אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ח-1998

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (כללי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אמ"ן" - אגף המודיעין במטה הארצי של משטרת ישראל;
"מבקש" - רשות או בעל תפקיד מן המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, המגיש בקשה לקבלת מידע;
"מידע" - כל אחד מאלה:
(1) פרטי רישום כמשמעותם בסעיף 2 לחוק;
(2) פרטים בדבר חקירות שבהן התגבש חומר לשם פתיחת תיק, ומשפטים פליליים תלויים ועומדים כמשמעותם בסעיף 11 לחוק;
"מאגר מידע" - אוסף נתוני מידע המוחזק במחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
"מענ"א" - המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי של משטרת ישראל;
"מח"ק" - מחלקת חקירות ותביעות במטה הארצי של משטרת ישראל.
2. בקשה לקבלת מידע
(א) בקשה לקבלת מידע (להלן - הבקשה) תוגש באחת מדרכים אלה:
(1) באמצעות מסמך חתום ביד המבקש, שבו צוינו הפרטים האלה:
(א) שם הרשות או בעל התפקיד המבקשים את המידע;
(ב) שמו של הפונה ומספר זהותו, ופרטי הגורמים שלהם תהיה גישה למידע במסגרת תפקידם;
(ג) העילה לבקשת המידע;
(ד) שמו של האדם שאליו מתייחסת הבקשה, מספר זהותו ומענו.
(2) על גבי אמצעי מגנטי, לפי דרישת מענ"א; במקרים שתקבע מענ"א יצורף מסמך הכולל את הפרטים המפורטים בפסקה (1).
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על העברת מידע לגוף המפורט בפרטים (י), (יא) ו-(יב) לתוספת הראשונה לחוק לצורך חקירה או הליך משפטי.
3. מסירת מידע
(א) מידע יימסר בידי מח"ק, ובמקרים מיוחדים שייקבעו בנוהלי משטרת ישראל - גם בידי מענ"א, אמ"ן וקציני קישור משטרה - פרקליטות.
(ב) לא יימסר מידע אלא לאחר שמח"ק בדקה את כל אלה:
(1) היות המבקש נמנה עם הרשויות ובעלי התפקידים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק;
(2) היקף המידע שניתן למסור למבקש לענין -
(א) עבירות שביצעו קטינים וצווים מיוחדים כאמור בסעיף 13 לחוק;
(ב) פרטי רישום שהתיישנו לפי סעיף 14 לחוק;
(ג) פרטי רישום שנמחקו לפי סעיף 16 לחוק;
(ד) עבירות המפורטות בסעיף 17 לחוק.
(ג) לא יימסר מידע על תיק תלוי ועומד לרשויות ולבעלי תפקידים מן המפורטים בתוספת הראשונה לחוק (להלן - הגופים) כמפורט בטור א' בתוספת לגבי עבירות כאמור בטור ב' לצדו, אם חלפה למן פתיחת התיק התקופה כמפורט לצדם בטור ג', אלא אם כן הוגש כתב אישום בענין; הוגש כתב אישום, יימסר מידע כאמור כל עוד לא נסתיימו ההליכים המשפטיים בתיק.
(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשאי היועץ המשפטי לממשלה לאשר מסירת מידע על תיקים תלויים ועומדים לגופים, שלא על פי המגבלות הקבועות בתוספת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ועל סמך בקשה מנומקת מטעם הגוף המבקש.
(ה) אחת לשנה תערוך מח"ק בקרה במשטרת ישראל על מצב התיקים התלויים ועומדים, לשם בדיקה אם ניתן להגיש כתב אישום, אם יש צורך בהמשך החקירה או אם יש מקום לסגור את התיק; דיווח על תוצאות הבקרה יוגש לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
(ו) המידע יימסר למבקש בתוך 30 ימים מיום קבלה הבקשה.
4. רישום מסירת מידע
נמסר מידע על פי בקשה לפי תקנה 2(א), יירשמו במאגר המידע שם הגוף המבקש, פרטים מזהים של הפונה והיקף המידע שנמסר לו; רישום כאמור יישמר לתקופה של חמש שנים ממועד מסירת המידע.
5. תחילה (תיקון: תשס"ב)
(א) תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תחילתן של תקנות 3(ג) ו-(ד) ו-4 לענין רישום הפרטים המזהים של הפונה ושל התוספת, תהיה עם כניסתה של המערכת הממוחשבת "פלילי 2000" לפעולה במשטרת ישראל, ולא יאוחר מיום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002).
תוספת
(תקנה 3(ג))
טור א' טור ב' טור ג'
הגופים לפי פרטי התוספת הראשונה סוג העבירה תקופה
(1) לפי פרטים (ו), למעט לצורך פשע שעבר בגיר שנתיים וחצי
העסקה בתפקיד מסווג שמור עוון שעבר בגיר שנתיים
ומעלה, ו-(כז)
(2) לפי פרט (כא) פשע שעבר בגיר שנתיים וחצי
עוון שעבר בגיר שנתיים
עבירה שעבר קטין שנה
(3) לפי פרטים (טז), (יז), (יט) ו-(כו) פשע שעבר בגיר חמש שנים
עוון שעבר בגיר שלוש שנים
עבירה שעבר קטין שלוש שנים
(4) לפי פרטים (ו), לענין העסקה כל עבירה, למעט ללא הגבלה
בתפקיד מסווג שמור ומעלה, (ז) עבירה שעבר קטין
עד (ט), (כ), (כג), (כה1) ו-(כט) שטרם מלאו לו 16 שנה
(5) לפי פרטים (א) עד (ה), (י) עד (יד), כל עבירה ללא הגבלה
(טו), (יח), (כב), (כד), (כה) ו-(כח)
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1056; תשס"ב, 13.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ