אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994

תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(3) ו-25 לחוק המשכון, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה)
בתקנות אלה -
"אמצעי חתימה", "אמצעי לאימות חתימה", "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"מסך אלקטרוני" - כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן - חוק חתימה אלקטרונית);
"אתר המאגר" - אתר אינטרנט להגשת בקשות למאגר שאת כתובתו פרסם הרשם ברשומות;
"כלי תחבורה" - כל אחד מנכסים אלה:
(1) רכב הרשום בישראל לפי פקודת התעבורה;
(2) כלי טיס שנרשם בישראל לפי תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד-1974 (להלן - תקנות הטיס);
(3) ציוד הנדסי שהוא ציוד כמשמעותו לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 (להלן - חוק ציוד הנדסי);
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מספר זיהוי" -
(1) לגבי יחיד תושב ישראל - מספר זהותו על פי מרשם האוכלוסין כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - מרשם האוכלוסין);
(2) לגבי יחיד שאינו תושב ישראל - מספר דרכונו במדינה שבה הוצא הדרכון;
(3) לגבי תאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום שלו;
(4) לגבי תאגיד שאינו רשום בישראל (להלן - תאגיד חוץ) - מספר הרישום, אם יש לו מספר רישום, במדינה שבה הוא רשום;
"מספר פעולה" - המספר הסידורי של פעולת רישום במאגר לפי הודעה שקיבל הרשם כאמור בתקנה 4(ב);
"סימן רישוי" - מספר או סימן הרישוי של כלי תחבורה כמפורט להלן;
(1) רכב - המספר הרשום בלוחית הזיהוי שלו לפי תקנה 300 ולפי התוספת השלישית לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
(2) כלי טיס - סימני הלאומיות הישראליים וסימני הרישום הישראליים כמפורט בתקנה 40 לתקנות הטיס;
(3) ציוד הנדסי - מספר הרישום כאמור בסעיף 7 לחוק ציוד הנדסי;
"מספר רישום המשכון" - המספר הסידורי של הודעת מישכון במאגר;
"נספח" - נספח שיצורף, לפי הענין, לטפסי הודעה שבתוספת הראשונה שהוא אחר מאלה:
(1) נספח א' - רשימת חייבים או נושים נוספים;
(2) נספח ב' - רשימת נכסים נוספים;
(3) נספח ג' - פרטים נוספים להודעה על שינוי פרטי המישכון.
"רשם הגורמים המאשרים" - הרשם שמונה לפי סעיף 9 לחוק חתימה אלקטרונית.
2. הקמת לשכות רישום (תיקון: תשנ"ט)
(א) לשכת רישום משכונות (להלן - לשכה) מוקמת בזה בכל מחוז מן המפורטים להלן בטור א', במען המפורט לצדו בטור ב':
טור א' טור ב'
לשכה מענה
ירושלים רחוב הלל 6, ירושלים
תל-אביב והמרכז דרך פתח תקוה 55, תל אביב
הצפון רח' המלאכה 16, נצרת
חיפה רחוב חסן שוקרי 2, חיפה
הדרום דרך הנשיאים 11, באר שבע
(ב) תחום פעולתה של לשכה יהיה אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי במחוז שבתחומו הוקמה.
3. מינוי רשם משכונות
(א) שר המשפטים ימנה רשם משכונות (להלן - הרשם).
(ב) הודעה על מינוי הרשם תפורסם ברשומות.
4. מאגר משכונות (תיקון: תשנ"ט)
(א) הרשם ינהל מאגר משכונות (להלן - המאגר).
(ב) במאגר יירשמו הודעות מישכון לפי תקנה 5, הודעות על שינוי פרטי רישום משכון וכן על ביטולו של הרישום או על הארכתו לפי תקנה 10 והודעות העברה לפי תקנה 17.
5. הודעת מישכון (תיקון: תשנ"ט)
(א) המבקש לרשום משכון (להלן - מבקש) ימציא ללשכה שבתחום פעולתה נמצא מענו של החייב, הודעת מישכון, ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה לרבות נספחיו, לפי הענין.
(ב) בהודעת מישכון לענין כלי תחבורה יצוין סימן הרישוי.
(ג) לא היה לכלי תחבורה שהוא רכב סימן רישוי בעת רישום המשכון, יציין המבקש את הדבר בהודעת המישכון וימסור במקומו את מספר השלדה של הרכב; הודעת המישכון שלו תירשם במאגר והרשם ישלח לו טופס הודעה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה; אם לא הומצאה לרשם הודעה כאמור בתוך 30 ימים מיום רישום הודעת המישכון במאגר, יימחק רישום המשכון מן המאגר ויראו את המחיקה כביטול רישומו של משכון לפי תקנה 10(א).
(ד) ברישום משכון לפי הסכם מכר או שכירות ניתן להוסיף הערה בהודעת המישכון כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים שהנכס המשועבד ישמש ערובה לחיוב כאמור בסעיף 2(ב) לחוק.
6. מענו של חייב
(א) מענו של חייב לענין הלשכה שבה יירשם מישכון, הוא המען הרשום בתעודת הזהות שלו.
(ב) חייב שלא הונפקה לו תעודת זהות רואים את ירושלים כמקום מענו לצורך הלשכה שבה יירשם מישכון.
(ג) מענו של חייב שהוא שותפות, תאגיד אחר או גוף משפטי שעליו חל החוק הוא מקום העסקים הרשום שלהם, ובאין רישום - מקום עסקיו העיקרי.
7. מישכון להבטחת חיובו של אחר
מושכן נכס של אדם כערובה לחיובו של אחר, יצוין הדבר בהודעת המישכן, ובעל הנכס יירשם במאגר כאילו היה הוא עצמו חייב, וזאת בנוסף לחייב הרשום בהודעה.
8. רישום משכונות (תיקון: תשנ"ט)
(א) קיבל הרשם הודעה כאמור בתקנה 4(ב) -
(1) יציין על טופס ההודעה או בדרך אחרת את תאריך קבלת ההודעה;
(2) ירשום את פרטי ההודעה במאגר.
(ב) מבקש ימלא בטופס המתאים לפי הענין, לרבות בנספח המתאים, שבתוספת הראשונה, את הנתונים הנדרשים לביצוע הפעולה המבוקשת; לא מולאו כל הנתונים כאמור, יחזיר הרשם את הטופס בהקדם האפשרי למבקש, לפי מענו שצוין בהודעה, ויציין את סיבת ההחזרה.
9. אישור על הרישום (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט)
(א) משנרשמה הודעה כאמור בתקנה 4(ב), ישלח הרשם לנושה אישור על הרישום, בציון מספר רישום המישכון בדואר או בדרך אחרת שתיקבע, לפי המען שבהודעה.
(ב) הוארכה תקופת הרישום, יישלח אישור על כך, כאמור בתקנת משנה (א), גם לחייב.
(ג) נסתיימה תקופת הרישום שצוינה בהודעה בלא שהוארכה, בטל רישומו של המישכון; לענין תקנה זו יראו את הביטול כביטול רישומו של מישכון לפי תקנה 10(א).
10. שינוי פרטי המישכון (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט)
(א) המבקש לבטל את רישומו של המשכון, להאריך את תקופת הרישום או לשנות פרט מפרטי המשכון, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון, הודעה ערוכה לפי טופס 3, 4 או 5 שבתוספת הראשונה, לפי הענין.
(ב) המבקש לרשום תסיבה של המישכון או של הנכס הממושכן, כולו או מקצתו, שהינה תוצאה של מות הנושה או החייב, פשיטת רגלו או פירוקו או של סיבה אחרת שמכוח דין, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון הודעה על שינוי פרטי מישכון כאמור בתקנת משנה (א), בצירוף אסמכתה מאת בית משפט או בית דין מוסמך.
11. רישום על פי החלטת בית משפט (תיקון: תשנ"ט)
המבקש לרשום פעולה במאגר על פי החלטת בית משפט, ימציא לאותה לשכה שהמציא לה את הודעת המישכון הודעה לרישום הפעולה המבוקשת, לפי הענין, בצירוף מסמך המעיד על ההחלטה; לענין זה, "בית משפט" - בית משפט או רשות אחרת המוסמכת על פי דין, להורות על רישום החלטותיה במאגר.
12. אי התאמה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט)
נתבקש הרשם לשנות פרט מפרטי המישכון, לבטלו או להאריכו, ומצא שקיימת אי התאמה בין פרט שצוין בהודעה שהומצאה לבין הרישום לגבי אותו פרט מאגר -
(1) לא ירשום במאגר את הפעולה המבוקשת;
(2) יחזיר את ההודעה למבקש בציון העובדה כי ההודעה לא נרשמה והסיבה שבשלה לא נרשמה.
13. עיון (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה)
(א) כל אדם רשאי, לפי בקשה שהגיש, לעיין במאגר בכל לשכה שהיא, ולקבל מהרשם דו"ח רישום או נסח רישום; העיון ייעשה לפי חתך חיפוש שבחר מבקש העיון; בקשת העיון תוגש לפי טופס 6 שבתוספת הראשונה; בתקנה זו -
"חתך חיפוש" - מאפיין שרק לפיו נעשה חיפוש במאגר, ושהוא אחד מאלה: סימן רישוי, מספר זיהוי של החייב בצירוף שמו או בלעדיו, או מספר רישום המשכון; צוין בטופס הבקשה יותר ממאפיין אחד, יראו כל מאפיין נוסף כבקשת עיון נפרדת;
"דו"ח רישום" - אישור על רישומו של משכון הקיים במאגר, לפי חתך החיפוש שצוין בבקשת העיון;
"נסח רישום" - אישור על רישומו של משכון שבוטל.
(ב) בקשה כאמור בתקנת משנה (א) ניתן להגיש גם שלא על פי נוסח טופס 6 שבתוספת, באמצעות מסר אלקטרוני באתר המאגר; בבקשה כאמור יציין המבקש אם הוא מבקש דוח רישום או נסח רישום בנייר או במסר אלקטרוני.
(ג) נסח רישום או דוח רישום שהוא מסר אלקטרוני, ייחתם בחתימה אלקטרונית מאובטחת של הרשם.
(ד) אמצעי אימות החתימה של הרשם יהיה זמין לציבור.
(ה) הרשם יקבע, באישור רשם הגורמים המאשרים, נוהל אבטחת מידע למניעת שימוש לרעה באמצעי החתימה שלו.
14. אגרה
בעד כל שירות או פעולה של הרשם או של לשכה, לרבות בעד עיון במאגר, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השניה; האגרה תשולם עם הגשת הבקשה למתן השירות או לביצוע הפעולה.
15. הצמדה למדד
(א) הסכומים הנקובים בתוספת השניה ישתנו פעמיים בשנה (להלן - כל אחת מהן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, כמפורט להלן:
(1) ב-1 באפריל, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו;
(2) ב-1 באוקטובר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.
(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) המסתיים בשבר של שקל חדש יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), ישתנו הסכומים ביום השינוי רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי האחרון יגיע ל-5% לפחות.
(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).
16. מישכון של חברה ושל אגודה
רישום מישכון של חברה לפי הוראות פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, או של אגודה שיתופית לפי הוראות פקודת האגודות השיתופיות, לפי הענין, רואים כרישום גם לפי סעיף 4(3) לחוק, ותקנות 4 עד 15, 17 ו-18 לא יחולו עליו; לענין רישום כאמור יראו כיום הרישום את היום שבו הוגשה לרשם החברות או לרשם האגודות השיתופיות, לפי הענין, ההודעה לפי הפקודות האמורות בדבר פרטי השעבוד.
17. הודעת העברה של רישום מישכון (תיקון: תשנ"ט)
(א) המבקש לרשום במאגר משכון שנרשם לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ"ז-1967 (להלן - הרישום הישן), ימציא לאותה לשכה שבה מצוי הרישום הישן הודעת העברה של רישום מישכון (להלן - הודעת העברה) ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, בצירוף אסמכתה לקיומו של הרישום הישן; לענין זה, "אסמכתה" - מסמך המעיד על קיומו של הרישום הישן ופרטיו, ובאין מסמך כאמור, תצהיר בכתב של הנושה כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, המאמת את הפרטים שציין בהודעת ההעברה.
(ב) עם רישום הודעת העברה במאגר יבטל הרשם את הרישום הישן.
(ג) על הודעת העברה יחולו הוראות תקנות אלה החלות על הודעת מישכון, ואולם היא תירשם במאגר לפי היום ושעת הקבלה שנרשמו לפי תקנה 5(ב) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשכ"ז-1967 (להלן - תקנות התשכ"ז).
(ד) הרשם רשאי, מיוזמתו, לבצע העברה כאמור בתקנה זו גם בלא הודעת העברה, והוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על העברה כאמור.
18. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
19. אצילת סמכויות
הרשם רשאי לאצול כל סמכות הנתונה לו לפי תקנות אלה, כולה, מקצתה או בסייגים, לעובד לשכה.
20. ביטול
תקנות התשכ"ז - בטלות.
21. תחילה (תיקון: תשנ"ד)
תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בניסן התשנ"ד (1 באפריל 1994) (להלן - יום התחילה).
22. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט)
(א) על אף האמור בתקנה 20 ימשיכו תקנות התשכ"ז לחול על רישום ישן כמפורט להלן:
(1) תקנות 3 עד 6, 13 ו-15, לענין ביטול מישכון ולענין עיון;
(2) תקנה 14 לענין החלטות בית-המשפט המורות על ביטול רישומו של המישכון.
(3) רישום הודעה על המחאת זכות לפי תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות), התש"ל-1970.
(ב) בקשות לרישום ושינוי שהומצאו לפי תקנות התשכ"ז יירשמו לפיהן, ויראו רישום כאמור כרישום כדין, אף אם בפועל נעשה לאחר יום התחילה.
(ג) הודעת מישכון שנערכה לפי תקנות התשכ"ז לפני יום התחילה ולא נרשמה (להלן - ההודעה המקורית), יירשם המשכון לפי הודעת מישכון חדשה גם אם איננה כוללת חתימת החייב, ובלבד -
(1) שההודעה המקורית צורפה להודעת המישכון החדשה;
(2) שהוגשה עד ליום כ"א בסיון התשנ"ד (31 במאי 1994).
(ד) (בוטלה)
תוספת ראשונה (תיקון: תשנ"ט, תשס"ה)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ט)
(תקנה 5(א))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
אל: רשם המשכונות
הודעת מישכון
תאריך __/__/__
1. תקופת הרישום:
א. ציין את מס' השנים ____
ב. תאריך סיום תקופת המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן) ___
נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה.
מס' הסניף
| | | | | | |

2. הנושה:
סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
3. החייבים:
חייב מס' 1 סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
חייב מס' 2 סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
4. ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
5. נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).
גוש _______חלקה _____ תת חלקה ____ מגרש ____
רחוב _______ מס' בית ____ דירה ______ ישוב _________
תאור _________________________________________
6. נכס שהוא כלי תחבורה
סמן ב- x אחת החלופות הבאות: __ רכב ___ כלי טיס ___ ציוד הנדסי
סימן רישוי ________ מספר שלדה __________________________
שנת יצור _________שם היצרן ________ שם/מספר מודל _________
7. נכס אחר:


8. אם קיימת בהסכם קביעה לגבי משכון נוסף, סמן ב- x (
9. לרישום הערה לפי תקנה 5(ד), סמן ב- x (
10. רצ"ב ( נספח א' נושים/חייבים נוספים ( נספח ב' נכסים נוספים.
כתובת נוספת לפי בקשת מי מהצדדים ______________________
11. חתימות
שם הנושה __________ ___________ __________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה
שם החייב __________ ___________ __________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה
שם החייב __________ ___________ __________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה
ממשכן לחיובו של אחר __________ ___________ __________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה
בטופס זה יש למלא לפחות: פרטים בדבר תקופת הרישום, הנושה, החייב, הנכס הממושכן וחתימות.

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון ______ מספר פעולה ______
2. סכום האגרה שנגבתה ______ ש"ח לפי קבלה מס' _____
3. הערות ____________________________________
נספח א (תיקון: תשנ"ט)
(תקנות 5(א) ו-8 (ב))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
אל: רשם המשכונות
נושים / חייבים נוספים
לשמוש עם כל ההודעות לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) התשנ"ד-1994
הנושה:
סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
הנושה סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
הנושה סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
1. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
2. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
3. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה
4. חייב/ממשכן לחיובו של אחר - תקנה 7 - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד ________
חתימה

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון ______ מספר פעולה ______
2. סכום האגרה שנגבתה ______ ש"ח לפי קבלה מס' _____
טופס 2
(תקנה 5(ג))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תאריך __/__/__
אל: רשם המשכונות
הודעה על הוספת סימן רישוי*
*יש להחזיר אישור זה ללשכת רשם המשכונות תוך 30 ימים מתאריך רישום המשכון וזאת כדי שהמשכון הרשום לפי מספר השילדה בלבד, לא יבוטל.
בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994
אני מוסיף את מספר הרישוי לרכב שנרשם בלשכת רשם המשכונות לפי מספר שילדה בלבד ואשר פרטיו מופיעים להלן:
מספר רישום המשכון: _________ תאריך הרישום: __/__/__
חייב מס' 1 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי
חייב מס' 2 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי
סידורי
רישום
מספר
שילדה
סוג כלי
תחבורה
שם
המודל
שנת
ייצור
שם
היצרן
מספר רישוי


חתימות:
שם הנושה __________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי
__________
חתימה
טופס 3 (תיקון: תשס"ה)
(תקנה 10(א))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תאריך __/__/__
אל: רשם המשכונות
הודעה על ביטול משכון
(מבטל את הודעת המישכון ושינויים שנעשו אחריה)
1. זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון ________ מס' פעולה ______
חייב מס' 1 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה פרטי
חייב מס' 2 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה פרטי

ממשכן לחיובו של אחר ( | | | | | | | | | ________ ___________
שם משפחה פרטי
זיהוי הנכס
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).
גוש _______חלקה _____ תת חלקה ____ מגרש ____
רחוב _______ מס' בית ____ דירה ______ ישוב _________
תאור _________________________________________
(כלי תחבורה
סמן ב-x אחת החלופות הבאות: __ רכב___כלי טיס___ציוד הנדסי
סימן רישוי__________מספר שלדה _______________________
שנת יצור _________ שם היצרן _________ שם/מספר מודל _____
( נכס אחר
תיאור הנכס


חתימות:
שם הנושה __________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי
__________
חתימה

לשימוש משרדי:
מספר פעולה/מספר שוטף בספר המשכונות (מתייחס לארכיון הישן) ______
תאריך ושעה של ביטול המישכון: __________ ___________
תאריך שעה
הערות
__________ ___________
חתימה חותמת
טופס 4
(תקנה 10(א))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תאריך __/__/__
אל: רשם המשכונות
הודעה על הארכת רישום המשכון
זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון ________ מס' פעולה ______
חייב מס' 1 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה פרטי
חייב מס' 2 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה פרטי

ממשכן לחיובו של אחר ( | | | | | | | | | ________ ________
מס' זיהוי שם משפחה פרטי
תקופה קודמת: _______
משך הארכת הרישום:
הארכת התקופה:
א. ציין את מס' השנים ____
ב. תאריך סיום תקופת המשכון (אלא אם יבוטל לפני כן) ___
חתימות:
שם הנושה _____________ _____________ __________
חתימה
שם החייב _____________ _____________ __________
חתימה
שם החייב _____________ _____________ __________
חתימה
שם החייב _____________ _____________ __________
חתימה
שם החייב _____________ _____________ __________
חתימה

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון ______ מספר פעולה ______
2. סכום האגרה שנגבתה ______ ש"ח לפי קבלה מס' _____
3. הערות ____________________________________
טופס 5 (תיקון: תשס"ה)
(תקנה 10(א))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
תאריך __/__/__
אל: רשם המשכונות
הודעה על שינוי פרטי משכון
תקופת המישכון ( (בכל מקרה של שינוי ברישום המשכון המתייחס לתקופה שקדמה ל-1.4.94 יש להוסיף את משך תקופת המישכון).
1. זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון ______ מס' פעולה _______
חייב מס' 1 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי
חייב מס' 2 ( | | | | | | | | | ________ ___________
מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי

ממשכן לחיובו של אחר ( | | | | | | | | | ________ ________
מס' זיהוי שם משפחה שם פרטי
2. סיבת השינוי: א. ( שינוי עקב החלטת בית משפט.
ב. ( שינוי עקב תסיבה.
ג. ( תיקון טעות סופר או טעות של הרשם.
ד. ( שינוי/תיקון עקב סיבה אחרת.
3. סוג השינוי (סמן את הסעיף המתאים בלבד)
א. מחיקת נתונים קיימים:
(1) מחיקת נושה
(2) מחיקת חייב
(3) ממשכן לחיובו של אחר
סמן ב-x אחת החלופות הבאות:
__תושב ישראל __תאגיד ישראלי __תאגיד על-פי חוק/מדינה
__אזרח מדינת חוץ __תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות _______
מס' זיהוי ________ שם __________ _________
משפחה פרטי
מען __________ ______ ______ _______ _______ _____
רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד
(4) מחיקת נכס
( נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).
גוש ______ חלקה _____ תת חלקה _____ מגרש _____
רחוב _____ מס' בית ____ דירה ____ ישוב _________
תאור _____________________________________
( כלי תחבורה
סמן ב-x אחת החלופות הבאות: ___ רכב __ כלי טיס ___ ציוד הנדסי
סימן רישוי__________מספר שלדה _______________________
שנת יצור _________ שם היצרן _________ שם/מספר מודל _____
( נכס אחר:


ב. הוספת נתונים:
(1) הוספת נושה
(2) הוספת חייב
(3) ממשכן לחיובו של אחר
סמן ב-x אחת החלופות הבאות:
__תושב ישראל __תאגיד ישראלי __תאגיד על-פי חוק/מדינה
__אזרח מדינת חוץ __תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות _______
מס' זיהוי ________ שם __________ _________
משפחה פרטי
מען __________ ______ ______ _______ _______ _____
רחוב מספר כניסה מס' דירה ישוב מיקוד
(4) הוספת נכס
( נכס מקרקעין
גוש ______ חלקה _____ תת חלקה _____ מגרש _____
רחוב _____ מס' בית ____ דירה ____ ישוב _________
תאור _____________________________________
( כלי תחבורה
סמן ב-x אחת החלופות הבאות: ___ רכב __ כלי טיס ___ ציוד הנדסי
סימן רישוי__________מספר שלדה _______________________
שנת יצור _________ שם היצרן _________ שם/מספר מודל _____
( נכס אחר:


ג. שינוי אחר: ________________________________________
4. חתימות
שם הנושה ____________ ___________ _____________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת
שם החייב ____________ ___________ _____________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת
שם החייב ____________ ___________ _____________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת
ממשכן לחיובו של אחר ____________ __________ _______________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה וחותמת

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון ______ מספר פעולה ______
2. סכום האגרה שנגבתה ______ ש"ח לפי קבלה מס' _____
3. הערות ____________________________________
טופס 6
(תקנה 13)
מדינת ישראל
משרד המשפטים
אל: רשם המשכונות
בקשת עיון
תאריך __/__/__
1. מקור הפניה:
( דלפק ( דואר ( פקסימיליה מס' הפקס: ________
2. סיווג בקשת העיון:
עיון לפי: ברצוני לקבל:
מן לפחות( סימן רישוי סמן לפחות ( דו"ח רישום
אחת מהמשבצות ( מספר זיהוי החייב אחת מהמשבצות ( נסח רישום -
הבאות ב-X ( שם החייב הבאות ב- X (אישור על משכונים שבוטלו)
( מס' רישום משכון
3.א. חיפוש לפי מספר/סימן רישוי | | | | | | |
סימן רישוי
סמן אחת מהמשבצות הבאות ב-X
( רכב
( כלי טיס
( ציוד הנדסי
סוג הנכס: ________
ב. חיפוש לפי החייב:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק ומדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות________
א. מס' זיהוי:
( | | | | | | |
שם החייב ____________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי
מען: _______________________________
ג. חיפוש לפי מספר רישום המשכון: מס' רישום המשכון _______
4. הבקשה מתייחסת לרישומים משנה ((19 ואילך
5. פרטי מבקש העיון (לצורך משלוח דו"ח/נסח באמצעות הדואר):
שם ______________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ ______ _____ ___________
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ _________
ישוב מיקוד


לשימוש משרדי:
1. מספר עיונים ______
2. תאריך עיבוד המידע __/__/__
3. סכום האגרה שנגבתה ______ ש"ח לפי קבלה מספר _____
4. הערות ____________________________________

טופס 7 (תיקון: תשס"ה)
(תקנה 17(א))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
אל: רשם המשכונות
הודעת העברה
תאריך __/__/__
1. פרטי רישום קודם:
לשכת רישום במחוז ______
מספר התיק _______
תאריך רישום |__|__|__|__| |_|_| |_|_|
שנה חודש יום
חייב מס' 1:
סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
חייב מס' 2:
סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד

2. תקופת הרישום החדש:
( ציין את מספר השנים
נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה.
מס' הסניף
|__|__|__| |_|_|


3. הנושה:
סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
4. ממשכן לחיובו של אחר - סמן את אחת המשבצות הבאות ב-x:
( תושב ישראל ( תאגיד ישראלי ( תאגיד על פי חוק/מדינה
( אזרח מדינת חוץ ( תאגיד חוץ ( מדינת האזרחות/התאגדות ______
מס' זיהוי ( | | | | | | | | | |
שם ____________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
מען ______________ |__|__|__| |__| |__|__|
רחוב מספר כניסה מס' דירה
______________ |_|_|_|_|_|
ישוב מיקוד
5. נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969).
גוש ____ חלקה _____ תת חלקה ______מגרש ______
רחוב _______ מס' בית _____ דירה ______ ישוב ____
תאור _____________________________________
6. כלי תחבורה
סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי
סימן רישוי ___________ מספר שלדה __________________________
שנת יצור _____________ שם היצרן ________ שם/מספר מודל _______
7. נכס אחר:


8. אם קיימת בהסכם קביעה לגבי משכון נוסף, סמן ב-X (
9. לרישום הערה לפי תקנה 5(ד), סמן ב-X (
10. רצ"ב ( נספח א' נושים/חייבים נוספים ( נספח ב' נכסים נוספים.
כתובת נוספת לפי בקשת מי מהצדדים ______________________
11. חתימות
שם הנושה __________ __________
משפחה/תאגיד פרטי
______________
חתימה וחותמת
בטופס זה יש למלא לפחות: פרטים בדבר רישום קודם, פרטים בדבר תקופת הרישום, הנושה, החייב, הנכס הממושכן וחתימות.

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון________ מספר פעולה ________
3. הערות ____________________________________

נספח ב' (תיקון: תשס"ה)
(תקנות 5(א)ו-8 (ב))
מדינת ישראל
משרד המשפטים
אל: רשם המשכונות
לשמוש עם כל ההודעות לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) התשנ"ד-1994
נכסים נוספים
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969):
גוש ____ חלקה ______ תת חלקה _____ מגרש ______
רחוב _________ מס' בית _____ דירה ____ ישוב _____
תאור ______________________________________
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969):
גוש ____ חלקה ______ תת חלקה _____ מגרש ______
רחוב _________ מס' בית _____ דירה ____ ישוב _____
תאור ______________________________________
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969):
גוש ____ חלקה ______ תת חלקה _____ מגרש ______
רחוב _________ מס' בית _____ דירה ____ ישוב _____
תאור ______________________________________
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969):
גוש ____ חלקה ______ תת חלקה _____ מגרש ______
רחוב _________ מס' בית _____ דירה ____ ישוב _____
תאור ______________________________________
נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969):
גוש ____ חלקה ______ תת חלקה _____ מגרש ______
רחוב _________ מס' בית _____ דירה ____ ישוב _____
תאור ______________________________________
כלי תחבורה:
( רישום לפי תקנה 5(ג)
סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי
סימן רישוי ___________ מספר שלדה __________________________
שנת יצור _____________ שם היצרן ________ שם/מספר מודל _______
כלי תחבורה:
( רישום לפי תקנה 5(ג)
סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי
סימן רישוי ___________ מספר שלדה __________________________
שנת יצור _____________ שם היצרן ________ שם/מספר מודל _______
כלי תחבורה:
( רישום לפי תקנה 5(ג)
סמן ב-X אחת החלופות הבאות: __רכב __כלי טיס __ציוד הנדסי
סימן רישוי ___________ מספר שלדה __________________________
שנת יצור _____________ שם היצרן ________ שם/מספר מודל _______
נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


נכס אחר:


11. חתימות
שם הנושה __________ __________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת
שם החייב __________ __________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת
שם החייב __________ __________ ___________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת
ממשכן לחיובו של אחר ____________ __________ _______________
משפחה/תאגיד פרטי חתימה/חותמת

לשימוש משרדי:
1. מספר רישום המשכון________ מספר פעולה ________
2. סכום האגרה שנגבתה ________ ש"ח לפי קבלה מס' _______
3. הערות ________________________________________

תוספת שניה (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ח, תשס"ט)
(תקנה 14)
אגרה בעד - בשקלים חדשים
(1) רישום הודעת משכון ורישום הודעה של המחאת זכות
בהתאם לתקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות),
התש"ל-1970, לתקופה -
(א) עד 5 שנים, לכל שנה 34.00
(ב) החל בשנה השישית פטור
(2) ביטול מישכון פטור
(3) שינויים -
(א) שינוי פרטי חייב, נושה, נכס או בעל נכס 34.00
(ב) שינוי פרט כאמור בפסקת משנה (א) בשל טעות
סופר או טעות של הרשם פטור
(ג) הארכת תקופת מישכון -
(1) עד 5 שנים, לכל שנה 34.00
(2) החל בשנה השישית פטור
(4) עיון במאגר, כולל קבלת דו"ח, נסח או מסמך אחר
וכן אימות מסמך 28.00
(5) הודעת העברה פטור
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 734, 842; תשנ"ה, 280, 1368; תשנ"ו, 637, 1552; תשנ"ז, 1247; תשנ"ט, 566, 948, 1120; תשס"ג, 30; תשס"ה, 1008; תשס"ח, 1615; תשס"ט, 60.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ