אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996

תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996

תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשנ"ז-1996 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 49ב(ג), 49ד ו-94 (א) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - הפקודה), ולענין תקנה 2 באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ואני מתקין ומצווה לאמור:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המשמר" - המשמר האזרחי המוקם לפי סעיף 49ב לפקודה;
"מפקד המשמר" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, למעט לענין תקנה 11.
2. תפקידים נוספים למשמר
בנוסף לפעולות המנויות בסעיף 49ב(ב) לפקודה, רשאית המשטרה להסתייע במשמר בפעולות נוספות לשם שמירת הבטחון, הנפש והרכוש כמפורט בטור א' בתוספת הראשונה (להלן - הפעולות הנוספות).
3. קבלה למשמר
מפקד המשמר רשאי לקבל כחבר המשמר את מי שנמצא כי הוא כשיר לכך בהתחשב בגילו, בריאותו, כישוריו, עברו, מהימנותו ואופיו ובלבד שאין בעיסוקו או בתפקידו ניגוד ענינים עם חברות במשמר או שאין מניעה אחרת לקבלו.
4. הצבה לתפקיד והכשרה
מפקד המשמר יקבע את התפקיד שבו יוצב חבר המשמר בתחום שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פגיעת איבה או בתחום הפעולות הנוספות או בשניהם, ובלבד שלא יוצב חבר המשמר בתפקיד בתחום הפעולות הנוספות אלא אם כן קיבל הכשרה כמפורט לצדן בטור ב' בתוספת הראשונה.
5. הצהרת אמונים
מתנדב שהתקבל למשמר יחתום בפני קצין משטרה על הצהרת אמונים בנוסף הקבוע בתוספת השניה.
6. סמכויות חברי המשמר
(א) לחבר המשמר, במילוי תפקידו, יהיו סמכויות כמפורט להלן:
(1) כשהוא פועל למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פעולות איבה - סמכויות של שוטר;
(2) כשהוא פועל בנוכחות שוטר ולשם סיוע לו בתחום הפעולות הנוספות - סמכויות של שוטר;
(3) כשהוא פועל בתחום הפעולות הנוספות שלא בנסיבות האמורות בפסקה (2) - סמכויות של שוטר בסייגים אלה:
(א) לענין מעצר -
לא יעצור אדם אלא אם כן עבר לפניו, או זה מקרוב עבירה הכרוכה באלימות, גניבה, התפרצות, או עבירה שתוצאתה נזק של ממש לגוף או לרכוש, או עבירת תעבורה, אם נתקיים האמור בסעיף 28 לפקודת התעבורה; לא יעצור חבר המשמר אדם לפי הוראות פסקת משנה זו אלא אם כן דרש ממנו להמתין לבואו של שוטר, ואם נבצר משוטר להגיע תוך זמן סביר - דרש ממנו להילוות אליו לתחנת המשטרה והאדם שנדרש כך סירב.
(ב) לענין שימוש בכוח -
לא ישתמש חבר המשמר בכוח אלא לביצוע מעצר שהוא מוסמך לבצעו.
(ג) לענין כניסה וחיפוש -
לא ייכנס חבר המשמר לבית או למקום ולא יחפש בו, אלא אם כן הכניסה או החיפוש נחוצים לצורך ביצוע המעצר ואין אפשרות להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת.
(ב) לחבר המשמר המועסק בפעולות הנוספות המפורטות בפרטים 10, 11 ו-12 בתוספת הראשונה לא יהיו סמכויות של שוטר.
7. תעודת מינוי
(א) לחבר המשמר תימסר תעודת מינוי לצורך זיהויו כחבר המשמר.
(ב) לא יעשה חבר המשמר כל שימוש בתעודת המינוי אלא בשעת מילוי תפקידו.
(ג) חבר המשמר יחזיר את תעודת המינוי למפקדו עם הפסקת חברותו במשמר.
8. תגים סמלים ומדים
(א) חבר המשמר יענוד, בעת מילוי תפקידו, את התגים והסמלים שנקבעו למשמר או ילבש מדי משטרת ישראל בתוספת תג מתנדב המשמר האזרחי, הכל כפי שייקבע בפקודות המטה הארצי (להלן - פקודות המטה).
(ב) סמכויות המוענקות על פי דין לשוטר בשל דרגה מסוימת במשטרה, לא תהיינה מסורות לחבר המשמר גם אם הוא זכאי לענוד סימני דרגה כאמור, לפי פקודות המטה.
(ג) מתנדב הממלא תפקידו ללא מדים וללא התגים והסמלים של המשמר, לא יעשה שימוש בסמכויותיו כלפי אדם אחר אלא לאחר שהזדהה לפניו באמצעות תעודת מינוי.
(ד) הפסיק אדם להיות חבר המשמר, יחזיר את כל התגים, הסמלים והמדים שקיבל לצורך מילוי תפקידו.
9. בירור תלונות
תלונות נגד חבר המשמר בקשר למעשים שביצע בשעת מילוי תפקידו, יבוררו באותה דרך שבה מבוררות תלונות נגד שוטרים.
10. בירור משמעתי
(א) חבר המשמר החשוד בביצוע מעשה שהוא עבירת משמעת לפי סעיף 50 לפקודה, יובא לבירור משמעתי בפני קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, שיקבע מפקד המשמר (להלן - הקצין המברר).
(ב) קצין מברר שמצא כי חבר המשמר ביצע עבירת משמעת, יהיה רשאי להטיל עליו אחד או יותר מהאמצעים המשמעתיים שלהלן:
(1) אזהרה;
(2) נזיפה;
(3) הפסקת חברות במשמר לצמיתות או לתקופה שיקבע.
(ג) הליך הבירור והחלטת הקצין המברר יתועדו בכתב.
(ד) חבר המשמר רשאי להשיג בכתב על החלטת הקצין המברר, בפני מפקד המשמר, שיהיה מוסמך, משיקולים שיירשמו, לאשר את החלטת הקצין המברר, לשנותה או לבטלה.
(ה) לא התייצב חבר המשמר לבירור משמעתי שזומן אליו בכתב ובדואר רשום, רשאי מפקד המשמר להפסיק חברותו במשמר והודעה על כך תימסר לו בכתב.
11. הפסקת חברות
(א) ראה קצין משטרה בכיר שהסמיכו לכך מפקד המשמר, כי חבר המשמר חדל להיות מתאים לשמש במשמר משום שחדלו להתקיים בו התנאים כמפורט בתקנה 3, כולם או מקצתם, או מטעם אחר שיירשם, רשאי הוא להודיע לחבר המשמר על הפסקת חברותו במשמר לצמיתות או לתקופה שיקבע.
(ב) מתנדב שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א) יהיה רשאי לערער עליה לפני מפקד המשמר והחלטתו של המפקד תהיה סופית.
12. משלוח הודעות והזמנות
הזמנה להתייצב לבירור משמעתי כאמור בתקנה 10 והודעות כאמור בתקנות 10(ה) ו-11 (א) יימסרו, ככל האפשר, לידי חבר המשמר או יישלחו למען שלו בדואר רשום.
13. זכות לכסף או לשווה כסף (תיקון: תשס"ב)
(א) לא יהיו לחבר המשמר זכויות לכסף או לשווה כסף או להטבות אחרות הניתנות לשוטר, אלא אם כן הוענקו לו מכוח היותו מתנדב או מכוח היותו חבר המשמר.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין מניעה כי חבר המשמר, המשמש בעת מילוי תפקידו כממונה על השמירה ברשות מקומית לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961, יקבל שכר מאת הרשות המקומית בעבור ביצוע תפקידו האמור; אין בקבלת שכר מהרשות המקומית כדי לגרוע ממעמדו של חבר המשמר כאמור בסעיף 49ד לפקודה.
14. שכר עדות לחבר המשמר
(א) התייצבות של חבר המשמר בבית המשפט, לפי הזמנה לשם מתן עדות בקשר עם אירוע הקשור למילוי תפקידו, יראו כמילוי תפקידו אותה שעה, וחבר המשמר יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום בשיעור של 106 שקלים חדשים.
(ב) הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי) על פי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; לענין זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1995.
(ג) הסכום כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) בא להוסיף על זכותו של חבר המשמר להחזר הוצאות, בשיעורים ובאופן שקבע המפקח הכללי של המשטרה, שנגרמו לו עקב מילוי תפקידו.
15. ביטול
תקנות המשטרה (המשמר האזרחי), התשל"ה-1975 - בטלות.
16. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
17. הוראות מעבר
מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה חבר המשמר ועבר הכשרה כמפורט בתוספת, יחולו עליו הוראות תקנות אלה, ויראו אותו כמי שנתקבל למשמר כמתנדב על פי סעיף 49ג(1) לפקודה.
תוספת ראשונה (תיקון: תשס"ג)
(תקנות 2 ו-4)
טור א' טור ב'
הפעולות הנוספות נושאי הכשרה
1. סיוע ליחידות הסיור קורס כללי הכולל נושאים אלה (להלן -
של המשטרה הקורס הכללי):
(1) הייעוד והמבנה של משטרת ישראל
(2) תפקודי יחידות הסיור של המשטרה
(3) סמכויות חבר המשמר ובהן מעצר,
חיפוש, שימוש בכוח ופתיחה באש
(4) טיפול ראשוני בתאונות דרכים
(5) הצבת מחסומים
(6) בדיקת רישוי וזיהוי
(7) הכוונת התנועה
(8) טיפול בחפץ חשוד
(9) אימון בנשק - לנושאי נשק
2. סיוע בחיפוש נעדרים (1) הקורס הכללי
וחילוצם (2) הכשרה הישימה לביצוע התפקיד בתנאי
שטח קשים
3. סיוע ליחידות השיטור (1) הקורס הכללי
הימי של המשטרה (2) רשיון של משיט סירה לפי תקנות הנמלים
(בטיחות השיט)
(3) הכשרה נוספת בהפעלת כלי שיט לצורך
מילוי תפקידי הסיור, השיטור, החיפוש
וההצלה בים
3א. סיוע ליחידות השיטור (1) הקורס הכללי;
המוטס של המשטרה (2) רישיון טיסה תקף;
(3) הכשרה נוספת בהפעלת כלי טיס לצורך
מילוי תפקידי סיור, שיטור, צילום,
תובלה, חיפוש והצלה מן האוויר.
4. סיוע לחבלני המשטרה (1) הקורס הכללי
(2) הכרת הרכב, האמצעים והציוד של יחידת
החבלה וכללי זהירות והתנהגות בעת
טיפול בחפץ חשוד
(3) הסמכה של עוזר לחבלן מאת קצין חבלה
ארצי במשטרה
5. סיוע בהפעלת מוקדי (1) הקורס הכללי
משטרה, יומנים ומרכזי (2) קשר, דיווח והפעלת מוקד
שליטה ודיווח משטרתיים
6. סיוע במשימות מניעה (1) הקורס הכללי
של עבריינות נוער (2) מניעת עבריינות נוער
7. סיוע ליחידות התנועה (1) הקורס הכללי
של המשטרה בתפקידים (2) תפקידי שוטר תנועה וסמכויותיו
אלה: (3) הכשרה בנושאי תעבורה
(1) הכוונת התנועה
(2) אכיפת דיני התעבורה
(3) טיפול ראשוני
בתאונות דרכים
(4) רישום והמצאה של
הודעות תשלום קנס
ומסירת הזמנות לדין
בעבירות תעבורה שקבע
ראש מחלקת התנועה
טור א' טור ב'
הפעולות הנוספות נושאי הכשרה
8. סיוע ליחידות הבילוש (1) נושאים (1), (3), (5), (6), (8) ו-(9) של
של המשטרה הקורס הכללי
(2) תפקידי הבילוש והמודיעין של המשטרה
(3) שימור זירת עבירה
(4) עבירות וסמים - מניעה ואכיפת החוק
9. פעולות למניעת עבירות פרט (3) של הקורס הכללי
וגילוין אגב ביצוע
תפקידי שמירת בטחון
הנפש והרכוש מפני
פגיעות איבה או אגב
ביצוע תפקיד על פי
תוספת זו, פרט
לתפקידים המנויים
בפרטים 10 עד 12 שבה.
10. סיוע בביצוע פעולות הכשרה בתחום משימות ההדרכה, ההסברה
הדרכה והסברה בקהילה והעזרה שיוטלו, לפי הענין.
ועזרה לאוכלוסיות נזקקות
11. סיוע בזיהוי חללים (1) נושאים (1), (3) ו-(8) של הקורס הכללי
באירוע אסון המוני (2) איסוף ראיות מזירת אירוע - טביעות אצבע
12. סיוע למשטרה הכשרה מקצועית מתאימה, לפי ענין
במקצועות המחייבים
מיומנות מיוחדת,
הדרושים למשטרה
על פי אישור המפקח
הכללי, לביצוע תפקידיה
תוספת שניה
(תקנה 5)
נוסח הצהרת אמונים של חבר המשמר
אני הח"מ מס' זהות
1. מצהיר בזה כי כל הפרטים שנתתי למשטרה בקשר לבקשתי להתקבל כחבר במשמר האזרחי הם נכונים.
2. מצהיר ומתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולדיניה ולקבל על עצמי עול המשמעת של משטרת ישראל בשעה שאני ממלא תפקידי כחבר המשמר ולציית לכל הפקודות וההוראות שיתנו לי המפקדים המוסמכים ולמלא כל חובה שתוטל עלי בתוקף תפקידי כחבר המשמר האזרחי.
.............................
חתימת חבר המשמר
אני מאשר כי הופיע בפני וחתם בפני על הצהרת האמונים.
............ .............. .......................... ..............................
תאריך מקום שם קצין המשטרה חתימת קצין המשטרה
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 302; תשס"ב, 672; תשס"ג, 183.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ