אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס"ג-2003

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס"ג-2003

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קבלת מידע מאת רשות מס), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) ו-(ד) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"המרכז" - המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות שהוקם לפי החוק;
"רשות מס" - כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות מס), התשכ"ז-1967.
2. בקשה למסירת מידע
(א) סבר מנהל המרכז או עובד המרכז שהמנהל הסמיכו לכך כי הוא זקוק למידע המצוי בידי רשות מס לצורך גביית חוב או לצורך איתור נכסים, יגיש לרשות המס בקשה למסירת מידע על חייב.
(ב) בבקשה לפי תקנת משנה (א) יפורטו פרטי הזהות של החייב (שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות, ובתאגיד - שם התאגיד ומספרו הרשום), מקור הסמכות לדרוש דרישה כאמור וסוג המידע המבוקש.
3. מסירת מידע
הוגשה בקשה לפי תקנה 2, תמסור רשות המס למרכז את המידע המבוקש ובלבד שהוא אחד מאלה:
(1) פרטים מתוך הצהרת החייב למנהל לפי הפרק השביעי לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, או לפי סעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, והכל בנוגע למקרקעין שרכש החייב בשנתיים שקדמו למועד בקשת המידע;
(2) מקום עבודתו האחרון של החייב, לרבות מענו;
(3) השלמת פרטי זהות של החייב כהגדרתם בפסקה (4) להגדרת "מידע" בחוק, לפי שם ומספר הזהות של החייב שיימסרו על ידי המרכז;
(4) לענין חייב שהוא תאגיד, מועד הגשת הדוח האחרון של החייב לרשות המס, אם הוגש דוח;
(5) מספרי חשבון בנק ופרטי הבנק שמסר החייב לרשות מס לצורך החזר כספים.
4. דרכי העברת המידע
(א) העברת המידע מרשות מס למרכז תיעשה על גבי אמצעי מגנטי כפי שיקבעו מנהל המרכז ונציב מס הכנסה או מנהל אגף המכס ומע"מ, לפי הענין, ועל פי נהלים התואמים את הדרישות שבחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.
(ב) המידע יועבר למרכז כפי שהוא מצוי בידי רשות המס ואין רשות המס חייבת לעבד את המידע לצורכי המרכז; היה המידע ממוחשב, הוא יופק בעבור המרכז באמצעים המשמשים דרך קבע את רשות המס.
5. תחילה2
תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ג, 692.
2 התקנות פורסמו ביום 11.5.2003.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ