אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ח-2008

תקנות המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ח-2008

תקנות המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (סדרי דין בוועדת ערר), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 102ה לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הצדדים" - העורר ונציג המשטרה;
"ועדת ערר" - ועדת ערר שהוקמה לפי סעיף 102ה לחוק;
"נציג המשטרה" - מפקד המחוז או סגנו או נציג מטעמם.
2. הגשת ערר
(א) ערר יוגש בידי העורר בכתב, בארבעה עותקים, לוועדת הערר, והוא ימציאו לנציג המשטרה הנוגע בדבר.
(ב) כתב ערר יכיל פרטים אלה:
(1) שם העורר, מספר הזהות שלו, ובתאגיד - מספר הרישום שלו, מענו, מספר הטלפון שלו והמען להמצאת הודעות ומסמכים;
(2) פרטי נציג המשטרה הנוגע בדבר;
(3) העתק ההחלטה שעליה עוררים;
(4) התאריך שבו הומצאה ההחלטה נושא הערר לעורר;
(5) העובדות שעליהן מסתמך העורר;
(6) הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו;
(7) רשימת מסמכים שעליהם מסתמך העורר, בציון המסמכים שאינם מצויים ברשותו;
(8) הסעד המבוקש.
3. העברת הערר ועמדת נציג המשטרה לחברי ועדת הערר
(א) סמוך לאחר שקיבל את הערר, יעביר נציג המשטרה את המסמכים הנוגעים בדבר ליושב ראש ועדת הערר או מי מטעמו, בצירוף עמדתו ככל שאינה עולה מהמסמכים ומהחלטות שכבר ניתנו.
(ב) יושב ראש ועדת הערר יעביר לחברי הוועדה את כתב הערר, המסמכים שהעביר נציג המשטרה וכן כל חומר רלבנטי נוסף, סמוך לאחר קבלתם.
(ג) יושב ראש ועדת הערר, או מי מטעמו,ידאג לזמן את חברי הוועדה לצורך קבלת החלטה בערר מוקדם ככל האפשר, ואולם רשאי יושב ראש הוועדה לקבוע כי הדיון ייערך באמצעות הטלפון או באמצעים אלקטרוניים.
4. סדר הדיון
(א) ועדת הערר תקבל החלטה בערר בהסתמך על המסמכים שהועברו אליה.
(ב) מצא אחד מחברי ועדת הערר כי לשם קבלת החלטה בערר נדרש לזמן את הצדדים לדיון, יוזמנו הצדדים לדיון.
(ג) זומנו הצדדים לדיון, תינתן להם הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם והם רשאים להביא ראיות נוספות לתמיכת טענותיהם, ככל שהדבר נדרש.
(ד) זומנו הצדדים, יושב ראש ועדת הערר יקבע את סדר שמיעת הצדדים לפני ועדת הערר.
5. סדרי דין שלא נקבעו במפורש
בכל עניין של סדרי דין שאין לגביו הוראות בתקנות אלה, תנהג ועדת הערר בדרך הנראית לה צודקת ויעילה בנסיבות העניין.
6. הבאת ראיות לפי דרישת ועדת הערר
(א) ועדת הערר רשאית לדרוש מאת הצדדים שימציאו לה, בתוך מועד שתקבע, מסמכים, פרטים או נתונים נוספים הדרושים לדעתה לבירור הערר.
(ב) ועדת הערר רשאית להזמין כל אדם שעדותו עשויה לתרום לבירור הערר, להעיד לפניה או להמציא לה כל מסמך הנוגע לערר; זומן האדם לעדות, תזמין ועדת הערר את הצדדים לדיון.
7 . דיני ראיות
ועדת הערר לא תהיה קשורה בדיני הראיות, פרט לדינים בדבר ראיות חסויות לפי פרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 .
8. פרוטוקול
(א) יושב ראש ועדת הערר, או מי שהוא מינה לשם כך, ינהל פרוטוקול בכתב של תמצית דיוניה והחלטותיה של ועדת הערר; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש ועדת הערר ויומצא לצדדים.
(ב) המסמכים שקיבלה הוועדה יצורפו לפרוטוקול ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו.
(ג) פרוטוקולים של דיוני הוועדה יהיו פתוחים לעיון הציבור, למעט לעניין פרטי מידע שיושב ראש ועדת הערר החליט, מטעמים שיירשמו, כי לא ניתן לגלותם, ובכלל זה מטעמים של ביטחון הציבור, סודיות המידע או טעמים מבצעיים.
9. החלטת ועדת הערר
(א) ועדת הערר תיתן החלטה מנומקת מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת הערר; במניין הימים לא יבואו ימי שבת וחג; יושב ראש ועדת הערר רשאי להחליט על הארכת המועד הקבוע בתקנת משנה זו, מנימוקים שיירשמו.
(ב) ההחלטה תיערך בכתב ותיחתם בידי כל חברי ועדת הערר.
(ג) העתק מההחלטה יימסר לצדדים.
(ד) ההחלטה תתקבל על פי רוב קולות החברים, בכפוף לסעיף 102 ה(ב) לחוק.
____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 999.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ