93 . טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני מילוי תהיה לפי הטבלה שלהלן:
טעות מרבית מותרת
למכונת השקילה באימות
מחדש
טעות מרבית מותרת
לכל מנת מילוי (בממוצע)
מסה של מילוי (F)
g


אימות
אימות מחדש


2.25%
7.2 %
9 %
F 50

1.125 g
3.6 g
4.5 g
F 100>50

1.125%
3.6 %
4.5 %
F 200>100

2.0 g
7.2 g
9 g
F 300>200

0.75%
2.4%
3%
F 500>300

3.75 g
12 g
15 g
F 1000>500

0.375 %
1.2 %
1.5 %
F 10000>1000

37.5 g
120 g
150 g
F 15000>10000

0.25%
0.8 %
1 %
F > 15000


94 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למאזני מילוי תהיה לפי המסמך, OIML R61
ובהתאם לטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגת דיוק
אישור
דגם
התאמת
לדגם
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

מבנה
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

בדיקה חזותית
X(x)
V
V
V
V
V


Y(y)
V
V
V
V
V

מילוי מזערי
X(x)
V
-
V
V
-


Y(y)
V
-
V
V
-

מהירות מילוי מזערי
X(x)
V
-
V
-
-


Y(y)
V
-
V
-
-

טעות
X(x)
V
-
V
V
-


Y(y)
V
-
V
V
-

חומרים
X(x)
V
-
V
V
-


Y(y)
V
-
V
V
-

השפעה
X(x)
V
-
V
-
-


Y(y)
V
-
V
-
-


חלק 4: מאזני רכבת
(תיקון: תשס"ז)
95 . אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני רכבת יהיו לפי המסמך:
OIML R106-1 Automatic rail-weighbridges (להלן - .(OIML R106)
96 . סימון (תיקון: תשס"ז)
מאזני רכבת יסומנו כלהלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי ;(Max)
(5) כושר שקילה מזערי ;(Min)
(6) ערך שנת = e= d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) עומס מרבי = Lim;
(10) תחום הטמפרטורה;
(11) דרישות חשמליות;
(12) מהירות תנועה.
97 . יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למאזני רכבת יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט בצדן:
( 1) קילוגרם - ק"ג או kg;
( 2) טון - ט' או t.
98. טעות מרבית מותרת. (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני רכבת, תהיה לפי הטבלה שלהלן:
דרגות
דיוק
טעות מרבית מותרת - באחוזים מהמסה הנשקלת


אימות
אימות מחדש

0.2
0.10
0.2

0.5
0.25
0.5

1
0.50
1.0

2
1.00
2.0


99 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למאזני רכבת תהיה לפי המסמך, OIML R106 ולפי
הטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגות
דיוק
אישורדגם
התאמה
לדגם
מאושר
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

מבנה
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

חזותית
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

שקילה
סטטית
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

שקילה
בתנועה
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

טעות
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

אפס
0.2
V
V
V
V
-


0.5
V
V
V
V
-


1
V
V
V
V
-


2
V
V
V
V
-

השפעה
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-

חלק 5: מאזני הופר
(תיקון: תשס"ז)
100 .אפיונים פיזיקליים וטכניים
אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני הופר יהיו לפי המסמך:
OIML R107: Discontinuos totalizing automatic weighing
instruments (totalizing hopper weighers) (להלן - OIML R107)
101 . סימון (תיקון: תשס"ז)
מאזני הופר יסומנו כלהלן:
( 1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max);
(5) כושר שקילה מזערי (Min);
(6) ערך שנת = e= d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) עומס מרבי = ;Lim
(10) תחום הטמפרטורה;
(11) דרישות חשמליות;
(12) מהירות תנועה.
102 . יחידת מדידה
יחידות המדידה המותרות למאזני הופר יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט לצדן:
(1) קילוגרם - ק"ג או kg;
(2) טון - ט' או t.
102א. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני הופר תהיה לפי הטבלה שלהלן:
דרגות
דיוק
טעות מרבית מותרת - באחוזים מהמסה הנשקלת


אימות
אימות מחדש

0.2
0.10
0.2

0.5
0.25
0.5

1
0.50
1.0

2
1.00
2.0

102ב. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למאזני הופר תהיה לפי המסמך, OIML R107
ולפי הטבלה שלהלן:

הבדיקה
הבקרה


דרגות
דיוק
אישור דגם
התאמה
לדגם
מאושר
אימות
אימות
מחדש
ביקורת

מסמכים
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

מבנה
0.2
V
V
V
-
V


0.5
V
V
V
-
V


1
V
V
V
-
V


2
V
V
V
-
V-

חזותית
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V

ערך שנת
לסכום
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-

הבטחת הפעולה
0.2
V
V
V
V
-


0.5
V
V
V
V
-


1
V
V
V
V
-


2
V
V
V
V
-

חומר נשקל
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

טעות
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-

השפעה
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-

חלק 6: מאזני רכב
(תיקון: תשס"ז)
102ג. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למאזני רכב יהיו לפי המסמך:
OIML R134: Automatic instruments for weighing road vehicles in
motion. Total vehicle weighing (להלן OIML R134)
102ד. סימון (תיקון: תשס"ז)
מאזני רכב יסומנו כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max) ;
(5) כושר שקילה מזערי (Min);
(6) ערך שנת = e= d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) עומס מרבי = Lim;
(10) תחום הטמפרטורה;
(11) דרישות חשמליות;
(12) מהירות תנועה.
102ה. יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למאזני רכב יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט לצדן:
(1) קילוגרם - ק"ג או kg;
(2) טון - ט' או t.
102ו. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למאזני רכב תהיה לפי הטבלה שלהלן:
( 1) בדיקה בתנועה
דרגות
דיוק
טעות מרבית מותרת - באחוזים מהמסה הנשקלת


אימות
אימות מחדש

0.2
0.10
0.20

0.5
0.25
0.50

1
0.50
1.00

2
1.00
2.00

5
2.50
5.00

10
5.00
10.00


(2) בדיקה במצב נייח
טעות מרבית מותרת

עומס m בחלוקות

דרגות דיוק

אימות
אימות מחדשd0.5
d1.0
m 500 0

1, 0.5, 0.2

d1.0
d2.0
m 2000 > 500


d1.5
d3.0
m 5000 > 2000טעות מרבית מותרת

עומס m בחלוקות

דרגות דיוק

אימות
אימות מחדשd0.5
d1.0
m 50 0

2, 5, 10

d1.0
d2.0
m 200 > 50


d1.5
d3.0
m 1000 > 200102ז. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית למאזני רכב תהיה לפי המסמך, OIML R134 ולפי
הטבלה שלהלן:


הבדיקה
הבקרה


דרגות
דיוק
אישור דגם
התאמה
לדגם מאושר
אימות
אימות
מחדש
ביקורת


מסמכים
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V


5
V
V
V
V
V


10
V
V
V
V
V


מבנה
0.2
V
V
V
-
V


0.5
V
V
V
-
V


1
V
V
V
-
V


2
V
V
V
-
V


5
V
V
V
-
V


10
V
V
V
-
V


חזותית
0.2
V
V
V
V
V


0.5
V
V
V
V
V


1
V
V
V
V
V


2
V
V
V
V
V


5
V
V
V
V
V


10
V
V
V
V
V


ערך שנת
0.2
V
V
V
-
-


0.5
V
V
V
-
-


1
V
V
V
-
-


2
V
V
V
-
-


5
V
V
V
-
-


10
V
V
V
-
-


אבטחת תפעול
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-


5
V
-
V
-
-


10
V
-
V
-
-


עומס מזערי
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-


5
V
-
V
-
-


10
V
-
V
-
-


טעות
0.2
V
-
V
V
-


0.5
V
-
V
V
-


1
V
-
V
V
-


2
V
-
V
V
-


השפעה
0.2
V
-
V
-
-


0.5
V
-
V
-
-


1
V
-
V
-
-


2
V
-
V
-
-


חלק 7 - מכונות שקילה מדידה ואריזה
(תיקון: תשס"ז)
102ח. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
(א) אפיונים פיזיקליים וטכניים של מכונת שקילה, מדידה ואריזה
יהיו לפי מסמכים אלה:
OIML R50 (1);
OIML R61 (2));
EN 415 Packaging machines (3) (להלן - EN 415)
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אפיונים פיזיקליים וטכניים של
מכונת שקילה כאמור, יכול שיהיו גם לפי הוראות היצרן.
102ט. סימון (תיקון: תשס"ז)
מכונת שקילה, מדידה ואריזה תסומן כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימן מסחרי; אם המכשיר מיובא - שם היבואן
וכתובתו;
(2) שם הדגם ומספרו;
(3) דרגת הדיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max);
(5) כושר שקילה מזערי (Min);
( 6) ערך שנת = e= d;
(7) מספר סדרתי של המכונה;
(8) סימן אישור דגם;
(9) טרה מרבי = T;
(10) עומס מרבי = Lim;
(11) תחום הטמפרטורה;
(12) דרישות חשמליות;
(13) מהירות תנועה;
(14) לחץ עבודה.
102י. טעות מרבית מותרת
הטעות המרבית המותרת של מכונת שקילה, מדידה ואריזה תהיה
לפי הטבלה שלהלן ובכל מקרה, לא תעלה הטעות המרבית המותרת
על 0.2 מסיבולת המוצר:
טעות מירבית מותרת
חומר מותר באריזה (T)
כמות המוצר ((Qnבגרם או במיליגרם


ב g או ב ml
אחוזים מ Qn


0.5%
-
9
עד 50

0.1
4.5
-
מ-51 עד 100

0.1%
-
4.5
מ-101 עד 200

0.2
9
-
מ-201 עד 300

0.06%
-
3
מ-301 עד 500

0.3
15
-
מ-501 עד 1000

0.03%
-
1.5
מ-1001 עד 10,000

3
150
-
מ-10001 עד 15,000

0.02%
-
1
מ-15001 עד 50,000

אחוזים מ Qn
כמות המוצר ((Qn ביחידות אורך


-
5 m Qn

0.2
2
> 5 m Qn

אחוזים מ Qn
כמות המוצר (Qn) ביחידות שטח

0.3
3
כל כמות (Qn)
אחוזים מ Qn
כמות המוצר (Qn) במספר


-
Qn 50

0.1
1
Qn > 50


102יא. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
בקרה מטרולוגית של מכונת שקילה, מדידה ואריזה תהיה לפי
המסמך, OIML R87 ולפי מסמכים הנזכרים בתקנות 85, 90, 95, 102ג.
סימן ה': ראש שקילה
(תיקון: תשס"ז)
102יב. אפיונים פיזיקליים וטכניים. (תיקון: תשס"ז)
האפיונים הפיזיקליים והטכניים של ראש שקילה, יהיו לפי
המסמכים שלהלן:
OIML R76 (1);
OIML R74 (2);
(3) תקנים ישראליים - ת"י 60950 , ת"י 961
102יג. סימון (תיקון: תשס"ז)
ראש שקילה יסומן כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימנו המסחרי; אם המכשיר מיובא - שם
היבואן וכתובתו;
(2) שם דגם ומספרו;
(3) דרגת דיוק;
(4) ערך שנת = e;
(5) מספר סדרתי של היצרן;
(6) סימון אישור הדגם;
(7) עומס מרבי = Lim;
(8) תחום טמפרטורה;
(9) דרישות חשמליות;
(10) סימנים מיוחדים.
102יד. יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות לראש שקילה יהיו כמפורט להלן
וכינוייהן כמפורט לצדן:
(1) מיליגרם - מ"ג או mg;
(2) קרט - ק' או ct;
(3) גרם - ג' או g;
(4) קילוגרם - ק"ג או kg;
(5) טון - ט' או t.
102טו. טעות מרבית מותרת
ההשפעה היחסית של ראש השקילה לטעות המרבית המותרת של
מכונת שקילה תהיה לפי המסמך, .OIML R76
102טז. בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
(א) אישור דגם והתאמה לדגם מאושר לראש שקילה יהיו לפי
מסמכים אלה:
WELMEC 2.1 Guide for testing indicators (1);
OIML R76 (2) ;
(ב) בתקנה זו, "בקרה מטרולוגית" - אישור דגם והתאמה לדגם
מאושר בלבד.
סימן ו': מתמר (תא עומס)
(תיקון: תשס"ז)
102יז. אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשס"ז)
אפיונים פיזיקליים וטכניים למתמר יהיו לפי מסמכים אלה:
OIML R60: Metrological regulation for load cells (1)
(להלן - OIML R60)
OIML R76 (2));
(3) תקנים ישראליים - ת"י 60950 , ת"י 961.
102יח. סימון (תיקון: תשס"ז)
מתמר יסומן כמפורט להלן:
(1) שם היצרן או סימנו המסחרי; אם המכשיר מיובא - שם
היבואן וכתובתו;
(2) שם דגם ומספרו;
(3) דרגת דיוק;
(4) כושר שקילה מרבי (Max);
(5) כושר שקילה מזערי (Min);
(6) סיווג (לחיצה, מתיחה ופיתול);
(7) מספר השנתות המרבי (Nmax);
(8) סיווג עמידה בלחות יחסית;
(9) מספר סדרתי של היצרן;
(10) סימון אישור הדגם;
(11) כיוון עומס;
(12) תחום טמפרטורה;
(13) דרישות חשמליות;
(14) סימנים מיוחדים.
103 . יחידות מדידה (תיקון: תשס"ז)
יחידות המדידה המותרות למתמר יהיו כמפורט להלן וכינוייהן
כמפורט לצדן:
(1) גרם - ג' או g;
(2) קילוגרם - ק"ג או kg;
(3) טון - ט' או t.
104 . טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז)
הטעות המרבית המותרת למתמר תהיה לפי הטבלה שלהלן:
טעות מירבית מותרת

לעומס (m)


דרגת דיוק
A
דרגת דיוק
B
דרגת דיוק
C
דרגת דיוק
D

PLC 0.5 v
0 < m 50000 V
V 0 m 5000
V 0 m 500
V 0 m 50

PLC 1.0 v
m 200000V < V 50000
m 20000 V < V 5000
V m 2000 < V 500
m 200 V < V50

PLC 1.5 v
200000 V < m
20000 V < m 100000 V
2000 V < m 10000 V
200 V < m 1000 V

105 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז)
(א) אישור דגם והתאמה לדגם מאושר למתמר יהיו לפי מסמכים אלה:
OIML R 60 (1);
WELMEC 2.4 Guide for Load Cell (2);
OIML R76 (3);
(ב) בתקנה זו, "בקרה מטרולוגית" - אישור דגם והתאמה לדגם
מאושר בלבד.
פרק ו: הוראות שונות (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
103. הגדרות (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
בפרק זה -
"מכשיר" - מידת אורך, מידת קיבול, משאבה, משקולת מטרית או מכונת-שקילה;
"משאבה" - כמשמעותה בפרק ג'
104. ציון יחידות (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
(א) לציון יחידת האורך, הקיבול והמשקל המפורטות להלן ישמשו הקיצורים כמפורט לצידן:
(1) מטר מ' או m או
(2) דצימטר ד"מ או dm או
(3) סנטימטר ס"מ או cm או
(4) מילימטר מ"מ או mm או
(5) ליטר ל' או l או
(6) מיליליטר מ"ל או ml או
(7) מטר מעוקב ממ"ק או מ-3 או cbm או m3 או
(8) קילוגרם ק"ג או kg או
(9) גרם ג' או g או
(10) מיליגרם מ"ג או mg או
(11) קראט מטרי ק' או c או
(ב) משתמשים באותיות ערביות לציון היחידה. מותר להשתמש בכתיב ערבי לציון המספרים.
105. הכנה למבחן (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
(א) בשעות כיול או בשעת כיולשנית אין לבחון אלא אם הוא במצב נקי; בשעת ביקורת מותר לבחון מכשיר בכל מצב בו מוצא אותו המבקר. המבקר רשאי לדרוש מבעל המכשיר או המשתמש בו לנקותו.
(ב) בעל המכשיר או המשתמש בו שנדרשו כאמור בתקנה (א) חייבים למלא אחרי הדרישה.
106. כיול וחיתום (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
לא יחתום מכשיר בחותם הכיול אלא אם שוכנע המבקר כי נתמלאו בו הוראותיהן של תקנות אלה.
107. צורת חותם כיול (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ו, תשכ"ז, תשל"א, תשל"ו, תשמ"א, תש"ן, תשנ"ה) (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
(א) חותם כיול של משקלות דיוק, משקלות קראטים, מטריים ומאזני-דיוק יהיה משולש דוגמת הציור המובא בזה:
\__/
(ב) חותם הכיול של מידת אורך, מידת קיבול, משאבות דלק ומדים מכל הסוגים, משקלות רגילות ומכונות שקילה שאינן מאזני-דיוק יהיה משולש ובתוכו סימן זיהוי של המבקר שביצע את הכיול או הכיול-שנית, דוגמת הציור המובא בזה:
\_1_/
108. (בוטלה) (תיקון: תשל"א)
109. מחיקת חותם הכיול (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
המבקר ימחק את חותם הכיול מעל מכשיר אם -
(1) המכשיר אינו בהתאם להוראותיהן של תקנות אלה; או
(2) הוא שבור, פגום במידה רבה או נחבל באופן אחר עד כדי כך שאין אפשרות לתקנו או להתאימו כיאות; או
(3) מבקר לא כייל אותו מיד אחרי ששונה, תוקן או הותאם;
או
(4) יש בו טעות העולה על הטעויות המותרות לפי תקנות 12, 27, 35, 55, 94, 95, 96 או 100, הכל לפי הענין.
110. דרישה לתיקון או להתאמה (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
(א) אינה מחייבת - לדעת המבקר - הטעות האמורה בתקנה 109(4) את מחיקת חותם הכיול, מיד ימסור המבקר לבעל המכשיר או למשתמש בו, הודעה שבה ידרוש מהם לתקן או להתאים את המכשיר, הכל לפי הענין, במשך התקופה שיציין באותה הודעה ושלא תעשה על -
(1) שבוע לגבי משאבה;
(2) חודש לגבי כל מכשיר אחר.
(ב) לא בוצע התיקון או ההתאמה בתקופה האמורה, ימחק המבקר את החותם.
111. אופן מחיקת חותם הכיול (בתוקף עד 18 חודשים מיום 3.5.2007)
מחיקת חותם-כיול תבוצע על ידי סימון, על החותם, בצורת כוכב בעל 6 קצוות. דוגמאת הציור מובאת בזה:
פרק ו': מכשיר לבדיקת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
106 . הגדרה (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
בפרק זה, "מכשיר למדידת לחץ אוויר או ניפוח בצמיגי כלי רכב" או
"מכשיר בדיקה" -
(1) מכשיר נייד המודד את לחץ האוויר בצמיג;
(2) מכשיר נייח המודד את לחץ האוויר בצמיג ואת ההבדל בין לחץ
אוויר בצמיג ובין לחץ האוויר במדחס.
107 . סימון, אפיונים פיזיקליים וטכניים (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ו, תשכ"ז, תשל"א, תשל"ו, תשמ"א, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
סימון, אפיונים פיזיקליים וטכניים, למכשיר בדיקה יהיו לפי מסמכים
אלה:
EN 12645:1999 Pressure gauges-Apparatus for inspection (1)
of pressure and/or inflation of tyres for motor vehicles-
Metrology, requirements and testing (להלן - EN 12645);
OIML R23: Tyre pressure gauges for motor vehicles (2)
(להלן OIML R23 -);
EC (3) 2004/22/
(4)תקנים ישראליים - ת"י 60950 , ת"י 961.
108. יחידת מדידה (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
יחידת המדידה המותרת למכשיר בדיקה תהיה פסקל
וכינויה Pa-;
(ב) על אף האמור בתקנה משנה (א), רשאי המפקח לאשר שימוש
ביחידות מידה אחרות, כאמור בטבלה שבתקנה 109 .
109. טעות מרבית מותרת (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
הטעות המרבית המותרת למכשיר בדיקה תהיה לפי הטבלה שלהלן:
תחום מדידה
טעות מרבית מותרת


אימות
אימות מחדש

<0.4 MPa
< 4 bar
<58 psi
0.008 MPa
0.08 bar
1.16 psi
0.01 MPa
0.1 bar
psi 1.45

0.4 - 1.0 MPa
4 - 10 bar
145 psi
0.016 MPa
0.16 bar
2.32 psi
0.02 MPa
0.2 bar
psi 2.90

1.0 - 10 MPa
10 - 100 bar
1450 psi
0.2MPa
2.0 bar
29.00 psi
0.25 MPa
2.5 bar
psi 36.25


110 . בקרה מטרולוגית (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
בקרה מטרולוגית למכשיר בדיקה תהיה לפי:
OIML R23 (1);
EN 12645 (2);
(3) הטבלה שלהלן:
בדיקה חזותית
בדיקת
תפקוד
בדיקת
השפעות
בדיקת
טעות
בדיקת
מסמכים

אישור דגם
V
V
V
V
V

אימות
V
V
V
V
V

אימות מחדש
V
V
-
V
V

ביקורת
V
V
-
V
V


111 . תדירות הבקרה המטרולוגית (תיקון: תשס"ז) (בתוקף לאחר 18 חודשים מיום 3.5.2007)3
(א) תדירות הבקרה המטרולוגית למכשיר בדיקה תהיה כמפורט
להלן:
(1) אישור דגם - כל עשר שנים;
(2) אימות מחדש - כפי שיודיע המפקח, כאמור בסעיף 7( 4)
לפקודה;
(3) ביקורת - בהתאם להחלטת המפקח.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), המפקח רשאי מזמן לזמן,
בהתאם לשיקול דעתו לבדוק את מידת התאמת מכשיר המדידה לדגם
שאושר; הבדיקה יכול שתיעשה לגבי מכשירי מדידה מסוימים או לגבי
כלל מכשירי המדידה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 788.
112. אגרות מידות אורך (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מידות אורך המפורט בטור ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן תשולם האגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד הערך הנקוב של מידת האורך כמפורט בטור א', הכל לפי הענין:
טור א'
ערך נקוב במטר
(ועד בכלל)


עד 2
למעלה מ-2 עד 5
למעלה מ-5, לכל
2 נוספים או חלק
מהם תוספת של
טור ב'
האגרות המשתלמות
בעד כיול וחיתום
או בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7(5)
לפקודה
6

12
6
טור ג'
האגרות המשתלמות
בעד המצאת תקן
משני של מידות אורך,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה
12
24
12
טור ד'
האגרות המשתלמות
בעד בדיקת דגם,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה

60

120
60


113. אגרות מידות קיבול (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
בעד שירותים מהשירותים הניתנים לגבי מידות קיבול המפורט בטור ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד הערך הנקוב של מידות הקיבול כמפורט בטור א', הכל לפי הענין:
טור א'
ערך נקוב בליטר
(ועד בכלל)


עד 20
למעלה מ-20 עד 200
למעלה מ-200 עד
1,000
למעלה מ-1,000,
לכל 1,000 נוספים
או חלק מהם,
תוספת של
טור ב'
האגרות המשתלמות
בעד כיול וחיתום
או בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7(5)
לפקודה
30
120
300

150
טור ג'
האגרות המשתלמות
בעד המצאת תקן
משני של מידת קיבול,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה
60
240
600

300
טור ד'
האגרות המשתלמות
בעד בדיקת דגם,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה

300
1,2000

3,000

1,500


114. אגרות משאבות ומדי תידלוק (תיקון: תשכ"ו, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ח)
בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי משאבות ומדי תידלוק כמפורט בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד משאבות או מדי תידלוק כמפורט בטור א', הכל לפי הענין:
טור א'
סוג המשאבה
מד התידלוק


משאבות בתחנות
תידלוק
משאבות תערובת
מיכליות
תידלוק
מדים דירתיים
מדים במסופי
"פי גלילות"
טור ב'
האגרות המשתלמות
בעד כיול וחיתום
או בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7(5)
לפקודה

54
54
162
54
162
טור ג'
האגרות המשתלמות
בעד המצאת תקן
משני של משאבות
ומדי תידלוק, בהתאם
לסעיף 5(5) לפקודה

108
108
324
108
324
טור ד'
האגרות המשתלמות
בעד בדיקת דגם,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה


540

540
1,620
540
1,620


115. אגרות משקולות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
בעד שירותים מהשירותים הניתנים לגבי משקולות כמפורט בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשקלים חדשים בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד המשקולות כמפורט בטור א', לפי הענין:
טור א'
ערך נקוב בק"ג


עד 5 ק"ג
למעלה מ-5 עד 20
למעלה מ-20 עד 50
למעלה מ-50, 50
נוספים או חלק מהם
תוספת של
טור ב'
האגרות המשתלמות
בעד כיול וחיתום
או בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7(5)
לפקודה
3
12
150


75
טור ג'
האגרות המשתלמות
בעד המצאת תקן משני
של משקולות בהתאם
לסעיף 5(5) לפקודה

6
24
300


150
טור ד'
האגרות המשתלמות
בעד התאמה, בהתאם
לסעיף 5(5) לפקודה


3
12
30

15


116. אגרות מכונות שקילה (תיקון: תשכ"ו, תשל"ז, תשמ"א, תשמ"ח)
(א) בעד שירות מהשירותים הניתנים לגבי מכונות שקילה כמפורט בטורים ב', ג' או ד' של הלוח שלהלן, תשולם אגרה בשיעור הנקוב באותם הטורים לצד מכונות השקילה כמפורט בטור א', הכל לפי הענין:
טור א'
ערך נקוב בק"ג

_______________

עד 50
מעל 50 עד 45
מעל 100 עד 1,000
מעל 1,000 עד 10,000
מעל 10,000 נוספים
או חלק מהם
טור ב'
האגרות המשתלמות
בעד כיול וחיתום
או בעד כיול שנית,
בהתאם לסעיף 7(5)
לפקודה
קפיץ אלקטרונים אחרות

30 15 30
100 90 90
270 270 135
280 280 140

140 140 70
טור ג'
האגרות המשתלמות
בעד המצאת תקן משני
של מכונות שקילה,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה
קפיץ אלקטרונים אחרות
30 60 60
180 180 90
540 270 540
560 280 560

280 280 140
טור ד'
האגרות המשתלמות
בעד בדיקת דגם,
בהתאם לסעיף 5(5)
לפקודה
______________
קפיץ אלקטרונים אחרות

150 300 300
450 900 900
2,700 2,700 1,350
2,800 2,800 1,400
700 1,400 1,400


(ב) אם במכונת השקילה נמצאים 2 משטחים או 2 ראשים האגרה תהיה כפולה.
(ג) אם בוצע הכיול, כיול-שנית, מבחן או דגם במקום העסק על-פי בקשה בכתב ובהסכמת הממונה, הכל לפי הענין, תהיה האגרה פי 5 בתוספות רכב, והוצאות תוקרה. האגרה תהיה רגילה במקרה שאין אפשרות להפריד את מכשיר השקילה.
116א. הצמדה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח)
(א) סכום האגרה ישתנה ב- 1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בסעיף זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש מרס 1987;
(ג) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ג, 1044, 2112; תשכ"ו, 21, 1682, תשכ"ז, 3114; תש"ל, 508; תשל"א, 8, 239; תשל"ג, 372; תשל"ו, 843; תשל"ז, 523; תשל"ט, 1823; תשמ"א, 727, 1101; תשמ"ז, 1188; תש"ן, 671; תשנ"ה, 680;תשס"ז, 788.
2 הנוסח אינו מובא, כיון שהוא קובע הוראות בענין סימון בחותם משרד המסחר באנגליה.
3 תקנה 4 לתקנות המשקולות והמידות (תיקון), התשס"ז-2007 קובעת:
4.תחילה
תחילתן של תקנות אלה, למעט פרק ו' בתקנה 3 בהן, 30 ימים מיום פרסומן, ותחילתו של פרק ו' האמור 18 חודשים מיום פרסום התקנות. (התקנות פורסמו ביום 3.5.2007).
117. עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - קנס 500 לירות או מאסר 6 חודשים או שני העונשים כאחד.
118. ביטול תקנות
בטלות -
(1) תקנות המשקלות והמידות (משקלות מטריים), 1947;
(2) תקנות המשקלות והמידות (מידות אורך), 1947;
(3) תקנות המשקלות והמידות (מידות קיבול), 1947;
(4) תקנות המשקלות והמידות (מכונות שקילה), 1947;
(5) תקנות המשקלות והמידות (משאבות למדידת חמרי דלק), תשי"ט-1959.
119. הוראות מעבר
מכשירים שחותם עליהם חותם הכיול כדין לפני פרסום תקנות אלה יראום כמכשירים מחותמים בהתאם לפקודה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ