אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1975

תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1975

תקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, התשל"ו-1975 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט"ו-1956, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"האמנה" - האמנה בדבר המצאתם, בחוץ לארץ, של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין, בעניינים אזרחיים או מסחריים, על נספחיה, שנערכה בהאג ביום 15 בנובמבר 1965 לרבות הצהרת ישראל על פיה, ואשר נוסחה ניתן בתוספת הראשונה;
"מדינת האמנה" - אחת המדינות שהן צדדים לאמנה ואשר שמותיהן מפורטים בתוספת השניה;
"מנהל בתי המשפט" - השופט ששר המשפטים מינהו על ביצועם של סדרי המינהל של בתי המשפט על פי סעיף 14 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, לרבות כל מי שמנהל בתי המשפט מינהו לענין תקנות אלה;
"מסמך" - כתב בי-דין בענין אזרחי או מסחרי או מסמך משפטי חיצוני כמשמעותו בחוק העזרה המשפטית למדינות זרות, תשט"ו-1956;
"נמען" - האדם שיש להמציא לו מסמך.
2. מטרה ופירוש
תקנות אלה באות לביצוע האמנה ויפורשו אתה כאחד.
פרק ב': המצאת מסמכים בישראל
3. קביעת הרשות המרכזית
הרשות המרכזית בישראל לצרכי האמנה היא מנהל בתי המשפט.
4. טיפול בבקשות להמצאת מסמכים בישראל
הוגשה למנהל בתי המשפט בקשה להמציא מסמך בישראל שיצאה מאחת המדינות האמנה והבקשה הוגשה בהתאם לדרישות האמנה, ינהג מנהל בתי המשפט לענין המצאת המסמך על-פי הוראות האמנה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל על המצאת כתבי בי-דין בענינים אזרחיים, אלא אם נראה לו כי קיימת סיבה על פי האמנה לסרב לבקשה.
פרק ג': המצאת מסמכים בחוץ לארץ
5. בקשה להמצאת מסמך בחוץ-לארץ
(א) בקשה להמציא מסמך לנמען שמענו באחת ממדינות האמנה (להלן - הבקשה) תהיה ערוכה לפי הטופס הראשון שבנספח לאמנה.
(ב) הבקשה תיערך בשלושה העתקים כשהתורפים בטופס יהיו מודפסים במכונת כתיבה בשפה רשמית של המדינה המתבקשת, או באנגלית או בצרפתית, ואליה יצורפו שני עתקים מהמסמך שיש להמציאו.
(ג) הצד המעונין יגיש את הבקשה על נספחיה לבית המשפט או לרשם או לרשות האחרת שהיתה מוסמכת להמציא את המסמך, אילו מענו של הנמען היה בישראל.
(ד) עם הגשת הבקשה יפקיד הצד המעונין בקופת בית המשפט ערבון להבטחת הוצאות ההמצאה בסכום שקבע הרשם או המזכיר הראשי של בית המשפט או הפקיד האחראי של הרשות האחרת כאמור, אולם רשאי הרשם על פי בקשה בכתב להתיר שתינתן ערובה סבירה אחרת להנחת דעתו, במועד ובתנאים שיקבע, שתבוא במקום הערבון.
(ה) הרשות שאליה הוגשה הבקשה תעבירנה על נספחיה למנהל בתי המשפט.
6. המצאת המסמך
מצא מנהל בתי המשפט כי הבקשה תואמת את הוראות האמנה ותקנות אלה, יעבירנה לתעודתה על-פי הוראות האמנה; אחרת, יחזירנה למבקש באמצעות הרשות שהעבירה אותה אליו.
7. אישור המצאה
מנהל בתי המשפט יעביר את האישור על המצאת המסמך שנתנה הרשות המרכזית של מדינת האמנה אל הרשות שהעבירה אליו את הבקשה.
פרק ד': סדרי דין להמצאת הזמנה בחוץ לארץ
8. תחולת האמנה בענין סדרי דין
הוגשה בקשה לפי האמנה להמציא לנתבע במדינת האמנה הזמנה לדין, יחולו הוראות סעיפים 15 ו-16 לאמנה וההצהרה (ג) שנעשתה בידי מדינת ישראל אגב אישרורה של האמנה.
פרק ה': הוראות כלליות
9. תחולת תקנות קודמות
הפרק השני לתקנות העזרה המשפטית למדינות זרות, תש"ך-1959, הפרק השני לתקנות לביצוע אמנת האג (הפרוצדורה האזרחית), תשי"ד-1954, והפרק השני לתקנות ביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), תשכ"ט-1968, לא יחולו על המצאת מסמכים שתקנות אלה חלות עליה.
10. תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.
תוספת ראשונה (תקנה 1)
אמנה בדבר המצאתם, בחוץ לארץ, של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בענינים אזרחיים או מסחריים
(נערכה ביום 15 בנובמבר, 1965)
נעשתה בהאג, ביום 15 בנובמבר 1965
ישראל הפקידה את כתב אישורה ביום 14 באוגוסט, 1972 (כ"א פרק 23, עמ' 57)
האמנה נכנסה לתוקפה לגבי ישראל ביום 13 באוקטובר, 1972
המדינות החתומות על אמנה זו, ברצותן ליצור אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין שיש להמציאם בחוץ לארץ, יובאו לידיעתם של נמעניהם בזמן הנכון, ברצותן לשפר את ארגונה של העזרה המשפטית ההדדית למטרה זו, באמצעות פישוטם והחשתם של סדרי הדין, החליטו לכרות אמנה בענין זה והסכימו על ההוראות דלקמן:
סעיף 1
אמנה זו תחול, בענינים אזרחיים או מסחריים, בכל המקרים שבהם יש להעביר כתב בי-דין או כתב שלא מבי-דין, לשם המצאתו בחוץ לארץ.
אמנה זו לא תחול מקום שמענו של האדם שיש להמציא לו את הכתב אינו ידוע.
פרק 1 - כתבי בי-דין
סעיף 2
כל מדינה בעלת האמנה תציין רשות מרכזית אשר תיטול עליה בהתאם לסעיפים 3 עד 6, את התפקיד לקבל בקשות להמצאה, שמקורן מדינה אחרת בעלת האמנה, ולמלא אחריהן. כל מדינה תארגן את הרשות המרכזית בהתאם לדיניה שלה.
סעיף 3
הרשות או הפקיד המשפטי המוסמכים לפי דיני ארץ המוצא ישלחו אל הרשות המרכזית של המדינה המתבקשת בקשה התואמת את טופס הדגם המצורף לאמנה זו, בלא שיהא צורך בהכשר מסמכים או בכל פורמליות אחרת שוות ערך. לבקשה יצורף הכתב שיש להמציאו, או העתק הימנו. הבקשה והכתב; שניהם כאחד, יסופקו בשני עותקים.
סעיף 4
סבורה הרשות המרכזית כי אין הבקשה ממלאת אחר הוראות אמנה זו, תודיע מיד למבקש ותפרט את השגותיה לבקשה.
סעיף 5
הרשות המרכזית של המדינה המתבקשת תמציא בעצמה את הכתב, או תעשה להמצאתו באמצעות גורם מתאים:
א. אם בצורות הקבועות בתחיקתה של המדינה המתבקשת לשם המצאתם של כתבים שנערכו בארץ זו, והמיועדים לבני אדם הנמצאים בשטח ארצה,
ב. ואם בצורה מיוחדת שנתבקשה על-ידי המבקש, ובלבד שזו לא תהא בלתי מתישבת עם דינה של המדינה המתבקשת. חוץ מן המקרה הנזכר בפסקה הראשונה, (ב), אפשר תמיד למסור את הכתב לידי הנמען, אשר יקבלנו מרצונו הטוב. מקום שיש להמציא את הכתב לפי הפסקה הראשונה דלעיל, רשאית הרשות המרכזית לבקש כי הכתב ייכתב בשפה הרשמית, או באחת מן השפות הרשמיות, של המדינה המתבקשת, או כי יתורגם לשפה כאמור. אותו חלק מן הבקשה בטופס המצורף לאמנה זאת, הכולל את תמצית הכתב שיש להמציאו, יומצא עם הכתב.
סעיף 6
הרשות המרכזית של המדינה המתבקשת, או כל רשות אחרת שתצויין למטרה זו, תערוך תעודת אישור התואמת את טופס הדגם המצורף לאמנה זאת. תעודת האישור תתאר את ביצוע הבקשה; היא תציין את צורתו, מקומו ותאריכו של הביצוע, וכן את האדם שלו נמסר הכתב. במקרה הצורך, היא תפרש את העובדה אשר מנעה את הביצוע. המבקש רשאי לבקש כי תעודת האישור שלא נערכה בידי הרשות המרכזית, או בידי רשות משפטית אחרת, תאושר בחתימה נוספת בידי אחת מן הרשויות הללו. תעודת האישור תישלח במישרין אל המבקש.
סעיף 7
הציונים המודפסים בטופס הדגם המצורף לאמנה זאת חייבים להיערך אם בשפה הצרפתית ואם בשפה האנגלית. אפשר לערכם, בנוסף לכך, בשפתה הרשמית, או באחת משפותיה הרשמיות, של מדינת המוצא. התרפים המתאימים לציונים אלה ימולאו אם בשפת המדינה המתבקשת, אם בשפה הצרפתית ואם בשפה האנגלית.
סעיף 8
כל מדינה בעלת האמנה תהא בת חורין להביא לידי המצאתם של כתבי בי-דין לבני אדם בחוץ לארץ, בלא כפיה, במישרין, באמצעות נציגיה הדיפלומטיים או הקונסולריים. כל מדינה רשאית לצהיר, כי היא מתנגדת להמצאה כאמור בשטח ארצה, אלא אם כן יש להמציא את הכתב לאזרחה של המדינה שבה מוצאם של הכתבים.
סעיף 9
בנוסף לכך, כל מדינה בעלת האמנה תהא בת חורין להשתמש בצינורותיה הקונסולריים כדי לשלוח כתבים, לשם המצאתם, לאותן רשויות של מדינה אחרת בעל האמנה שצויינו על-ידי האחרונה למטרה זו. כל מדינה בעלת האמנה רשאית, אם נסיבות יוצאות מן הרגיל תובעות זאת, להשתמש בצינורות דיפלומטיים לשם מטרה זו.
סעיף 10
למעט מקום שמדינת הייעוד מצהירה על התנגדותה לכך, לא תניח אמנה זו מכשול:
א. לאפשרות לשלוח במישרין, באמצעות הדואר, כתבי בי-דין לבני אדם הנמצאים בחוץ לארץ,
ב. לאפשרות לגבי פקידים משפטיים, פקידים או בני אדם מוסמכים אחרים, להביא לידי המצאתם של כתבי בי-דין במישרין, באמצעות פקידים משפטיים, פקידים או בני אדם מוסמכים אחרים של מדינת הייעוד,
ג. לאפשרות לגבי כל אדם המעוניין בהליך משפטי, להביא לידי המצאתם של כתבי בי-דין במישרין, באמצעות פקידים משפטיים, פקידים או בני אדם מוסמכים אחרים של מדינת הייעוד.
סעיף 11
אמנה זו לא תמנע שתי מדינות בעלות האמנה, או יותר משתיים, מלבוא ביניהן לידי הסכם, כדי להרשות דרכי קשר שאינן אלה שנקבעו בסעיפים הקודמים, ובמיוחד קשר ישיר בין רשויותיהן, לשם המצאתם של כתבי בי-דין.
סעיף 12
המצאתם של כתבי בי-דין שמקורם מדינה בעלת האמנה לא תוכל ליתן מקום לתשלום או להחזרה של אגרות או הוצאות בגין שירותיה של המדינה המתבקשת.
המבקש חייב לשלם או להחזיר את ההוצאות שנגרמו עקב:
א. הזדקקות לשירותו של פקיד משפטי או של בן אדם מוסמך לפי דיניה של מדינת הייעוד,
ב. השימוש בצורה מיוחדת של המצאה.
סעיף 13
לא יסרבו לבצע בקשת המצאה התואמת את הוראות אמנה זו אלא אם סבורה המדינה המתבקשת כי ביצוע זה עלול לפגוע בריבונותה או בבטחונה. לא יסרבו לבצע בשל הנימוק היחיד שחוק המדינה המתבקשת תובע סמכות שיפוטית ייחודית בנושא התובענה, או שאין הוא מתיר את התובענה שעליה מיוסדת הבקשה. הרשות המרכזית, במקרה של סירוב, תודיע על כך מיד למבקש, ותציין את הסיבות לסירוב.
סעיף 14
הקשיים העלולים להתעורר בקשר עם העברתם של כתבי בי-דין לשם המצאה, ייושבו דרך הצינורות הדיפלומטיים.
סעיף 15
מקום שצריכים היו להעביר כתב-הזמנה, או כתב שווה ערך לחוץ לארץ, לשם המצאה, לפי הוראות אמנה זו, והנתבע לא התייצב, לא יינתן פסק הדין עד אשר ייקבע כי:
א. הכתב הומצא בצורות הקבועות בתחיקתה של המדינה המתבקשת לשם המצאתם של כתבים שנערכו בארץ זו, והמיועדים לבני אדם הנמצאים בשטחה, או כי:
ב. הכתב נמסר בפועל לידי הנתבע, או מעונו, לפי כל דרך אחרת שנקבע באמנה זו, וכי בכל אחד מן המקרים הללו, הוצאה ההמצאה או המסירה אל הפועל בזמן מספיק כדי לאפשר לנתבע להגן על עצמו. כל מדינה בעלת האמנה תהא בת חורין להצהיר, כי שופטיה יהיו רשאים, למרות הוראות הפסקה הראשונה, לפסוק דין, גם אם לא נתקבלה תעודת אישור להמצאה או למסירה, מקום שנתמלאו התנאים דלקמן:
א. הכתב הועבר לפי אחת מן הצורות שנקבעו באמנה זו,
ב. פרק זמן של לא פחות מששה חודשים, שנראה כמתאים בעיני השופט במקרה המיוחד, אכן חלף מאז תאריך משלוח הכתב,
ג. שום תעודת אישור מכל סוג שהוא לא נתקבלה, על אף שנעשה כל מאמץ סביר כדי להשיגה, באמצעות רשויותיה המוסמכות של המדינה המתבקשת.
על אף הוראות הפסקאות דלעיל, רשאי השופט לצוות, במקרה של דחיפות על אמצעים זמניים או אמצעי מנע.
סעיף 16
מקום שצריכים היו להעביר כתב הזמנה, או כתב שווה ערך, לחוץ לארץ, לשם המצאה לפי הוראות אמנה זאת, ונפסק פסק דין נגד נתבע שלא התייצב, תהא לשופט הסמכות לבטל לגבי הנתבע את איבוד הזכות הנובע מפקיעת המועד לערעור, או נתמלאו התנאים דלקמן:
א. הנתבע, מבלי שהיה כל אשם מצדו, לא ידע את הכתב בזמן מספיק כדי להגן על עצמו, או לא ידע על פסק הדין בעוד מועד כדי לערער עליו,
ב. והנתבע גילה טענת הגנה לכאורה כלפי גוף התובענה.
הבקשה המכוונת לבטל את איבוד הזכות תהא בלתי מתקבלת אם לא נעשתה תוך פרק זמן סביר מן הרגע שבו ידע הנתבע את ההחלטה. כל מדינה בעלת האמנה רשאית להצהיר, כי בקשה זו תהא בלתי מתקבלת אם נעשתה לאחר פרק זמן שתפרש בהצהרתה, ובלבד שפרק זמן זה לא יפחת משנה אחת החל מהוצאת פסק הדין. סעיף זה לא יחול על פסקי דין הנוגעים למעמדם או לכושרם של בני אדם.
פרק 2 - כתבים שלא מבי-דין
סעיף 17
כתבים שלא מבי-דין, הנובעים מרשויות או מפקידים משפטיים של מדינה בעלת האמנה, אפשר להעבירם, לשם המצאה במדינה אחרת בעלת האמנה, לפי הדרכים והתנאים שנקבעו באמנה זו.
פרק 3 - הוראות כלליות
סעיף 18
כל מדינה בעלת האמנה רשאית לציין, נוסף לרשות המרכזית, רשויות אחרות, אשר היא תקבע את סמכותן. אף על פי כן, הזכות בידי המבקש, תמיד, לפנות במישרין אל הרשות המרכזית.
בידי המדינות הפדרליות נתונה האפשרות לציין רשויות מרכזיות אחדות.
סעיף 19
אמנה זו לא תמנע כי החוק הפנימי של מדינה בעלת האמנה יתיר צורות העברה אחרות שלא נקבעו בסעיפים הקודמים, לשם המצאתם בשטח ארצה, של כתבים הבאים מחוץ-לארץ.
סעיף 20
אמנה זו לא תמנע כי מדינות בעלות האמנה יבואו לכלל הסכם ביניהן לשם ויתור על:
א. הצורך בעותקים כפולים של המסמכים המועברים, כנדרש בפסקה השניה לסעיף 3,
ב. הדרישות לענין השימוש בשפה, של הפסקה השלישית לסעיף 5 וסעיף 7,
ג. הוראות הפסקה הרביעית לסעיף א,
ד. הוראות הפסקה השניה לסעיף 12.
סעיף 21
כל מדינה בעלת האמנה תודיע למיניסטריון לעניני חוץ של הולנד, אם בשעת הפקדתו של כתב אישרורה או הצטרפותה ואם לאחר מכן, על:
א. ציונן של הרשויות שנקבעו בסעיפים 2 ו-18,
ב. ציונה של הרשות המוסמכת לשם עריכת תעודת האישור שנקבעה בסעיף 6,
ג. ציונה של הרשות המוסמכת לשם קבלתם של הכתבים שהועברו בצינורות הקונסולריים לפי סעיף 9.
היא תודיע, בשעת הצורך, באותם התנאים:
א. על התנגדותה לשימוש דרכי ההעברה שנקבעו בסעיפים 8 ו-10,
ב. על ההצהרות האמורות בסעיפים 15, פסקה 2 ו-16, פסקה 3,
ג. על כל שינוי של הציונים, ההתנגדות וההצהרות שצויינו לעיל.
סעיף 22
אמנה זו תבוא במקומם של סעיפים 1 עד 7 של האמנות בדבר סדרי הדין האזרחי, שנחתמו בהאג ביום 17 ביולי 1905, וביום 1 במארס 1954, לגבי היחסים בין המדינות אשר יאשררוה, ככל שהמדינות האמורות הן צדדים לאחת או לאחרת מבין האמנות הללו.
סעיף 23
אמנה זו לא תפגע בהחלתו של סעיף 23 לאמנה בדבר סדרי הדין האזרחי, שנחתמה בהאג ביום 17 ביולי 1905, או בסעיף 24 לאמנה בדבר סדרי הדין האזרחי, שנחתמה בהאג ביום 1 במארס 1954.
אף על פי כן, לא יהיו סעיפים אלה בני החלה אלא מקום שמשתמשים בדרכי קשר זהות לאלה שנקבעו באמנות האמורות.
סעיף 24
הסכמים משלימים בין צדדים לאמנות מ-1905 ו-1954, יהיו רואים אותם כחלים באותה מידה לגבי אמנה זו, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.
סעיף 25
בלא לפגוע בהוראות 22 ו-24, לא תגרע אמנה זו מן האמנות שלהן צדדים המדינות בעלות האמנה, או יהיו צדדים כאמור, והכוללות הוראות בענינים המוסדרים באמנה זו.
סעיף 26
אמנה זאת פתוחה לחתימתן של המדינות שיוצגו במושב העשירי של ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי. היא טעונה אישרור, וכתבי האישרור יופקדו אצל המינסטריון לעניני חוץ של הולנד.
סעיף 27
אמנה זאת תיכנס לתוקפה ביום הששים לאחר הפקדתו של כתב האישרור השלישי האמור בסעיף 26, פיסקה 2. האמנה תיכנס לתוקפה לגבי כל מדינה חתומה המאשררת את האמנה לאחר מכן ביום הששים לאחר הפקדת כתב אישרורה.
סעיף 28
כל מדינה שלא יוצגה במושב העשירי של ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי תוכל להצטרף לאמנה זו לאחר כניסתה לתוקף, בהתאם לסעיף 17, פסקה ראשונה. כתב ההצטרפות יופקד אצל המינסטריון לעניני חוץ של הולנד. האמנה תיכנס לתוקפה לגבי מדינה כאמור בהעדר כל התנגדות מצדה של מדינה אשר אישררה את האמנה לפני הפקדה זו, שנמסרה הודעה עליה למינסטריון לעניני חוץ של הולנד תוך פרק זמן של ששה חודשים לאחר התאריך שבו הודיע לה מיניסטריון זה על הצטרפות זו. בהעדר התנגדות תיכנס האמנה לתוקפה לגבי המדינה המצטרפת ביום הראשון לחודש שלאחר תום האחרון בפרקי הזמן שצויינו בפסקה הקודמת.
סעיף 29
כל מדינה רשאית להצהיר, בעת החתימה, האישרור או ההצטרפות, כי אמנה זו תחול על כל שטחי הארץ שהיא אחראית ליחסיהם הבין-לאומיים, או על אחד או אחדים מהם. הצהרה זו תהא בת פועל בתאריך כניסת האמנה לתוקפה לגבי המדינה הנוגעת בדבר. בכל זמן לאחר מכן, יודיעו על כל החלה מסוג זה למיניסטריון לעניני חוץ של הולנד.
האמנה תיכנס לתוקפה לגבי שטחי הארץ שצויינו בהחלה כאמור ביום הששים לאחר ההודעה הנזכרת בפסקה הקודמת.
סעיף 30
אמנה זו תעמוד בתוקפה למשך חמש שנים מתאריך כניסתה לתוקף בהתאם לפסקה הראשונה לסעיף 27, אפילו לגבי המדינות אשר יאשררוה, או יצטרפו אליה, לאחר מכן. האמנה תתחדש מאליה בכל חמש שנים, פרט למקרה של הסתלקות ממנה. ההודעה על הסתלקות תינתן, לפחות ששה חודשים לפני תום התקופה של חמש שנים, למיניסטריון לעניני חוץ של הולנד. ההסתלקות יכול שתהא מוגבלת לגבי אחדים משטחי הארץ שעליהם חלה האמנה. ההסתלקות לא יהא כוחה יפה אלא לגבי המדינה שמסרה הודעה על כך. האמנה תוסיף לעמוד בתוקפה לגבי שאר המדינות בעלות האמנה.
סעיף 31
המיניסטריון לעניני חוץ של הולנד יודיע למדינות האמורות בסעיף 26, וכן למדינות אשר הצטרפו בהתאם להוראות סעיף 28 על:
א. החתימות והאישרורים הנידונים בסעיף 26;
ב. התאריך שבו נכנסה אמנה זו לתוקפה בהתאם להוראות סעיף 27, פסקה ראשונה;
ג. ההצטרפויות הנידונות בסעיף 28, והתאריך שבו נעשו בנות פועל;
ד. הרחבות התחולה הנידונות בסעיף 29, והתאריך שבו נעשו בנות פועל;
ה. הציונים, ההתנגדויות וההצהרות הנזכרים בסעיף 21;
ו. ההסתלקויות הנידונות בסעיף 30, פסקה 3.
ולראיה חתמו החתומים מטה, שהורשו לכך כדין, על אמנה זו. נעשה בהאג, ביום 15 בנובמבר 1965, בצרפתית ובאנגלית, ולשני הנוסחים דין מקור במידה שווה, בעותק יחיד אשר יופקד בארכיונה של ממשלת הולנד, ויש העתק הימנו, שיאושר כנכון, יימסר, דרך הצינורות הדיפלומטיים, לכל אחת מן המדינות שיוצגו במושב העשירי של ועידת האג למשפט בין לאומי פרטי.
נ ס פ ח ל א מ נ ה
טפסים לבקשה ולתעודת אישור
בקשה
להמצאה בחוץ לארץ של כתבי
בי-דין וכתבים שלא מבי-דין
_______
אמנה בדבר המצאתם בחוץ לארץ של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בענינים אזרחיים או מסחריים, נחתמה בהאג ביום ______ 19.
_________________ _______________
זהותו ומענו של המבקש מענה של הרשות הנמענת
המבקש החתום מטה מתכבד להעביר - בעותק כפול - לרשות הנמענת את הכתבים המנויים למטה, מתוך שהוא מבקשה, בהתאם לסעיף 5 לאמנה הנזכרת לעיל, להמציא, בלא דיחוי, עותק אחד מהם לידי הנמען, דהיינו (זהות ומען):

א. בהתאם לצורות הקבועות בחוק (סעיף 5 פסקה ראשונה (א)) 2
ב. בהתאם לצורות המיוחדות שלקמן (סעיף 5 פסקה ראשונה (ב)) 2:
ג. במקרה המתאים, במסירה פשוטה (סעיף 2 פסקה 2 )2.
רשות זו מתבקשת להחזיר למבקש עותק מן הכתבים - ומן הנספחים 2 - או לגרום להחזרתם של אלה, בלווית תעודת האישור הנתונה מאחור.
רשימת המסמכים


נעשה ב _____, יום ______
חתימה וחותמת, או אחד מאלה.
צדה האחר של הבקשה
תעודת אישור
_________
הרשות החתומה מטה מתכבדת לאשר, בהתאם לסעיף 6 של האמנה האמורה,
1. כי הבקשה בוצעה 2
- ביום (תאריך) _______
- ב- (מקום, רחוב, מספר) _______
- באחת מן הצורות שלקמן שנקבעו בסעיף 5:
א. בהתאם לצורות הקבועות בחוק (סעיף 5, פסקה ראשונה (א)).
ב. בהתאם לצורות המיוחדות שלקמן 2 _________
ג. במסירה פשוטה 2.
הכתבים הנזכרים בבקשה נמסרו לידי
- (זהותו ותאורו של האדם) _______
- קשרים משפחתיים, קשרי כפיפות או קשרים אחרים עם נמענו של הכתב: ________
2. כי הבקשה לא בוצעה מחמת העובדות שלקמן: 2


בהתאם לסעיף 12, פסקה 2, לאמנה האמורה, מתבקש המבקש לשלם או להחזיר את ההוצאות שפירוטן נתון בחשבון המצורף 2.
נספחים
מסמכים המוחזרים:
במקרה המתאים, מסמכים המוכיחים את ההמצאה:

נעשה ב _____ יום _______
חתימה וחותמת, או אחד מאלה.
תמצית הכתב שיש להמציאו
אמנה בדבר המצאתם בחוץ לארץ של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בענינים אזרחיים או מסחריים, נחתמה בהאג ביום _______ 19.
(סעיף 5, פסקה רביעית)
שמה ומענה של הרשות המבקשת: _______
זהות הצדדים 3 __________
כתב בי-דין 2
טיבו ומטרתו של הכתב:
טיבו ומטרתו של ההליך, ומקום שמתאים, הסכום השנוי במחלוקת: __
תאריכה ומקומה של ההתיצבות 2 : ____________________
הסמכות השיפוטית אשר פסקה את פסק הדין 2 : _____________
תאריך פסק הדין 2: ____________
ציון פרקי הזמן הרשומים בכתב 2 : _____________________
כתב שלא מבי-דין 2
טיבו ומטרתו של הכתב: ________________
ציון פרקי הזמן הרשומים בכתב 2 : __________
הארץ חתימה אישרור הצטרפות
ישראל 2 14.8.1972
ארצות הברית 24.8.1967
בוטסואנה 28.2.1969
בלגיה 15.11.1965 19.11.1970
ברבדוס 27.9.1969
הממלכה המאוחדת 17.11.1967
(בריטניה)
דנמרק 7.1.1969 2.8.1969
יפן 12.3.1970 28.5.1970
לוכסמבורג 27.10.1971
מלאווי 24.4.1972
נורווגיה 15.10.1968 2.8.1969
פורטוגל 5.7.1971
פינלנד 11.9.1969
צרפת 3.7.1972
הרפובליקה
הערבית המאוחדת
(קע"ם) 1.3.1966 12.12.1968
שבדיה 4.2.1969 2.8.1969
תורכיה 11.6.1968 28.2.1972
הצהרות 2
לרגל אישרור זה מסרה ממשלת ישראל את ההצהרות דלקמן:
"א) הרשות המרכזית בישראל, במובנם של סעיפים 6, 2 ו-18 של האמנה היא: בתי המשפט, מגרש הרוסים, ירושלים;
ב) מדינת ישראל, במעמדה כמדינת ייעוד, תביא, בכל הנוגע לסעיף 10, ס"ק (ב) ו-(ג), של האמנה, להמצאתם של כתבי בי-דין אך ורק באמצעות הנהלת בתי המשפט, ורק מקום שבקשה להמצאה כאמור נובעת מרשות שיפוטית או מן הנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של מדינה בעלת האמנה;
ג) בקשה לבטל לגבי נתבע את איבוד הזכות הנובע מפקיעת המועד לערעור על פסק הדין, במשמעותו של סעיף 16 לאמנה, יזדקקו לה רק אם נעשתה תוך שנה אחת החל מהוצאת פסק הדין הנדון".
ANNEXE A LA CONVENTION
Formules de demande et d'attestation
DEMANDE
AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A
L'ETRANGER D'UN ACTE JUDICAIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE
Convention relative a' la signification et a' la notification a' l'etranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale, signee a'
La Haye, Le _____________ 19 ________
Adresse de l'autorite
destinataire
Identite et adresse du
reque'rant
Le requerant soussigne a l'honneur de faire parvenir - en double exemplaire - a l'autorite destinataire les documents ci-dessous enumeres, en la priant, conformem'ent a` l'article 5 de la Convention precitee, d'en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, a savoir:
(identite et adresse) ______________
a) selon les formes legales (article 5, alinea premier, lettre a) 5.
b) selon la forme particuliere suivante (article 5, aline'a premier, lettre b) 5;
________________________________________________________
c) Le cas echeant, par remise simple (article 5, alinea 2) 5 .
Cette autorite est priee de renvoyer ou de faire renvoyer au requerant un exemplaire de l'acte - et de ses annexexs 5 - avec l'attestation figurant au verso.
Enumeration des pieces
________________________________________________________
________________________________________________________
________ Fait a__________, le __________
_________ Signature et/ou cachet.
Verso de la demande
ATTESTATION
l'autorite soussignee a l'honneur d'attester conformement a l'article 6 de ladite Convention,
1. que la demande a ete executee 5
- Le (date) _____________
- a (Localite, rue, numero) _______
- dans une des formes suivantes prevues a l'article 5:
a) selon les formes legales (article 5, alinea premier, lettre a) 5.
b) selon la forme particuliere suivante 5:
________________________________________________________
c) par remise simple 5
Les documents mentionnes dans la demande ont ete remis a:
- (identite et qualite de la personne) __________
________________________________________________________
-liens de parent`e, de subordination ou autres, avec le destinataire de l'acte:
________________________________________________________
2. que la demande n'a pas e`te executee, en raison des faits suivants 4 :
________________________________________________________
________________________________________________________
Conformement a' l'article 12, alin'ea 2, de ladite Convention, le requerant est prie de payer ou de rembourser les frais dont le detail figure au memoire ci-joint 4.
Annexex
Pieces renvoy`ees: ____________
_________________________________
Le cas e'che'ant, les documents
justificatifs de l'execution: Faits a _________
___________________ le ________________
________ Signature et/ou cachet.

ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE
Convention relative a' la signification et a la notification a' l'etranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale, signee a
La Haye, le____________ 19 ___________
(article, 5, alinea 4)
Nom et adresse de l'autorite requerante:
_______________________________________________________
Identite des parties 4: _______________
ACTE JUDICIAIRE 5
Nature et objet de l'acte: _____________
_______________________________________________________
Nature et objet de l'instance, le cas echeant, le montant du
litige: __________________________________________________
Date et lieu de la comparution 5 _______________________________
_______________________________________________________
juridiction qui a rendu la decision 5 ___________________________
_______________________________________________________
Date de la decision 5 _______________________________________
_______________________________________________________
ACTE EXTRAJUDICIAIRE 5
Nature et objet de l'acte: _________________
_______________________________________________________
Indication des delais figurant dans l'acte 5 _______________________
_______________________________________________________
ANNEX TO THE CONVENTION
Forms
REQUEST
FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL
DOCUMENTS
_______________
identity and address of
the applicant
Address of receiving
authority
Convention on the service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, signed at The Hauge. 19___________

The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,
(identity and address) ____________
_______________________________________________________
a) in accordane with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention 6.
b) in accordance with the following particular method (sub- paragraph (b) of the first paragraph of article 5) 6: ______________
_______________________________________________________
c) by delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5) 6.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents - and of the annexes 6 - with a certificate as provided on the reverse side.
List of documents
__________________________________
__________________________________
____________ Done at ______________ , the ________________
_______________________-- Signature and/or stamp.
Reverse of the request

CERTIFICATE
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with article 6 of the Convention,
1) that the cocument has been served 6
- the (date) ______________
- at (place, street, number) ______________
_______________________________________________________
- in one of the following methods autorised by article 5 -
a) in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention 6.
b) in accordance with the following particular method 6:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
c) by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily 6.
The documents referred to in the request have been delivered to:
- (identity and descripition of person) _____________
_______________________________________________________
- relationship to the addressee (family, business
or other): ____________
2) that the document has not been served, by reason of the following facts 6: ________________
_______________________________________________________
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement 6.
Annexex
Documents returned:___________________
________ Done at ________
________ the ___________
In appropriate cases, documents Signature and/or stamp. Establishing the service:______________
SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED
___________
Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial
documents in civil or commercial matters, signed at the Hague,
the___________19_________
(article 5, forth paragraph)
Name and address of the requesting authority:________________
_________________________________________
Particulars of the parties 7:______________
JUDICIAL DOCUMENT 6
Nature and purpose of the document:__________________________
_________________________________________
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:_________________________________________
_________________________________________
Date and place for entering appearance 6:________________________
_______________________________________________________
Court which has given judgment 6:__________________
Date of judgment 6:__________________
Time limits stated in the document 6:___________________________
_________________________________________
DOCUMENT EXTRAJUDICIAL 6
Nature and purpose of the document:___________________________
_________________________________________
Time limits stated in the document 6:___________________________
_________________________________________
תוספת שניה (תיקון: תשנ"ה)
(תקנה 1)
איטליה, אירלנד, אנטיגואה וברבודה, ארצות הברית של אמריקה, בוטסואנה, בלגיה, ברבדוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, גרמניה, דנמרק, הולנד, ונצואלה, יוון, יפן, לוכסמבורג, מלאווי, מצרים, נורבגיה, סין, סיישל, סלובקיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, פקיסטן, צ'כיה, צרפת, קנדה, קפריסין, שבדיה, שווייץ, תורכיה.

1 ק"ת תשל"ו, 428; תש"ם, 1141; תשמ"ג, 81; תשמ"ד, 720; תשמ"ח, 238; תשנ"ה, 1562.
2 מחק את הציונים המיותרים.
3 במקום שמתאים, זהותו ומענו של האדם המעונין בהעברתו של הכתב.

4 s`il y a lieu, identit`e et adresse de la personne intewresee `a la
transmission de l`acte.
5 Rayer les mentions inutiles.
6 Delete if inappropriate.
7 If appropriate, identity and address of the person interested in the
transmission of the document.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ